intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Giáo trình môn cơ học đất - Phần 4

Chia sẻ: Nguyễn Nguyên Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
431
lượt xem
245
download

Giáo trình môn cơ học đất - Phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giáo trình môn cơ học đất - Phần 4: Dự tính độ lún của nền móng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình môn cơ học đất - Phần 4

 1. CHÖÔNG 4 DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙN CUÛA NEÀN MOÙNG COÂNG TRÌNH GIAÛNG VIEÂN: ThS. TRAÀN MINH TUØNG 98 NGOÂ TAÁT TOÁ QUAÄN BÌNH THAÏNH Tp HCM email: tientung2020@yahoo.com BAI GIANG: CO HOC DAT DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙN CUÛA NEÀN MOÙNG COÂNG TRÌNH 1. MÔÛ MÔÛ ÑAÀU. U. 2. DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙ LUÙN OÅ OÅN ÑÒNH CUÛ CUÛA ÑAÁT NEÀ NEÀN DÖÏ DÖÏA THEO KEÁ KEÁT QUAÛ QUAÛ CUÛ CUÛA LYÙ LYÙ THUYEÁ THUYEÁT ÑAØN HOÀ HOÀI. I. 3. DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙ LUÙN OÅ OÅN ÑÒNH CUÛ CUÛA NEÀ NEÀN BAÈ BAÈNG NG PHÖ PHÖÔNG PHAÙ PHAÙP TOÅ TOÅNG NG PHAÂN TOÁ TOÁ. 4. DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙ LUÙN CUÛ CUÛA NEÀ NEÀN ÑAÁT THEO THÔØ THÔØI GIAN. BAI GIANG: CO HOC DAT MÔÛ ÑAÀU T=0 T = 2 naêm T = 10 naêm BAI GIANG: CO HOC DAT 1
 2. Thaù Thaùp piza: piza: MÔÛ ÑAÀU ¾Xaây döïng töø theá kyû 12 (naêm 1173). ¾Tôùi ngaøy nay (hôn 800 naêm) vaãn coøn bò luùn leäch vaø nghieâng raát nguy hieåm ¾8 taàng, cao 55m roäng 16m, ñoâ nghieâng 5m, moãi naêm nghieâng theâm 1mm. BAI GIANG: CO HOC DAT MÔÛ ÑAÀU Coâng trình taùc duïng leân neàn ñaát moät taûi troïng. ÊTính toaù toaùn neà neàn caù caùc coâng trì trình xaây döïng: ng: Döï tính ñoä luùn cuûa coâng trình ? Ñoä luù luùn cuû cuûa coâng trì trình Ñoä luù luùn oån ñònh cuû cuûa theo thôø thôøi gian “St “ < coâng trinh “S” ¾Quaù trình luùn cuûa neàn moùng coâng trình xaûy ra raát phöùc taïp vaø phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá (chuû yeáu laø ñieàu kieän taûi troïng taùc duïng vaø ñieàu kieän ñaát neàn) BAI GIANG: CO HOC DAT MÔÛ ÑAÀU Ñoái vôù vôùi neà neàn ñaát rôø rôøi: t t (thaùng) •Ñoä luùn nhoû, xaûy ra nhanh Soâñcaùt •Vì heä soá thaám cuûa ñaát rôøi lôùn Ñaát caùt Ñaát dính Ñoái vôù vôùi neà neàn ñaát dính: nh: •Ñoä luùn lôùn, xaûy ra chaäm S (cm) •Vì heä soá thaám cuûa ñaát dính nhoû BAI GIANG: CO HOC DAT 2
 3. DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙ LUÙN OÅ OÅN ÑÒNH CUÛ CUÛA ÑAÁT NEÀ NEÀN DÖÏ DÖÏA VAØ VAØO KEÁ KEÁT QUAÛ QUAÛ CUÛ CUÛA LYÙ LYÙ THUYEÁ THUYEÁT ÑAØN HOÀ HOÀI 1.Ba 1.Baøøi toaù toaùn cô sôû sôû: (ba (baøøi toaù toaùn Boussinesq) Boussinesq) ¾Giaû thuyeát tính toùan: Neàn ñaát laø moät baùn khoâng gian ñaøn hoài P r ¾AÙp duïng coâng thöùc tính x chuyeån vò cuûa moät ñieåm trong w(r) neàn ñaát cuûa Boussinesq ñeå tính ñoä luùn cuûa neàn döôùi taùc duïng cuûa taûi troïng taäp trung P. z BAI GIANG: CO HOC DAT DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙ LUÙN OÅ OÅN ÑÒNH CUÛ CUÛA ÑAÁT NEÀ NEÀN DÖÏ DÖÏA VAØ VAØO KEÁ KEÁT QUAÛ QUAÛ CUÛ CUÛA LYÙ LYÙ THUYEÁ THUYEÁT ÑAØN HOÀ HOÀI 1.Ba 1.Baøøi toaù toaùn cô sôû sôû:( :( baø baøi toaù toaùn Boussinesq) Boussinesq) Ñoä luùn cuûa moät ñieåm naøo ñoù P r caùch vò trí ñaët löïc taäp trung P moät khoaûng r: w(r) P W (r ) = πCr Eo C= - haèng soá bieán 1− μ 2 daïng cuûa ñaát . z E, μ - moâ ñun bieán daïng vaø heä soá Poisson cuûa ñaát. BAI GIANG: CO HOC DAT DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙ LUÙN OÅ OÅN ÑÒNH CUÛ CUÛA ÑAÁT NEÀ NEÀN DÖÏ DÖÏA VAØ VAØO KEÁ KEÁT QUAÛ QUAÛ CUÛ CUÛA LYÙ LYÙ THUYEÁ THUYEÁT ÑAØN HOÀ HOÀI 2. Taû Taûi troï troïng ng ñöùng ng ñeàu treân dieä dieän chö chöõ nhaä nhaät Ñeá moùng hình chöõ nhaät q (kN/m2) l chòu taûi troïng phaân boá ñeàu ñoä luùn cuûa moùng = ? b ω qb 0 X S = i G C Y ω- phuï thuoäc vaøo: ¾Hình daïng, kích thöôùc. ¾Loaïi moùng (moùng cöùng hay meàm). ¾Vò trí tính luùn laø taâm hay goùc moùng. Z Heä soá ω ñöôïc laäp thaønh baûng BAI GIANG: CO HOC DAT Z 3
 4. DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙ LUÙN OÅ OÅN ÑÒNH CUÛ CUÛA ÑAÁT NEÀ NEÀN DÖÏ DÖÏA VAØ VAØO KEÁ KEÁT QUAÛ QUAÛ CUÛ CUÛA LYÙ LYÙ THUYEÁ THUYEÁT ÑAØN HOÀ HOÀI 2. Taû Taûi troï troïng ng ñöùng ng ñeàu treân dieädieän chö chöõ nhaä nhaät ωo – tính ñoä luùn taïi taâm moùng q (kN/m2) l meàm. ωc – tính ñoä luùn taïi goùc moùng b 0 X meàm. G ωm – tính ñoä luùn trung bình Y cuûa moùng meàm. ωconst – tính ñoä luùn cuûa moùng cöùng chòu taûi ñuùng taâm Z BAI GIANG: CO HOC DAT Z DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙ LUÙN OÅ OÅN ÑÒNH CUÛ CUÛA ÑAÁT NEÀ NEÀN DÖÏ DÖÏA VAØ VAØO KEÁ KEÁT QUAÛ QUAÛ CUÛ CUÛA LYÙ LYÙ THUYEÁ THUYEÁT ÑAØN HOÀ HOÀI 2. Taû Taûi troï troïng ng ñöùng ng ñeàu treân dieä dieän chö chöõ nhaä nhaät 9Tính ñoä luùn cuûa ñieåm baát kyø treân maët Z = 0.→ phöông phaùp ñieåm goùc. 9Öu ñieåm: ñôn giaûn, deã tính toaùn. 9Nhöôïc ñieåm: chæ söû duïng khi hôïp lyù khi neàn ñaát chæ coù moät lôùp khaù daøy (h > 2,5 b). BAI GIANG: CO HOC DAT DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙ LUÙN OÅ OÅN ÑÒNH CUÛ CUÛA ÑAÁT NEÀ NEÀN DÖÏ DÖÏA VAØ VAØO KEÁ KEÁT QUAÛ QUAÛ CUÛ CUÛA LYÙ LYÙ THUYEÁ THUYEÁT ÑAØN HOÀ HOÀI Ví duï duï: Moät moùng meàm kích 100 (kN/m2) 6m thöôùc 6x3m ñaët treân neàn ñaát coù c = 100 kG/cm2,chòu 3m taùc duïng cuûa taûi troïng phaân 0 X B G boá ñeàu q = 100kN/m2. Y Tính ñoä luùn taïi O, taïi G, ñoä Z luùn trung bình vaø ñoä luùn taïi B cuûa moùng? BAI GIANG: CO HOC DAT 4
 5. KEÁ KEÁT QUAÛ QUAÛ TÍNH TOAÙ TOAÙN ÑOÄ LUÙN TAÏI: ω 0 qb ¾Taïi O: S0 = C Ta coù l/b = 6/3 = 2 ;tra baûng 4.1 ta ñöôïc ωo = 1,53, ωm = 1,3, ω qb 1,53 ×100 × 3 S0 = 0 = = 0, 0459(m) C 10000 ¾Taïi G: 1 1 Sc = So = 0, 0459 = 0, 023( m) 2 2 Ñoä luùn trung bình cuûa moùng: ω qb Sm = m ω qb 1,3 × 100 × 3 C Sm = m = = 0, 039(m) C 10000 BAI GIANG: CO HOC DAT KEÁT QUAÛ TÍNH TOAÙN ÑOÄ LUÙN TAÏI B: 40 (kN/m2) 6m 3m 0 X G ? B Y NGUYEÂN LYÙ Z COÄNG TAÙC DUÏNG Nhaän xeùt: Ñoä luùn taïi taâm moùng meàm lôùn hôn ñoä trung bình vaø baèng hai laàn ñoä luùn taïi goùc moùng (trong moïi tröôøng hôïp). BAI GIANG: CO HOC DAT DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙ LUÙN OÅ OÅN ÑÒNH CUÛ CUÛA ÑAÁT NEÀ NEÀN BAÈ BAÈNG NG PHÖ PHÖÔNG PHAÙ PHAÙP TOÅ TOÅNG NG PHAÂN TOÁ TOÁ Khi neàn ñaát goàm nhieàu lôùp ñaát khaùc nhau: 1 S 1 2 2 3 3 BAI GIANG: CO HOC DAT 5
 6. DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙ LUÙN OÅ OÅN ÑÒNH CUÛ CUÛA ÑAÁT NEÀ NEÀN BAÈ BAÈNG NG PHÖ PHÖÔNG PHAÙ PHAÙP TOÅ TOÅNG NG PHAÂN TOÁ TOÁ Noäi dung: chia neàn ñaát döôùi moùng coâng trình trong phaïm vi vuøng chòu neùn thaønh nhieàu lôùp, tính ñoä luùn cuûa töøng lôùp roài coäng keát quaû laïi n S = ∑ Si i =1 BAI GIANG: CO HOC DAT DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙ LUÙN OÅ OÅN ÑÒNH CUÛ CUÛA ÑAÁT NEÀ NEÀN BAÈ BAÈNG NG PHÖ PHÖÔNG PHAÙ PHAÙP TOÅ TOÅNG NG PHAÂN TOÁ TOÁ 1. Xaù Xaùc ñònh taû taûi troï troïng ng gaây luù luùn taï taïi cao trì trình ñeá moù moùng ng ¾Xaùc ñònh aùp suaát taïi ñeá moùng: N tc Gm σ= + Gm = b.l.h.γtb. bl bl γtb – dung troïng trung bình cuûa khoái ñaát vaø beâ toâng ôû treân ñaùy moùng (thöôøng γtb = 20 ÷ 22 kN/m3). N tc σ= + γ tb h bl BAI GIANG: CO HOC DAT DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙ LUÙN OÅ OÅN ÑÒNH CUÛ CUÛA ÑAÁT NEÀ NEÀN BAÈ BAÈNG NG PHÖ PHÖÔNG PHAÙ PHAÙP TOÅ TOÅNG NG PHAÂN TOÁ TOÁ 1. Xaù Xaùc ñònh taû taûi troï troïng ng gaây luù luùn taï taïi cao trì trình ñeá moù moùng ng ¾Öùng suaát do troïng löôïng baûn Ntc thaân σbt: h γ1 σbt = γ1.h ¾Aùp suaát gaây luùn taïi ñaùy moùng: γ2 N tc σ gl = σ − σ bt = + γ tb h − γ 1h γ3 bl BAI GIANG: CO HOC DAT 6
 7. DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙ LUÙN OÅ OÅN ÑÒNH CUÛ CUÛA ÑAÁT NEÀ NEÀN BAÈ BAÈNG NG PHÖ PHÖÔNG PHAÙ PHAÙP TOÅ TOÅNG NG PHAÂN TOÁ TOÁ 2. Veõ bieå bieåu ñoà phaân boá boá öùng ng suaá suaát gaây luù luùn σz treân truï truïc OZ ¾Aùp suaát gaây luùn taïi ñeá moùng taïo ra öùng suaát σz theo ñoä Ntc γ h 1 saâu z. O (bieåu ñoà öùng suaát σz xaùc ñònh γ2 nhö ñaõ bieát ôû chöông 3). γ3 BAI GIANG: CO HOC DAT Z DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙ LUÙN OÅ OÅN ÑÒNH CUÛ CUÛA ÑAÁT NEÀ NEÀN BAÈ BAÈNG NG PHÖ PHÖÔNG PHAÙ PHAÙP TOÅ TOÅNG NG PHAÂN TOÁ TOÁ 3. Veõ bieå bieåu ñoà phaân boá boá öùng ng suaá suaát σz do troï troïng ng löôïng ng baû baûn thaân caù caùc lôù lôùp ñaát gaây ra ÖÙng suaát gaây ra do troïng h Ntc γ1 löôïng baûn thaân caùc lôùp ñaát (xem chöông 3 phaàn II) O γ2 n σ bt = ∑ γ i hi γ3 i =1 BAI GIANG: CO HOC DAT Z DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙ LUÙN OÅ OÅN ÑÒNH CUÛ CUÛA ÑAÁT NEÀ NEÀN BAÈ BAÈNG NG PHÖ PHÖÔNG PHAÙ PHAÙP TOÅ TOÅNG NG PHAÂN TOÁ TOÁ 4. Xaù Xaùc ñònh phaï phaïm vi gaây luù luùn: ƒDöïa vaøo bieåu ñoà öùng suaát Ntc γ1 h gaây luùn vaø öùng suaát do O troïng löôïng baûn thaân. Phaïm vi luùn γ2 ƒVuøng gaây luùn laø vuøng coù öùng suaát gaây luùn lớn hôn γ3 σbt >5 σz hay baèng 1/5 laàn öùng suaát do troïng löôïng baûn thaân Z BAI GIANG: CO HOC DAT 7
 8. DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙ LUÙN OÅ OÅN ÑÒNH CUÛ CUÛA ÑAÁT NEÀ NEÀN BAÈ BAÈNG NG PHÖ PHÖÔNG PHAÙ PHAÙP TOÅ TOÅNG NG PHAÂN TOÁ TOÁ 5. Chia phaï phaïm vi gaây luù luùn thaø thaønh nh töøng ng lôù lôùp phaân toá toá ¾Nguyeân taéc phaân chia caùc lôùp phaân toá: + Trong moät lôùp phaân toá khoâng chöùa hai lôùp ñaát + Chieàu daøy moät lôùp phaân toá khoâng quaù 0,2b (b laø beà roäng moùng) 6. Tính ñoä luù luùn do neù neùn chaë chaët cuû cuûa töøng ng lôù lôùp phaân toá toá Si = aoi. δi.σitb σitb – öùng suaát trung bình trong ñaát cuûa lôùp ñaát phaân toá ñang xeùt. δi - chieàu daøy cuûa lôùp ñaát phaân toá ñang xeùt. aoi – heä soá neùn eùp töông BAI ñoáGIANG: i cuûaCOñaáHOC t ôûDAT lôùp ñang xeùt DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙ LUÙN OÅ OÅN ÑÒNH CUÛ CUÛA ÑAÁT NEÀ NEÀN BAÈ BAÈNG NG PHÖ PHÖÔNG PHAÙ PHAÙP TOÅ TOÅNG NG PHAÂN TOÁ TOÁ Moä Moät soá soá ñieå ieåm löu yù: 1.Caùc heä soá aoi ñöôïc xaùc ñònh heát söùc gaàn ñuùng neân: ¾Keát quaû tính luùn chæ laø gaàn ñuùng. ¾Khoâng chia vuøng gaây luùn thaønh quaù nhieàu caùc lôùp ñaát? 2.Thöôøng duøng phöông phaùp naøy ñeå döï tính ñoä luùn cuûa moùng. 3.Neáu dieän chòu taûi b × l lôùn vaø lôùp ñaát gaây luùn moûng (H
 9. DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙN CUÛA NEÀN ÑAÁT THEO THÔØI GIAN q (kN/m2) q (kN/m2) S nöôùc Haït ñaát BAI GIANG: CO HOC DAT DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙN CUÛA NEÀN ÑAÁT THEO THÔØI GIAN ¾Neàn ñaát no nöôùc khi chòu taùc duïng taûi troïng thì quaù trình luùn (quaù trình neùn chaët ñaát) xaûy ra töø töø. ¾Toác ñoä luùn phuï thuoäc vaøo toác ñoä thoaùt cuûa nöôùc loã roãng. ¾Hai giai ñoaïn coá keát xaûy ra trong quaù trình ñaát bò neùn chaët: ƒQuaù trình coá keát do thaám. ƒQuaù trình coá keát do töø bieán BAI GIANG: CO HOC DAT DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙN CUÛA NEÀN ÑAÁT THEO THÔØI GIAN Coá Coá keá keát thaá thaám xaû xaûy ra do: ¾Nöôùc loã roãng bò eùp thoaùt ra döôùi taùc duïng cuûa taûi troïng coâng trình. Coá Coá keá keát do töø bieá bieán xaû xaûy do: ¾Caùc phaân töû nöôùc lieân keát trong ñaát vaø caùc haït keo döôùi bò neùn chaët vaø saép xeáp laïi theo höôùng laøm giaûm theå tích. BAI GIANG: CO HOC DAT 9
 10. DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙN CUÛA NEÀN ÑAÁT THEO THÔØI GIAN Khi taùc duïng moät taûi troïng coù cöôøng ñoä p leân neàn ñaát dính baõo hoøa nöôùc thì moät phaàn cuûa p taùc duïng vaøo keát caáu ñaát (taïo ra aùp suaát höõu hieäu) moät phaàn gaây ra aùp löïc nöôùc loã roãng. p = σ’ + u ƒNeàn ñaát luùn xuoáng laøm thay ñoåi cuûa öùng suaát höõu hieäu σ’. ƒMuoán döï tính ñoä luùn theo thôøi gian St ta phaûi tính ñöôïc öùng suaát höõu hieäu σ’t taïi thôøi ñieåm t. BAI GIANG: CO HOC DAT BAI GIANG: CO HOC DAT DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙN CUÛA NEÀN ÑAÁT THEO THÔØI GIAN q Trö Tröôøng ng hôï hôïp 0: St Ñoä coá keát U t = S → St = Ut × S q H 8 1 Ut = 1− (e − N + e −9 N + ...) π 2 9 ao, kt Moät caùch gaàn ñuùng ta coù: 8 ao = 0 (lôùp ñaát khoâng bò neùn U t = 1 − 2 e−N luùn vaø khoâng thaám nöôùc) π Z π 2Cv kt N= t Cv = oγ n a BAI GIANG: CO HOC DAT 4H 2 10
 11. DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙN CUÛA NEÀN ÑAÁT THEO THÔØI GIAN q Trö Tröôøng ng hôï hôïp 0: Tröôøng hôïp thoaùt nöôùc hai chieàu: q 2H Thoùat nöôùc trong ñaát xaûy ra nhanh hôn 2 laàn do ñoù ao, kt chieàu daøy thoaùt nöôùc giaûm ao = 0 (lôùp ñaát khoâng bò neùn ñi 2 laàn. luùn vaø thaám nöôùc toát) Z BAI GIANG: CO HOC DAT DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙN CUÛA NEÀN ÑAÁT THEO THÔØI GIAN St Ñoä coá keát U t = S → St = Ut × S 32 1 U t = 1 − 3 (e − N − e −9 N + ...) H π 27 Moät caùch gaàn ñuùng ta coù: ao, kt 32 q U t = 1 − 3 e−N ao = 0 (lôùp ñaát khoâng bò neùn π luùn vaø khoâng thaám nöôùc) π 2Cv N= t Z k 4H 2 Cv = t a o γ n heä soá coá keát. BAI GIANG: CO HOC DAT DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙN CUÛA NEÀN ÑAÁT THEO THÔØI GIAN Ví duï duï1: 1: q = 150 kN/m2 Döï tính ñoä luùn cuûa neàn theo thôøi gian t = 1 naêm , t = 5 naêm, t = 10 ao = 0,015 cm2/kG 10m naêm, t = ∞ cho baøi toaùn kt = 10-8 cm/s cho treân hình ao = 0 (lôùp ñaát khoâng bò neùn luùn khoâng thaám nöôùc) BAI GIANG: CO HOC DAT 11
 12. Khi t = ∞→S = a0 × q × H = 0,015×1.5×1000 = 22.5 (cm). kt = 10-8 cm/s = 0,3 cm/naêm St = S ( 1 – 0,81 e-N). kt 0.3 Cv = = = 20000cm 2 / q = 150 kN/m2 aoγ n 0.015 × 0.001 π 2 Cv π 2 20000 N= t= t = 0.05t 4H 2 4.10002 ao = 0,015 cm2/kG kt = 10-8 cm/s 10m Khi t = 1 naêm → N = 0.05*1 = γ = 18kN/m3 0.05. 8 Ñoä coá keát : Ut = 1− 2 e−N π ao = ∞ (lôùp ñaát khoâng bò = 0.239 = 23.9% neùn luùn khoâng thaám nöôùc) Ñoä luùn sau 1 naêm: S (t=1) = 0.239*22.5 BAI GIANG: CO HOC DAT = 5.38 (cm) Khi t = 5 naêm → N = 0.05*5 = 0.25. 8 Ñoä coá keát : U t = 1 − 2 e −N = 0.377 = 37.7% Ñoä luùn sau 5 naêm: π q = 150 kN/m2 S (t=5) = 0.377*22.5 = 8.48 (cm) Khi t = 10 naêm → ao = 0,015 cm2/kG N = 0.05*10 = 0.5. kt = 10-8 cm/s 10m Ñoä coá keát : U t = 1 − 2 e − N 8 γ = 18kN/m3 = 0.5148 = 51.48% π ao = ∞ (lôùp ñaát khoâng bò Ñoä luùn sau 10 naêm: neùn luùn khoâng thaám nöôùc) S (t=10) = 0.377*22.5 = 11.58 (cm) BAI GIANG: CO HOC DAT KEÁT QUAÛ T (naêm) Ñoä luùn (cm) 1 5.38 25 DO LUN (CM) 20 5 8.48 15 10 11.58 10 5 20 15.88 0 30 18.48 0 50 100 50 21.02 THOI GIAN (NAM) 10000 22.5 BAI GIANG: CO HOC DAT 12
 13. DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙN CUÛA NEÀN ÑAÁT THEO THÔØI GIAN Ví duï duï 2: Moät lôùp ñaát môùi laéng ñoïng nhö hình veõ. Ngöôøi ta cho haï möïc nöôùc ngaàm töø cao trình ao = 0,05 cm2/kG 15m maët ñaát xuoáng cao trình ñaùy kt = 2 cm/naêm lôùp ñaát . Tính ñoä luùn cuûa lôùp γ = 18kN/m3 ñaát sau khi haï möïc nöôùc a = 0 (lôùp ñaát khoâng bò ngaàm moät thôøi gian t = 1 neùo n luùn khoâng thaám nöôùc) naêm, t = 3 naêm, t = 5 naêm BAI GIANG: CO HOC DAT BAØI TAÄP CHÖÔNG 4 Baø Baøi 1: Moät moùng ñôn coù kích thöôùc 2m × 3m, taûi troïng taùc duïng leân moùng laø Ntc = 60 T (ñaët ñuùng taâm) Ntc = 60T 1.8m neàn ñaát goàm hai lôùp coù chieàu daøy laàn löôït laø 4m vaø10m. Caùc chæ tieâu 4m cuûa hai lôùp ñaát nhö sau: Lôùp 1 Lôùp 1: γ = 17 kN/m3 ; W = 20% ; ao = 0,04 cm2/kG. Lôùp 2: γbh = 19,5 kN/m3 ; W = 40% ; ao = 0,03 cm2/kg. Ñoä saâu ñaët moùng laø h = 1,8 m. Döï Lôùp 2 10m tính ñoä luùn cuûa moùng theo phöông phaùp tổng phaân tố BAI GIANG: CO HOC DAT BAØI TAÄP CHÖÔNG 4 Baøi 2: Moät lôùp ñaát ñaép nhö Baø hình veõ. Ngöôøi ta cho haï möïc nöôùc ngaàm töø cao ao = 0,04 cm2/kG trình maët ñaát xuoáng cao 10m kt = 2 cm/naêm trình daùy lôùp ñaát. Tính ñoä γ = 18kN/m3 luùn cuûa lôùp ñaát sau khi haï möïc nöôùc ngaàm moät thôøi ao = ∞ (lôùp ñaát khoâng bò gian t = 1 naêm, t = 5 naêm, neùn luùn khoâng thaám nöôùc) t = 10 naêm. BAI GIANG: CO HOC DAT 13
 14. BAØI TAÄP CHÖÔNG 4 Baøi 3: Moät dieän chòu taûi hình chöõ nhaät kích thöôùc l × Baø b = 4 × 6 m. Cöôøng ñoä taûi troïng phaân boá ñeàu q = 200 kN/m2. Döï tính ñoä luùn taïi taâm taïi goùc vaø ñoä luùn trung bình cuûa moùng bieát neàn ñaát goàm moät lôùp ñaát coù chieàu daøy lôùn coù, C = 10000 kN/m2(C – haèng soá bieán daïng) BAI GIANG: CO HOC DAT 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản