intTypePromotion=1

Giáo trình Lý thuyết Vật liệu cơ khí

Chia sẻ: Phong Phu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:137

1
1.156
lượt xem
580
download

Giáo trình Lý thuyết Vật liệu cơ khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Vật liệu cơ khí dành cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp ngành cơ khí chế tạo. Giáo trình cũng có thể dùng làm tài liệu giảng dạy cho các đối tượng học nghề cơ khí trong các trường nghề. Giáo trình mang định hướng thực hành cao nên cung cấp một số bảng tra vật liệu, chế độ nhiệt luyện và các bài tập thực hành. Giáo trình do các giáo viên khoa Lý thuyết trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội biên soạn. Giáo trình gồm 2 phần, Phần 1 gồm từ chương 1 đến chương 3, Phần 2 gồm 4 chương từ chương 4 đến chương 6 mỗi chương đều đề cập đến những nội dung cụ thể. Khi sử dụng cuốn giáo trình này người dạy và học phải xuất phát từ mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất của vật liệu để căn cứ vào đó giải thích các kiến thức phần ứng dụng trong bài tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Lý thuyết Vật liệu cơ khí

 1. ! " ! " # $ %&
 2. '(" )* +) , - . % , ! " ! / 0" 1 ! % , '
 3. 2 3 4 5 6- / ' !" # $ % & ' ! " #$ " % & "' '( ' ) * + , - ./- .0 1- ./ 2& 00 ( ) *+ , " 00 ( ) *+ , " -./-. 0-./ 1 0 0 3 % $ 4% , % $ 4% & 50 2 3 50 4 3 6 ! " #$ " 7 7 5 89 7 5 7 5 6 7 89 : 5 : " #$ " ; " , " " B D+ " C 8 D+ " >0 B5 EF G ' " C 8 ,H < IJ ; " > B = 4C 8 K ,?C >7 , # $% < , ? @9 , A # $% 4 "4 >( L M 8 ?@ " #A " >( L N G ,O M " 3 3 ' B #9 C D E$E '> $% " < * 07
 4. P ,?< " Q * % 4 2R P R , " ' " ?< " ,E $ H SJ ( #$ D 4 2R F " * T 3 *G UU= G *G U UF *O *V3 * 7 P W , " 3H " # 3 " $ $ " " F * * F *X Y H I WR ?< " ,E " ) " # 3 " ,E , " ,?@ " , " 3H " 4 2R R ?< " ,E " ,E IZ *?C I[ #$ " , " % " ,?@ " , " 3H " " FW "F #7 ? $ 4 2R ,?@ " , " " " 4 2R *Q K ! W H I R I% " ,E " \S[ ' F8 G W] < 8 \F 3H " ^ " 8 3H " I[ ' _ *73 R % "^ " ` WR " H ,?@ " A " " " #$ 3H " % T " W?` % " R # "# 3 J ,?@ " , " 3H " ,H *] W 4 2R 2R # " " ,E *?C a73 #P " ,H < IJ 8G T ' " R # " *Q *?C " ) " # 3 "b U c J ,?@ " 4 2 4 2R R I% ,?@ " W X * A " 3H " F 8G C ` ' " R # " ` d * ! " 3H b 7 " ?C " * " ,E *?C a73 #P " ,H < IJ e ?< " e ,E * , " 3H " " S[ ' F8 G W] < 8 F 3H " ^ " 8 I[ ' e *Q *?C 4R *+ " V *] e R ( #$ * "& " 3 f UU 5f ( ,E # " X 8 " ") "# 3 ,?@ " , " " " 4 2R W H I F . *] ?` " < W) F A C F 8G ! ` X *G * " H "_ " ,E *?C ,E Wb3 "^ " F #g O A C ` *% ?C " I , " h " , WK *% ` *R "h 8i H " 7 8i *O 7 " 8G ! 3 " 3 " ) *Q X % "^ " 8 W H I F I " " ,E ^ ^ 8 " , 8 j ' " 8 G 8 3G 43 " *?C IP "X 9 *+ " " 8 J ,?@ " W * *O ' " " ,E *?C W H I G k W) b I X ?C " % < l 9 8 G a "[ ,?@ " , " " " 4 2R F *] m % ] Fn D% " D F % 4 2R : % 6 DE 7
 5. l
 6. *?C t *X ) 89 *?C I) a h " ? ? I) a M 2 * *?C " " r 9 s t G @ " F k #A , % "^ " ? " 8 " , 8 j I IX u " *?C 9 8 G *X " "X "?@ I[ #$ " *O " ,E 3 *?C m < , *
 7. 0 G1 & F , % G # $% " H # $% < $ 9 , A ?I J
 8. 2 ? 3F 3 8 o X b & , " " *b , " I) a
 9. 8 G *% ` T " WR $ G k G ,H " v8 3 G k I[ ' X 5&Q R P N & M
 10. #, " ,? ?< " • Y l$ F F ?< " •• Y l$ ?< " ••• Y l$ ?< " •M Y l$ 5 5 7&D 9 ,9 N & b ) ^ ^ 8 a *] % & "' ,; ?@ " #A " , " "
 11. ! " #$ 4 5 7- / ' $ $ %, .3 ( 0B G1 &O E " ' "8G ! < W) 0Dk W C 8 1 *O T *X a *] % & "' ; " '& U - 6 7 W O - 4O ^ ^ *] " x F 89 F *< ]9 " x F < ?@ " #A " , " 8 - 4 O *?C WH , " 8 " 3H C 8 - 4O ^ ^ % & "' 0 < 1 ` # " C 8 2 ? *Q ,E W 3 , " ?< " J *b F *O X *?C 8 G ! ") IP 3 *K 0 < 1 Wd " IP W G *K WH , " E8 G ! "% *?C * ?I Y 6( ( 6 $ .3 ( && F , % W "+
 12. ! " #$ 9 *?C & 7 Y ‚ * Y c ! 8 ) c " #o * 0*R #o * 1 ,^ *?C 7 Y to * F W #o F * 0 * 1 ‚ Y• 8 ] #$ " F "+ Y 2 # "F #Q J F *R #o F! "I , " *X ! " I & , " < ) E! " I 3 X O #o *G IP ! p k W G # " #v 2" 3H 7 # IP #Q W] G ‚ TY• ?C " W O P ; k P *V3 ) ?J " H 8 F "+ Y 2" ] TF TF I^ T 2 G W] " " * #P ,H T T ? 3 * F 3 3 W G G* P F *R " < * F , # F* F 3 b % " " . E ‚ & "Y • 8 ) c " ` #$ " W! a * T *k W I " , " 3 " #$ " X , " & " *€ q & "0 k , " E F @ *X k " IZ E 3 E ) 1F , " & " #o ? k ,@ F , " I., r8 3G * I " Wd " IP 8 3G a 8 s D% ` u W3 E #A " , " & ,E o ^ " " "8 @! # $ % (- • a *] % & "' #$ " ,?@ " ` ?@ " *?C & 7 *% ` Y % "c y 8 , " ,?@ " X ? , "8 "8 F a F W |< D?C Y ‚ l ,?@ " c y Y ! a7 P ?Y ƒ F S F F 4 ƒ M #$ ? 8 "8 " ,@ F 8 " 8 W] a3 8 "8 ‚ l ,?@ " c y * Y ! * ") ? ,?@ " X a F % X " )3F W |< , #y " * y I7 WH , " W k 8 z X DO c " 8 ) c " % " c y "?@ * , W W) 8 Wd " c y F a[ 9 ,?@ " #$ % • 8 ) c " ] # "" "8 M *?C I[ #$ " #?` # " ' " I) V a *] F G Wd " ' " " " 8 O & " " " " X #$ " & 3G *] *G ?< " " " *+ " @ a *] 8 ) c " I[ #$ " X M X " " 8: *?C I[ #$ " ,R " ,Q E8 X G I) V
 13. ! " #$ " " K WG *; F F" " ^F " " P M #$ " " ^ % ) X *R ! " *R #v 8: F G ! " & k #v & , 8 X ^ ME 3 : X " " ^ 8: < C 8 # #$ % • a *] 8 ) c " % " #$ " < 8 X #$ " P WH " < " #$ " *% ` 8 "+ *R ! "F *R W x F *R W j F *R #v F *R # * . #$ % A 67 • W "+ R I% *k ,? " K " C ,H O 8 ) c " I[ #$ " R $ * $ O M #$Y K I) V $ * & , " *% ` I[ #$ "F E 3 I) V *X b X < A C ` * 8 X D% ` I) V " X I[ #$ " y O $ * 8 G Wd " P A C ` " " XI j F *+ " @ X H 8 ) c " I[ #$ " ,R " ,Q ,H ] ,?@ " M 3 I[ #$ " & , " *% ` ' " , " x P P A C ` G F" " I[ #$ " X 6( 8( , 6( V P W X - " 2 ? *Q ,E W 3 J ,H F I[ #$ " & , " , " x P G F" " I[ #$ "
 14. ! " #$ 1 BF E DR W : 8 ) c " ] *?C ) , " < x 8 " W] z c ! ) , " #$ " H "?@ 7 W *R W 8: 0 P 8: 1 F *R W : 0 P : 1F *R W % 0 P % 1F *R W a ^ 0 P a ^ *b 1 2 " 9 -9 - *F *C @D & = G* &F / D% ` 8 "?@ c ! 8 ) c " ] *P " ) , " #$ " H X *O a *] ,H o " Wd " ?< " Y [ 8: *% ` o Wd " : F [ : *% ` o Wd " " " • 6 ?< " a *] *R W 8: Y lo [8 0 : 1 *?C " " ` E # " 8 ?` . M2 „BU/LB S *X *k 3 [ #$ " P 8: *G 8 o 8 W]*! • l% & "' P [ 8: 6 # W] 8: I ` # W *b " *R " Q # o ∆• *?C W O ] ,H W O *+ [ 8: 0 4E 1 tP W O *+ [ 8: "?@ a *] m H ) *R W x "` * + F )3 W 6 6 ‚ (` * +Y • ! " I ` #$ " H o 8 Wj P #$ " o 8 " 3 *K E 6 6 # "8 ?` 0*; " , : X W G # " #? UFU /UFU=… # W *b 1 9 Y σ# . " ! Y Pdh σ dh † S0 ∆ ‚(` )3Y • ! " I U UF UF= T *X 8 W] )3 0! " I j Η1: W^ *b "73 H W G # " #v 1 Pc 9 Yσ . " ! Y σc† S0 ME 8 X a *] 6 H ?@ " "?@ #A " " ` )3 & 3 ?` 89 σUF 0! " ` ∆ † UF 1 ! " I #?` #$ " X I 8 Wj P [ 8: o W] W G # " #? UF … I ` # W *b F J li #A "
 15. ! " #$ ! "I ! " ` " * W G # " #v I 8 Wj P #$ " o W] W G # " UF=… 0 #g a * < ,] I% ?< " *?< " ` σUF 1 9 Y σUF= ‚(` W Y• ! "I ` o ] *P " *?C ,?` 8 Pb W] z 9 Y σW . " ! σb† S0 !" # $ % &# ' ( ) *' + , - !" . $ % &# ' ( /0 ' 1 2 ( 3 *' +, - 1 !" # $ &# ' ( # ! 14 5 6- 78 9 *' 2 + , 1' : - - D< ] Y ) "` * +F"` )3F " ` W * * *< ] C (f 0 I%1 k l6 0l." 6 I 1 M` (f † Ul 0 I%1 ;9 , " * ?@ " & % G S• *< ] * *R W 2f t *< ] 3 & j H ?@ " ) #A " (f k 2f 0 l2f 1 6 † 2f l2f † l6 li * 8 y #A " ) *< ] *R W 8I † BF„ l6 (f † F5= 8I 2 E: 2 @ m H ) *R W X O* " I[ #$ " W "+ Y / ) c " ] ) , " < x Y 2G G 3 X A " E # "8 ?` Wd " X *R W 8 EY ‚M X σ* < E8 ) c " ] ) , " ` < o *) W) * + 08 E W] W G # "F 8 8 " ,J E # " W *b 1 m H 3, & , " 8 I[ #$ " I) V *y j * + < ‚M Xσ < E8 ) c " ] ) , " ` < o 8 " W]W G # " 0 "F H 1 ‚M X σW < E8 ) c " ] ) ` < o 8 " W] z 0"Q3 1 m H 3, & , " 8 I[ #$ " G 3 , " < 3 ?Y W ,c "F ,$ F . / K I[ #$ " Y 2G G 3 , "* 8 I[ #$ " ? *?C Wd " X *R W 8 F X *R W < E 8 ) c " I[ #$ " 7 # < 0 K < 1 m H 3, & , " 8 I[ #$ " G 3 , "* 8 ] ) , " x `
 16. ! " #$ /• j" 8 ?` 8G Y 2G G 3 X A " 8G *?C Wd " X *R W 8 F X *R W < E : G 8 ?` j" < o * *?C 3H b I[ #$ " H! B C 6I( ' BF E DR #v : 8 ) c " 3 *K E # " 8 ?` 8 " W] z8 ] P #$ " WH " @3 " 9 -9 - *F *C 6I( & = G* &F - DO a *] *R #v "?@ ?@ " * " Wd " m H A "a *] ,H o I 8 [ *R W 8: ‚ DR " Q # ?< " *% 8 8: *! Y • 8 ) c " 3 *K # I 8 W]8: *! 9 Yδ ‚ DR ^ G # ?< " *% Y • 8 ) c " 3 *K G # 8 o W]8: *! 9 Yψ - D< ] Y ) m H ,H * #A " *< ] b ,c 3 *K 0…1 #P . " ! I Y l1 − l0 δ= × 100(%) l0 S 0 − S1 ψ = × 100(%) S0 , " *XY U F SU # F# k ^ " " o W *b FS # F# k ^ " " I 8 8: *! o 3 E: - D " 8 ) c " W G # " #v 8 ] " " P DR #v " E8 ) c " E Wd " ?< " " " P ? F 8: F : F ,€ F # " % - n ,] I% *R #v X O a *] *?C W] z #v 0 ,?` *X X W G # " #v 1 k z " y 0 ,?` *X 8 " X ?C " W G # "1 2 ' " W] z " y X *R #v , 0δ k ψ 1 , " 3 O IZ ! F "o3 *R "R 8 " X #P W ,?` 1! B C 6: &: * 9 ' BF E • 8 ) c " : ] *?C ) , " * 8 " W] z @3 " 9 -9 - *F G= G* &F - DO a *] *R # * ?@ " "?@ P ,H 3 [ * Wd " P * W; ,H 3 ` *R *O z o 8
 17. ! " #$ Ak - 9 Y " ! Y ak = 8 S , " *X Y ‡8 " z o 0 ( 1 k ^ " "S E ' & ,Q 8 U׈ - D< ]Y * Wd " ( f 0 ‰f 1 k ‰f ( f ≈ U‰f ≈ UU ‰f _ ( f ≈ UFU ‰f ?` ?< " 73 ?@ " 8 " a *] *R # * R *< ]# ? ,H " z ‡8 . *< ] ‰ 3 ‰ b ; 9* 38 I I I% *R # T " + ? 8 3 E: / 2 @ a *] *R # * X O* " 8 ) c " G 3 ] ) , " *R " # * 8 " W] z 0 pF vF ! Š W] * 1 G ] * ) X 8 % O UU ‰f 0 (f 1 y G ] * ) X 8 † UUU ‰f / , " P G *R # * ] ) ?J " 3G %Y ‚ , " W k Y G 8 F ,Q Š F *R WX " * ") 8 ‚ ?` " j E 8 " ‚4 # " O Y ,y F * X 8 < # " F E 8 ‚ S% ?C "F E # "F 8 ?` IP 7 W% " y X I% ?C " F8 ?` ` F # " 7 W% 8 " *+ " * " ") 8 J! B C @D K ' BF E • 8 ) c " : % " IP z #?` #$ " P 3 *K . 8q @3 " 9 -9 - *F *C @D K & = G* &F / 9 Y σ 0σ/ 1 / D< ]Y (f k l6 3 E: / 2 @ a *] *?C *R W j X O* " *?C 8 ) c " W k 8 ] *?C P 3 *K . 8q 8 " W] z0 W] ,X W k k , 7 1 (` j *?C * " WJ ! " I ` L Š o ] *P " *?C U 8q EI *X , 8 W] z / 2"?@ #$ " ?< " I *O 7 " "` jY ‚ H W k ` ! "I : #? Wd " WF c : F W k 3 H ,H W k 8 ‚ 27 " *R W x F @ *X h " 7 " *?C " ` j ‚ W k X *R WX " F8 " X ,Q F ŠF , ' " G # 3 *K *R "R
 18. ! " #$ L! B C > ' BF E DR ! " 8 ) c " : % " W G # " #v $ WR 8 X R 8 ! " < #$ " H W k X 1 " 9 -9 - *F *C > & = G* &F l % a *] *R ! " ) P ,H 3 * *R ! " #P . " 3H ^ " Y tA " P *] #$ " h H V 0M ! " 8 ?< " k H W : 1 H W k X S *X #P 8 ?` G ‹ 3 *O , ,] I% *R ! " 0 tP *?@ " 8 t k I7 G ‹ 1 c ! 3 * *R ! " 8 "?@ & 3 ?` 89 0*< ]8 1 " ?@ " X 3* Y , . u . ‚ DR ! " , . Y D?C a *] ,H 3 * , . lh [ Wd " H W : H V #$ " W k 8 #?` R P *] 0P 1 I *X * *?@ " 8 t G ‹ *O Wd " 8 X " * ,+ , W) " E *?C ,] I% ?< " ! " 89 0 *< ] I 1 ,] I% *X Wd " ' 4 M #$ Y UU 4 k 4 † UUF ! *R ! " W k * *?C a *] ,H 3* , . UU4 F k " ,] *R ! " , . 4 † UU ‚ DR ! " u . Y D?C * ,H 3 * u . F h [ Wd " H W : 0 k h 8 ?< "1 D+ " + ,H 3 X " * ‡F F ?< " ! " ` P [6 † BU (F 6 † UU (F 6 † =U (F #A " " *?C 89 0*< ] b1 ?C ?I Y " ‡Y •P [ 6 F h [ 8 ?< "Y 9 0*< ] 4u‡ 1 " Y •P [ 6 F h [ W : Y 9 0*< ] 4u1 " Y •P [ 6 F h [ 8 ?< " Y 9 0*< ] 4u 1 3 67 - (' *C > 4 #A " * 0" " ", > F C 8 18 ?` ` F ?@ " W V F *?C #A " 4u * 0" " ", > F C 8 18 ?` j , " WE F ?@ " ' " V 4u‡ * ! " j " 0 C 8 ! "F : & 3 1 4u * 8 ! "F ?@ " I) V Wd " : *Q & , 0 *?C #A " 1 M #$ % a *] *R ! " 8 # Wd " : 0 tˆU1 I 8 F c ! " #$ " ) * *R ! " ,H 3* u . Y P ,H 3 =U ( #$ " h *7 Wd " 8 ?< " H V H ,H W k XF I *X * I%
 19. ! " #$ " ,H *+ " + * 30B 1F 3 *R ! " : 3 IZ 89 4u †B F k X ,]I% *R ! " 4u †B 63 ; ' ' % ? @ 9 *' &E F ( ) c " " " ^ Y lŠ R 8 IZ X 8 ) "" " ^ , " ,] I% *R ! " *] F G *R ! " < ,] I% 3 E 8 X ^ F G & EI #v h " 8 X ^ *% ` : E*R ! " C T =U/ UU 4 ) c " ] P $ WRY DR ! " " ] P $ WR " 8: " " *R ŠF % F "y Wd " P F G *R ! " " E "8 X" " ) c " WX " Y DR ! " " 8 ) c " WX " " % M! N : O: - *P ," $ ,( & 2# 893 D% ` : % & "' *k ,? " < X& ?I Y / , " *] *R ! " c " E*R W h " c " . / DR ! " " E *R #v *R # * " " ) 2G I) V
 20. ! " #$ , "* 8 * IZ X *R 3 0 3 "k IP %1 F G 14 5 6 H I ‚ 2G , " , "* 8 ) x ` 8 " *) W) 8 & ) I , ! "Q3 *R "R ‚ 2G , "* 8 ] ) ) x ) *R " ` 8 * E #g W] pF v Š W] * F y , "* 8 ] j #g I G ! , JW k *+ " @ ' 5 6 JK $ I G , ! 3 J ,R " , O I7 WH , " I) V "73 , z "y , " 3 O M 3 % *) W) E0I , " & ,E I[ #$ "F I) V
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2