intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

Chia sẻ: Sandushengshou Sandushengshou | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:298

165
lượt xem
69
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1 có nội dung trình bày khái quát về Luật Lao động Việt Nam, các quan hệ pháp luật lao động, cơ chế ba bên, vai trò của nhà nước trong lĩnh vực lao động, công đoàn và vấn đề đại diện tập thể lao động, việc làm, học nghề, hợp đồng lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

 1. GIAOTRlNH GIAOTRlNH GIAOTRlNH LUAT . GvlET ' NAM LUAT LUAT .. GGvlET vlET '' NAM NAM
 2. TRUONG DAI HOC LUAT HANOI ll f!l o e TRUONG TRUONGDAI DAIHOC ll HOCLUAT ll LUATHANOI f!l HANOI f!l o o e e Giao trinh Giaotrinh Giao trinh
 3. Chu bit~n Chubit~n Chu bit~n TS. LU'U BINH NHUONG TS. TS.LU'U LU'UBINH BINHNHUONG NHUONG T~p th~ tac gia T~p T~pth~ th~tac tacgia gia L TS. DO NGAN BINH ChuongXill TS.DO LL TS. DONGAN NGANBINH BINH ChuongXill ChuongXill 2. PGS.TS. NGUYEN HUlJ CHI Chuang V, VIII 2.2. PGS.TS. NGUYENHUlJ PGS.TS.NGUYEN HUlJCHI CHI Chuang ChuangV,V,VIII VIII 3. TS. DO THl DUNG Chuang X (mlJc II) 3.3. TS. TS.DO DOTHl THlDUNG DUNG Chuang ChuangXX(mlJc (mlJcII)II) 4. PGS.TS. DAO THl HANG Chuang XN (mvc V), 4.4. PGS.TS. PGS.TS.DAO DAOTHl THlHANG HANG ChuangXN Chuang XN(mvc (mvcV), V), XV (m1,1c ll) XV(m1,1c XV (m1,1cll)ll) 5. PGS.TS. TRAN THUY LAM Chuang VI, IX 5.5. PGS.TS. PGS.TS.TRAN TRANTHUY THUYLAM LAM Chuang ChuangVI, VI,IX IX 6. TS. LUlJ BINH NHU'ONG Chuang II, HI, IV, X (mvc I), 6.6. TS. TS.LUlJ LUlJBINH BINHNHU'ONG NHU'ONG Chuang ChuangII,II,HI, HI,IV,IV,XX(mvc (mvcI),I), XIV (mvc I, II, HI) XIV XIV(mvc (mvcI,I,II,II,HI) HI) 7. TS. NGUYEN THl K.IlV1 PHUNG Chuang I, XV (mvc I) 7.7. TS. TS.NGUYEN THlK.IlV1 NGUYENTHl K.IlV1PHUNG PHUNG Chuang ChuangI,I,XV XV(mvc (mvcI)I) 8. PGS.TS. NGUYEN mEN PHU'ONG Chuang XII 8.8. PGS.TS. PGS.TS.NGUYEN NGUYENmEN mENPHU'ONG PHU'ONG Chuang ChuangXII XII 9. TS. NGUYEN XUAN THU Chuang VII, XI, XIV (mvc IV) 9.9. TS. TS.NGUYEN NGUYENXUAN XUANTHU THU Chuang ChuangVII, VII,XI, XI,XIV XIV(mvc (mvcIV) IV)
 4. LOIGiffiTHl¢U LOIGiffiTHl¢U LOIGiffiTHl¢U Dap img yeu c&u a6i mai n
 5. BANG CHUVIET TAT BANG BANGCHUVIET CHUVIETTAT TAT BLLD BQ lu~t lao d¢ng BLLD BLLD BQ BQlu~t lu~tlao laod¢ng d¢ng BLTIDS B9 h1~t t6 tvng dan sv BLTIDS B9h1~t BLTIDS B9 h1~tt6t6tvng dansvsv tvngdan CNXH Chu nghia xa h9i CNXH CNXH Chu Chunghia nghiaxaxah9i h9i HDLD Hgp d5ng lao d9ng HDLD HDLD Hgp Hgpd5ng d5nglao laod9ng d9ng ILO T6 chirc lao d
 6. CHudNGI CHudNGI CHudNGI KHAIQUAT LU~ T LAO DQNG VI:E:T NAM KHAIQUAT KHAIQUAT LU~ LU~TTLAO LAODQNG DQNGVI:E:T VI:E:TNAM NAM lP~ DrEUCHiNHC(JALU~T DONG Yn;:T NAM lP~ lP~ DrEUCHiNHC(JALU~T DrEUCHiNHC(JALU~T DONG DONGYn;:T Yn;:TNAM NAM ni~m truy~n th6ng xac dinh lu~t lao d(lng la nganh trong ni~m ni~mtruy~n truy~nth6ng th6ngxac dinhlu~t xacdinh lu~tlao laod(lng d(lnglalanganh nganhtrong trong th6ng Vi~t y k::i~n khac nhau th6ng th6ng Vi~t Vi~t yyk::i~n k::i~nkhac khacnhau nhau la khai ni~m nganh lu~t, di;ic bi~t v~ t1nh d()c l?p cua n6 va tfnh khaini~m khai ni~mnganh nganhlu~t, lu~t,di;ic di;icbi~tlala bi~t v~v~t1nh t1nhd()c d()cl?p l?pcuacuan6n6vavatfnh tfnh d(lc l~p cua nh6m quan h~ xa h9i do n6 di~u chinh. Tuy nhien, day d(lcl~p d(lc l~pcua cuanh6m quanh~h~xaxah9i nh6mquan h9ido don6n6di~u di~uchinh. chinh.Tuy Tuynhien, nhien,dayday chi m()t trong cac phuong phap ti€p c~n nghien ciru va giang chi chi m()tm()ttrong trongcac cacphuong phuongphap ti€pc~n phapti€p c~n nghien nghienciru ciruva vagiang giang d~y phap v~y, tu phap lu~, d~y d~yphap phap v~y, v~y, tutu phaplu~, phap lu~, lu?t lao d()ng di€u chinh xa h()i trong Hnh V\}'C lu?t lu?tlao laod()ng d()ngdi€u di€uchinh chinh xaxah()i h()itrong trongHnh HnhV\}'C V\}'C qm:m lien qm:m qm:m lien lien :t :t:t 1.1. 1.1. 1.1. LLL LLL LLL Nxb" D~i Nxb"D~i Nxb" D~i lao lao lao
 7. con nguai hlnh th~mh quan h~ so hfru vS tu li~u, phuang ti~n sim con connguai nguaihlnhhlnhth~mh th~mhquan quanh~h~sosohfru hfruvSvStutuli~u, li~u,phuang phuangti~n ti~nsim sim xufit, quan h~ t6 chuc quim li sim xufit va t6 chuc quim li lao d()ng xufit,quan xufit, quanh~h~t6t6chuc chucquimquimlilisim xufitvavat6t6chuc simxufit quimlililao chucquim laod()ng d()ng cung nhu quan h~ phan ph6i san ph~m sau qua trinh lao d9ng, Nhu cungnhu cung quanh~h~phan nhuquan phanph6i ph6isan sanph~m ph~msau sauquaquatrinh trinhlao laod9ng, d9ng,Nhu Nhu v?y, quan ni~m nay v~ quan h~ lao d9ng gAn vai ph~;UTI vi cua khai v?y, quanni~m v?y,quan ni~mnay nayv~v~quan quanh~h~lao laod9ng d9nggAn gAnvaivaiph~;UTI ph~;UTIvivicua cuakhai khai ni~m quan h~ san xu~t trong triSt hQc Mac~LeninYl Thl:fc t~, cac ni~m ni~mquanquanh~h~san sanxu~t xu~ttrong trongtriSt hQcMac~LeninYl triSthQc Mac~LeninYlThl:fc Thl:fct~,t~,cac cac quan h~ h1nh thanh trong qua trlnh lao d9ng thub'ng dugc gQi b~ng quanh~h~h1nh quan h1nhthanh thanhtrong trongqua quatrlnh trlnhlaolaod9ng d9ngthub'ng thub'ngdugc dugcgQi gQib~ng b~ng cac thu?t ngu CO tinh Cl,! th~ nhu quan h~ SO hfru, quan h~ qmin If, cac cacthu?t thu?tngu nguCOCOtinhtinhCl,!Cl,!th~ th~nhu quanh~h~SOSOhfru, nhuquan quanh~h~qmin hfru,quan qminIf,If, quan h~ lao d(>ng (theo nghia hyp han), quan h~ tai chinh, quan h~ quanh~h~lao quan laod(>ng d(>ng(theo (theonghianghiahyp hyphan), quanh~h~tai han),quan taichinh, chinh,quanquanh~h~ phan ph6i (theo nghia r9ng),,, D~ di~u chinh quan h~ lao d9ng theo phan phanph6iph6i(theo (theonghia r9ng),,,D~ nghiar9ng),,, D~di~u di~uchinh quanh~h~lao chinhquan laod9ng d9ngtheotheo nghia r()ng d6 cAn phai c6 S\f ph6i hgp cua nhi~u nganh lu?t nhu nghia nghiar()ng r()ngd6 d6cAn cAnphai phaic6c6S\fS\fph6i ph6ihgphgpcuacuanhi~u nhi~unganh nganhlu?tlu?tnhunhu lu?t dan S\f, lu~t kinh tS, lu?t tai chinh,. va lu~t lao d()ng. lu?t lu?tdan S\f,lu~t danS\f, lu~tkinh kinhtS,tS,lu?tlu?ttai chinh,.vavalu~t taichinh,. lu~tlao laod()ng. d()ng. Nhu v~y, lu?t lao d()ng khong th~ di~u chinh h~t tAt ca cac quan Nhuv~y, Nhu v~y,lu?t lu?tlao laod()ng khongth~ d()ngkhong th~di~u di~uchinh chinhh~t h~ttAt tAtcacacac cacquan quan h~ gifra con nguai va con ngum trong qua trlnh lao d()ng rna chi co h~h~gifra gifracon connguai nguaivavacon conngum ngumtrong trongqua quatrlnh trlnhlaolaod()ng d()ngrna chicoco rnachi th~ di~u chinh quan h~ lao d()ng theo nghla hl(p, D6 la quan h~ gifra th~ th~di~u di~uchinh chinhquan quanh~h~laolaod()ng d()ngtheo theonghla nghlahl(p, hl(p,D6 quanh~h~gifra D6lalaquan gifra NLD va NSDLD trong qua trlnh lao d()ng. Quan h~ nay la m()t NLD NLDvavaNSDLD NSDLDtrong trongquaquatrlnh trlnhlao laod()ng. Quanh~h~nay d()ng. Quan naylalam()t m()t trong cac b9 ph~n du thanh cua quan h~ san xufit, thu()c nh6m cac trong trongcaccacb9 b9ph~n ph~ndu duthanh thanhcua quanh~h~san cuaquan sanxufit, xufit,thu()c thu()cnh6m nh6mcac cac quan h~ t6 chuc, quan li va phv thu()c vao quan h~ sa hfru. Trong quanh~h~t6t6chuc, quan quanlilivavaphv chuc,quan phvthu()c thu()cvao quanh~h~sasahfru. vaoquan hfru.Trong Trong quan h~ lao d(>ng, m()t ben tham gia v6i tu each la NLD, co nghia quanh~h~lao quan laod(>ng, d(>ng,m()t m()tben bentham thamgia giav6i v6itutueach eachlalaNLD,NLD,coconghianghia VJ,! phai thl,!'C hi~n cong Vi~c theo yeu cfiu CUa ben kia Va CO quy~n VJ,!phai VJ,! thl,!'Chi~n phaithl,!'C hi~ncong congVi~cVi~ctheo theoyeuyeucfiu cfiuCUa CUaben benkiakiaVaVaCOCOquy~n quy~n nh?n thu lao tir cong vi~c do; ben thu hai la NSDLD, c6 quy~n su nh?n nh?nthu congvi~c laotirtircong thulao vi~cdo; do;ben benthu thuhai NSDLD,c6c6quy~n hailalaNSDLD, quy~nsusu d\lng sue lao d()ng cua NLD va c6 nghla V\l tra thu lao vS vi~c su d\lng d\lngsuesuelao laod()ng d()ngcuacuaNLDNLDvavac6c6nghla nghlaV\lV\ltra trathu thulao vi~csusu laovSvSvi~c dvng lao d()ng do. N()i dung quan h~ lao d()ng con bao g6m cac dvng dvnglao laod()ng d()ngdo. do.N()i N()idung quanh~h~lao dungquan laod()ng d()ngcon conbaobaog6mg6mcac cac vAn d~ vS thai gian lao d¢ng, sv chi ph6i cua cac ben d~n diSu ki~n vAnd~d~vSvSthai vAn thaigian gianlao laod¢ng, d¢ng,svsvchichiph6i ph6icua cuacac cacbenbend~nd~ndiSu diSuki~n ki~n lao d()ng va tdnh tv ti~n h~mh cong vi~c, phan ph6i san ph~m, .. lao laod()ng d()ngvavatdnhtdnhtvtvti~nti~nh~mh h~mhcong congvi~c,vi~c,phan phanph6i ph6isansanph~m, ph~m,.. .. Y~u t6 ca ban nhfit cua quan h~ lao d()ng la vAn d~ su d\lng lao Y~u Y~ut6t6ca caban bannhfit nhfitcua quanh~h~lao cuaquan d()nglalavAn laod()ng vAnd~d~susud\lngd\lnglao lao d(>ng nen cling co th~ gQi d6 la quan h~ su d1,mg lao d(>ng. d(>ng d(>ngnen clingcocoth~ nencling th~gQi gQid6 quanh~h~susud1,mg d6lalaquan d1,mglao laod(>ng. d(>ng. 1. 1.2. D~c di~m cua quan h~ lao d()ng 1.2.D~c 1.1.1.2. D~cdi~m di~mcua quanh~h~lao cuaquan laod()ng d()ng v 6i each hi8u v~ quan h~ lao d(>ng nhu tren, cung c6 th~ thfty vv6i6ieach hi8uv~v~quan eachhi8u quanh~h~lao laod(>ng d(>ngnhu nhutren, cungc6c6th~ tren,cung th~thfty thfty quan h~ lao d{)ng chi xufit hi~n dmg v6i sv xufit hi~n cua hlnh thuc quanh~h~lao quan laod{)ng d{)ngchi xufithi~n chixufit hi~ndmg dmgv6i v6isv xufithi~n svxufit hi~ncua cuahlnh hlnhthuc thuc
 8. tu hfru v€ tu li~u san xufit Qua trinh phat tri~n cua quan h~ lao hfruv€v€tutuli~u tutuhfru li~usan sanxufit xufitQua Quatrinh phattri~n trinhphat tri~ncua quanh~h~lao cuaquan lao d()ng trong lich su da chimg :minh d~c di~m: Trong quan h~ lao d()ng lichsusudadachimg tronglich d()ngtrong :minhd~c chimg:minh d~cdi~m: di~m:Trong Trongquanquanh~h~lao lao NLD NSDLBo Sv phv thu(;)c NLD NLD NSDLBoSv NSDLBo Svphv phvthu(;)c thu(;)c nay c6 th~ 6 nhung muc d9 nhau m6i hinh thai kinh nayc6c6th~ nay th~66nhung nhungmuc mucd9 d9 nhau nhau m6i m6ihinh hinhthai thaikinh kinh xa h9i nhung t6n t~i trong tAt ca cac giai do~n phat tri~Uo S\f xaxah9i h9inhung nhung t6n t6nt~i t~itrong trongtAttAtcacacac giaido~n cacgiai do~nphat phattri~Uo tri~UoS\f S\f ti~n b9 cua loai nguoi chi c6 th~ giam b&t nhung phv thu(;)c qua ti~n ti~nb9 b9cuacualoai loainguoi nguoichi chic6c6th~ th~giam giamb&t b&tnhung nhungphv phvthu(;)c thu(;)cqua qua va hu(mg quyen ' vavahu(mg hu(mgquyen ' ' quyen con ngum m9t each dliy du chu khong thS xoa bo no m()t each ho~m con conngum ngumm9t m9teach dliydu eachdliy duchu chukhong khongthS xoabo thSxoa bononom()t eachho~m m()teach ho~m tren da qua trlnh lao d()ng san xufit, tren trendada qua quatrlnh trlnhlao laod()ng d()ngsan sanxufit, xufit, 9 99
 9. d6ng nghia v6i vi~c NLD c6 di~u ki~n duy tr'i, 6n dinh cu()c s6ng d6ng d6ngnghia nghiav6iv6ivi~c vi~cNLDNLDc6c6di~udi~uki~n ki~nduyduytr'i, tr'i,6n 6ndinh dinhcu()c cu()cs6ng s6ng cua m1nh hay khong ... D6 la nhung vAn d~ rna cac nha nu6c phai cua cuam1nh m1nhhay haykhong khong......D6 D6lalanhung nhungvAn vAnd~d~rnarnacaccacnhanhanu6c nu6cphai phai din c(r vao tuang quan lao d()ng tren thi tn.xang, xac djnh cho phu din dinc(r c(rvao vaotuang tuangquan quanlaolaod()ng d()ngtren trenthi thitn.xang, tn.xang,xac xacdjnh djnhcho chophu phu hqp d~ bao v~ NLD trong nhfrng truang hgp d.n thi~t. Tuy nhien, hqpd~d~bao hqp baov~v~NLD NLDtrong trongnhfrng nhfrngtruang truanghgp hgpd.nd.nthi~t. thi~t.Tuy Tuynhien, nhien, lqi nhu~n cua NSDLD cao hay th~p m()t phdn cung ph\1 thu()c lqinhu~n lqi nhu~ncua cuaNSDLD NSDLDcao caohayhayth~p th~pm()t m()tphdn phdncung cungph\1 ph\1thu()c thu()c vao hi~u qua qua trinh lao d()ng cua NLD. Vi v~y, n~u xet m()t vaohi~u vao hi~uquaquaqua quatrinh trinhlao laod()ng d()ngcua NLD.Vi cuaNLD. Viv~y, v~y,n~un~uxet xetm()tm()t each khai quat nhAt, cung c6 th~ cho r~ng vS lgi ich kinh t~, gifra each eachkhai khaiquat quatnhAt, cungc6c6th~ nhAt,cung th~cho chor~ng r~ngvSvSlgi lgiich kinht~,t~,gifra ichkinh gifra cac ben trong quan h~ lao d()ng Vll'a CO S\l mau thudn, Vl!'a CO S\f cacben cac bentrong quanh~h~lao trongquan laod()ng d()ngVll'a COS\l Vll'aCO S\lmau mauthudn, thudn,Vl!'a Vl!'aCOCOS\f S\f th6ng nhAt, phv thu()c ldn nhau. th6ng th6ngnhAt, nhAt,phv phvthu()c thu()cldn ldnnhau. nhau. S\l ph\l thu()c cua NLD la phuang di~n din bim trong d~c di~m S\lph\l S\l ph\lthu()c thu()ccua cuaNLD phuangdi~n NLDlalaphuang di~ndin dinbim trongd~c bimtrong d~cdi~m di~m nay. Tren th1,lcte, d6 la d?c di~m quan trQng d~ phan bi~t quan h~ nay. nay.Tren Trenth1,lc te,te, th1,lc d6 d?cdi~m d6lalad?c di~mquan trQngd~d~phan quantrQng phanbi~t bi~tquan quanh~h~ lao d()ng v6i cac quan h~ tuong d6ng khac. 0 g6c d¢ li lu~, n6 la lao laod()ng d()ngv6i v6icac quanh~h~tuong cacquan tuongd6ng khac.00g6c d6ngkhac. g6cd¢d¢lililu~, lu~,n6 n6lala can cud~ xac djnh dbi tugng di~u chinh cua lu~t lao d()ng. Di~u d6 cancud~ can cud~xacxacdjnh djnhdbi tugngdi~u dbitugng di~uchinh chinhcuacualu~t lu~tlao d()ng.Di~u laod()ng. Di~ud6d6 a rAt c6 y nghia khi cac quan h~ xa h()i da phat tri~n muc d9 phong rAtc6c6yynghia rAt nghiakhikhicac quanh~h~xaxah()i cacquan phattri~n h()idadaphat tri~n muc aa mucd9 d9phong phong phu, dan xen ldn nhau nen vi~c phan djnh tung nh6m cac quan h~ phu, phu,dandanxen xenldnldnnhau nhaunen nenvi~c vi~cphan phandjnhdjnhtung tungnh6m nh6mcac quanh~h~ cacquan xa h9i rieng bi~t la vAn d~ khong phai luc nao cung d~ dang. xaxah9i riengbi~t h9irieng bi~tlalavAn vAnd~d~khong khongphai phailuclucnao cungd~d~dang. naocung dang. Ngoai ra, quan h~ lao d(>ng con la lo?i quan h~ chua d1,lllg d6ng Ngoaira, Ngoai quanh~h~lao ra,quan laod(>ng d(>ngconconlalalo?i quanh~h~chua lo?iquan chuad1,lllg d1,lllgd6ng d6ng b¢ cac y~u tb kinh t~ va xa h¢i, N6 khong chi lii~n quan dSn vi~c lam, b¢ cacy~u b¢cac y~utbtbkinh kinht~t~vavaxaxah¢i, h¢i,N6N6khong khongchi chilii~n lii~nquan dSnvi~c quandSn vi~clam,lam, giili quy~t vi~c lam, h~n ch~ thAt nghi~p, dam bao dm sbng NLD va giiliquy~t giili quy~tvi~c vi~clam, lam,h~nh~nch~ch~thAt thAtnghi~p, nghi~p,dam dambaobaodm dmsbng sbngNLD NLDvava bao v~ moi truang lao d(>ng, bao v~ cac lao d¢ng y~u th~ tren thi baov~v~moi bao moitruang truanglao laod(>ng, d(>ng,bao baov~v~caccaclao d¢ngy~u laod¢ng y~uth~th~tren trenthithi trubng ... rna con lien quan d~n ddu tu ngu6n nhan h,rc, thu nh~p, trubng trubng......rna rnacon conlien quand~n lienquan d~ndduddututungu6n ngu6nnhan nhanh,rc, thunh~p, h,rc,thu nh~p, thu hut ddu tu, tang truong va phat tri~n doanh nghi~p cfing nhu thu thuhuthutdduddutu, tu,tang tangtruong truongvavaphat phattri~n tri~ndoanh doanhnghi~p nghi~pcfing cfingnhu nhu toan b(> n~n kinh t~ xa h(>ioo. Tren CO' so d?c di~m nay, phap lu~t toan toanb(>b(>n~n n~nkinh kinht~t~xaxah(>ioo. h(>ioo.Tren TrenCO'CO'so d?cdi~m sod?c di~mnay, phaplu~t nay,phap lu~t phru c6 djnh huang di€u chinh phil hqp, giai quy~t dbng b¢ nhiing phru phruc6c6djnh djnhhuang huangdi€udi€uchinh chinhphilphilhqp, giaiquy~t hqp,giai quy~tdbngdbngb¢ b¢nhiing nhiing vAn d~ kinh t~ va xa h9i d?t ra trong qua trlnh sir dvng lao d(>ng. vAnd~d~kinh vAn kinht~t~vavaxaxah9i h9id?td?traratrong trongqua quatrlnh trlnhsirsirdvng dvnglao laod(>ng. d(>ng. 1. 1.3. Cac hinh thuc tham gia lao d¢ng chu y~u trong xa h()i va 1.1.1.3. 1.3.Cac Cachinh hinhthuc thuctham thamgia gialao laod¢ng chuy~u d¢ngchu y~utrong trongxaxah()i h()ivava S\l di~u chinh cua phap lu~t S\lS\ldi~u di~uchinh chinhcua phaplu~t cuaphap lu~t Ngay nay, con ngubi c6 nhiSu each thuc khac nhau d~ th1,lc Ngay Ngaynay, nay,con conngubi ngubic6c6nhiSu nhiSueach eachthuc thuckhac nhaud~d~th1,lc khacnhau th1,lc hi¢n chuc nang d()ng. H9 c6 th~ t\l tb chuc lAy qua trinh lao hi¢n hi¢nchuc chucnang nang d()ng. H9c6c6th~ d()ng.H9 th~t\lt\ltbtbchuc chuclAy lAyqua quatrinh trinhlao lao
 10. lao d()ng do, hQ cung phai thi~t l~p nhi~u m6i quan h~ v6i cac nha lao laod()ng d()ngdo, do,hQ hQcung phaithi~t cungphai thi~tl~p l~pnhi~u nhi~um6i quanh~h~v6i m6iquan v6icac cacnha nha cung d.p dich vv., nguoi co nhu cfiu gia cong, mua ban nguyen cung cungd.p dichvv., d.pdich vv.,nguoi nguoicoconhu nhucfiu cfiugia giacong, cong,mua muabanbannguyen nguyen sa.n hQ dugc thvc hi~n cong sa.n sa.n hQ hQdugc thvchi~n dugcthvc hi~ncong cong vi~c m()t each t\f do. C.ic quan h~ do khong chi phbi qua trlnh t6 vi~c vi~cm()t m()teach eacht\ft\fdo. do.C.ic quanh~h~dodokhong C.icquan khongchi chiphbi phbiqua trlnht6t6 quatrlnh chuc, qmin H, gian va each thuc hi~n cong vi~c cua hQ. chuc, qminH,H, chuc,qmin gianvavaeach gian eachthuc thuc hi~n hi~ncong congvi~c vi~ccua cuahQ. hQ. N6 cung khong phai la quan h~ lao d()ng, khong do lu~t lao d()ng N6N6cung cungkhong khongphai quanh~h~lao phailalaquan laod()ng, d()ng,khong khongdodolu~t lu~tlao laod()ng d()ng Nhung NLD cung each thuc hgp tac v6i nhau Nhung NhungNLD NLDcung cung each eachthuc thuchgp hgptac tacv6i v6inhau nhau ho~t d()ng ngh~ nghi~p, cung thoa thu~n vfrn d€ t6 ho~t ho~td()ng d()ngngh~ ngh~nghi~p, nghi~p,cung thoathu~n cungthoa thu~nvfrn vfrnd€d€t6t6 theo mo hlnh hgp theo theomo mohlnh hlnhhgp hgp 11 1111
 11. l~nh cua NSDLD. D6 la S\1' ph\l thu
 12. ' ' ' cac CO' quan thUQC may nha flU'OC - cac CO' quan cong quyen. cac cacCO' CO'quan quanthUQC thUQC may maynha nhaflU'OC flU'OC- -cac cacCO'CO'quan quancongcongquyen. quyen. Tieu bi~u trong nh6m nay la quan h~ cua cac c6ng chuc nha nu6c. Tieubi~u Tieu bi~utrong trongnh6m nh6mnay quanh~h~cua naylalaquan cuacac cacc6ng c6ngchucchucnhanhanu6c. nu6c. K~hi gia vi~c NLD duyrc tra K~hi K~hi gia gia vi~c vi~c NLD duyrctra NLDduyrc tra luong theo cong viec l~nh cua c~p luong luongtheo theocong congviec viec l~nh l~nhcuacuac~pc~p quan lL Nghia trong d6 c6 vi~c su dvng lao d()ng, tra quan quanlLlLNghia Nghia trong trong d6d6c6 c6vi~c vi~csusudvng dvnglao d()ng,tra laod()ng, tra luang va c6 SlJ phv thu()c cua NLD nhung tht,rc t~ l~i khong thu()c luang luangva vac6c6SlJ SlJphv phvthu()c thu()ccuacuaNLD NLDnhung tht,rct~t~l~i nhungtht,rc l~ikhong khongthu()c thu()c thich thich thich cong chuc khong pha,i la m()t nguai lam cong thulin tuy. HQ congchuc cong chuckhong pha,ilalam()t khongpha,i m()tnguai nguailam lamcong thulintuy. congthulin tuy.HQ HQ la d~i b,rc nuac, NSDLB cua hQ. Khi lala d~i d~i b,rc b,rc nuac, nuac,NSDLB NSDLBcua cuahQ. hQ.KhiKhi nhan nhan nhan 3 33
 13. cong ciing phai d~t len tren lgi ich cua ca nhan NLD (v£ d1;4.· trong cong congciing phaid~t ciingphai d~tlenlentren trenlgi lgiich ichcua cuacacanhan nhanNLD (v£d1;4.· NLD(v£ d1;4.·trong trong nhfrng ph~m vi nh~t djnh, hQ khong dugc t6 chuc ho~c tham gia nhfrngph~m nhfrng ph~mvivinh~t nh~tdjnh, djnh,hQhQkhong khongdugc chucho~c dugct6t6chuc ho~cthamthamgia gia dlnh congm). Nhung quan h~ do khong thu(>c d6i tuqng di~u chinh dlnhcongm). dlnh congm).Nhung Nhungquan quanh~h~do dokhong khongthu(>c thu(>cd6i tuqngdi~u d6ituqng di~uchinhchinh cua lu~t lao d(>ng, khong chi xet trong ph~m vi qubc gia rna con la cualu~t cua lu~tlao laod(>ng, d(>ng,khong khongchi chixet trongph~m xettrong ph~mviviqubc giarna qubcgia rnacon conlala di~m chung cua lu~t lao d(>ng tren to~m th8 gi6i di~m di~mchung chungcuacualu~t lu~tlao laod(>ng trento~m d(>ngtren to~mth8 th8gi6i gi6i 1.1.4. Quan h~ lao d()ng - d6i tuqng di~u chinh cua lu?t lao 1.1.4. Quanh~h~lao 1.1.4.Quan laod()ng d()ng- -d6i tuqngdi~u d6ituqng di~uchinh chinhcua cualu?t lu?tlao lao d(>ng Vi~t Nam d(>ngVi~t d(>ng Vi~tNam Nam Vi~t Nam moo chuy~n sang djnh huang phat tri~n kinh tS thi Vi~t Vi~tNam moochuy~n Nammoo chuy~nsang sangdjnh djnhhuang huangphatphattri~n tri~nkinh kinhtStSthi thi trubng vao cu6i nhung nam 80 cua th~ ki XX. Sau thai gian trubng trubng vao vaocu6i cu6i nhung nhung nam nam 80 cuath~ 80cua th~ kiki XX. XX. Sau Sau thai thai gian gian khuy~n khich phat tri~n quan h~ lao d()ng hgp d6ng, BLLB duqc khuy~n khuy~nkhich phattri~n khichphat tri~nquan quanh~h~lao laod()ng d()nghgp hgpd6ng, d6ng,BLLB BLLBduqcduqc ban hanh nam 1994 dap ung duqc nhfrng doi hoi co ban cua vAn ban banhanhhanhnam nam19941994dapdapungungduqc duqcnhfrng nhfrngdoi doihoi hoico cobanbancua cuavAn vAn d~ lao d()ng, su dvng va quan H lao d()ng trong CO" ch8 thi truong. d~d~laolaod()ng, d()ng,susudvng dvngvavaquan quanHHlao laod()ng d()ngtrong trongCO"CO"ch8 ch8thi thitruong. truong. Tuy nhien, trong khoa vi~c xac dinh ph~m vi d6i tugng di~u Tuy Tuynhien, nhien,trong trongkhoa khoa vi~c vi~cxac dinhph~m xacdinh ph~mvivid6i tugngdi~u d6itugng di~u chinh cua lu?t lao d(>ng con la v~n d~ chua th?t th6ng nhdt.< 2) N~u chinh chinhcua cualu?t lu?tlao laod(>ng conlalav~n d(>ngcon v~nd~d~chua chuath?tth?tth6ng nhdt.ng va trung trungquy quydinh dinhch€: d9tuy~n ch€:d9 tuy~ndvngdvnglao d()ng,di~u laod()ng, di~uki~n ki~nlao laod(>ng d(>ngvava disu ki~n su dt.mg lao d9ng, quyen va nghia vv cua cac ben trong disuki~n disu ki~nsusudt.mg dt.mglao laod9ng, d9ng,quyen quyenvavanghia nghiavv vvcua cuacac cacben bentrong trong quan h~ lao d(>ng lam cong an luang noi tren. Nhu v?y, lu~t lao quanh~h~lao quan laod(>ng d(>nglam lamcong congananluang luangnoi noitren. tren.Nhu Nhuv?y, v?y,lu~tlu~tlao lao d(>ng Vi~t Nam cling th~ hi~n sv xac dinh d6i tuQllg di~u chinh d(>ngVi~t d(>ng Vi~tNamNamclingclingth~ hi~nsv th~hi~n svxac xacdinh dinhd6i tuQllgdi~u d6ituQllg di~uchinh chinh theo thong 1~ chung. Vl th~, d~c di~m ca ban co tfnh quy~t dinh d€ theo thong1~1~chung. theothong chung.VlVlth~, th~,d~c d~cdi~m di~mca caban tfnhquy~t bancocotfnh quy~tdinh dinhd€d€ nh~ di~n d6i tugng di~u chinh cua lu?t lao d
 14. d¢ng nay d~u phat sinh tren co sa HDLil th~, d6i tuqng di~u d¢ng nayd~u d¢ngnay d~uphat phatsinh sinhtren cosasaHDLil trenco HDLil th~, th~,d6i tuqngdi~u d6ituqng di~u chinh cua lu~t d¢ng bao g6m quan h~ lao d¢ng theo HDLD chinh cualu~t chinhcua lu~t d¢ng d¢ngbaobaog6m quanh~h~lao g6mquan laod¢ng d¢ngtheo theoHDLD HDLD ~ Ok ca quan, doanh nghi~p nha nu6c, cac chuc chinh tri, t6 ~ ~Ok Okcacaquan, doanhnghi~p quan,doanh nghi~pnha nhanu6c, nu6c,cac cac chuc chucchinh tri,t6t6 chinhtri, chuc xa h¢i-ngh~ nghi~p, cac hqp tac xa; chucxaxah¢i-ngh~ chuc h¢i-ngh~nghi~p, nghi~p,cac cachqp hqptac tacxa; xa; - Cac doanh qu6c doanh, cac doanh nghiep c6 Cacdoanh - -Cac doanh qu6c qu6cdoanh, doanh,cac cacdoanh doanhnghiep nghiepc6c6 v6n ddu tu v6n v6ndduddututu phi chinh ph1,l ho~c phi phichinh ph1,lho~c chinhph1,l ho~c - Cac su dvng lao d()ng 6 N am. - -Cac Cac susudvng dvnglao d()ng66 laod()ng NNam. am. Trong d¢ng y~u nu6c ngoai (bao g6m Trong Trong d¢ng y~u d¢ng y~u nu6c nu6cngoai ngoai(bao (baog6m g6m ca quan h~ lao d()ng nguai nu6c ngoai lam viec cho cac t6 quanh~h~lao cacaquan laod()ng d()ng nguai nguainu6c nu6cngoai ngoailam lamviec vieccho cact6t6 chocac phep su phepsusu phep
 15. gia cong ... Thvc tS, nhung quan h~ nay khong phai la quan h~ lao gia giacong ThvctS, cong......Thvc tS,nhung nhungquan quanh~h~naynaykhong khongphai quanh~h~lao phailalaquan lao d(>ng, khong co y€u t6 su dvng lao d(>ng. Di~u d6 cling phu hgp d(>ng, d(>ng,khong khongcocoy€u y€ut6t6susudvng dvnglao d(>ng.Di~u laod(>ng. Di~ud6 d6cling clingphuphuhgphgp v6i d.c quy djnh khac trong h~ th6ng phap lu~t Vi~t Nam hi~n v6i v6id.c d.cquy quydjnhdjnhkhac trongh~h~th6ng khactrong th6ngphap phaplu~t lu~tVi~t Vi~tNam Namhi~nhi~n nay: nhfrng quan h~ nay da dugc Lu~t hgp tac xa, lu~t dan S\f nay: nay: nhfrng nhfrngquan quanh~h~nay dugcLu~t naydadadugc Lu~thgp hgptac xa,lu~t tacxa, lu~tdan danS\fS\f di8u chinh. Quan h~ lao d(>ng cua cong chuc, vien chuc v6i Nha di8u di8uchinh. chinh.QuanQuanh~h~lao laod(>ng d(>ngcua cuacong congchuc, chuc,vien vienchuc chucv6iv6iNha Nha nu6c cling khong n~m trong d6i tugng di~u chfnh cua lu?t lao nu6c nu6ccling khongn~m clingkhong n~mtrong trongd6i tugngdi~u d6itugng di~uchfnh chfnhcua cualu?t lu?tlao lao d(>ng do nhfrng d~c thu da phan tich a tren. Quan h~ nay da dugc d(>ng d(>ngdo nhfrngd~c donhfrng d~cthu thudadaphan tichaatren. phantich Quanh~h~nay tren.Quan naydadadugc dugc quy dinh trong lu~t hanh chinh (Phap l~nh v~ can b(>, cong chuc). quy quydinh tronglu~t dinhtrong lu~thanh hanhchinh (Phapl~nh chinh(Phap l~nhv~v~cancanb(>, b(>,cong congchuc). chuc). Di~u d6 cling phil hgp v6i quy dinh t~i cac Di~u 56 va Di~u 63 Di~u Di~ud6 d6cling clingphil philhgp hgpv6iv6iquy dinht~i quydinh t~icac cacDi~u Di~u56 56vavaDi~u Di~u63 63 Hi~n phap nam 1992. C.ic di~u lu~t nay da co s\f phan bi~t mang Hi~n Hi~nphap phapnam nam1992. 1992.C.icC.icdi~u di~ulu~t lu~tnay phanbi~t naydadacocos\fs\fphan bi~tmang mang tinh chu d~o v~ d6i tw:;mg lao d(>ng la vien chuc nha nuac va chud~o tinhchu tinh d~ov~v~d6id6itw:;mg tw:;mglaolaod(>ng d(>nglalavien vienchuc chucnha nhanuac nuacvava nhfrng nguai lam cong an luang. Sg phan djnh nay trong h~ nhfrng nhfrng nguai nguai lam lam cong luang. Sg cong anan luang. Sg phan phan djnh djnh nay trong h~h~ naytrong th6ng phap lu~t Vi~t N am thS hi~n yeu cAu khach quan cua S\f th6ng phaplu~t th6ngphap lu~tVi~t Vi~tNNam amthSthShi~n hi~nyeuyeucAu cAukhach khachquanquancua cuaS\fS\f phu hgp giua lo~i quy ph~m phap lu?t oi~u chinh va tinh chAt cua phu phuhgp giualo~i hgpgiua lo~iquy quyph~m ph~mphap lu?toi~u phaplu?t oi~uchinh chinhvavatinh tinhchAt chAtcua cua quan h~ xa h9i dugc di~u '-AUUHo quanh~h~xaxah9i quan dugcdi~u h9idugc di~u '-AUUHo '-AUUHo Tuy nhien, tren th\fc c6 nhfrng quan h~ thue muon thvc hi~n Tuy Tuynhien, nhien,tren trenth\fc th\fc c6c6nhfrng nhfrngquanquanh~h~thue thuemuon muonthvc thvchi~n hi~n cong vi~c nhung khong d~ d~ k8t lu~n ngay r~ng a d6 c6 sv su congvi~c cong vi~cnhung khongd~d~d~d~k8t nhungkhong k8tlu~n lu~nngayngayr~ng r~ngaad6 d6c6c6svsvsusu dvng sue lao d9ng nhu quan h~ lao d(>ng hay do chi la quan h~ dvng dvngsue suelao laod9ng d9ngnhu nhuquanquanh~h~lao laod(>ng d(>nghay haydodochi quanh~h~ chilalaquan djch Vl,l theo hlnh thuc thue khoan dan Sl,f. D~c bi~t, khi cac ben djch djchVl,l Vl,ltheo theohlnh hlnhthuc thucthuethuekhoan khoandan Sl,f.D~c danSl,f. D~cbi~t, bi~t,khi khicaccacbenben thi~t l~p quan h~ ng~n h~n theo vv vi~c, chi thoa thu~n v8 cong thi~t thi~tl~p l~pquan quanh~h~ng~n ng~nh~n h~ntheo theovv vvvi~c, vi~c,chi thoathu~n chithoa thu~nv8v8congcong vi~c va ti~n cong. NLD dugc tra cong theo hlnh thuc cong nh~t vi~c vi~cvavati~nti~ncong. cong.NLDNLDdugc dugctratracong congtheo theohlnhhlnhthuc congnh~t thuccong nh~t ho~c cong khoan theo san phiim thvc t~. H9 cling phai tuan theo ho~c ho~ccongcongkhoan khoantheo theosan sanphiim phiimthvcthvct~.t~.H9 H9cling clingphai phaituan tuantheo theo nhung yeu cAu nao do nhung cong vi~c thu(>c lo~i dan gian, y~u t6 nhung nhungyeu yeucAu cAunao naodo donhung nhungcong congvi~cvi~cthu(>c thu(>clo~ilo~idan gian,y~u dangian, y~ut6t6 t6 chuc, quan H lao d(>ng khong ro rang ... Nhfrng quan h~ nhu v~y t6t6chuc, chuc,quanquanHHlaolaod(>ng d(>ngkhong khongrororangrang......Nhfrng Nhfrngquan quanh~h~nhu nhuv~yv~y r~t kh6 phan bi~t nen n~u c6 tranh chftp, cac ben phai tv ch(rng r~t r~tkh6 kh6phanphanbi~t bi~tnen nenn~u n~uc6c6tranh chftp,cac tranhchftp, cacben phaitvtvch(rng benphai ch(rng minh quan h~ cua hQ c6 d~u hi~u cua quan h~ lao d(>ng hay khong. minh minhquanquanh~h~cuacuahQhQc6c6d~ud~uhi~u hi~ucua quanh~h~lao cuaquan laod(>ng d(>nghay haykhong. khong. N~u khong chung minh dugc c6 sv quan li cua m(>t ben va co SIJ N~u N~ukhong khongchung chungminh minhdugc dugcc6c6svsvquanquanlilicua cuam(>t m(>tbenbenvavacocoSIJSIJ phvc tung cua ben kia trong qua trlnh lam vi~c thl quy~n va nghia phvc phvctungtungcuacuaben benkia kiatrong trongquaquatrlnh trlnhlamlamvi~c vi~cthl thlquy~n quy~nva vanghia nghia Vl,l CUa m8i ben Se OU'Q'C giai quy~t theo cac dinh CUa lu~t dan Vl,lCUa Vl,l CUam8im8ibenbenSeSeOU'Q'C giaiquy~t OU'Q'Cgiai quy~ttheotheocac cac dinh dinhCUaCUalu~t lu~tdandan each each each
 16. quan h~ quanh~h~ quan nha nu6c nha nhanu6c nu6c luang co th€ chua d6i; song, quan h~ lao d(>ng cua hQ da luangcocoth€ luang th€chua chua d6i; d6i;song, quanh~h~lao song,quan d(>ngcua laod(>ng cuahQhQdada thay thi?mh thay thay thi?mh thi?mh l ll
 17. quan h~ lao d
 18. do an gia quan h~ NSDLB hfru quan dS giai quy~t cac v~n dodoanan gia quanh~h~ giaquan NSDLB NSDLBhfru hfruquan giaiquy~t quandSdSgiai quy~tcac cacv~n v~n de dede di~n di~n di~n lao dl)ng. Thong thuong, cong dol!m tham gia lao laodl)ng. dl)ng.Thong Thongthuong, thuong,cong congdol!m dol!mtham thamgia gia l~p quy~n, cua t~p th~ lao d9ng nguyen t~c trong l~p l~pquy~n, quy~n, cuat~p cua t~pth~ th~lao laod9ng nguyent~c d9ng nguyen t~c trong trong m6i quan h~ giua d.c ben, tham gia v6i NSDLB trong vi~c dam m6i quanh~h~giua m6iquan giuad.c d.cben, ben,tham thamgia giav6i v6iNSDLB trongvi~c NSDLBtrong vi~cdamdam chinh thuc, cong doan khong chi d~i di~n cho cac chinh chinhthuc, thuc,cong congdoan doankhong chid~i khongchi d~idi~n di~ncho chocac cac nhiffig NLH ·''"'"''""' nhiffig nhiffigNLH NLH·''"'"''""' ·''"'"''""'
 19. th~ thuang luqng, thoa thu~n v6i NSDLD bao gia cling la quy~n th~ th~thuang thuangluqng, thoathu~n luqng,thoa thu~nv6i v6iNSDLD NSDLDbao baogia clinglalaquy~n giacling quy~n va nghia V\1 CUa t~p th~ lao d()ng. vavanghia nghiaV\1 CUat~p V\1CUa t~pth~ th~lao laod()ng. d()ng. 2. Cac quan h~ lien quan d~n quan h~ lao di}ng quanh~h~lien Cacquan 2.2.Cac quand~n lienquan d~nquan quanh~ h~lao laodi}ng di}ng Ho~t d9ng lao d9ng bao trum len mQi linh V\J'C trong dai s6ng Ho~t Ho~td9ng d9nglao laod9ng d9ngbao baotrum trumlen lenmQi mQilinh linhV\J'C trongdai V\J'Ctrong dais6ng s6ng con ngm';i va quan h~ lao d():ng chi la m9t trong cac quan h~ ca ban con conngm';i quanh~h~lao ngm';ivavaquan laod():ng d():ngchi chilalam9tm9ttrong trongcac quanh~h~ca cacquan caban ban hinh th~mh nen til' do. Vi vf!y, ngoai d6i tuqng diSu chinh chu y~u hinhth~mh hinh th~mhnen nentil'til'do. do.ViVivf!y, vf!y,ngoai ngoaid6i d6ituqng tuqngdiSudiSuchinh chinhchuchuy~u y~u noi tren, lu~t lao d9ng con di~u chinh m!)t s6 quan h~ xa h9i lien noi tren,lu~t noitren, lu~tlao laod9ng d9ngconcondi~u di~uchinh chinhm!)t quanh~h~xa m!)ts6s6quan xah9i h9ilien lien quan tf\!c ti~p d~n quan h~ lao d!)ng. Do la nhfrng quan h~ phat quan tf\!cti~p quantf\!c ti~pd~n d~nquan quanh~h~lao laod!)ng. d!)ng. DoDolalanhfrng quanh~h~phat nhfrngquan phat sinh tu quan h~ lao d!)ng, gim li~n v6i vi~c sir dvng lao d()ng ho~c sinhtutuquan sinh quanh~h~lao laod!)ng, gimli~n d!)ng,gim li~nv6iv6ivi~c vi~csirsirdvng dvnglao d()ngho~c laod()ng ho~c c6 anh hu6ng tf\!C ti~p d~n cac quan h~ lao d()ng. Theo phap luf!t c6c6anh anhhu6ng tf\!Cti~p hu6ngtf\!C ti~pd~n d~ncac quanh~h~lao cacquan laod()ng. d()ng.Theo Theophap phapluf!t luf!t hi~n hanh, nhfrng quan h~ lien quan tf\!c tiSp d~n quan h~ lao d9ng hi~n hi~nhanh, hanh,nhfrng nhfrngquan quanh~h~lien lienquan quantf\!c tiSpd~n tf\!ctiSp d~nquan quanh~h~lao laod9ng d9ng thu()c d6i tm;mg diSu chinh h1~t lao d()ng bao gbm: thu()c thu()cd6id6itm;mg tm;mgdiSu diSuchinh chinh h1~t h1~tlao laod()ng d()ngbaobaogbm: gbm: 2I Quan h? vi?c 2I 2IQuan Quanh?h?vi?c vi?c h~ Vi~C lam quan h~ xa hQi hlnh thanh trong linh V\J'C h~ h~Vi~C Vi~Clam lam quanh~h~xa quan xahQi hQihlnh hlnhthanh thanhtrong tronglinh linhV\J'C V\J'C giai dam xa D€ th\fc hi~n giai giai dam dam xa xa D€ th\fchi~n D€th\fc hi~n mvc dich nay, Nha m.:r6'c v6i tu each la nguai quan H, dinh huang mvc mvcdichdichnay,nay,Nha Nham.:r6'c m.:r6'cv6i v6itutueach eachlalanguai quanH,H,dinh nguaiquan dinhhuang huang thi truong lao d()ng, phai dS ra va thiJc hi~n chu truong, chfnh sach thi thitruong truonglao laod()ng, d()ng,phai thiJchi~n phaidSdSraravavathiJc hi~nchuchutruong, truong,chfnh chfnhsach sach dung d~n v€ vi~c lam; cac thi~t chS h6 trq cho thi truang lao d()ng dungd~n dung d~nv€v€vi~c vi~clam; lam;caccacthi~t thi~tchSchSh6h6trq trqcho chothithitruang truanglaolaod()ng d()ng nhu dich VI) Vl~C lam dUQ'C hinh th~mh; cac C(J quan, t6 ChUC, doanh nhu nhudichdichVI)VI)Vl~C Vl~Clam lamdUQ'C hinhth~mh; dUQ'Chinh th~mh;cac cacC(J quan,t6t6ChUC, C(Jquan, ChUC,doanh doanh nghi~p, ca nhan su dvng lao d()ng phiti duqc khuy~n khich va n6 nghi~p, nghi~p,cacanhan nhansusudvngdvnglao laod()ng d()ngphiti duqckhuy~n phitiduqc khuy~nkhichkhichvavan6 n6 hrc giai quy~t, dam bao vi~c lam cho NLD, NLD phai co quy€n tv hrc giaiquy~t, hrcgiai quy~t,dam dambaobaovi~c vi~clamlamcho choNLD, NLD,NLD NLDphai quy€ntvtv phaicocoquy€n do vi~c lam ... DiSu d6 hinh thanh nen nhi€u m6i quan h~ rna chAt dodovi~c vi~clamlam......DiSu DiSud6 d6hinh hinhthanh thanhnennennhi€u nhi€um6i quanh~h~rna m6iquan rnachAt chAt luqng CUa no anh huong tf\lC ti~p d~n S\f hinh th~mh, tfnh b€n luqng luqngCUa CUano noanh anhhuong huongtf\lC tf\lCti~p ti~pd~n d~nS\fS\fhinh hinhth~mh, th~mh, tfnh tfnhb€n b€n vung .. cua quan h~ lao d9ng, t~o di~u ki~n cho quan h~ lao d()ng 0 vung.. .. cua vung 0 0cuaquanquanh~h~lao d9ng,t~o laod9ng, t~odi~u di~uki~n ki~ncho quanh~h~lao choquan laod()ng d()ng hinh thfmh va dan xen v6i quan h~ lao d()ng nen duqc lu~t lao hinh hinhthfmh thfmhvavadan danxenxenv6iv6iquanquanh~h~laolaod()ng d()ngnennenduqcduqclu~tlu~tlao lao d()ng di€u chinh dbng b9. Cac quan h~ chu y€u hlnh thanh trong d()ng d()ngdi€udi€uchinh chinhdbngdbngb9. b9.Cac quanh~h~chu Cacquan chuy€u y€uhlnh hlnhthanh thanhtrong trong linh V\fC vi~c lam gbm: linh V\fCvi~c linhV\fC vi~clam lamgbm: gbm: - Quan h~ giua Nha nu6c, thong qua h~ thfmg cac CO' quan Quanh~h~giua - -Quan giuaNha Nhanu6c, nu6c,thong quah~h~thfmg thongqua thfmgcac cacCO' CO'quan quan
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2