intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật: Phần 1 - PGS.TS. Hoàng Thị Kim Quế

Chia sẻ: K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:264

912
lượt xem
113
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình "Lý luận chung về nhà nước và pháp luật" gồm có 24 chương, được biên soạn theo yêu cầu của giáo trình ở bậc đại học, có sự kế thừa những nguyên lý cơ bản về nhà nước và pháp luật, bổ sung, phát triển để phù hợp với tư duy pháp lý - chính trị hiện đại và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Phần 1 của giáo trình trình bày từ chương 1 đến chương 11 với các nội dung nhập môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật, lý luận chung về nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật: Phần 1 - PGS.TS. Hoàng Thị Kim Quế

ĐẠI H Ọ C Q U Ố C GIA HÀ N Ộ I<br /> KHOA<br /> <br /> LUẬT<br /> <br /> PGS.TS. H O À N G THỊ KIM Q U Ế<br /> ( C H Ủ BIÊN)<br /> <br /> G<br /> <br /> I<br /> <br /> Á<br /> <br /> O<br /> <br /> T<br /> <br /> L Ý<br /> <br /> N H À<br /> <br /> WSL<br /> <br /> R<br /> <br /> Ì<br /> <br /> L U Ậ N<br /> <br /> N ư ớ c<br /> <br /> N<br /> <br /> H<br /> <br /> C H U N G<br /> <br /> V À<br /> <br /> P H Á P<br /> <br /> V Ê<br /> <br /> L U Â T<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> PGS. TS. HOÀNG THỊ KIM QUẾ (Chủ biên)<br /> <br /> G I Á O<br /> <br /> T R Ì N H<br /> <br /> LÝ<br /> <br /> N H À<br /> <br /> L U Ậ N<br /> <br /> N Ư Ớ C<br /> <br /> C H U N G<br /> <br /> V À<br /> <br /> P H Á P<br /> <br /> VÊ<br /> <br /> L U Â T<br /> <br /> (In lần thứ hai)<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI • 2007<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Giáo trình này được xuất bản theo Nghị quyết No 21<br /> ngày 28 tháng 9 năm 2005 cùa Hội đong Khoa học và<br /> đào lạo Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> với tính chốt là công trình khoa học của Khoa.<br /> <br /> Chủ biên<br /> PGS. TS. HOÀNG THỊ KIM QUẾ<br /> Tập thể tác giả<br /> 1. PGS. TS. Hoàng Thị Kim Quê viết các chương.<br /> í l i , IU (phn l i , IU, IV), VU, X, XII, XIU, XV, XVI,<br /> XVII, XVIII, XX, XXIV<br /> 2. PGS. TS. Nguyễn Văn Động viết các chương:<br /> IV, V (phn HI), VI, VUI, IX, XIV (phn III)<br /> 3. PGS. TS. Phạm Hữu Nghị viết các chương.<br /> XIX, XXI, XXII<br /> 4. PGS. TSKH. Lê Văn Cảm viết chương XXIII<br /> 5. TS. Nguyễn Việt Hương viết các chương:<br /> IU (phn ì). V (phn ì, li), XIV (phn ì, li)<br /> <br /> © Khoa Luật ĐHQG Hà Nội giữ bản quyển<br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> LỜI GIỚI THIỆU<br /> Trong chương trình đào tạo củ nhân luật học và trót<br /> hệ thống các khoa học pháp lý, Lý luận chung vé nhà nùi<br /> và pháp luật có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Lý lúc<br /> chung về nhà nước và pháp luật là hệ thống các tri thức í<br /> bản, bao quát toàn bộ đi sống nhà nước và pháp hự,<br /> Nắm vững những tri thức cơ bàn này là điều kiện cần thi<br /> để có thể tiếp thu các tri thức chuyên ngành về nhà nước \<br /> pháp luật ở các môn khoa học pháp lý khác.<br /> Giáo trình Lý luận chung vê nhà nước và pháp lui<br /> của Khoa Luật được xuất bản lần đầu vào năm 1993 ú<br /> được sửa đổi, bổ sung và tái bản nhiêu lẩn. Đây là gió<br /> trình, có chất lượng tốt, là nguồn tài liệu quý, phục \<br /> tích cực cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học rập suốt ni<br /> thi t>ian dài. Nay căn cứ vào yêu càu đổi mới hoạt đột<br /> đào tạo, đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình, kịp thi<br /> phân ánh những vấn đẽ mới vê lý luận và thực tiễn, Khí<br /> Luật trực thuộc Đại học Quốc qia Hà Nội quyết dinh<br /> chức biên soạn mới giáo trình Lý luận chung vé nỉ<br /> nước và pháp luật.<br /> Ti 011% quá trình biên soạn, tập thế tác ẹ/ớ đã tha<br /> kháo, kế thừa những tư liệu lý luận quý báu trong ạiứo trù<br /> Lý luận chung về nhà nước và pháp luật trước dày CI<br /> Khoa. các ân phẩm khoa học khác, cập nhật những thi<br /> đổi lớn vé lý luận r thực tiễn cho phù lụrp. Hệ thống C(<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2