intTypePromotion=1

Giáo trình Mạch điện tử căn bản - KS. Nguyễn Văn Điềm

Chia sẻ: Pham Quang Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:176

3
2.331
lượt xem
1.288
download

Giáo trình Mạch điện tử căn bản - KS. Nguyễn Văn Điềm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch điện tử cơ bản là giáo trình được biên soạn theo đề cương do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội xây dựng và thông qua. Đây là giáo trình dành cho chuyên ngành đào tạo hệ kỹ thuật viên trung cấp ngành kỹ thuật viễn thông. Nội dung biên soạn theo tin thần ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong tòan bộ giáo trình có mối liên hệ logic chặt chẽ. Giáo trình được biên soạn sau khi đã tham khảo rất nhiều tài liệu về mạch điện tử tương tự, đồng thời cũng được sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng nghiệp. Giáo trình gồm 5 chương: Những kiến thức chung, mạch khuếch đại cơ bản, mạch khuếch đại chuyên dụng, mạch tạo dao động, điều chế và giải điều chế. Hy vọng những nội dung cơ bản như vậy sẽ giúp ích cho việc tiếp xúc với các môn học chuyên ngành sau này của bạn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Mạch điện tử căn bản - KS. Nguyễn Văn Điềm

 1. 5 6 G!Ao D ue v A B Aa T AO HA NO! . . . KS. N GUytN V A N IlI~M , " GIAOTRINH -? ? OlEN Tlf CO BAN • (Dung trong cae truimg T HeN) . N HA XUAT BAN H A N 61 - 2005
 2. thi~u L oi g ioi ky c6ng n ghifp h6a, hi~n lfitC fa dang bUGe )'(10 f/Uf; N d(li h lm nluim dua Vi¢{ N am l rd rhilllh n ube cong nghi¢p d in m inh, hi¢l1 dgi. T rang S~( llghi¢p each m gng to hill do, crJng tae d ao [ {to n han ,~(C Juan g iif vai tre) q uan t r9ng. B ao e ao C hinh 1rj n Ia B an Chap h imh Trun/? liang D ang C i)ng sail Vi~t N am t qi Dfl-i h ¢i D ang loan qu6'c Ian ( hk I X d ii c hi r(): " Phat trien g iao dl,lc va d ao t~o IS. f fi¢t l rong n hilng d ¢ng hye q uan t f9ng t hue day Sl! nghi~p cong nghi¢p h6a, h i¢ll d fli h6a, IS. d ieu ki~n d~ p hat tri~n ngu6n h!c con n guai - yeu t 6 co ban de p hit tri~n xa h¢i, tang t wang kinh te n hanh va ben viing". QtuJn [ rift c hu t rllang, N ghi q uyit c ua D dng va N hd f lUor va nh¢n thtrc dllng ddn vi'ta'm (juan tr9ng e ua Cht/Gllg trinh, g iao t rinh dOl vbi vi¢c nang c ao c hdt IU(lng d ao tq.o, t hea de' sa G iao d~IC v a D ao tq.o H a N ¢i, n gay 231912003, n ghj c ua U y b an nhdn dan thanh p hiI H a N ¢i d d r a Q uyet d jnh s6' 5 6201QD-VB e ho p ilip S 6Giao d «c wi D ao tq.o t hlfc hii(tl de' a n b ien so~n c huang t rinh, g iao t rinh trong c ac fruirng T rung IIrc c huyen nghii(p ( THCN) H a N¢i. Q uyet d inh n ay the' hi411 s1f q uan t am sau s ac c ua T himh uy, V BND t hanh p h6' t rong vii(c f/(lng c ao c hat lUfJ"ng daD tf}O v a p hat trie'n n guon n hdn 11fc T hu d6. Tren C (J s 6 c huang trinh khung c ua B(J C iao dlf.C v a D ao tCfo h an h anh v a nllti:ng kinh nghi¢m n it r a t if thlfc t it d iw tgo, S6 G iao d«c wi D ao t go dii c hi d qo c ac t ruong T HC N {()' clnrc hien S Ofjfl c huang trlnh, giao trlnh m ¢t e ach k hoa h rc, hi( 3
 3. thong va crjp nhrjt nhiing k iln thuc thlfc tlin phu hfIP vb"i doi t U(lng hQc sinh T HeN H d N
 4. Li1i n 6i d Su M(lCh di¢fl t if cO han 1i'J giao Irinll duqc bien sogn t hea de' cuong do Sd Gido d~JC va Dao tQo tlu'1nh p hlI Hd N¢i xdy d~(IJg va thong qua. D ay IG gitio trinh danh c ho c huyen nganh d ao ,«() II¢ k j thuq.t vien [rung c dp fig/mil ky thug! v ien th6ng. N(Ji.dung bien s oqll rhea l111h fhii'n ngan g(Hl, de hie'u. Cdc k iell (hue trong {oim b¢ giao trif/It ('() mOl lien !If hJgic chi,it che-' Giao trlnh dWfC bien soqn .vau khi do t ham khdo rdt n ll/iu t ai li¢u w /mqch d ifll rtf {uang fI,t, dong thoi cling dWIC 51! giup dr! IIl1i(;( t lllll Clla ('(Ie dSllg nghifp. Gido fn'nh g6m 5 chuang: C huang J: Nlurllg kiln thlle chung. CIllt(h/g 2: M gch k huich dgi eel ban. ChUmlg 3: Mgch klluteh dgi chuyen dlfng. Chu(fng 4: M(lch '170 dao d('mg. Chuang 5 : Die'li ( 'htva gidi die'li che: Giao tn'nh nay ('() the'du
 5. C huang 1 N HUNG KIEN THUC C HUNG vlt T iN HI~U I . K HAI QUAT CHUNG hi~u d~i d~c ILlOng II! vii c ae 1. Tin ILlc;lng IrLlng T in hi¢u ia di¢n a p ( hay d ong d i¢n) bi~u hi¢n d'.lng v~U ly c ua tin tue, no m ang tin tue. C on t in l ue l a t hong b aa ve tr",ng t hai, ve Sl! k i¢n e ua ffiql ht; V(lt c hat nflO d 6 d uqc s ap x ep t hea f fi¢t g uy lu~t b at buQc. D'.lng bieu d ien clJ the: hay g~p n hat eua tin tue 1ft tin hi¢u am thanh v a tin hi¢u hlnh a nh. Nha cae t hiet bi n hu m icro, c amera r na c ae tin t ue d 6 d uqc bien d oi t hanh t in hi¢u di~n. D ie tin hi¢u di~n n ay Iii c ae t in hi¢u w ong tlf, 18. c ae h am l ien tI,Ic t heo t hai g ian. T in hi¢u w ong H! co c ae d'.lng sau: 1.1. T in h i¢u dieu h oa ky, TIn hi¢u d ieu h oa Iii d
 6. VI tin hi~u hlnh sin Set) = Smsincolt chi co m¢t tan s 6 COl (rng vai chu ky TI ncn ham ph6 cua n6 chi c6 m¢t g ii tr! t~i COl' do tht ph6 cua tin hi~u sin chi co m¢t v1ch nhu a hlnh ve sau: SCt) SCw ) o o t wt D() thi t hoi gian 0 6 tht p hd Hlllh 1.1. DrJ thi tlUfi gian va d() thi ph/'/ C liQ f in h i¢u h inh sin Vi~c chuy~n ham Set) sang ham S(co) g iup cho vi~c n ghicn CIIu tin hi~u mQt cach de dang hem. 1.2. Tin hi¢1J t win h oan va cac d~i lugng d~c t rung MQt tin hi¢u Set) thoa mun dieu ki¢n: S(I) = S (I + T ) 6 mQi thai di~m t, vai T 1a mQt hang so, thl ta c o set) la m¢t ham tuan hoan. Gia tr! n hc nhat cUa T g9i la chu ky cua tin hi¢u. D1ng tin hi¢u tuan haan thuang g~p la cac day xung vuong, xung tam giac, xung nh9n . .. MOl d ay xung vuong duqc bi6u dien nhu sau: Set) Sm o t H inh 1.2. Tin h ifuwdn holm xllng v uong 8
 7. Tin hi~u xung co cac thong s6 d~c tntng CC1 ban sau: - Bien d¢ xung Sm ta gia tri bien d¢ Ion nhat cua no. - D0 r¢ng xung tx ta khoang thai gian ton t;:ti cua tin hi¢u xung. - Chu ky T 13 thai gian nha nha't l~p l;:ti cua tin hi~u xung. - D¢ f0ng cua xung Q, duqc tinh t hee cong thUe: T Q =- t, vr. Hay h¢ so lap day (di€n day) duqc tinh thea Ngoai fa. con co cac kh
 8. Iy s 6 kcnh l in hi¢u s 6 thi dQ r ¢ng bit s 6 c hi cO c on t rong c ae h¢ t h6ng xii ) lS, k hac thi d¢ rQng bit s 6 c o the 16n han. 3. N hieu va Sl! a nh hUdng e ua n hieu den t in hi~u Nhieu la lo,~i ttn hi¢u khong m ong m uon, VI nhieu tae d ¢ng v~w tin hi¢u lam c ho [fn hi¢u sai l¢eh va mat c hinh xac. Ve nguyen tac, nhieu r;it d a d
 9. Tin hi¢u la s6 d o (di¢n ap. dong di~n) cua mQt qua trinh, sl.! t hay d6i CLla tin hi¢u theo thai gian t
 10. d'!-i thu4t toan n~n s 6 luqng c ac m,!-ch d 6 d1l giam x u6ng m ¢t cach dang k~, VI co th~ d ung b¢ k huech d~i thu4t toan d~ thifc hi¢n nhieu chuc nang khae nhau n ha m ac m,!-ch hoi tiep ngoai thich hqp. T rang nhieu t ruang hqp, dung b¢ khuech d
 11. d ong thucrng g?P 13.: M;;teh t;;tO d ao d¢ng hlnh sin, m;;tch t;;to xung vu6ng, m~eh t;;to xung tam g iae . .. Ngoai Ta, m;;tch di¢n tu con duqe s u dlJng d~ tron tan tfn hi¢u trong cae may thu thanh, may thu hlnh; dung d~ 1ge tan s 6 tin hi¢u,IQc nhieu nguon cho cae thiet bi co su dl,lng m;;tng di¢n Im1i; dung d~ x u Iy va ehuy~n d6i tfn hi~u . .. III. MACH M Ac TRANSISTOR U f6NG C vC c o nAN 1. M~ch m~c E miter c hung ( Ee) 1 .t. Nh:)n biet cach m ac M1ch k huech d
 12. ki~n: - Tac dl}.ng linh + R I va R2 la hai di~n t ro d an di~n m¢l chieu d ip c ho cIfc Bazel (B) c ua T ransistor QI t hea p huong p hap philn tip. di~n m ¢t chieu c ap c ho clJc C olector (C) clla T ransistor + Rl la di
 13. d~i 2.2. M
 14. d~i di~n - H¢ s 6 khuech ap: - U, _ U, _ I K /I - - - Uv U'I - Di¢n rip tin hi¢u fa k hong d ao pha so vai di¢n, ap tin hi¢ll vao (dong pha). - Dii thong eua m~ch trung binh. 3. M~ch m~c B azd c hung (BC) 3.1. N h*" b iet each mac M':Ich k hucch d;:ti m ac B aza c hung d uqc nh~n biet n hu sau: - Ci,rc B aza (B) l a clfc c hung g iua di¢n a p ( dong di¢n) tin hi¢u van vai di¢n ap (dong di¢n) tin hi~u ra. - Di¢n a p ( dong d i¢n) tin hi¢u vao d uqc d ua vao ClJc E mitor ( £), va di¢n ap (dong di¢n) tin hi¢u r a d uqc la'y fa tren q rc Colcctor (C). 3.2. M~ch khuech d~i B aw - Sado m~ch: R, ---=-- VI 1"1' H inh 1.5. Mr;ch kluuFc/i d(li m ac B aut c hung T ac dl,lng linh ki¢n: + R, va R2 i i hai di¢n t ra d an di¢n m¢t chieu c ap c ho q rc B ella T ransistor Q, thea phuong phap ph&n ap. + R} Ia d i¢n t ra d an di¢n m¢t chieu cap eho cl!c C ella T ransistor QI> 13 di¢n t ra lUi c ua m~ch. 16
 15. di~n m ¢t ehieu c ap c ho q tc E clla T ransistor QI, t heo phuong + R4 d an phap hoi tiep. + C lva C,-la hai tl,l g hcp tang k huech dE t hong q ua C I ; di~n a p tin hi¢u ra duqc !try ra t ren clfC C t hong q ua C2> va v~ t hanh phan tin hi~u x oay e hieu thi elfc B d uqe noi mat ncn t
 16. i I I I Transistor tnrO'ng • i. i. T ransistor trLTOng D K T ransistor tHrOng c o q tC cita e ach Jy M OSFET Bang tiep giap JFET ~ ~ , Lo~i kcnh Lm.li kenh Kenh P Kenh N ~ cam ilitg ~ ~ d~t san ~ cnh N -I: ! Kenh P Kenh N K Kenh P JS JS T"wl~'hl()r H inlt 1.6. Piton / oqi l rubng O k Transistor (rLIang co m¢t so d~c di~m nhlI sau: - Di¢n (ra vao rat lan, k hoang v1ii M Q d en viii t[i~u M O. - T
 17. - Di¢n lip tin hi~u vilo dlIqc dlIa vuo q rc G. di¢n ap tin hi¢u fa dLIQ'C lay fa tren cL!c D. 2.1.2. So' d o e ach milc Cl.tc n guon c hung - Sa do m;;tch: flinli 1.7. M qch klllle'ch d{li m ac q rc nguoll c/tung Tren thl!c te, h9 s 6 khuech d;;ti di~n ap d6i voi Transistor t wang k enh N vao khoang 100 - 300 lan, d6i vOi cac Transistor t wang k enh P thl tri s 6 nay xap xi bang m¢t mIa. NhlI v~y, h¢ s 6 khuech d~i di¢n ap cua T ransistor trlIang chi bang mQl phan mlIai h¢ s o khuech d
 18. 2.2.2. S a do cach m ac c,!c mang c hung - &id6 m~ch: R, Hinll 1.8. M«ch khue'ch d«i mdc clfc m ang c hung - Sa d o mac q rc m ang chung co tra kha.ng vao lOn h an nil nhieu so voi t ra khang vao clla s a do mac cvc nguon chung, nhung di¢n dung vao cua m~ch l~i nho. - H¢ s6 khuech d?i di¢n ap Ku < 1; t ra khang vaG Rv::::< 00; tra khang ra RR ;::; 100 - 300Q. T ra kha.ng r a cua s a do cI!c mang chung kh6ng n ha n hu trang s a do cI!c gop chung c ua Transistor luang cI!c. ,,' ,,.(' V. PHUONG PHAP CAP NGUON CHO TRANSISTOR 1. N guyen t~c c hung ve d Ip n guon c ho T ransistor l Uang ci/C Transistor l uang qrc co 2 lo
 19. B I . e~e Bazo (cue g6e). G 9i di~n tip tren q rc C olectOf Ia Uc ; di~n ap tren cl!c B aza Ia U B va di¢n ap tren egc E mitor Ht UE' Til d 6 nguyen lac c ap nguon e ho T ransistor l uang q rc n hu sau: - D6i v ai Transi:>.tor thu~n: phai cap di¢n (mqt chi~u) s ao e ho t hoa man dieu ki¢n: U BE < 0 va U sc> 0 , l uang d uang v&i U E > UB > Uc - D6i vai T ransistor nguQc: c 6 dieu ki¢n hoim toan n guqc l~i: UBE > 0 va Usc < 0 , lUang dUC1ng vm UE < Vr; < Uc Cl,I the n hu sau: - Neu dung nguon di~n duang: + E6 -Ec tuang duang OV th): + Di~n ap + Ec duqc n oi v~ phia c,-!c E ; di¢n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2