intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Giáo trình lý thuyết kiến trúc part 9

Chia sẻ: Asdhdk Dalkjsdhak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
114
lượt xem
43
download

Giáo trình lý thuyết kiến trúc part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế bình đồ: công trình công cộng như chùa, đình thường có bình đồ dùng theo chiết tự Hán như nội công ngoại quốc, ... còn nhà ở thì thường là 3 gian, 2 chái, hình chữ đinh, nhà chính (nhà trên) và nhà phụ (nhà dưới) có sân nước (sân thiên tỉnh)... và thường không ngăn chia ra các phòng nhỏ như ở tây phương, 1 cửa chính và 1 cửa đi phụ và rất ít cửa sổ. Nhà ở miền Nam nhiều sông rạch nên phương tiện đi lại chính là xuồng nên công trình phụ như...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình lý thuyết kiến trúc part 9

 1. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc - 97 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 2. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc 2.3 Ch y u, th y u – vai trò chính và ph . - Hi u qu th m m th ng nh t và hài hoà d t ư c n u trong b n thân m t công trình ho c m t qu n th công trình ki n trúc có thành ph n ch y u và th y u. V y, mu n l a ch n m t ph n nào, m t y u t nào c a ki n trúc làm vai trò ch y u ( i m chính) c a toàn b tác ph m ki n trúc, ph i: - T p trung nghiên c u v kh i, hình, chi ti t, bi u t ý ch o vào ph n ch y u (chính), còn các b ph n khác là ph n th y u (ph ) ph i ph thu c, h tr vào ph n ch y u làm n n tôn ph n ch o. - L a ch n v trí c a y u t ch y u (chinh): nó ph i th c s ph i là i m nh n, lôi cu n m i ngư i t các hư ng, các góc nhìn; ph n th y u không che khu t ph n ch y u ho c làm sai l ch ý ch o. - Xác nh ư c hình kh i, ư ng nét i n hình nh t, cô ng nh t, bi u tư ng ư c c i m, tính cách c a toàn b tác ph m ki n trúc. - 98 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 3. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc - 99 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 4. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc 2.4 Tr ng i m Trong m t qu n th công trình ki n trúc ho c m t công trình ki n trúc, tăng tính a d ng và bi n hoá c a công trình, ngư i ta thư ng nh n m nh m t s khu v c, m t s i m, m t s b ph n công trình: - Nh ng v trí, khu v c, thành ph n ki n trúc thích ng c n ư c nh n m nh: + Khu v c l i vào chính, s nh vào c u thang trung tâm, nh ng không gian có ch c năng trang tr ng… + Nh ng i m quan sát th y rõ khi ngư i quan sát d ng l i, nh ng ch có hình kh i t xu t, nh ng v trí chuy n ti p c a hình kh i. - Trong m t s trư ng h p, có th m t công trình ki n trúc có m t tr ng i m chính và m t s tr ng i m ph . - Tr ng i m c a m t công trình ki n trúc có th ư c t ch c, b trí như sau: - Dùng hi u qu c a s tương ph n (kh i, di n, màu s c). - Dùng trang trí, iêu kh c. - Dùng các ư ng nét hình h c, ánh sáng hư ng d n ư ng t m m t v phía khu v c tr ng i m. - 100 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 5. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc 2.5 Liên h và phân cách: S liên h và phân cách ây t ư c tính h p lý trên hai cơ s : - M i liên h n i t i gi a các b ph n v i nhau phù h p v i quy lu t th m m . - M i liên h gi a m t b ph n v i t ng th . N i dung vi c x lý liên h và phân cách bao g m: - Liên h và phân cách c a không gian hình kh i. - Liên h và phân cách c a t h p m t ng và c u ki n ki n trúc. 3. Cân b ng, n nh, t l và t xích: 3.1 Quy lu t cân b ng và n nh Trong tác ph m ki n trúc, cân b ng và n nh th hi n trên m t b ng, m t ng và hình kh i thông qua m i liên h n i t i gi a các thành ph n c a công trình, gi a công trình v i môi trư ng xung quanh. S cân b ng và n nh g n bó m t thi t v i khái ni m i x ng, phi i x ng và ph n i x ng; Trong ki n trúc i x ng là s l p i l p l i các thành ph n gi ng nhau qua m t tr c ( i v i i x ng tr c) ho c qua m t tâm ( i x ng qua tâm). ây là quy lu t thư ng ư c dùng trong t h p, b c c và s p x p các hình kh i không gian c a công trình. Cân b ng và n nh trong ki n trúc th hi n các i m sau: * i x ng hoàn toàn (cân b ng i x ng) Các b ph n trong m t công trình ho c các công trình trong t ng th quy ho ch ư c b c c i x ng qua m t hay nhi u tr c i x ng trên m t b ng – hình kh i m t ng. i x ng hoàn toàn gây c m giác trang nghiêm, hoành tráng thư ng áp d ng trong ki n trúc c như ình, chùa, nhà th , trong ki n trúc m i như tr s chính quy n cơ quan pháp lu t, nhà qu c h i, tr s các cơ quan, các tư ng ài qu ng trư ng. - 101 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 6. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc Trong i x ng có s xu t hi n c a tr c i x ng, có th là th ng, cong hay gãy khúc và các tr c này nh n m nh, các thành ph n ch y u, nh hư ng t m nhìn và i u ki n lưu tuy n. * Phi i x ng ( cân b ng không i x ng) Trong trư ng h p này ngư i ta d nh n ra s cân b ng v n t ư c khi ta t ư c khi ta d i tr c (ho c tâm), không i x ng n v trí cân b ng c a m t t h p. Trong ki n trúc, thư ng th y i v i các m t b ng, m t ng, hình kh i có th không i x ng, nhưng c m giác cân b ng và hài hoà v n t ư c ó là ngư i thi t k ã t ch c i x ng o, chia các thành ph n công trình có s cân b ng v di n tích, hình kh i… Th pháp này òi h i s nh y c m, linh c m c a ngư i thi t k ki n trúc. Th pháp phi i x ng phù h p v i công trình có ch c năng ph c t p, có m t t ch c công trình có th thích ng t t v i các nhu c u s d ng, mang l i s c thái vui tươi nh nhàng, phóng khoáng, h p d n và gây nên s t bi n trong b c c. - 102 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 7. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc Th pháp này thư ng s d ng cho các công trình ki n trúc m i như nhà văn hoá, khách s n và các công trình công c ng khác. Vi c l a ch n công trình ki n trúc theo lo i i x ng hay phi i x ng ph thu c vào: + c i m, tính ch t c a công trình. - Yêu c u c a quy ho ch khu v c xây d ng. - i u ki n a hình, a m o khu t. - Dây chuy n, công năng và không gian s d ng. - Hư ng nhìn, góc nhìn c a công trình. - 103 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 8. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc - 104 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 9. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc * Ph n x ng - Là các thành ph n i x ng trên v t th , nhưng có m t s chi ti t, ho c b ph n b b gãy i. Phương pháp này phá b s ơn i u trong phương pháp i x ng hoàn toàn, tránh s ơn i u, nhàm chán, t o ra s h ng kh i. S cân b ng tĩnh. - M t trong nh ng ki n trúc sư thư ng s d ng th pháp này là Louis Kahn. Các công trình c a ông tho t nhìn có v như i x ng, nhưng th c s có s bi n i i m t vài b ph n, ví d như nhà Qu c h i Pakistan. *n nh - Khái ni m n nh g n li n v i s cân b ng, i u này có nghĩa công trình ph i phù h p v i các quy lu t tr ng lư ng, không t o c m giác chông chênh, hoang mang cho ngư i xem. - t ư c s n nh cho các công trình ph i tuân th các quy lu t c a t nhiên như trên nh , dư i to, trên nh , dư i n ng… như hình th c kỳ vĩ c a các kim t tháp Ai C p. Tuy v y, trong ki n trúc hi n i v n có th t o c m giác n nh và thăng b ng như nh ng thành t u c a khoa h c trong vi c s d ng bê tông c t thép. Ví d : Phương án b o tang Caracas c a Oscar Nimeyer, toà nhà này không mâu thu n gì v i c m giác n nh c a m t v t t n t i trong thiên nhiên, nó như m t cái cây có cái g c v ng ch i t a tán trong trong không trung. - Vi c nh n m nh “tính tr ng”, “tính th kh i”: Còn có th th y ư c ch nghĩa thô m c phát tri n Anh, M vào nh ng năm 1950. - 105 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 10. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc - 106 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 11. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc 3.2 Quy lu t v t l , t xích và h th ng Modulor: Quy lu t t l , t xích: Là m t trong nh ng quy lu t quan tr ng t n hi u qu th ng nh t và hoàn ch nh, bi n hoá và hài hoà. T l trong toán h c là s so sánh gi a các i lư ng: a/b = c/d T l ki n trúc là ph m trù không th o ho c quy ư c b ng con s c a toán h c mà là tương quan so sánh – thiên v c m xúc - gi a các b ph n ki n trúc v i nhau, t t ng th n chi ti t c a công trình, m i quan h v lư ng gi a các b ph n c a công trình, ho c gi a công trình v i không gian xung quanh. M i tương quan ó cho ta m t c m giác, ó là c m giác t l , khi n ta c m nh n tương quan ó là p hay x u. Trong ki n trúc thư ng dùng hai h th ng t l là: + T l s h c. + T l hình h c. T l s h c: là t l d a trên m i tương quan gi a các i lư ng, cón ư c g i là t l modulor. Ví d : T l ó tìm th y trên các th c c t Hy L p và La Mã. T l hình h c: là t l d a trên m i tương quan vô t gi a các i lư ng. Ví d : T l 3,4,5 còn ư c g i là tam giác th n thánh. Trong t l hình h c ta còn có t l ng d ng, ó là t l gi a các b ph n c a công trình có các hình ng d ng v i nhau. Trư ng h p t l này là m t trư ng h p khá c bi t trong ki n trúc. t l này còn ư c g i là t l lý tư ng, ó là t l c a m t hình ch nh t mà các c nh quan h v i nhau theo t s : a/b = b/a+b. Hình ch nh t này ư c g i là ch nh t vàng. ây là t l mà th gi i sinh v t ã t ư c trong quá trình ti n háo u tranh sinh t n, v i t l này, các sinh v t ch ph i dung m t lư ng v t li u ít nh t, nhưng kh năng ch u l c l i là t t nh t. - 107 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 12. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc Ví d : S phát tri n c a vòng xoáy trôn c, s phát tri n c a m t nhánh cây. T l vàng có th xây d ng m t cách hình h c như là m t o n th ng ư c phân chia sao cho ph n nh / ph n l n = b ng ph n l n/ toàn b o n th ng. - 108 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản