Giáo trình Luật môi trường Việt Nam - Phần 2

Chia sẻ: K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:127

0
46
lượt xem
11
download

Giáo trình Luật môi trường Việt Nam - Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 của giáo trình trình bày từ chương 7 đến chương 11 với các nội dung: pháp luật về trách nhiệm bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các hoạt động ảnh hưởng đến môi trường, quản lý nhà nước về các nguồn tài nguyên, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các hoạt động bảo vệ, khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên, xử lý vi phạm pháp luật môi trường và giải quyết tranh chấp môi trường và quan hệ quốc tế về bảo vệ môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Luật môi trường Việt Nam - Phần 2

Chương V I I<br /> <br /> PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG<br /> CỦA TỔ CHÚC, CÁ NHÂN KHI THựC HIỆN CÁC<br /> HOẠT ĐỘNG ẢNH HƯỞNG ĐEN<br /> <br /> m ô i truồng<br /> <br /> "Con người vừa có th ể là thủ phạm, vừa có th ể là nạn nhân<br /> cùa tình trạng môi trường xấu đ iẩ<br /> '<br /> <br /> GIỚI TH IỆU<br /> <br /> Trong chương này chúng tôi sẽ giới thiệu với các anh/chị các vấn đề cơ bản<br /> sau:<br /> - Trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch<br /> <br /> - Trách nhiệm bảo vệ môi truờng của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vục y tế;<br /> - Trách nhiệm bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch;<br /> - Trách nhiệm bảo vộ môi trường trong hoạt động xây dựng;<br /> - Trách nhiệm bảo vệ môi trường trong hoạt động chôn cất, hoả táng người<br /> chết;<br /> - Trách nhiệm cùa tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất, nhập khẩu;<br /> - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan tói các hoá chất<br /> đặc biệt nguy hiểm;<br /> - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hoại động liên quan tới chất phóng<br /> xạ;<br /> - Trách nhiệm cùa tổ chức, cá nhàn có hoạt động liên quan đến di sản.<br /> Sau khi học chươne này, các anh/chị sẽ có thể xác định dược nahĩa vụ bào<br /> vệ môi trường cùa tổ chức, cá nhân khi họ thực hiện những hoạt động cụ thể<br /> Anh/chị nên dành 90 phút đến 120 phút đê hoàn thành chưcme này.<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> NỘI D U N G<br /> <br /> I. TRÁCH N H IỆM BẢO VỆ M Ô I TRƯỜNG CỦA T ổ CHỨC, CÁ NHÂN<br /> <br /> TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH v ụ<br /> Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ là hoạt động gây ảnh hưởng tới môi trường.<br /> Do đó, các chủ thể thực hiện hoạt động này phải thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi<br /> trường, bao gồm những ừách nhiệm chính sau(l):<br /> - Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.<br /> - Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo đánh giá tác<br /> động môi trường đã được phê duyệt, bản cam kết bảo vệ môi trường đã đăng ký và<br /> tuân thủ tiêu chuẩn mổi trường.<br /> - Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu dối vói môi trường từ các hoạt động<br /> cùa mình.<br /> - Khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra.<br /> - Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người lao<br /> động trong cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của mình.<br /> - Thực hiện chế độ báo cáo về môi tniờng theo quy định của pháp luật về<br /> bảo vệ môi trường.<br /> - Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra bảo vệ môi trường.<br /> - Nộp thuế môi trường, phí bảo vệ môi trường.<br /> Tuy nhiên, phụ thuộc vào quy mô, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,<br /> các chủ thể phải thực hiện những trách nhiệm bảo vệ môi trường khác nhau. Trách<br /> nhiêm bảo vệ môi trường cụ thể của các chủ thể chính được xác định dưới đây:<br /> 1.1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh,<br /> dịch vụ<br /> Trong những năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ phát triển với<br /> tốc độ cao. Tỷ trọng giá trị sản xuất cổng nghiệp và xây dựng trong GDP tâng từ<br /> 39,9% nãm 2003 lèn 40,1% nãm 2004 và lên 41,7% nãm 2007. Các ngành công<br /> nghiệp chế biến và công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu đang được chú ý phát<br /> triển, như cơ khí chế tạo, điện tử, may mạc, dày dép, chế biến thuỷ sản, thực<br /> phẩm... Các khu cổng nghiệp tập trung cũng phát triển mạnh. Các khu công<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> nghiệp, thủ công nghiệp vừa và nhỏ, các khu làng nghể tập trung cũng được chú<br /> ưọng phát triển. Cùng với quá trình phát triển và quá trình công nghiệp hoá, váh<br /> đề ô nhiễm môi trường cũng ngày càng gia tăng. Từ đây xuất hiện nhu cầu xây<br /> dựng hành lang pháp lý về quản lý và bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực này.<br /> Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ có thể được thực hiện tại một địa<br /> bàn tập trung như khu kinh tế, khu công nghiộp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,<br /> cụm công nghiệp, khu vui chơi giải trí tập trung (sau đây gọi là khu kinh tế tập<br /> trung) hoặc làng nghể và các cơ sở ở các khu vực khác. Ngoài viộc phải thực hiện<br /> các nghĩa vụ chung nêu trên, các đối tuợng có hoạt động sản xuất, kinh doanh,<br /> dịch vụ tại các khu vực này phải có trách nhiệm bảo vệ môi truờng theo quy định<br /> sau đây:<br /> 1.1.1. B an quản lý khu kinh t ế tập trung (hoặc đỗi tượng được giao quản<br /> lý) có trách nhiệm sau"’:<br /> a) Tuản thù quy hoạch phát triển tổng thể đã được phê duyột;<br /> b) Quy hoạch, bô trí các khu chức nãng, loại hình hoạt động phải gắn với<br /> bảo vệ môi trường;<br /> c) Có đầy đủ các thiết bị, dụng cụ thu gom, tập trung chất thải rắn thông<br /> thường, chất thải nguy hại và đáp ứng các yêu cầu tiếp nhận chất thải đã đuợe<br /> phân loại tại nguồn từ các cơ sờ trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.<br /> d) Có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, hệ thống xù lý khí thải<br /> đạt tiêu chuẩn môi trường và đuợc vận hành thường xuyên.<br /> đ) Đáp ứng các yêu cầu vể cảnh quan môi trường, bảo vệ sức khoè cộng<br /> dồng và người lao động.<br /> e) Có hộ thống quan trắc môi truờng.<br /> 0 Có bộ phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện những nhiệm vụ sau<br /> đây:<br /> - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các yêu cẩu vé bảo vệ môi trường đối với<br /> các cơ sờ, dự án đầu tư bên trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.<br /> - Quản lý hệ thống thu gom, tập trung chất thải rắn thông thường, chất thải<br /> nguy hại. hệ thông thu gom và xử lý nước thải tập trung và hệ thống xừ lý khí thải.<br /> - Tổ chức quan ưác, đánh giá hiện trạng môi truờng, tổng hợp. xây dựng<br /> báo cáo môi trường và định kỳ báo cáo cơ quan chuyên môn vể bảo vệ mói trường<br /> cấp tinh.<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Tư vấn cho ban quản lý giải quyết tranh chấp liên quan đến môi trường<br /> giữa các dự án trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.<br /> Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp có<br /> nguy cơ gây tác hại đối với môi trường phải có khoảng cách an toàn về môi trường<br /> đối với khu dân cư, khu bảo tồn thiên nhiên.<br /> Việc triển khai các dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bên trong khu sản<br /> xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung chỉ được thực hiện sau khi đã đáp ứng đầy đủ<br /> các yêu cẩu và được cơ quan nhà nuóc có thẩm quyển kiểm tra, xác nhận.<br /> 1.1.2. Các doanh nghiệp hoạt động trong kh u kinh tế tập trung có trách<br /> nhiệm sau:<br /> a) Có đầy đủ thiết bị, dụng cụ thu gom chất thải rắn thông thường và chất<br /> thải nguy hại, có hệ thống thu gom nước thải của cơ sở và nước thải phải chuyển<br /> về hệ thống xử lý nước thải tập trung.<br /> b) Có biện pháp giảm thiểu khí thải, bụi, tiếng ồn... không đuợc làm ảnh<br /> hưởng đến môi trường xung quanh và người lao động.<br /> c) Thực hiện các quy định, quy chế bảo vệ môi tnrờng của khu kinh tế tập<br /> trung.<br /> 1.1.3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ p hải đáp ứng các yêu cầu vé<br /> bảo vệ m ôi trường sau đây(l><br /> :<br /> a) Có hệ thống kết cấu hạ tầng thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn<br /> môi trường. Trưcmg hợp nước thải được chuyển về hệ thống xử lý nước thải tập<br /> trung thì phải tuân thủ các quy định của tổ chức quản lý hệ thống xử lý nước thải<br /> tập trung.<br /> b) Có đù phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ chất thải rắn và phải thực<br /> hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn.<br /> c) Có biộn pháp giảm thiểu và xử lý bụi, khí thải đạt tiêu chuẩn trước khi<br /> thải ra môi trường, bảo đảm không để rò ri, phát tán khí thải, hơi, khí độc hại ra<br /> môi trường, hạn chế tiếng ồn, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hướng xấu đối với môi<br /> trường xung quanh và người lao động.<br /> d) Bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị đáp ứng khả năng phòng ngừa và ứng<br /> phó sự cố mói trường, đặc biệt là đối với cơ sở sản xuất có sử dụng hoá chất, chất<br /> phóng xạ, chất dễ gây cháy, nổ.<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Cơ sờ sản xuất hoặc kho tàng thuộc một trong các trường hợp sau đây không<br /> được đặt trong khu dân cư hoặc phải có khoảng cách an toàn về môi tiuờng đối vói<br /> khu dân cư:<br /> - Có chất dễ cháy, dễ gây nổ;<br /> - Có chất phóng xạ hoặc bức xạ mạnh;<br /> - Có chất độc hại đối với sức khoẻ người và gia súc, gia cầm;<br /> - Phát tán mùi ảnh hường xấu tới sức khoẻ con người;<br /> - Gây ô nhiẻm nghiêm trọng các nguồn nước;<br /> - Gây tiếng ổn, phát tán bụi, khí thải quá tiêu chuẩn cho phép.<br /> Khoảng cách an toàn đối với khu dân cu phụ thuộc vào loại chất độc hại<br /> nguy hiểm và mức độ gây ảnh hưởng xấu tới môi trường của cơ sờ sản xuất hoặc<br /> kho tàng. Khoảng cách cụ thể đối với từng cơ sở được xác định ưong Quyết định<br /> phê duyệt báo cáo dáng giá tác động môi trường hoặc do cơ quan nhà nước có<br /> thẩm quyền đãng ký bản cam kết bảo vộ môi trường'1 quyết định.<br /> 1<br /> 1.1.4. C ơ sở sản xu ấ t trong các khu, cụm công nghiệp làng nghê' phái<br /> thực hiện các yêu cầu sau đáy vê' bảo vệ m ôi trườngữ):<br /> a) Nước thải phải được thu gom và chuyển về hệ thống xử lý nước thải tập<br /> trung. Trường hợp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung thì phải có biện pháp<br /> xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường truớc khi thải.<br /> b) Chất thải rắn phải được phân loại tại nguồn và chuyển về khu tập kết chất<br /> thải rắn theo quy định về quản lý chất thải. Trường hợp chất thải rắn có yếu tố<br /> nguy hại thì phải được phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý theo quy định về quản lý<br /> chất thải nguy hại.<br /> c) Đóng góp kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng về bảo vệ môi trường và nộp<br /> đầy đủ phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.<br /> 1.2ẼTrách nhiệm bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong rình vực<br /> <br /> y tê<br /> Hoạt động y tế được hiểu là những hoạt động liên quan đến khám chữa bệnh<br /> tại các bệnh viện, trung tàm y tế. phòng khám chữa bệnh, nhà hộ sinh, trạm y tế,<br /> dịch vụ y tế tư nhân và những hoạt động nghiên cứu dào tạo về y tế tại các viện<br /> nghiên cứu. các cơ sờ đào tạo (sau đây gọi chung là các cơ sở y tê"). Sự bùng nổ<br /> (1 ) Xem Chương III, phần Nội dung báo cáo ĐTM và nội dung Bàn cam kết báo vệ mõi truờne.<br /> (2) Xem Điéu 38 Luật báo vệ môi trường 2005.<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản