Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình máy điện 1 - Phần 1 - Chương 5

Chia sẻ: Le Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

613
lượt xem
324
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giáo trình máy điện 1 - Phần 1 : Máy biến áp - Chương 5 : Máy biến áp làm việc ở tải không đối xứng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình máy điện 1 - Phần 1 - Chương 5

  1. 1 Âaûi Hoüc Âaì Nàông - Træåìng Âaûi hoüc Baïch Khoa Khoa Âiãûn - Nhoïm Chuyãn män Âiãûn Cäng Nghiãûp Giaïo trçnh MAÏY ÂIÃÛN 1 Biãn soaûn: Buìi Táún Låüi Chæång 5 M.B.A LAÌM VIÃÛC ÅÍ TAÍI KHÄNG ÂÄÚI XÆÏNG 5.1. ÂAÛI CÆÅNG Taíi khäng âäúi xæïng cuía mba laì taíi khäng phán phäúi âãöu cho caí ba pha, laìm cho doìng âiãûn trong ba pha khäng bàòng nhau, gáy aính hæåíng xáúu âãún tçnh traûng laìm viãûc bçnh thæåìng trong mba nhæ: + Âiãûn aïp dáy vaì pha seî khäng âäúi xæïng. + Täøn hao phuû trong dáy quáún vaì loîi theïp tàng lãn. + Âäü chãnh nhiãût cuía mba væåüt quaï qui âënh. Âãø nghiãn cæïu tçnh traûng laìm viãûc khäng âäúi xæïng cuía mba ta duìng phæång phaïp phaïp phán læåüng âäúi xæïng. Hãû thäúng doìng âiãûn khäng âäúi xæïng cuía mba & a , & b , & c âæåüc phán têch thaình ba hãû thäúng doìng âiãûn âäúi xæïng: I I I + Thæï tæû thuáûn: & a1 , & b1 , & c1 I I I + Thæï tæû ngæåüc: & a2 , & b2 , & c2 I I I + Thæï tæû khäng: & a0 , & b0 , & c0 I I I vaì quan hãû giæîa chuïng ta âaî hoüc åí pháön “lyï thuyãút maûch âiãûn” nhæ sau : & =& +& +& I a I a1 I a 2 I a 0 & b = & b1 + & b 2 + & b0 = a 2 & a1 + a& a 2 + & a 0 I I I I I I I & c = & c1 + & c 2 + & c0 = a& a1 + a 2 & a 2 + & a 0 I I I I I I I Viãút laûi åí daûng ma tráûn: &a 1 1 I 1 &a0 I &b = 1 a 2 I a & a1 I (5.1) & Ic 1 a 2 & a I a2 & Ia0 1 1 1 &a I 1 & = 1 a 2 & vaì I a1 a I b (5.2) &a2 3 1 a 2 I a &c I
  2. 2 0 0 Trong âoï: a = e j120 , a 2 = e j240 vaì 1 + a + a2 = 0. Chuï yï : • Khi taíi mba khäng âäúi xæïng, bao gåìi cuîng phán têch thaình caïc thaình pháön: TT thuáûn, TT ngæåüc vaì TT khäng. Riãng thaình pháön TT khäng trong mba do coï trë säú bàòng nhau vaì truìng pha vãö thåìi gian nãn chè täön taûi khi mba näúi Y0 vaì Δ.. • Phæång phaïp phán læåüng âäúi xæïng dæûa trãn cå såí nguyãn lyï xãúp chäöng, nãn khi aïp duûng nguyãn lyï âoï ta giaí thiãút maûch tæì mba khäng baîo hoìa. • Khi phán têch ta xem nhæ âaî qui âäøi tæì phêa thæï cáúp vãö phêa så cáúp vaì âãø âån giaín ta boí qua dáúu pháøy. 5.2. MAÛCH ÂIÃÛN THAY THÃÚ VAÌ TÄØNG TRÅÍ CUÍA MBA ÂÄÚI VÅÏI CAÏC THAÌNH PHÁÖN ÂÄÚI XÆÏNG. + Âäúi våïi hãû thäúng doìng âiãûn thæï tæû thuáûn : Hãû thäúng doìng âiãûn náöy âäúi xæïng nãn maûch âiãûn thay thãú vaì caïc tham säú cuía mba nhæ âaî xeït åí chæång 3. IA0 Ia0 IA0 Ia0 A a A a IB0 Ib0 IB0 Ib0 B b B b IC0 Ic0 IC0 Ic0 C c C c 3IA0 3IA0 3IA0 0 0 0 Z1 Z2 Z1 Z2 IA0 Ia0 IA0 Ia0 UA0 Im0 Zm0 -UA0 UA0 Im0 Zm0 Zn Zn IA0 = -Ia0 IA0 = -Ia0 & U A0 & - U A0 & U A0 (a) (b) Hçnh 5.1 Maûch âiãûn thay thãú maïy biãún aïp âäúi våïi thaình pháön thæï tæû khäng a. Näúi Yo/Yo ; b. Näúi Yo/ Δ
  3. 3 + Âäúi våïi hãû thäúng doìng âiãûn thæï tæû ngæåüc : doìng náöy coï taïc duûng hoaìn toaìn giäúng doìng âiãûn thæï tæû thuáûn vç nãúu âäøi 2 trong ba pha phêa så vaì phêa thæï thç hiãûn tæåüng trong mba khäng coï gç thay âäøi nãn maûch âiãûn thay thãú vaì caïc tham säú cuía mba khäng khaïc gç so våïi doìng âiãûn thæï tæû thuáûn. + Âäúi våïi hãû thäúng doìng âiãûn thæï tæû khäng : hãû thäúng doìng âiãûn thæï tæû khäng 3 pha sinh ra trong mba tæì thäng thæï tæû khäng Φt 0 truìng pha vãö thåìi gian. • Täø mba 3 pha: Tæì thäng Φt 0 kheïp maûch qua loîi theïp nãn doìng Ia0 = Ib0 = Ic0 duì nhoí cuîng âuí sinh ra Φt 0 låïn vç tæì tråí theïp nhoí. • Mba 3 pha ba truû: Φt 0 kheïp maûch qua váût liãûu khäng phaíi sàõt tæì nãn Φto nhoí hån trãn. Tæì thäng Φt0 sinh ra trong dáy quáún så cáúp vaì thæï cáúp caïc sââ tæû caím vaì häù caím vaì ta thaình láûp så âäö thay thãú hçnh T tæång tæû nhæ âäúi våïi træåìng håüp doìng âiãûn thæï tæû thuáûn. Xeït træåìng håüp coï doìng âiãûn thæï tæû khäng nhæ sau : - Khi mba näúi Y0/Y0 hoàûc Y0/Δ: Doìng thæï tæû khäng täön taûi åí caí dáy quáún så cáúp vaì thæï cáúp nãn maûch âiãûn thay thãú âäúi våïi phán læåüng thæï tæû khäng khäng coï gç khaïc daûng maûch âiãûn thay thãú cuía phán læåüng thæï tæû thuáûn. - Khi mba näúi Y/Y0 : 3IA0 Z1 Z2 0 Ia0 A a IA0 Ia0 Zm0 Ia0 Ib0 UA0 Im0 Zm0 -UA0 + -UA0 B b Z2 Ic0 C c Hçnh 5.2 Maûch âiãûn thay thãú maïy biãún aïp näúi Y/Yo âäúi våïi thaình pháön thæï tæû khäng Så cáúp khäng coï dáy trung tênh nãn & A0 = 0 vaì phêa náöy xem nhæ håí maûch. I * Ta tháúy åí caïc maûch âiãûn thay thãú trãn: + Z1 = r1+ jx1 vaì Z2 = r2+ jx2 : nhæ täøng tråí thæï tæû thuáûn vaì ngæåüc. + Zm0 : täøng tråí tæì hoïa thæï tæû khäng phuû thuäüc vaìo cáúu taûo maûch tæì: _ Maûch tæì täø mba 3 pha: Zm0 = Zm . _ Maûch tæì mba 3 pha ba truû: Zm0 nhoí (thæåìng Zm0 = (7-15)Zn) + Sââ thæï tæû khäng do tæì thäng Φt0 sinh ra nhæ sau : E t 0 = −Z m 0 & m 0 & I (5.3)
  4. 4 + Khi mba näúi Y0/Y0 hoàûc Y0/Δ : caí så cáúp vaì thæï cáúp âãöu coï doìng TT K nãn doìng & A 0 ≈ −& a 0 váûy & m 0 âãø sinh ra Φt0 ráút nhoí. Trong træåìng håüp I I I náöy Zm0= 0 vaì Zn = Z1 + Z2 . Xaïc âënh täøng trå thæï tæû khängZt0 bàòng thê nghiãûm : It0 T A W Hçnh 5.3 Så âäö näúi dáy xaïc âënh täøng tråí thæï tæû U V khäng maïy biãún aïp T: måí, nãúu phêa thæï cáúp khäng coï doìng thæï tæû khäng. T: âoïng, nãúu phêa thæï cáúp coï doìng thæï tæû khäng. Theo säú liãûu âo âæåüc ta tênh: U Z t0 = ; (5.4) 3I P rt 0 = (5.5) 3I 2 x t 0 = Z 2 − rt2 . to 0 (5.6) 5.3. TAÍI KHÄNG ÂÄÚI XÆÏNG CUÍA MBA 5.3.1. Khi coï doìng âiãûn thæï tæû khäng: 1. Træåìng håüp dáy quáún näúi Y/Y0: Khi taíi khäng âäúi xæïng ta coï: Så: & A + & B + & C = 0 I I I (5.7) Thæï: & +& +& =& Ia Ib Ic Id (5.8) Phán têch doìng âiãûn phêa så cáúp vaì thæï cáúp thaình caïc thaình pháön, ta coï: + Caïc doìng âiãûn tæì hoïa TT thuáûn vaì ngæåüc & m1 , & m 2 cuía caïc pha seî sinh ra I I & & & caïc sââ E A , E B , E C . + Coìn doìng âiãûn tæì hoïa TT khäng Ia0 = Ib0 = Ic0= Id/3 täön taûi åí phêa thæï cáúp khäng âæåüc cán bàòng vç Ia0=Ib0=Ic0 = 0 seî sinh ra Φt 0 vaì sââ E m0 tæång âäúi låïn. Phæång trçnh cán bàòng âiãûn aïp phêa så cáúp laì: U A = & A Z1 − E A − E m 0 & I & & U B = & B Z1 − E B − E m 0 & I & & (5.9) U =& Z −E −E & C I C 1 & & C m0 do E A + E B + E C = 0 vaì & A + & B + & C = 0 nãn: & & & I I I
  5. 5 U A + U B + U C = −3E m 0 = 3& m 0 Z m 0 & & & & I (5.10) Khi dáy quáún näúi Y, ta coï: & & & U AB = U A − U B A & & & U BC = U B − U C (5.11) & & & U CA = U C − U A & ao Z mo I & U 'A Tênh: & UA & & & & & & U CA − U AB = ( U C − U A ) − ( U A − U B ) & & UB & & = U + U + U − 3U& & U 'C A B C A & UC & U 'B = 3& m 0 Z m 0 − 3U A = 3(& A 0 Z m 0 − U A ) I & I & C B Váûy: Hçnh 5-4 Âiãûn aïp khäng âäúi xæïng & & U − U CA & & U A = AB + I a 0 Z m 0 = U 'A + & a 0 Z m 0 & I do âiãøm trung tênh bë xã dëch 3 & & U − U AB & & U B = BC + I b0 Z m 0 = U 'B + & b 0 Z m 0 & I (5.12) 3 & & U − U BC & & U C = CA + I co Z mo = U 'C + & co Z mo & I 3 Tæì âäö thë vectå hçnh 5.4 ta tháúy : Aính hæåíng cuía doìng âiãûn thæï tæû khäng laìm cho âiãøm trung tênh cuía âiãûn aïp så cáúp bë lãûch âi mäüt khoaíng bàòng I ao Z mo Phæång trçnh cán bàòng âiãûn aïp phêa thæï cáúp laì: − U a = U A − & A Z1 + & a Z 2 & & I I = U 'A + Z mo & Ao − (& A1 + & A 2 )Z1 + (& a1 + & a 2 + & ao )Z 2 & I I I I I I Vç & A1 = −& a1 ; & A 2 = −& a 2 vaì Zmo + Zo = Zto , cho nãn : I I I I − U a = U 'A − & A Z n + & ao Z to & & I I (5.13a) Cuîng tæång tæû , ta coï : − U b = U 'B − & B Z n + & bo Z to & & I I (5.13b) − U c = U 'C − & C Z n + & co Z to & & I I (5.13c) Ta tháúy, tæì caïc phæång trçnh trãn chæïng toí ràòng, do coï doìng âiãûn thæï tæû khäng nãn âiãøm trung tênh thæï cáúp mba bë lãûch mäüt khoaíng & ao Z to låïn hån khoaíng lãûch I så cáúp & ao Z mo . Thæûc tãú, sæû khaïc nhau khäng âaïng kãø, vi Z mo ≈ Z to . I Nhæ váûy : sæû xã dëch âiãøm trung tênh laìm : • Âiãûn aïp pha khäng âäúi xæïng → báút låüi cho taíi duìng âiãûn aïp pha. Âãø haûn chãú xã dëch âiãøm trung tênh, qui âënh : • Doìng trong dáy trung têng Id < 0,25Iâm. • Våïi täø mba ba pha khäng näúi Y/Yo vç Zmo quaï låïn. • Coìn mba ba pha ba truû näúi Y/Y våïi Sâm < 6000kVA.
  6. 6 2. Træåìng håüp dáy quáún näúi Y0/Y0 vaì Y0/Δ: Trong træåìng håüp náöy doìng âiãûnh thæï tæû khäng täön taûi caí hai phêa så vaì thæï vaì cán bàòng nhau nãn khäng sinh ra tæì thäng Φ to vaì E to nhæ váûy phæång trçnh âiãûn aïp thæï cáúp seî nhæ sau: − U a = U 'A − & A Z n & & I − U b = U 'B − & B Z n & & I (5.14) − U c = U 'C − & C Z n & & I Vç : & A + & B + & C = & d I I I I Nãn tæì (5.14) ta suy ra âæåüc : Ua + U b + Uc = Z n &d & & & I (5.15) 1 Âiãøm trung tênh seî bë lãûch mäüt khoaíng I ao Z n = I d Z n . Sæû xã dëch naìy laì 3 khäng âaïng kãø vç Zn ráút nhoí. 5.3.2. Khi khäng coï doìng âiãûn thæï tæû khäng: Træåìng håüp naìy æïng våïi caïc täø näúi dáy : Y/Y ; Δ/Y ; Y/Δ ; Δ/Δ. Vç khäng coï doìng âiãûn thæï tæû khäng, hån næîa caïc doìng âiãûn thæï tæû thuáûn vaì ngæåüc phêa så cáúp vaì thæï cáúp cán bàòng nhau nãn khäng cáön thiãút phaíi phán têch thaình phán læåüng âäúi xæïng maì chè cáön duìng phæång phaïp thäng thæåìng âãø phán têch âiãûn aïp tæìng pha. Chuï yï : Khi taíi khäng âäúi xæïng, âiãûn aïp ΔU åí pha khäng bàòng nhau, nhæng vç Zn nhoí nãn sæû khäng cán bàòng vãö âiãûn aïp pha vaì dáy laì khäng nghiãm troüng. Trãn thæûc tãú, nãúu taíi khäng âäúi xæïng våïi mæïc phán læåüng thæï tæû ngæåüc vaì thæï tæû thuáûn khäng quaï 5% thç âiãûn aïp âæåüc xem nhæ âäúi xæïng. 5.4. NGÀÕN MAÛCH KHÄNG ÂÄÚI XÆÏNG CUÍA MBA Ngàõn maûch khäng âäúi xæïng xaíy ra khi do sæû cäú åí phêa thæï cáúp mäüt pha bë näúi tàõt våïi dáy trung tênh, hai pha näúi tàõt nhau hoàûc hai pha näúi våïi dáy trung tênh. Nhæîng træåìng håüp kãø trãn coï thãø xem nhæ laì nhæîng træåìng håüp giåïi haûn cuía taíi khäng âäúi xæïng. Âãø phán têch caïc træåìng håüp ngàõn maûch khäng âäúi xæïng, ta cuîng aïp duûng phæång phaïp phán læåüng âäúi xæïng noïi åí trãn. Hçnh 5.5 trçnh baìy kãút quaí phán têch vãö sæû phán phäúi doìng âiãûn giæîa caïc pha cuía mäüt säú træåìng håüp ngàõn maûch khi khäng coï doìng âiãûn thæï tæû khäng (hçnh 5.5a,b,c) vaì khi coï doìng âiãûn thæï tæû khäng (hçnh 5.5d,e).
  7. 7 67% T 100% 67% o A a 67% 33% 33% A a B 33% 100% 33% 33% B b C c 33% C c 100% o 100% A a a A 100% 100% 100% 100% B b b B 100% 100% 100% C c c C 100% a A 100% 100% 100% b 100% B 100% c C Hçnh 5.5 Sæû phán bäú doìng âiãûn giæîa caïc pha khi ngàõn maûch
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2