Giáo trình lý thuyết cơ học chuyên ngành

Chia sẻ: Dinh Quang Hieu Hieu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:127

0
674
lượt xem
302
download

Giáo trình lý thuyết cơ học chuyên ngành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều kiện tiên quyết: phải qua các môn học Toán, Vật lý. Mục tiêu môn học: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về tĩnh học, động học và động lực học làm nền tảng cho các môn kỹ thuật cơ sở và kỹ thuật chuyên ngành. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần: Tĩnh học vật rắn: Các khái niệm cơ bản và hệ tiền đề tĩnh học. Hệ lực phẳng. Ma sát. Hệ lực không gian.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình lý thuyết cơ học chuyên ngành

 1. 4 Giáo trình Cơ học lý thuyết
 2. 5 MỤC LỤC Giáo trình .........................................................................................................4 Cơ học lý thuyết..............................................................................................4 MỤC LỤC........................................................................................................5 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC..................................7 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................10 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................14 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................18 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................22 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................26 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................28 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................31 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................33 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................36 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................39 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................42 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................45 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................48 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................50 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................53 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................55 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................58 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................61 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................64 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................67 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................71 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................73 Chương 2. Tính gần đúng nghiệm thực của một phương trình..................74 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................75 A.Lý thuyết................................................................................................ 76 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................77 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................79 A. Lý thuyết............................................................................................... 79 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................81 Thực tập về hệ thống truyền lực ôtô máy kéo và máy chuyên dụng........82 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................83 Bài tập: Xây dựng đường đặc tính kéo lý thuyết........................................85 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................86 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................88 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................90 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................92 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................94
 3. 6 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC................................97 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC..............................100 Bài 3. Thiết bị tưới nước trong nông nghiệp............................................. 102 Bài 4. Hệ thống cấp nước...........................................................................102 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC..............................103 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC..............................108 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC..............................110 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC..............................112 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC..............................114 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC..............................117 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC..............................119 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC..............................121 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC..............................123 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC..............................126 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC..............................128 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC..............................130
 4. 7 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *** -----o0o----- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: CƠ HỌC LÝ THUYẾT 2. Số đơn vị học trình: 6 3. Trình độ: cho sinh viên năm thứ 2 4. Phân bổ thời gian: - Lên lớp: 90 tiết 5. Điều kiện tiên quyết: phải qua các môn học Toán, Vật lý. 6. Mục tiêu môn học: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về tĩnh học, động học và động lực học làm nền tảng cho các môn kỹ thuật cơ sở và kỹ thuật chuyên ngành. 7. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần: Tĩnh học vật rắn: Các khái niệm cơ bản và hệ tiền đề tĩnh học. Hệ lực phẳng. Ma sát. Hệ lực không gian. Trọng tâm vật rắn; Động học chất điểm…chuyển dộng cơ học của vật rắn. Tổng h ợp chuyển dộng điểm… chuyển động song phẳng của vật rắn; Động lực học: Các khái niệm và hệ tiên đề của động lực học. Phương trình vi phân chuy ển đ ộng. Các dịnh lý tổng quát của động lực học. Nguyên lý di chuy ển kh ả dĩ. Nguyên lý Đalambe. Lý thuyết va chạm. Phương trình tổng quát của dộng lực h ọc. Ph ương trình Lagơrang loại II. 8. Nhiệm vụ của sinh viên: - Dự lớp - Bài tập 9. Tài liệu học tập: - Sách, giáo trình chính - Sách tham khảo: + Cơ học, Tập 1. Tĩnh học và Động học, Nguy ễn Văn Đình - Nguy ễn Văn Khang - Đỗ Sanh, NXB Giáo dục, Hà Nội - 1998. + Cơ học, Tập 2. Động lực học, Đỗ Sanh, NXB Giáo dục, Hà Nội - 1998.
 5. 8 + Cơ học lý thuyết, Đào Huy Bích - Phạm Huy ễn, NXB ĐH Qu ốc gia, Hà Nội - 1999 + Bài tập cơ học, Tập 1. Tĩnh học và Động học, Nguyễn Văn Đình - Nguyễn Nhật Lệ - Đỗ Sanh, NXB Giáo dục, Hà Nội - 1998. + Bài tập cơ học, Tập 2. Động lực học, Lê Doãn Hồng - Đỗ Sanh, NXB Giáo dục, Hà Nội - 1998. 10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: - Dự lớp - Kiểm tra giữa học kỳ - Thi cuối học kỳ 11. Thang điểm: 10 12. Nội dung chi tiết học phần: A. Lý thuyết: Chương 1. Các khái niệm cơ bản và hệ tiền đề của tĩnh học. Lý thuy ết về mômen lực và ngẫu lực 1.1. Các khái niệm cơ bản 1.2. Hệ tiền đề của tĩnh học 1.3. Lý thuyết về mômen lực và ngẫu lực Chương 2. Lý thuyết về hệ lực 2.1. Đặc trưng hình học cơ bản của hệ lực 2.2. Thu gọn hệ lực 2.3. Điều kiện cân bằng và phương trình cân bằng của hệ lực 2.4. Bài tập cân bằng của vật rắn Chương 3. Ma sát và bài toán cân bằng của vật khi có ma sát 3.1. Ma sát trượt và bài toán cân bằng của vật khi có ma sát trượt 3.2.Ma sát lăn và bài toán cân bằng của vật khi có ma sát lăn Chương 4. Trọng tâm của vật rắn 4.1. Tâm của hệ lực song song 4.2. Trọng tâm của vật rắn 4.3. Trọng tâm của một số vật đồng chất Chương 5. Động học chất điểm 5.1. Khảo sát chuyển động của điểm bằng vectơ 5.2. Khảo sát chuyển động của điểm bằng toạ độ Đề các 5.3. Khảo sát chuyển động của điểm bằng toạ độ tự nhiên Chương 6. Chuyển động cơ bản của vật rắn 6.1. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn 6.2.Chuyển động quay quanh một trục cố định của vật rắn Chương 7. Hợp chuyển động của điểm
 6. 9 7.1. Chuyển động tuyệt đối, chuyển động tương đối và chuyển động kéo theo 7.2. Định lý hợp vận tốc 7.2. Định lý hợp gia tốc Chương 8. Chuyển động song phẳng của vật rắn 8.1. Phương trình chuyển động, vận tốc và gia tốc của cả vật 8.2. Phương trình chuyển động, vận tốc và gia tốc của điểm thuộc vật Chương 9. Các định luật cơ bản của động lực h ọc. Ph ương trình vi phân chuy ển động 9.1. Các khái niệm cơ bản 9.2. Các định luật của Niutơn 9.3. Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm và cơ hệ 9.4. Hai bài toán cơ bản của động lực học Chương 10. Các định lý tổng quát của động lực học 10.1. Các đặc trưng hình học khối lượng của cơ hệ và vật rắn 10.2. Định lý động lượng và định lý chuyển động của khối tâm 10.3. Định lý mômen động lượng 10.4. Định lý động năng Chương 11. Lý thuyết va chạm 11.1. Các đặc điểm và giả thiết về va chạm 11.2. Các định lý tổng quát của động lực học áp dụng vào va chạm 11.3. Hai bài toán cơ bản về va chạm Chương 12. Nguyên lý di chuyển khả dĩ 12.1. Các khái niệm cơ bản về cơ hệ không tự do 12.2. Nguyên lý di chuyển khả dĩ. Điều kiện cân bằng của c ơ h ệ không t ự do Chương 13. Nguyên lý Đalambe 13.1. Lực quán tính và nguyên lý Đalambe đối với chất điểm 13.2. Nguyên lý Đalambe đối với cơ hệ Chương 14. Phương trình tổng quát của động lực học. Phương trình lag ơrăng loại II 14.1. Phương trình tổng quát của động lực học 14.2. Phương trình Lagơrăng loại II B. Thực hành: 13. Ngày phê duyệt: 14. Cấp phê duyệt:
 7. 10 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *** -----o0o----- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: SỨC BỀN VẬT LIỆU 2. Số đơn vị học trình: 6 3. Trình độ: cho sinh viên năm thứ 2 4. Phân bổ thời gian: - Lên lớp: 80 tiết - Thực tập phòng TN, thực hành: 10 tiết 5. Điều kiện tiên quyết: phải qua các môn học Toán, Vật lý, Cơ học lý thuyết. 6. Mục tiêu môn học: Sức bền vật liệu học là môn khoa học cơ sở, trên cơ sở nghiên cứu thực nghiệm về khả năng chịu lực của vật liệu từ đó đề ra các phương pháp tính toán về độ bền, độ cứng và độ ổn định của các chi tiết hoặc bộ phận công trình. 7. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần : Các kiến thức cơ bản. Thanh chịu kéo hạơc nén đúng tâm. Trạng thái ứng suất và thuyết bền. Đặc trưng hình h ọc của mặt cắt ngang. Uốn phẳng những thanh thẳng, xoắn thanh phẳng. Thanh chịu lực phức tạp. Tính toán ổn định. Tính chuyển vị. Tính toán tải trọng động. Tính toán ống dây. Giải siêu tĩnh bằng phương pháp lực. Thanh cứng. Tính đ ộ bền khi ứng suất biến đổi. 8. Nhiệm vụ của sinh viên: - Dự lớp - Bài tập 9. Tài liệu học tập: - Sách, giáo trình chính - Sách tham khảo: + Sức bền vật liệu, Tâp 1, 2 (dùng cho sinh viên các trường Đại h ọc k ỹ thuật theo chương trình đã được bộ ĐH và THCN duyệt), Nguyễn Y Tô - Lê Minh Thanh - Lê Quang Minh - Nguyễn Kh ải - Vũ Đình Lai, NXB Đ ại học và THCN, 1970 + Sức bền vật liệu, Trường ĐH Xây dựng, chủ biên: Nguyễn Y Tô - 1990 + Bài tập sức bền vật liệu, Tập 1 và 2 (dùng cho các tr ường ĐH k ỹ thu ật) - 1990
 8. 11 + Sức bền vật liệu, U.C.Cunhiagorki, NXB Mátxcơva, 1958 (bản tiếng Nga) + Sức bền vật liệu , Tập 1, 2, Học viện cơ khí nông nghiêph B ắc kinh, NXB Bắc Kinh - 1964 + Sức bền vật liệu, H.M.Beliatrep, NXB Mátxcơva, 1958 (bản tiếng Nga) + Bài tập Sức bền vật liệu, Bùi Trọng Lựu - Nguyễn Văn Vượng, NXB Giáo dục - 1996 + Sức bền vật liệu, 3 tập, Lê Quang Minh - Nguy ễn Văn V ượng, NXB Giáo dục - 1999 10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: - Dự lớp - Bản thu hoạch: các bài tập lớn (5 bài) - Thi giữa học kỳ - Thi cuối học kỳ 11. Thang điểm: 10 12. Nội dung chi tiết học phần: A. Lý thuyết: Chương 1. Những khái niệm cơ bản (5 tiết) 1.1. Nhiệm vụ và đối tượng của môn học Sức bền vật liệu 1.2. Tính đàn hồi của vật thể 1.3. Các giả thuyết về vật liệu 1.4. Ngoại lực, phương pháp xác định ngoại lực 1.5. Nội lực, phương pháp xác định nội lực 1.6. Các loại biến dạng của thanh và của phân tố 1.7. Liên hệ giữa ứng suất và biến dạng, định luật Húc Chương 2. Kéo, nén đúng tâm (10 tiết) 2.1. Khái niệm thanh chịu kéo, nén đúng tâm 2.2. Nội lực và biểu đồ nội lực 2.3. Ứng suất trên mặt cắt ngang 2.4. Ứng suất trên mặt cắt nghiêng 2.5. Điều kiện bền, ba bài toán cơ bản 2.6. Biến dạng của thanh khi kéo, nén đúng tâm, điều kiện cứng 2.7. Thế năng biến dạng đàn hồi 2.8. Các đặc trưng cơ học của vật liệu 2.9. Ứng suất cho phép, hệ số an toàn 2.10. Bài toán siêu tĩnh kéo, nén đơn giản Chương 3. Trạng thái ứng suất, biến dạng, lý thuyết bền (8 tiết) 3.1. Trạng thái ứng suất 3.2. Trạng thái biến dạng
 9. 12 3.3. Lý thuyết bền Chương 4. Đặc trưng hình học của tiết diện (5 tiết) 4.1. Các mômen tĩnh 4.2. Các mômen quán tính 4.3. Mômen quán tính của một số tiết diện đơn giản 4.4. Công thức chuyển trục song song của mômen quán tính 4.5. Công thức xoay trục của mômen quán tính Chương 5. Xoắn thanh thẳng (6 tiết) 5.1. Khái niệm 5.2. Nội lực, biểu đồ nội lực 5.3. Xoắn thanh có tiết diện tròn 5.4. Xoắn thanh có tiết diện hình chữ nhật 5.5. Tính lò xo xoắn ốc trụ bước ngắn 5.6. Bài toán xoắn siêu tĩnh đơn giản Chương 6. Uốn ngang phẳng (10 tiết) 6.1. Khái niệm chung 6.2. Nội lực và biểu đồ nội lực 6.3. Uốn thuần tuý phẳng 6.4. Uốn ngang phẳng 6.5. Biến dạng của thanh khi uốn 6.6. Bài toán uốn siêu tĩnh đơn giản Chương 7. Thanh chịu biến dạng phức tạp (8 tiết) 7.1. Khái niệm chung 7.2. Uốn xiên 7.3. Uốn và kéo, nén đồng thời 7.4. Uốn và xoắn đồng thời 7.5. Thanh chịu biến dạng tổng quát Chương 8. Thanh cong phẳng (3 tiết) 8.1. Khái niệm 8.2. Thanh cong phẳng chịu uốn thuần tuý 8.3. Thanh cong phẳng chịu biến dạng phức tạp Chương 9. Tính chuyển vị của hệ thanh (6 tiết) 9.1. Thế năng biến dạng đàn hồi trong trường hợp chịu lực phức tạp 9.2. Tính chuyển vị của hệ thanh theo phương pháp tích phân trực tiếp 9.3. Tính chuyển vị của hệ thanh theo phương pháp nhân biểu đồ Chương 10. Cấu trúc siêu tĩnh (8 tiết) 10.1. Khái niệm hệ phẳng siêu tĩnh 10.2. Giải hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực 10.3. Dầm liên tục
 10. 13 10.4. Cách giải hệ siêu tĩnh không gian Chương 11. Uốn dọc (6 tiết) 11.1. Khái niệm, điều kiện ổn định 11.2. Xác định lực tới hạn của thanh nén trong miền đàn hồi 11.3. Tính thanh chịu nén ngoài miền đàn hồi 11.4. Phương pháp thực hành tính thanh chịu nén 11.5. Chọn vật liệu và hình dáng hợp lý của mặt cắt ngang Chương 12. Tính ống thành dầy (3 tiết) 12.1. Tính ống thành dầy chịu áp lực phân bố đều 12.2. Tính bình thành mỏng chịu áp lực phân bố đều Chương 13. Tải trọng động (8 tiết) 13.1. Khái niệm, phương pháp tính thanh chịu tải trọng động 13.2. Tính thanh chịu tác dụng của lực quán tính không đổi 13.3. Tính thanh chịu tác dụng của lực quán tính biến đổi tuần hoàn 13.4. Tính thanh chịu va chạm Chương 14. Tính độ bền khi ứng suất thay đổi theo thời gian (4 tiết) 14.1. Khái niệm về ứng suất thay đổi, hiện tượng phá huỷ mỏi 14.2. Chu trình ứng suất và các đặc trưng của chu trình 14.3. Xác định giới hạn mỏi 14.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giới hạn mỏi 14.5. Tính toán độ bền khi ứng suất thay đổi 14.6. Các biện pháp nâng cao giới hạn mỏi B. Thực hành: Bài 1. Kéo, nén đúng tâm, xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu Bài 2. Xoắn thanh thẳng Bài 3. Uốn ngang phẳng Bài tập lớn: 5 bài 13. Ngày phê duyệt: 14. Cấp phê duyệt:
 11. 14 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *** -----o0o----- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: KỸ THUẬT THUỶ KHÍ 2. Số đơn vị học trình: 5 3. Trình độ: cho sinh viên năm thứ 2 4. Phân bổ thời gian: - Lên lớp: 50 tiết - Thực tập phòng TN, thực hành: 25 tiết 5. Điều kiện tiên quyết: phải qua các môn học Toán, Vật lý, Vẽ kỹ thuật, Cơ học, Nguyên lý chi tiết máy, Kỹ thuật nhiệt. 6. Mục tiêu môn học: Phần lý thuyết có mục đích nhằm trang bị cho các sinh viên những kiến thức cơ bản về Kỹ thuật thuỷ khí và ứng dụng nó trong vi ệc nghiên cứu tính toán một số thiết bị và máy thuỷ khí thông dụng. Phần bài t ập, thí nghiệm được giới thiệu một cách lôgic với sự vận dụng của lý thuy ết vào giải bài tập và thực hành thí nghiệm giúp sinh viên củng cố lại kiến th ức môn học. 7. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần: Mở đầu. Tĩnh học chất lỏng. Động học chất lỏng. Động lực học chất lỏng. Chuyển động một chiều của chất lỏng không nén được. Chuyển độgn một chiều của chất khí. Tính toán thu ỷ l ực đường ống. Lực tác động lên vật ngập trong chất lỏng chuyển động. Cơ sở lỹ thuyết thứ nguyên, tương tự. Bơm ly tâm. Bơm pittong. 8. Nhiệm vụ của sinh viên: - Dự lớp - Bài tập, thí nghiệm - Dụng cụ học tập: bút, vở, giáo trình, tài liệu tham khảo 9. Tài liệu học tập: - Sách, giáo trình chính - Sách tham khảo: + Thuỷ lực và máy thuỷ lực, Tập I, II, Nguy ễn Ph ước Hoàng - Ph ạm Đ ức Nhuận - ..., NXB Đại học và THCN, Hà Nội - 1979 + Thuỷ khí động lực ứng dụng, Vũ Duy Quang, ĐH Bách khoa, Hà Nội - 1996
 12. 15 + Bài tập cơ học chất lỏng ứng dụng, Nguyễn Hữu Chí - Nguy ễn Hữu Dy - Phùng Văn Khương, NXB Đại học và THCN, Hà Nội - 1998 + Thuỷ lực và cấp thoát nước trong nông nghiệp, Hoàng Đức Liên - Nguyễn Thanh Nam, NXB Đại học và THCN, Hà Nội - 2000 + Phương pháp khối hữu hạn ứng dụng trong các bài toán thuỷ khí động lực, Hoàng Đức Liên - Nguyễn Thanh Nam + Cơ học chất lỏng và chất khí, Loixianski, L.G, NXB Khoa học - 1987 + Mikhailov A.K., V.V. Maliusenco, Lopaxtnưe naxoxư, M. Masinostroenie - 1997 + Bơm ly tâm và bơm hướng trục, Lômakin A.A, NXB Khoa học Mátxcơva - 1970 + Jonh C. Tannehill, Dale A. Anderson, Richard H. Pletcher, Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer – “Taylor & Franics”, USA - 1997 + Suhas V. Patankar, Numerical Heat Transfer and Fluid flow, Hemisphere pubishing corporation, Washington - 1980 + Frank M. White, Fluid Machenics, McGraw – Hill, Inc,…, New York - 1999 10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: - Dự lớp - Thảo luận - Làm bài tập, thí nghiệm (0.2) - Kiểm tra giữa học kỳ - Thi cuối học kỳ (0.6) 11. Thang điểm: 10 12. Nội dung chi tiết học phần: A. Lý thuyết: Phần I. Cơ học chất lỏng đại cương Chương 1. Mở đầu (2 tiết) 1.1. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học 1.2. Sơ lược về lịch sử phát triển môn học 1.3. Một số tính chất cơ lý cơ bản của chất lỏng Chương 2. Tĩnh học chất lỏng (7 tiết) 2.1. Áp suất thuỷ tĩnh 2.2. Phương trình vi phân của chất lỏng cân bằng 2.3. Phương trình cơ bản của thuỷ tĩnh học 2.4. Tĩnh tương đối 2.5. Tính áp lực thuỷ tĩnh 2.6. Một số ứng dụng của thuỷ tĩnh học Chương 3. Động lực học chất lỏng (6 tiết)
 13. 16 3.1. Khái niệm chung 3.2. Định lý Côsi - Hemhon; Phương trình liên tục 3.3. Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng lý tưởng - Ph ương trình Ơle động 3.4. Các dạng phương trình Becnuli viết cho dòng nguyên tố chất lỏng lý tưởng 3.5. Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng thực 3.6. Phương trìng Becnuli viết cho dòng chất lỏng thực 3.7. Một số ứng dụng của phương trình Becnuli Chương 4. Chuyển động một chiều của chất lỏng không nén được (4 tiết) 4.1. Tổn thất năng lượng dòng chảy 4.2. Dòng chảy tầng trong ống. Dòng Hagen - Poadơi 4.3. Dòng chảy tầng trong các khe hẹp 4.4. Dòng chảy rối trong ống 4.5. Dòng chảy trong khe hẹp do ma sát - Cơ sở lý thuy ết bôi tr ơn thu ỷ động Chương 5. Chuyển động một chiều của chất khí (4 tiết) 5.1. Các phương trình cơ bản của chất khí 5.2. Các thông số của dòng khí: vận tốc âm, dòng hãm, dòng tới hạn 5.3. Chuyển động của chất khí trong ống phun 5.4. Tính toán dòng khí bằng các hàm khí động và biểu đồ Chương 6. Tính toán thuỷ lực về đường ống (5 tiết) 6.1. Cơ sở lý thuyết để tính toán đường ống 6.2. Tính toán thuỷ lực đường ống đơn giản 6.3. Tính toán thuỷ lực đường ống phức tạp 6.4. Phương pháp dùng hệ số đặc trưng lưu lượng K 6.5. Va đập thuỷ lực trong đường ống Chương 7. Vật ngập trong chất lỏng chuyển động (3 tiết) 7.1. Lực cản: công thức tổng quát - lực nâng - định lý Giucopski - Kútta 7.2. Lớp biên Chương 8. Cơ sở lý thuyết thứ nguyên, tương tự (3 tiết) 8.1. Lý thuyết thứ nguyên - Định lý Pi và ứng dụng 8.2. Lý thuyết tương tự: Định nghĩa - Tiêu chuẩn t ương t ự và mô hình hoá từng phần Phần II. Máy bơm Chương 9. Khái niệm chung về máy thuỷ khí (2 tiết) 9.1. Vài nét về quá trình phát triển của máy thuỷ khí 9.2. Công dụng và phân loại 9.3. Các thông số cơ bản của máy thuỷ khí
 14. 17 Chương 10. Bơm ly tâm (8 tiết) 10.1. Khái niệm chung 10.2. Lý thuyết cơ bản về bơm ly tâm 10.3. Đường đặc tính của bơm ly tâm 10.4. Điểm làm việc, điều chỉnh bơm ly tâm 10.5. Ghép bơm ly tâm 10.6. Ứng dụng luật tương tự tong bơm ly tâm 10.7. Một số điểm chú ý trong kết cấu và sử dụng bơm ly tâm Chương 11. Bơm hướng trục (4 tiết) 11.1. Khái niệm chung 11.2. Lý thuyết cơ bản về bơm hướng trục 11.3. Đường đặc tính của bơm hướng trục 11.4. Kết cấu của bơm hướng trục Chương 12. Máy bơm Piston (5 tiết) 12.1. Khái niệm chung 12.2. Lưu lượng của bơm piston 12.3. Phương trình chuyển động của chất lỏng trong bơm piston 12.4. Khắc phục hiện tượng không ổn định của chuy ển động ch ất lỏng trong bơm piston 12.5. Đường đặc tính của bơm piston 12.6. Một số điểm chú ý trong kết cấu và sử dụng bơm piston B. Thực hành: Bài 1. Tĩnh học chất lỏng Bài 2. Động lực học chất llỏng Bài 3. Chuyển động một chiều của chất lỏng không nén được Bài 4. Chuyển động một chiều của chất khí Bài 5. Tính toán thuỷ lực đường ống Bài 6. Bơm ly tâm Bài 7. Bơm Piston 13. Ngày phê duyệt: 14. Cấp phê duyệt:
 15. 18 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *** -----o0o----- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: NGUYÊN LÝ MÁY 2. Số đơn vị học trình: 4 3. Trình độ: cho sinh viên năm thứ 2 - 3 4. Phân bổ thời gian: - Lên lớp: 50 tiết - Thực tập phòng TN, thực hành: - Khác: bài tập 10 tiết 5. Điều kiện tiên quyết: phải qua các môn học Toán cao cấp, Cơ học lý thuy ết, Toán cơ, Tin học, Vẽ kỹ thuật. 6. Mục tiêu môn học: Nguyên lý máy là cơ sở khoa học cần thiết cho việc sử dụng tốt máy móc và sáng tạo ra các máy mới có năng suất và ch ất l ượng làm việc cao, có hiệu quả kinh tế. Học môn này sinh viên ph ải bi ết đ ược các lo ại c ơ cấu chính, các đặc tính động học và động lực h ọc c ủa chúng, hi ểu đ ược nguyên tắc làm việc của từng loại cơ cấu và tác dụng tương hỗ của chúng trong máy, biết cách xác định các thông số của cơ cấu theo các tính chất động h ọc và đ ộng lực học cho trước, kết hợp với việc sử dụng các ph ương ti ện tính toán hi ện đ ại trong việc giải quyết các bài toán cơ cấu, máy đặt ra. 7. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần: Cấu tạo và động cho cơ cấu: cấu tạo và phân loại cơ cấu. Động học cơ cấu thanh phẳng. C ơ cấu cam. Cơ c ấu bánh răng phẳng. Cơ cấu bánh răng không gian. Hệ thống bánh răng. Tĩnh học và động lực học cơ cấu: lực tác dụng lên máy. Động tĩnh học cơ cấu. Ma sát trong khớp động. Hiệu suất cơ cấu. Chuy ển động th ực c ủa máy. Chuy ển động không đều của máy. Điều chỉnh chuyển động của máy. Cân bằng máy. 8. Nhiệm vụ của sinh viên: - Dự lớp - Bài tập - Dụng cụ học tập - Khác 9. Tài liệu học tập: - Sách, giáo trình chính
 16. 19 - Sách tham khảo: + Nguyên lý máy, Đinh Gia Cường - Nguyễn Xuân Lạc - Trần Doãn Tiến, NXB Đại học và THCN, Hà Nội, 1970 +Nguyên lý máy, Lê Khánh Tông - Phạm Văn Đồng - Bùi Xuân Liêm, ĐH Bách khoa, Hà Nội - 1997 + Nguồn máy công nghiệp và sản xuất tự động linh hoạt, Nguyễn Thiện Phúc, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội - 1998 + Lý thuyết cơ cấu máy, An - nô - bô - lep - sky I I. KHKT 1970 (bản tiếng Việt) + Thiết kế môn học nguyên lý máy, Ko - ren - nhi - akô. K.A, KHKT 1970 + Kỹ thuật nguồn máy, Min - kov.k - 1990 - Khác 10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: - Dự lớp - Thảo luận - Bản thu hoạch - Thuyết trình - Báo cáo - Thi giữa học kỳ - Thi cuối học kỳ - Khác 11. Thang điểm: 10 12. Nội dung chi tiết học phần: A. Lý thuyết: Phần I. Cấu tạo và động học cơ cấu Chương 1. Cấu tạo và phân loại cơ cấu 1.1. Khâu - Khớp động 1.2. Chuỗi động - Cơ cấu 1.3. Phân tích cấu tạo cơ cấu thanh phẳng 1.4. Thay thế khớp loại cao (p4) bằng khâu và khớp loại thấp Chương 2. Động học cơ cấu thanh phẳng 2.1. Nhiệm vụ phân loại động học của cơ cấu 2.2. Lược đồ cơ cấu và đồ thị chuyển vị 2.3. Phương pháp hoạ đồ phân tích động học cơ cấu 2.4. Phương pháp giải tích phân tích động học cơ cấu 2.5. Phương pháp đồ thị động học Chương 3. Cơ cấu cam 3.1. Đại cương về cơ cấu cam 3.2. Phân tích động học cơ cấu cam phẳng
 17. 20 3.3. Tổng hợp cơ cấu cam phẳng Chương 4. Cơ cấu bánh răng phẳng 4.1. Đại cương về cơ cấu bánh răng - Định lý ăn khớp cơ bản 4.2. Ăn khớp thân khai và tính chất của nó 4.3. Các thông số cơ bản của bánh răng thân khai 4.4. Phương pháp chế tạo bánh răng 4.5. Hiện tượng cắt chân răng và số răng tối thiểu từ điều kiện không có cắt chân răng 4.6. Sự dịch chỉnh trong chế tạo bánh răng và các thông số của bánh răng dịch chỉnh 4.7. Bánh răng xiên Chương 5. Cơ cấu bánh răng không gian 5.1. Phân loại cơ cấu bánh răng không gian 5.2.Cơ cấu bánh răng nón và cơ cấu trục vít - Bánh vít Chương 6. Hệ thống bánh răng 6.1. Hệ thống bánh răng có trục cố dịnh 6.2. Hệ thống bánh răng có trục di động Phần II. Tĩnh học và động lực học cơ cấu Chương 7. Lực tác dụng lên máy 7.1. Phân loại lực và đặc tính cơ học của động cơ và đặc tính làm việc của máy 7.2. Xác định lực quán tính của các khâu của cơ cấu Chương 8. Tĩnh học cơ cấu 8.1. Nhiệm vụ tính toán động tĩnh học cơ cấu 8.2. Tính toán lực nhóm loại II - cơ cấu loại II 8.3. Phương pháp tay đòn Jucốpski Chương 9. Ma sát trong khớp động 9.1. Ma sát trong khớp tịnh tiến 9.2. Ma sát trên mặt phẳng nghiêng và trong rãnh hình nêm. 9.3. Ma sát trong khớp quay 9.4. Ma sát trong khớp loại cao và trong khâu dẻo (dai truyền) Chương 10. Hiệu suất cơ cấu 10.1. Hiệu suất của hệ thống nối dãy và hệ thống song song 10.2. Hiệu suất của cơ cấu toàn khớp thấp 10.3. Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng Chương 11. Chuyển động thực của máy 11.1. Động năng của cơ cấu, khối lượng và lực quy đổi 11.2. Phương trình chuyển động của cơ cấu, máy 11.3. Phương pháp Vitenbao
 18. 21 Chương 12. Chuyển động không đều của máy 12.1. Hệ số chuyển động không đều của máy 12.2. Ảnh hưởng của bánh đà đến độ chuyển động không đều của máy 12.3. Xác định mômen quán tính bánh đà Chương 13. Điều chỉnh chuyển động của máy 13.1. Các khái niệm cơ bản về điều chỉnh chuyển động của máy và các loại bộ điều chỉnh 13.2. Đường đặc tính của bộ điều chỉnh 13.3. Sự ổn định và độ nhạy của bộ điều chỉnh Chương 14. Cân bằng máy 14.1. Nhiệm vụ của cân bằng máy 14.2. Cân bằng các khối lượng quay bằng phương pháp tính toán 14.3. Cân bằng trên máy cân bằng 14.4. Cân bằng tĩnh cơ cấu thanh 14.5. Cân bằng cơ cấu trên nền B. Bài tập: Sinh viên làm bài tập lớn trong quá trình học lý thuyết - Tổng hợp cơ cấu với các điều kiện cho trước - Phân tích động học cơ cấu bằng phương pháp giải tích (viết thuật toán) - Lập trình giải trên máy vi tính tìm các thông số động học cơ cấu 13. Ngày phê duyệt: 14. Cấp phê duyệt:
 19. 22 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *** -----o0o----- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY 2. Số đơn vị học trình: 4 3. Trình độ: cho sinh viên năm thứ 4 4. Phân bổ thời gian: - Lên lớp: 60 tiết 5. Điều kiện tiên quyết: phải qua các môn học Cơ học lý thuyết, Sức bền vật liệu, Nguyên lý máy, Vật liệu kỹ thuật, Dung sai lắp ghép, Vật liệu học, Kim loại học và nhiệt luyện. 6. Mục tiêu môn học: Truyền đạt cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tính toán thiết kế máy và chi tiết máy; cơ sở tính toán thi ết k ế các ti ết máy ghép, các bộ truyền động cơ khí, trục, ổ trục, khớp trục, lò xo. 7. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần: Cấu tạo và động học cơ cấu: Cấu tạo và phân loại cơ cấu. Động học cơ cấu thanh phẳng. C ơ cấu cam. Cơ c ấu bánh răng phẳng. Cơ cấu bánh răng không gian. Hệ thống bánh răng. Tĩnh học và động lực học cơ cấu: lực tác dụng lên máy. Động tĩnh học cơ cấu. Ma sát trong khớp động. Hiệu suất cơ cấu. Chuy ển động th ực c ủa máy. Chuy ển động không đều của máy. Điều chỉnh chuyển động của máy. Cân bằng máy. 8. Nhiệm vụ của sinh viên: - Dự lớp - Bài tập 9. Tài liệu học tập: - Sách, giáo trình chính - Sách tham khảo: + Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy, Trịnh Chất, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội - 2001 + Tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, Trịnh Ch ất - Lê Văn Uy ển, NXB Giáo dục, Hà Nội - 1998 + Chi tiết máy, tập 1, tập 2, Nguyễn Trọng Hiệp, NXB Đại h ọc và THCN, Hà Nội - 1992 + Bài tập chi tiết máy, Nguyễn Trọng Hiệp, NXB Đại học và THCN, Hà Nội
 20. 23 + Chi tiết máy, Trần Thị Nhị Hường - Nguyễn Đại Thành, NXB Nông nghiệp, Hà Nội + Bài tập chi tiết máy, máy nâng hạ và vận chuy ển, Trần Th ị Nh ị H ường - Đỗ Hữu Quyết - Nguyễn Duy Hàng, Trường ĐHNNI, Hà Nội - 1982 10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: - Dự lớp -Bài tập lớn - Thi giữa học kỳ - Thi cuối học kỳ 11. Thang điểm: 10 12. Nội dung chi tiết học phần: A. Lý thuyết: Bài mở đầu Phần I. Những vấn đề cơ bản về tính toán thiết kế chi tiết máy Chương 1. Đại cương về thiết kế máy và chi tiết máy 1.1. Các yêu cầu cơ bản đối với máy và chi tiết máy 1.2. Tính toán thết kế chi tiết máy theo khả năng làm việc 1.3. Vật liệu thường dùng trong chế tạo máy 1.4. Phương pháp tính toán thiết kế chi tiết máy 1.5. Độ tin cậy của máy và chi tiết máy 1.6. Ứng dụng tin học trong tính toán thiết kế máy Phần II. Nối ghép các chi tiết máy và bộ phận máy Chương 2. Ghép bằng ren 2.1. Ren dùng để nối ghép 2.2. Các loại ren thường gặp và phạm vi sử dụng 2.3. Các chi tiết máy thường dùng trong mối ghép ren 2.4. Tính toán thiết kế mối ghép bu lông 2.5. Vật liệu chế tạo và ứng suất cho phép Chương 3. Ghép bằng then, then hoa, chốt, trục định hình 3.1. Ghép bằng then 3.2. Ghép bằng then hoa Chương 5. Ghép bằng hàn 5.1. Các loại mối hàn, ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng 5.2. Tính toán thiết kế mối hàn 5.3. Ứng suất cho phép Phần III. Truyền động cơ khí Chương 6. Truyền động đai 6.1. Khái niệm chung 6.2. Cơ sở tính toán thiết kế truyền động đai
Đồng bộ tài khoản