intTypePromotion=3

Giáo trình môn cơ học đất - Phần 1

Chia sẻ: Nguyễn Nguyên Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
399
lượt xem
228
download

Giáo trình môn cơ học đất - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giáo trình môn cơ học đất - Phần 1: Giới thiệu môn học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình môn cơ học đất - Phần 1

 1. GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC CÔ HOÏC ÑAÁT (SOIL MECHANICS) GIAÛNG VIEÂN: ThS. TRAÀN MINH TUØNG 98 NGOÂ TAÁT TOÁ QUAÄN BÌNH THAÏNH Tp HCM email: tranminhtung@tut.edu.vn BAI GIANG: CO HOC DAT 1. ÑÒNH NGHÓA MOÂN HOÏC CÔ HOÏC ÑAÁT LAØ MOÂN HOÏC NGHIEÂN CÖÙU ÖÙNG XÖÛ CUÛA ÑAÁT ÑOÁI VÔÙI CAÙC TAÙC DUÏNG CÔ HOÏC, VAÄT LYÙ. ¾ Döï tính ñoä luùn cuûa neàn moùng coâng trình. ¾ Khaû naêng chòu taûi cuûa neàn ñaát döôùi coâng trình. ¾ AÙp löïc cuûa ñaát leân töôøng chaén. ¾ OÅn ñònh maùi ñaát. BAI GIANG: CO HOC DAT DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙN CUÛA NEÀN MOÙNG COÂNG TRÌNH. BAI GIANG: CO HOC DAT 1
 2. KHAÛ NAÊNG CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT BAI GIANG: CO HOC DAT AÙP LÖÏC CUÛA ÑAÁT LEÂN TÖÔØNG CHAÉN BAI GIANG: CO HOC DAT OÅN ÑÒNH MAÙI ÑAÁT. BAI GIANG: CO HOC DAT 2
 3. 2. VAÁN ÑEÀ CAÀN PHAÛI NGHIEÂN CÖÙU 1. Baûn chaát vaät lyù cuûa ñaát. 2. ÖÙng suaát trong moâi tröôøng ñaát BAI GIANG: CO HOC DAT ÖÙNG SUAÁT TRONG MOÂI TRÖÔØNG ÑAÁT BAI GIANG: CO HOC DAT 3. CAÙC YEÂU CAÀU CUÛA MOÂN HOÏC 1. THAM GIA BAØI GIAÛNG ÑAÀY ÑUÛ. 2. THÍ NGHIEÄM, BAÙO CAÙO THÍ NGHIEÄM ÑAÏT YEÂU CAÀU. 3. LAØM BAØI TAÄP 4. THI GIÖÕA HOÏC KYØ 5. THI CUOÁI HOÏC KYØ. 6. ÑAÙNH GIAÙ: tham gia baøi giaûng + thi giöõa kyø 30% (coù theå kieåm tra 15 phuùt baát kyø luùc naøo), thi cuoái kyø 70% BAI GIANG: CO HOC DAT 3
 4. 4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. R.Whitlow, Cô hoïc ñaát NXB Giaùo duïc 1997 (baûn dòch tieáng Vieät). 2. N.A.Xötovich, Cô hoïc ñaát, baûn dòch tieáng Vieät cuûa Ngoâ Vaên Ñònh, Leâ Aát Hôïi, Vuõ Coâng Ngöõ, Haø Noäi 1969. 3. N.A.Xötovich, Cô hoïc ñaát, (giaùo trình ruùt goïn), baûn dòch tieáng Vieät cuûa Ñoã Baèng, Nguyeãn Coâng Maãn, Moscôva 1987. 4. Vuõ Coâng Ngöõ – Nguyeãn Vaên Thoâng, Baøi taäp cô hoïc ñaát NXB Giaùo Duïc 1999. BAI GIANG: CO HOC DAT 4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 5.JONH ATKINSON (1993) An introduction to the mechanic of soil and foundations – Mc Graw – Hill Book Company. 6.DAVID MUIR WOOD (1990) Soil Behavior And Critical State Soil Mechanics - Cambridge University Press. 7. A. M. BRITO, M. J. GUNN (1987) Critical state soil mechanics via finite elements – Ellis Horwood Limited. BAI GIANG: CO HOC DAT Chöông 1 BAÛN CHAÁT VAÄT LYÙ CUÛA MOÂI TRÖÔØNG ÑAÁT 1. SÖÏ HÌNH THAØNH CAÙC LOAÏI ÑAÁT Taát caû caùc loaïi ñaát ñeàu ñöôïc hình thaønh do quaù trình phong hoùa, chuyeån dôøi vaø laéng ñoïng. Tuøy vaøo ñieàu kieän hình thaønh maø taïo ra caùc loaïi ñaát khaùc nhau BAI GIANG: CO HOC DAT 4
 5. QUAÙ TRÌNH PHONG HOÙA „ Laø quaù trình caùc lôùp ñaù goác bò bieán ñoåi thaønh ñaát döôùi taùc duïng cuûa caùc taùc nhaân töï nhieân. „ Caùc taùc nhaân töï nhieân naøy coù theå laø taùc nhaân vaät lyù, hoùa hoïc hoaëc hoùa sinh BAI GIANG: CO HOC DAT QUAÙ TRÌNH CHUYEÅN DÔØI „ Ñoù laø quaù trình caùc haït ñaát ñöôïc chuyeån dôøi töø nôi naøy sang nôi khaùc döôùi taùc duïng cuûa doøng nöôùc, cuûa gioù hoaëc troïng löôïng baûn thaân … BAI GIANG: CO HOC DAT SOIL AND ROCK CIRCLE BAI GIANG: CO HOC DAT 5
 6. CAÙC THAØNH PHAÀN CAÁU TAÏO CHÍNH CUÛA ÑAÁT „ Haït khoaùng raén. Boït khí „ Nöôùc. „ Khí. Haït khoaùng Nöôùc BAI GIANG: CO HOC DAT CAÙC HAÏT KHOAÙNG 1. Ñaát rôøi „ Ñaát hoøn lôùn (cuoäi, daêm soûi) laø ñaát coù löôïng haït coù ñöôøng kính d ≥ 2 mm chieám treân 50% khoái löôïng. BAI GIANG: CO HOC DAT CAÙC HAÏT KHOAÙNG „ Ñaát caùt a) Caùt soûi: laø ñaát coù löôïng caùc haït coù ñöôøng kính d ≥ 2 mm chieám treân 25% khoái löôïng khoâ. b) Caùt thoâ: laø ñaát coù löôïng caùc haït coù ñöôøng kính d ≥ 0,5mm chieám treân 50% khoái löôïng khoâ. BAI GIANG: CO HOC DAT 6
 7. CAÙC HAÏT KHOAÙNG c) Caùt trung: laø ñaát coù löôïng caùc haït coù ñöôøng kính d ≥ 0,25mm chieám treân 50% khoái löôïng khoâ. d) Caùt mòn: laø ñaát coù löôïng caùc haït coù ñöôøng kính d ≥ 0,1mm chieám treân 75% khoái löôïng khoâ. e) Caùt buïi: laø ñaát coù löôïng caùc haït coù ñöôøng kính d ≥ 0,1mm chieám döôùi 75% khoái löôïng khoâ. BAI GIANG: CO HOC DAT TEÂN GOÏI CAÙC HAÏT ÑAÁT „ Nhöõng haït coù ñöôøng kính d töø 2 mm ñeán 0,05 mm goïi laø haït caùt. „ Nhöõng haït coù ñöôøng kính d töø 0,05 mm ñeán 0,005 mm goïi laø buïi. „ Nhöõng haït coù ñöôøng kính d nhoû hôn 0,005 mm goïi laø haït seùt BAI GIANG: CO HOC DAT 2.Ñaát dính Khi haøm löôïng caùc haït seùt chieám treân 3% khoái löôïng haït thoâ thì ñaát coù tính deûo dính. Ñoù laø caùc loaïi ñaát caùt pha seùt, seùt pha caùt hoaëc ñaát seùt Moâi tröôøng ñaát laø moâi tröôøng rôøi, khoâng coù tính dính keát giöõa caùc haït hoaëc coù tính dính keát yeáu. BAI GIANG: CO HOC DAT 7
 8. ÑÖÔØNG CONG TÍCH LUÕY THAØNH PHAÀN HAÏT Ñöôøng cong tích luõy thaønh phaàn haït (ñöôøng cong caáp phoái) cuûa ñaát laø ñöôøng bieåu dieãn quan heä giöõa ñöôøng kính caùc haït ñaát vaø phaàn traêm khoái löôïng cuûa chuùng trong maãu ñaát BAI GIANG: CO HOC DAT BAI GIANG: CO HOC DAT P% Cuoäi Soûi Caùt Buïi Seùt 100- 90- 80- 70- 60- 50- 40- 30- 20- 10- D100 = 7 2 D60 = 0.22 D30= 0.04 D10 = 0,005 10 0.1 0.01 0.001 D (mm) 1 BAI GIANG: CO HOC DAT 8
 9. HEÄ SOÁ KHOÂNG ÑOÀNG ÑEÀU Coefficien t of curvature d K = 60 Cc = ( D 30 ) 2 d10 ( D10 )( D 60 ) Ê d60 laø ñöôøng kính côõ haït maø caùc haït nhoû hôn chuùng chieám 60% troïng löôïng haït. Ê d30 laø ñöôøng kính côõ haït maø caùc haït nhoû hôn chuùng chieám 30% troïng löôïng haït. Ê d10 laø ñöôøng kính côõ haït maø caùc haït nhoû hôn chuùng chieám 10% troïng löôïng haït BAI GIANG: CO HOC DAT YÙ NGHÓA CUÛA HEÄ SOÁ KHOÂNG ÑOÀNG ÑEÀU K Ê Khi heä soá khoâng ñoàng ñeàu K lôùn thì ñaát khoâng Well − graded soil ñoàng ñeàu vaø ngöôïc laïi. 1 < Cc < 3 and K ≥ 4 Ê Khi K < (3 ÷ 4): ñaát coù ( for gravels) caùc haït ñoàng ñeàu. 1 < Cc < 3 and K ≥ 6 Ê Khi K > (3 ÷ 4): ñaát coù caùc haït khoâng ñoàng ñeàu ( for sands ) BAI GIANG: CO HOC DAT MOÄT SOÁ NHAÄN XEÙT VEÀ ÑÖÔØNG CONG CAÁP PHOÁI 1. ĐCCP caøng doác thì ñaát caøng ñoàng ñeàu vaø ngöôïc laïi ĐCCP caøng thoaûi thì ñaát caøng khoâng ñoàng ñeàu. 2. K caøng lôùn thì ñaát caøng khoâng ñoàng ñeàu do ñoù ñaát caøng deã ñaàm chaët hôn. 3. Döïa vaøo ĐCCP ta xaùc ñònh ñöôïc caùc thoâng soá d60, d30, d10. Töø caùc thoâng soá naøy ta suy ra moät soá chæ tieâu veà tính chaát vaät lyù cuûa ñaát nhö khaû naêng ñaàm chaët, khaû naêng xaûy ra hieän töôïng caùt chaûy, heä soá thaám, tính biến dạng v.v.. BAI GIANG: CO HOC DAT 9
 10. BAI GIANG: CO HOC DAT NÖÔÙC TRONG ÑAÁT Trong ñaát toàn taïi hai loaïi nöôùc coù ñaëc ñieåm, tính chaát khaùc nhau: NÖÔÙC TRONG ÑAÁT NÖÔÙC MAØNG NÖÔÙC TÖÏ DO MOÛNG (NÖÔÙC LOÃ ROÃNG) BAI GIANG: CO HOC DAT HAI LOAÏI NÖÔÙC TRONG ÑAÁT 1. Nöôùc maøng moûng: Laø nöôùc bao boïc quanh caùc haït khoaùng, nöôùc naøy coù ñaëc ñieåm laø khoâng hoaøn toaøn chuyeån ñoäng ñöôïc döôùi taùc duïng cuûa gradien thuûy löïc. 2. Nöôùc töï do: Laø nöôùc naèm trong caùc khe roãng cuûa ñaát. Coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán tính chaát cô hoïc, vaät lyù cuûa ñaát ñaëc bieät laø caùc loaïi ñaát dính. Ê Nöôùc töï do coù theå chuyeån ñoäng döôùi taùc duïng cuûa gradien thuûy löïc vaø söï chuyeån ñoäng naøy taïo ra caùc doøng thaám. Ê Nöôùc töï do trong ñaát coù hai daïng laø nöôùc mao daãn vaø nöôùc baõo hoøa ngaäp trong ñaát. BAI GIANG: CO HOC DAT 10
 11. HAI DAÏNG NÖÔÙC TÖÏ DO Maët ñaát töï nhieân hmd MNN Mao daãn Nöôùc töï do Ê Ñoái vôùi ñaát caùt hmd khoaûng töø vaøi ñeán vaøi chuïc cm. Ê Ñoái vôùi ñaát seùt hmd raát lôùn coù theå leân ñeán haøng traêm cm BAI GIANG: CO HOC DAT KHÍ TRONG ÑAÁT KHÍ TRONG ÑAÁT DAÏNG KÍN DAÏNG HÔÛ Ê Khoâng thoâng vôùi khí quyeån Ê Thoâng vôùi khí quyeån Ê Coù aûnh höôûng tôùi tính chaát Ê Ít aûnh höôûng tôùi tính cuûa ñaát ñaëc bieät laø tính bieán chaát cô lyù cuûa ñaát daïng cuûa ñaát. BAI GIANG: CO HOC DAT TÍNH CHAÁT VAÄT LYÙ VAØ PHAÂN LOAÏI ÑAÁT 1. CAÙC CHỈ TIEÂU VAÄT LYÙ CÔ SÔÛ: DUNG TROÏNG DUNG TROÏNG ÑOÄ AÅM CUÛA ÑAÁT CUÛA ÑAÁT HAÏT KHOAÙNG Tyû soá giöõa troïng Troïng löôïng Troïng löôïng cuûa löôïng nöôùc chöùa moät ñôn vò theå moät ñôn vò theå trong loã roãng vaø tích cuûa ñaát. tích haït raén troïng löôïng cuûa haït raén cuûa ñaát BAI GIANG: CO HOC DAT 11
 12. DUNG TROÏNG CUÛA ÑAÁT Coâng thöùc tính: G γ = V G - Troïng löôïng cuûa maãu ñaát: G = Gh + Gn + Gk Gk ≈ 0 G = Gh + Gn V - Theå tích maãu ñaát: V = Vh + Vr Gh + Gn γ = Vh + Vr BAI GIANG: CO HOC DAT DUNG TROÏNG HAÏT KHOAÙNG Coâng thöùc tính: Gh γ h = Vh Dung troïng haït γh coù giaù trò thay ñoåi trong phaïm vi töø 2,6 ñeán 2,8 T/m3 BAI GIANG: CO HOC DAT ÑOÄ AÅM CUÛA ÑAÁT Coâng thöùc tính: Gn W = 100% Gh BAI GIANG: CO HOC DAT 12
 13. TÍNH CHAÁT VAÄT LYÙ VAØ PHAÂN LOAÏI ÑAÁT 2. ÑOÄ ROÃNG, ÑOÄ ÑAËC, HEÄ SOÁ ROÃNG: Vr Ñoä roãng: • n = V Vh • Ñoä ñaëc: m = V n Loã roãng V n • Heä soá roãng:e = r = 1 Vh m m Haït raén BAI GIANG: CO HOC DAT MOÄT SOÁ ÑIEÅM CAÀN LÖU YÙ •m+n =1 e Loã roãng • Ñoái vôùi ñaát caùt thoâng thöôøng 1+e e = 0,3 ÷ 0,8. 1 Haït raén • Ñoái vôùi ñaát seùt thoâng thöôøng ? e = 0,3 ÷ 2. Coù theå • Ñoái vôùi buøn non, than buøn tính m,n,e e = 2 ÷ 10. khi bieát W, γh, γ BAI GIANG: CO HOC DAT TÍNH m, n, e THEO γh, W, γ Gh γh e Loã roãng G n = W = W 1+e 100 100 1 Haït raén Gn + Gh γ + 0 , 01 W γ γ h (1 + 0 , 01 W ) γ = = h h → e = −1 Vh + Vr 1+ e γ 1 1 m = n =1− m =1− 1+ e 1+ e BAI GIANG: CO HOC DAT 13
 14. 3. DUNG TROÏNG KHOÂ, DUNG TROÏNG BAÕO HOØA VAØ DUNG TRONG ÑAÅY NOÅI •Dung troïng khoâ cuûa Gh ñaát “γkh” laø dung troïng γ = Vh + Vr kh cuûa ñaát khi ñoä aåm cuûa ñaát W = 0 %. (G n = 0 ) e Loã roãng γ Haït raén 1+e γ = h 1 1 + er kh BAI GIANG: CO HOC DAT 3. DUNG TROÏNG KHOÂ, DUNG TROÏNG BAÕO HOØA VAØ DUNG TRONG ÑAÅY NOÅI •Khi taát caû loã roãng trong ñaát G h + G nbh ñöôïc chieám choã bôõi nöôùc thì γ = Vr + Vh bh ñaát ôû traïng thaùi baõo hoøa, ? dung troïng cuûa ñaát luùc naøy ñaït ñeán giaù trò dung troïng G n bh = γ nV r baõo hoøa γ + eγ γ = h n 1+ e bh BAI GIANG: CO HOC DAT 3. DUNG TROÏNG KHOÂ, DUNG TROÏNG BAÕO HOØA VAØ DUNG TRONG ÑAÅY NOÅI •Khi maãu ñaát ñöôïc ñaët trong nöôùc thì maãu ñaát seõ chòu taùc G + G n − F dn γ = h duïng cuûa löïc ñaåy Acsimet, Vr + Vh dn laøm cho dung troïng cuûa ñaát ? giaûm ñi. Dung troïng naøy goïi Fñn = (Vh +Vr)γn laø dung troïng ñaåy noåi cuûa ñaát γ + eγ n − γ n (1 + e ) γ −γ γ = h = h n 1+ e 1+ e dn BAI GIANG: CO HOC DAT 14
 15. 4.ÑOÄ BAÕO HOØA Ñoä baõo hoøa ‘Gbh‘ laø tyû soá giöõa troïng löôïng cuûa nöôùc chöùa trong loã roãng cuûa ñaát vaø troïng löôïng cuûa nöôùc trong loã roãng cuûa ñaát khi ñaát ôû traïng thaùi baõo hoøa. W G bh = Khí baõo hoøa Maãu ñaát chöa Nöôùc W bh Nöôùc Maãu ñaát baõo Haït ñaát Haït ñaát hoøa nöôùc BAI GIANG: CO HOC DAT ÑOÄ BAÕO HOØA e Loã roãng Wγh 1+e G bh = 1 Haït raén γn ×e • Gbh thay ñoåi töø 0 ñeán 1 + Gbh = 0 → ñaát khoâng baõo hoøa nöôùc. + Gbh = 1 → ñaát baõo hoøa nöôùc hoaøn toaøn. • Ñoä baõo hoøa nöôùc coù lieân quan ñeán moät soá tính chaát cô hoïc cuûa ñaát ñaëc bieät laø ñoái vôùi ñaát caùt. BAI GIANG: CO HOC DAT ÑOÄ BAÕO HOØA CUÛA ÑAÁT CAÙT Khoâ Gbh = 0 Ít aåm Gbh = 0 ÷0,5 Aåm Gbh = 0,5 ÷0,8 Baõo hoøa Gbh = 0,8 ÷1 BAI GIANG: CO HOC DAT 15
 16. 5. ÑOÄ CHAËT CUÛA ÑAÁT RÔØI: Ñoä chaët cuûa ñaát rôøi coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán tính chaát cô hoïc cuûa ñaát.. Döïa vaøo heä soá roãng e cuûa ñaát rôøi ngöôøi ta phaân loaïi ñaát rôøi thaønh nhöõng loaïi sau: CHAËT ÑAÁT CHAËT VÖØA CAÙT XOÁP BÔØI RÔØI BAI GIANG: CO HOC DAT ÑOÄ CHAËT CUÛA ÑAÁT RÔØI HEÄ SOÁ ROÃNG e LOAÏI CAÙT Xoáp (bôøi Chaët Chaët vöøa rôøi) Caùt haït thoâ, haït < 0,55 0,55 ÷ 0,70 > 0,70 trung, soûi Caùt haït nhoû < 0,60 0,60 ÷ 0,75 > 0,75 Caùt buïi < 0,60 0,60 ÷ 0,80 > 0,80 BAI GIANG: CO HOC DAT ÑOÄ CHAËT CUÛA ÑAÁT RÔØI ÑOÄ CHAËT TÖÔNG ÑOÁI CUÛA ÑAÁT RÔØI : e Max − e D = e Max − e min e - heä soá roãng cuûa ñaát ôû traïng thaùi xem xeùt eMax, emin - heä soá roãng cuûa ñaát ôû traïng thaùi xoáp nhaát, chaët nhaát xaùc ñònh baèng thí nghieäm theo caùc quy trình nhaát ñònh. BAI GIANG: CO HOC DAT 16
 17. ÑOÄ CHAËT TÖÔNG ÑOÁI CUÛA ÑAÁT RÔØI e = eMax → D = 0: ñaát ôû traïng thaùi xoáp nhaát. e = emin → D = 1: ñaát ôû traïng thaùi chaët nhaát. * Caùt xoáp: D = 0,33 ÷ 0. * Caùt ôû traïng thaùi chaët vöøa: D = 0,67 ÷ 0,33. * Caùt ôû traïng thaùi chaët: D = 0,67 ÷ 1,0. * Caùt ôû traïng thaùi quaù chaët: D > 1,0. BAI GIANG: CO HOC DAT ÑOÄ CHAËT CUÛA ÑAÁT RÔØI Ñoä chaët cuûa ñaát caùt e (traïng thaùi töï nhieân) Maãu ñaát caùt nguyeân daïng ? ÔÛ ñoä saâu lôùn khoù laáy maãu ñaát caùt nguyeân daïng. Xaùc ñònh ñoä chaët cuûa ñaát caùt baèng caùc thí nghieäm hieän tröôøng Thí nghieäm xuyeân ñoäng SPT , Thí nghieäm xuyeân tónh CPT… BAI GIANG: CO HOC DAT PHÖÔNG PHAÙP LEØN CHAËT ÑAÁT „ Khi ñaát ñöôïc ñaàm chaët, thì khaû naêng chòu taûi cuûa ñaát taêng leân, khaû naêng neùn chaët cuûa ñaát giaûm, heä soá thaám cuûa ñaát giaûm... do ñoù trong xaây döïng neàn moùng ngöôøi ta thöôøng duøng phöông phaùp ñaàm ñeå caûi thieän neàn ñaát. „ Hieäu quaû ñaàm chaët ñaát ñöôïc ñaùnh giaù thoâng qua dung troïng khoâ ñaït ñöôïc cuûa ñaát sau khi ñaàm. „ Khi dung troïng khoâ cuûa ñaát ñaït ñöôïc caøng lôùn thì hieäu quaû ñaàm chaët cuûa coâng taùc ñaàm chaët caøng cao BAI GIANG: CO HOC DAT 17
 18. PHÖÔNG PHAÙP LEØN CHAËT ÑAÁT Ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû ñaàm chaët ngöôøi ta duøng moät chæ tieâu goïi laø heä soá ñaàm chaët: γk γk – dung troïng khoâ cuûa ñaát sau k = khi ñaõ daàm chaët ôû hieän tröôøng. γ kMax γkMax – dung troïng khoâ cuûa ñaát sau khi ñaõ ñöôïc ñaàm chaët trong ñieàu kieän tieâu chuaån (ôû phoøng thí nghieäm). BAI GIANG: CO HOC DAT PHÖÔNG PHAÙP LEØN CHAËT ÑAÁT ƒÑoái vôùi moãi loaïi ñaát coù 1 giaù trò ñoä aåm goïi laø ñoä aåm toái öu. ÖÙng vôùi ñoä aåm naøy khi ñaàm ñaát seõ cho dung troïng khoâ lôùn nhaát. ƒGiaù trò ñoä aåm toái öu ñoái vôùi moãi loïai ñaát ñöôïc xaùc ñònh baèng caùc thí nghieäm ñaàm chaët ñaát ôû phoøng thí nghieäm. ƒVieäc löïa choïn maùy ñaàm hôïp lyù cuõng laø yeáu toá quan troïng laøm taêng hieäu quaû ñaàm chaët ñaát. BAI GIANG: CO HOC DAT ÑAÀM LAÊN BAÙNH LAÙNG (SMOOTH WHEELED ROLLER) ƒBoä phaàn ñaàm bao goàm 2 baùnh troøn baèng theùp roãng ruoät. Ñeå thay ñoåi trong löôïng cuûa ñaàm ngöôøi ta duøng caùt hoaëc nöôùc bôm ñaày vaøo hai baùnh. Troïng löôïng cuûa ñaàm töø 2000-54000kg. ƒSöû duïng ñeå ñaàm taát caû caùc loaïi ñaát tröø ñaát caùc loaïi ñaát caùt, caùt buïi coù ñoä ñoàng nhaát cao. ƒCöôøng ñoä cuûa taûi troïng ñöôïc xaùc ñònh treân 1m beà roâng baùnh laêng cuûa loaïi ñaàm naøy laø 1.7-17T/m. BAI GIANG: CO HOC DAT 18
 19. ÑAÀM LAÊN BAÙNH LAÙNG (SMOOTH WHEELED ROLLER) BAI GIANG: CO HOC DAT ÑAÀM LAÊN KEÁT HÔÏP RUNG SMOOTH WHEELED VIBRATORY ROLLER ƒLaø loaïi ñaàm maùy, trong löôïng töø 270 ñeán 5000kg. Hieäu quaû ñaàm chaët ñöôïc caûi thieän ñaùng keå nhôø taùc ñoäng rung. ƒCoù taùc duïng ñaàm chaët toát ñoái vôùi caùc loaïi ñaát seùt naëng vaø caùc loaïi ñaát hoøn lôùn ñaëc bieät laø khi taàn soá rung cuûa baùnh laêng laø 2200-2400voøng/phuùt. ƒÑoái vôùi caùc loaïi ñaát seùt pha hoaëc caùt pha thì hieäu quaû ñaàm chaët ñaát seõ taêng leân 2 laàn. Chieàu daøy toái toái öu cuûa caùc lôùp ñaát khi ñaàm laø 200 mm BAI GIANG: CO HOC DAT ÑAÀM LAÊN KEÁT HÔÏP RUNG SMOOTH WHEELED VIBRATORY ROLLER BAI GIANG: CO HOC DAT 19
 20. ÑAÀM BAÙNH HÔI PNEUMATIC – TYRED ROLLER ƒLoaïi ñaàm naøy coù hai truïc baùnh xe, moãi truïc coù töø 2 ñeán 5 baùnh, troïng löôïng cuûa loaïi ñaàm naøy coù troïng löôïng thay ñoåi töø 1000 ñeán 12000kg. ƒCoù theå thay ñoåi trong löôïng cuûa ñaàm baèng caùch cheøn caùc vaät naëng vaøo thuøng xe. ƒHieäu quaû ñaàm chaët cuûa loaïi ñaàm naøy coù theå ñieàu chænh baèng caùch bôm hôi vaøo caùc baùnh laên. Loaïi ñaàm naøy coù taùc duïng ñaàm hieäu quaû ñoái vôùi moïi loaïi ñaát vaø ñaëc bieät hieäu quaû ñoái vôùi caùc loaïi ñaát dính aåm öôùt. BAI GIANG: CO HOC DAT ÑAÀM BAÙNH HÔI PNEUMATIC – TYRED ROLLER BAI GIANG: CO HOC DAT ÑAÀM CHAÂN CÖØU (SHEEPSFOOT ROLLER) ƒGioáng nhö ñaàm laêng baùnh laùng nhöng ôû troáng laên ngöôøi ta cheá taïo theâm caùc caùc chaân theùp. ƒCoù hai loaïi ñaàm daïng naøy laø loaïi töï vaän haønh vaø loaïi vaän haønh duøng xe keùo. ƒCaùc chaân theùp coù daïng hình thaùp kích thöôùc 100*75mm, vôùi soá löôïng 64-88 chaân theùp/500kg. Loaïi ñaàm naøy chæ duøng phuø hôïp ñeå ñaàm caùc loaïi ñaát dính trong ñieàu kieän ñoä aåm thaáp. BAI GIANG: CO HOC DAT 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản