intTypePromotion=3

Giáo trình môn học Kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may - Trần Thanh Hương

Chia sẻ: 124357689 124357689 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
551
lượt xem
181
download

Giáo trình môn học Kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may - Trần Thanh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình môn học Kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, tổng quát và khoa học về công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may, đặc biệt là kiểm tra chất lượng của sản phẩm thành phẩm. Tập tài liệu đã cố gắng trình bày vấn đề kiểm tra chất lượng sản phẩm như một bộ phận của công tác quản trị doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình môn học Kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may - Trần Thanh Hương

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT KHOA KYÕ THUAÄT NÖÕ COÂNG ---------------------- TRAÀN THANH HÖÔNG G IAÙO TRÌNH MOÂN HOÏC KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM NGAØNH MAY TRÖÔØ NG ÑAÏI HOÏ C SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄ T TP. HOÀ CHÍ MINH ( LÖU HAØNH NOÄI BOÄ) - 2007-
 2. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT KHOA KYÕ THUAÄT NÖÕ COÂNG ---------------------- TRAÀN THANH HÖÔNG M P. HC G IAÙO TRÌNH MOÂN HOÏC uat T y th K pham u S KIEÅM TRA CHAÁgTHLÖÔÏNG SAÛN PHAÅM nD uo © Tr yen qu Ban NGAØNH MAY TRÖÔØ NG ÑAÏI HOÏ C SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄ T TP. HOÀ CHÍ MINH ( LÖU HAØNH NOÄI BOÄ) - 2007- Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 3. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn MUÏC LUÏC Trang Lôø i noù i ñaàu .....................................................................................................................3 Phaàn 1: Kieán thöùc chung veà coân g taùc kieåm tra chaát löôïng saû n phaåm ....................4 BAØ I 1: Khaùi nieäm veà chaá t löôïng saû n phaåm – Heä thoáng kieåm tra chaát löôïng saû n phaåm .....................................................................................4 I. Khaùi nieäm veà chaát löôï ng saûn phaåm ............................................................4 Söï hình thaønh chaá t löôïng saûn phaåm vaø caù c yeáu toá aû nh höôûng ..................5 II. III. Quaûn lyù chaá t löôïn g saûn phaåm coân g nghieä p .................................................7 IV. ÖÙng duï ng toaùn hoï c trong coâng taùc kieåm tra chaá t löôïng saûn phaåm coâng nghieäp ..................................................................................................9 Heä thoáng toå chöùc quaûn lyù chaát löôï ng saûn phaåm ..........................................14 V. HCM TP. hu t t BAØ I 2: Caùc bieä n phaùp naâng cao chaát löôïng saû n phaåm vaø tmoäa soá thuaä t Ky ngöõ – ñònh nghóa thöôøng duøng trong kieåmptra m t löôïng saûn phaåm ...........16 ha chaá H Su Taàm quan troï ng cuûa vieäc toå uong D n lyù chaát löôï ng saûn phaåm ...............16 chöùc quaû I. Tr n ©chaá t löôïn g saûn phaåm ...........................................16 qe Caù c bieän phaùp naâ nuycao II. g Moät soá thuaä tBan , ñònh nghóa thöôøng duøn g trong kieåm tra chaá t löôïng III. ngöõ saûn phaåm ......................................................................................................18 Phaàn 2: Kieåm tra chaá t löôï ng saûn phaåm ngaønh May .................................................21 BAØ I 1: Chöù c naêng – nhieäm vuï – quyeàn haïn – cô caáu nhaân söï cuû a boä phaän KCS trong doanh nghieä p may .......................................................................21 Vai troø cuû a boä phaän KCS..............................................................................21 I. II. Chöùc naêng cuûa boä phaän KCS .......................................................................22 Nhieäm vuï cuû a boä phaän KCS.........................................................................22 III. IV. Quyeàn haï n cuûa boä phaän KCS .......................................................................22 V. Cô caáu nhaân söï cuû a boä phaän KCS................................................................23 Caù c ñieàu kieän ñeå trôû thaønh nhaân vieân KCS ................................................24 VI. BAØ I 2: Moä t soá vaán ñeà caàn bieá t trong coâng taùc KCS taï i caùc doanh nghieä p May........25 I. Caù c nguyeân taéc kieåm tra chaá t löôïng saû n phaåm ..........................................25 II. Noäi dung kieåm tra ........................................................................................25 Phöông phaùp kieåm tra ..................................................................................26 III. IV. Duïng cuï kieåm tra .........................................................................................26 V. Caù c ñieàu kieän ñeå kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm coù hieäu quaû ....................27 BAØ I 3: Qui trình kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm trong doanh nghieäp May ..................28 1 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 4. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn I. Kieåm tra chaá t löôïng saû n phaåm ôû khaâu Chuaån bò saûn xuaát .........................28 Kieåm tra chaá t löôïng saû n phaåm ôû caù c coân g ñoïan saûn xuaát .........................29 II. III. Qui trình kieåm tra chaát löôï ng aùo sô mi .......................................................41 IV. Qui trình kieåm tra chaát löôï ng aùo jacket .......................................................42 Qui trình kieåm tra chaát löôï ng quaàn taây ........................................................43 V. Baø i 4: Tieâ u chuaån chaát löôï ng saûn phaåm may ..........................................................45 I. Tieâu chuaån chaát löôïng nguyeân lieäu ......................................................45 II. Tieâu chuaån chaát löôïng phuï lieäu .............................................................46 Tieâu chuaån chaát löôïng saûn phaåm may ...................................................47 III. IV. Caù c phuï luï c veà Thoâng soá kích thöôùc thaønh phaåm .....................................52 Baø i 5: Nhöõ ng qui ñònh veà khuyeá t ñieåm trong kieåm tra chaát löôï ng saûn phaåm may maëc .................................................................................................58 I. Khuyeá t ñieåm lôù n ..........................................................................................58 HCM TP. II. Khuyeá t ñieåm nhoû ..........................................................................................58 huat Ky t III. Khuyeá t ñieåm veà thoâng soá ............................................................................58 pham H Su Khuyeá t ñieåm veà maät ñoä muõ i chæ ..................................................................59 IV. D Khuyeá t ñieåm veà caét chæ khoâ nong ch.............................................................60 Tru g saï V. © uyen an q VI. Khuyeá t ñieåm veà noá i chæ ...............................................................................61 B VII. Khuyeá t ñieåm veà may thöø amuõ i, thieáu muõ i, boû muõ i, roá i chæ .........................61 VIII. Khuyeá t ñieåm nhaên, nhaøu , uû i chaùy ...............................................................62 IX. Khuyeá t ñieåm vaû i loã i sôï i ................................................................................62 Khuyeá t ñieåm veà nhöõ ng veá t dô .....................................................................62 X. XI. Khuyeá t ñieåm veà chæ, buïi dính treân saûn phaåm .............................................66 XII. Khuyeá t ñieåm veà khaù c maøu ...........................................................................66 XIII. Khuyeá t ñieåm veà ñöôø ng may nhaên, vaë n ......................................................66 XIV. Khuyeá t ñieåm veà may bò xeáp ly .....................................................................67 XV. Nhöõng khuyeát ñieåm khaùc ............................................................................68 XVI. Khuyeá t ñieåm may suïp mí .............................................................................68 XVII. Qui ñònh vuø ng cho saû n phaåm .......................................................................69 XVIII. Baûng xaùc ñònh kích thöôù c maãu caàn kieåm tra ...............................................79 Chöông 6: Sô löôï c veà heä thoán g quaûn lyù chaát löông ISO ........................................70 I. ISO laø gì? .......................................................................................................70 II. Noäi dung cuû a töøng thaøn h phaàn ....................................................................70 Trieá t lyù cuû a ISO ............................................................................................71 III. Phaàn 3: Giôùi thieä u qui trình kieåm tra thoâ ng soá vaø kieåm tra chi tieát (moät soá saûn phaåm cuû a taäp ñoaøn Nike) ...................................................73 Taøi lieäu tham khaûo ....................................................................................................96 2 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 5. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn LÔØI NOÙI ÑAÀU Kieåm tra chaá t löôïng saû n phaåm laø moä t coâng taù c coù taàm quan troïng heá t söù c to lôùn ñoá i vôù i moïi nhaø quaûn lyù doanh nghieäp may. Tuy nhieâ n, vì nhieàu lyù do khaùc nhau, khoâng phaûi doanh nghieäp naø o cuõn g coù ñuû ñieàu kieän vaø thôøi gian ñeå ñaø o taïo moät ñoä i nguõ nhaân vieân laøm coâng taùc kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm ñaït chuaån . Beân caïnh ñoù, vieä c ñaø o taïo moä t löï c löôïng caùn boä kyõ thuaä t ngaønM may töø laâu ñaõ trôû h . HC PTröôøng Ñaïi hoï c Sö phaïm thaønh nhieäm vuï chính yeáu cuû a khoa Coâng ngheä may vaø Thôøi trangT uat – ynth taøi lieäu chuyeân ngaønh may vaãn am K Kyõ thuaät Tp. Hoà Chí Minh. Maë c duø vaäy, cho ñeán nay, nhöõ g u ah Scuûp sinh vieân. coøn quaù ít oû i, khoù ñaùp öùn g ñöôï c nhu caàu hoï cDHp taä g yn Nhaän thöùc ñöôï c nhöõng ñieàu© naøru,ochuùng toâi maïnh daï n bieân soaïn taäp giaùo trình moân hoï c nT quye ngaønh May, nhaèm trang bò cho Sinh vieân nhöõng kieán thöù c cô Kieåm tra chaá t löôïng saûn n m Ba phaå baûn, toån g quaù t vaø khoa hoï c veà coâng taù c kieåm tra chaát löôï ng saûn phaåm ngaønh may, ñaëc bieät laø kieåm tra chaát löôïng cuû a saûn phaåm thaønh phaåm. Taäp taøi lieäu ñaõ coá gaén g trình baøy vaá n ñeà kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm nhö moä t boä phaän cuû a coâng taùc quaûn trò doanh nghieäp. Vì leõ ñoù, taøi lieäu naøy khoâng chæ giuù p sinh vieân coù theâm kieán thöù c veà kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm maø coøn laø taø i lieä u tham khaû o, giuùp cho caùn boä quaûn lyù trong doanh nghieäp may yù thöùc ñaà y ñuû hôn veà coâng taùc kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm. Ñeå hoaøn taát noäi dung cuû a giaù o trình naøy, ngöôø i bieân soaïn ñaõ traûi qua nhieà u naêm kinh nghieäm trong giaûn daïy, quan saù t thöïc teá, tham khaû o taøi lieä u, trao ñoå i thoâ ng tin vôù i caùc doanh nghieäp trong ñòa baøn Thaøn h phoá Hoà Chí Minh,…. Tuy nhieân , do khaû naê ng vaø ñieàu kieän coù haïn, taäp taø i lieäu chaéc chaén khoâng traùn h khoûi nhöõng thieáu soù t. Raá t mong nhaän ñöôï c söï goùp yù cuû a Quí Thaà y Coâ vaø Baïn ñoïc. Ngaøy 30 thaùng 6 naêm 2007 Ngöôø i bieân soaïn ThS. Traàn Thanh Höông 3 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 6. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn CHÖÔNG 1 : KIEÁN THÖÙC CHUNG VEÀ COÂNG TAÙC KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM BAØI 1 : KHAÙI NIEÄM VEÀ CHAÁ T LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM - H EÄ THOÁNG KIEÅM TRA CHAÁ T LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM Chaá t löôïng saûn phaåm: I. 1. Tính chaá t cuûa saûn phaåm: Tính chaát laø ñaë c tính khaùch quan cuûa saûn phaåm, laø phö ơng dieän bieåu hieän cuû a saû n phaåm khi toàn taï i vaø söû duïng, laø nguoàn goác ñeå phaân bieä t saûn phaåm naøy vôùi saûn phaåm khaùc. Ôû moä t saûn phaåm coù raá t nhieàu tính chaá t, nhöng chaát löôïn g saûn phaåm khoân g bao truøm moïi tính chaá t cuûa saûn phaåm , maø chæ goàm nhöõng tính chaát laøm cho saûn phaåm thoûa maõn nhu caàu nhaát ñònh phuø hôïp vôùi coâng duïng xaù c ñònh. HCM Nhö vaäy, vieäc xaù c ñònh taä p hôïp caùc chæ tieâu lieân quan ñeán tkhaû .naêng laøm thoû a maõn theo TP hua tieâ t coâng duïng cuû a saûn phaåm laø coâng vieä c quan troï ng ñaàu Kyn khi tieáp caä n vôù i chaát löôï ng saûn pham H Su phaåm. ng D Truo 2. Chæ tieâu chaá t löôï ng : n© Chæ tieâu chaát löôï ngalaø quyetröng ñònh löôïng cuû a những tính chaá t xaùc ñònh caáu thaønh chaát n ñaëc B löôïn g saûn phaåm. Ñaë c tröng naøy ñöôï c xem xeù t phuø hôïp vôùi ñieàu kieän saûn xuaát vaø söû duïng cuûa saûn phaåm. Chæ tieâ u chaát löôïng saûn phaåm do Nhaø nöôù c hoaëc Boä , Toån g cuï c hoaëc do hôïp ñoàng kinh teá giöõ a cô sôû cheá taïo vôù i toå chöùc tieâu thuï qui ñònh trong phaïm vi cheá ñoä Nhaø nöôùc ñaõ ban haø nh. Chæ tieâu chaát löôï ng saûn phaåm gaén lieàn vôù i töøng loaï i saûn phaåm cuï th ể, ñöôï c theå hieän baèng nhöõng tieâu chuaån kyõ thuaät vaø döïa vaøo tính chaát cô, lyù , hoù a, sinh cuûa saûn phaåm ñeå xaù c ñònh. Caàn chuù yù raèng, neáu tính chaát laø phaïm truø khaù ch quan cuû a saûn phaåm thì chæ tieâu chaát löôïn g laø ñònh löôïng phuï thuoä c vaøo ñieàu kieän vaø phöông phaùp xaù c ñònh chuùng . Khi noù i tôù i moä t chæ tieâ u chaá t löôïng thöôøn g bao goàm t eân goïi chæ tieâu, noäi dung chæ tieâu (keøm theo phöông phaùp thöû ) vaø giaù trò cuûa chæ tieâu. Thöï c teá, moä t soá chæ tieâu thöôøng lieâ n heä, phoá i hôï p vôùi nhau hình thaønh neân nhoùm chæ tieâu bieåu hieän vaø phaûn aùnh töø ng maët chaá t löôï ng saûn phaåm. Tuø y thuoä c vaøo tính chaát vaø coâng duïng cuï theå cuûa töø ng loaïi saûn phaåm maø tieâ u chuaån chaá t löôïng saûn phaåm ôû nhöõng xí nghieäp thuoä c caù c ngaønh coâng nghieäp khaù c nhau seõ khoâng gioáng nhau. Ñoái vôù i nhöõng saûn phaåm laø vaä t phaåm tieâu duøng nhö : quaàn aùo, giaøy , deùp, thöï c phaåm, vaên phoøng phaåm, myõ phaåm … phuï thuoäc vaøo coâ ng duïn g cuûa saû n phaåm maø tieâu chuaån chaát löôïng ñöôïc xaùc ñònh bôû i : ñoä thaåm myõ, ñoä khaåu vò, tính dinh döôõng, thôø i gian söû duï ng, tính thôø i trang .v.v. Phaàn lôùn nhöõng chæ tieâu naøy ñöôï c giaùm ñònh baèng caù c giaù c quan cuûa giaùm ñònh vieân. Trình ñoä chaát löôïng cuû a nhöõng saûn phaåm laø vaät phaåm tieâ u duøn g ñöôïc theå hieän ôû phaåm caáp cuû a noù. 4 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 7. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Ñoái vôù i nhöõng saûn phaåm laø ñoá i töôïng lao ñoä ng, tieâu chuaån chaá t löôïng ñöôïc ñaùnh giaù chuû yeáu baèng tính coâng ngheä cuû a saûn phaåm, tính hieäu quaû trong quaù trình cheá bieá n hoaëc cheá bieán laïi. Ñaïi boä phaän nhöõ ng chæ tieâu naøy döïa vaøo tính chaá t cô lyù , thaøn h phaàn hoù a hoï c, caáu truù c vaät chaát cuû a saûn phaåm ñeå xaù c ñònh. Trình ñoä chaát löôïng cuû a moä t soá saûn phaåm laø ñoá i töôïng lao ñoäng ñöôïc theå hieän baèng nhöõn g thöù haïng khaùc nhau. Ñoái vôù i saûn phaåm laø coâng cuï lao ñoäng, vieäc xaùc ñònh tieâu chuaån chaá t löôïng raát phöù c taïp. Song song vôù i nhöõng tieâ u chuaån ñaëc tröng voá n coù cuûa töøng loaï i coâ ng cuï lao ñoäng nhö toá c ñoä voøng quay, naêng suaát, taû i troïng, coâng suaát .v.v…Taát caû moï i saûn phaåm laø coâ ng cuï lao ñoäng ñeàu phaûi coù nhöõng yeâu caàu chung veà chaát löôïng : ñoä tin caäy vaø ñoä beàn vöõng cuû a saûn phaåm. Ñoä tin caäy vaø ñoä beàn vöõng cuûa saûn phaåm coù yù nghóa kinh teá raát to lôùn . Vôù i neà n coâng nghieäp cô khí lôùn , ñoä tin caäy vaø ñoä beàn vöõng cuû a saûn phaåm ñöôï c coi laø moä t trong nhöõng chæ tieâu chaá t löôïn g quan troïng nhaá t. Thaät vaäy , saûn phaåm khoâng ñaûm baûo ñoä tin caäy vaø ñoä beàn vöõng thì taá t caû moïi chæ tieâu chaát löôïng khaù c seõ khoâ ng coøn noäi dung vaø yù nghóa nöõa. 3. Khaù i nieäm veà chaá t löôïng saûn phaåm: Chaá t löôïng saûn phaåm, hieåu moät caù ch khaù i quaù t nhaá t, laø toaøn boä nhöõ ng tính naêng cuûa saûn CM phaåm taïo neân söï höõu duïn g cuûa noù ñöôïc ñaëc tröng baèn g nhöõng t TP.gHsoá kyõ thuaä t; nhöõng chæ thoâ n hua Kt tieâu kinh teá coù theå ño löôøng vaø tính toaùn ñöôï c, nhaèm thoû aymaõn nhöõn g nhu caàu nhaá t ñònh phuø pham H Su hôïp vôùi coâng duïng cuû a saûn phaåm. D Chaá t löôïn g saûn phaåm ñöôï c hình ruong trong quù a trình saûn xuaá t vaø ñöôïc khaúng ñònh, ñaùnh T thaønh © giaù ñaày ñuû trong quaù trìnhn quyen Vì vaäy, khi nghieân cöù u chaát löôïng saûn phaåm caàn phaân bieä t söû duïng. a B tính naêng saûn xuaát, tính naêng söû duïng cuû a saûn phaåm vaø moá i quan heä bieä n chöùng giöõ a chuùng vôùi nhau. Tính naêng saûn xuaát cuûa saûn phaåm laø bao goàm toaøn boä nhöõn g tính naêng cuûa saûn phaåm hình thaønh trong quaù trình thieát keá vaø ñöôï c ñaûm baûo trong quaù trình saûn xuaát. Noù ñöôïc goï i laø chaát löôïng tieàm taøng cuûa saûn phaå m . Tính naêng söû duïng chæ theå hieän ôû nhöõng tính naêng cuû a saûn phaåm coù lieân quan ñeán ngöôø i söû duïn g nhaá t ñònh, töùc laø nhöõng tính naêng nhaèm thoû a maõn nhöõng nhu caàu xaõ hoä i cuï theå vaø ñöôï c goï i laø chaát löôïng thöïc teá cuûa saûn phaåm. Gaàn ñaây , chaá t löôï ng saûn phaåm ñöôï c bao truøm hôn, chaát löôï ng saûn phaåm laø möù c ñoä chaát löôïn g loâ haøng ñaùp öùng vôù i thò tröôøn g ( khaù ch haøng tieâu thuï vaø ngöôø i söû duï ng). Chaá t löôïng saûn phaåm ñöôï c hieåu khaù i quaù t hôn vaø nhieàu khía caïnh hôn. Ñoù laø : - M öùc ñoä thoû a maõn nhu caàu ñeán ñaâu - Giaù caû laø bao nhieâ u. - Tieán ñoä giao haøng nhö theá naøo. II. Söï hình thaø nh chaát löôïn g saû n phaåm vaø caùc yeá u toá aûnh höôûng : 1. Söï hình thaønh : vieäc thaø nh laä p chaát löôïng saûn phaåm phuï thuoä c vaøo 2 yeáu toá chuû yeáu: + Chaá t löôïng cuûa thieát keá hay maãu saûn phaåm saûn xuaát thöû ( giai ñoaïn thieát keá ) + Chaá t löôïng cuûa vieä c cheá taïo, saûn xuaát ra saûn phaåm ( giai ñoaïn saûn xuaát ) Nhö vaä y, ñeå saûn phaåm cuû a xí nghieäp coù chaát löôï ng, ñaït trình ñoä mong muoá n, tröôù c heát phaûi “hình thaønh” neân saûn phaåm ñònh saû n xuaá t vaø “thöïc hieä n” trong quaù trình saûn xuaá t ñeå taïo ra saûn phaåm ñoù. 5 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 8. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn 2. Caùc yeáu toá aû nh höôû ng ñeá n chaá t löôïng saûn phaåm : - Chaá t löôï ng nguyeân, vaät lieäu phuï trôï xaù c ñònh tröï c tieáp ñeán chaát löôïng saû n phaåm (vaû i, phuï lieä u ) - Chaá t löôïng cuû a trang thieá t bò trong daây chuyeàn saûn xuaá t vaø thieát bò phuï trôï khaùc .v.v. baûo ñaûm söï oån ñònh caùc chæ tieâu vaøo trình ñoä kyõ thuaä t tieân tieán ban ñaàu, vaøo söï duy trì vaø tieá p tuïc hoaøn thòeân, vaøo cheá ñoä baûo trì.v.v. - Chaá t löôïng phöông phaùp coâ ng ngheä , cuï theå laø chaát löôï ng taøi lieäu aán ñònh veà kyõ thuaät ñeå saûn xuaá t saû n phaåm ñoù , caù c chæ daãn veà qui trình coâ ng ngheä, cheá ñoä ñieàu khieån quaûn lyù .v.v. - Chaá t löôï ng coâng taù c cuû a nhöõng ngöôø i thöïc hieän coân g vieä c. Ñoù laø chaát löôïng lao ñoäng vaø kyû luaät coâng ngheä cuû a töøng ngöôøi ôû nhieäm vuï ñöôï c phaân coâng, ñoàng thôø i ñieàu kieän ñaûm baûo cho chaát löôïn g laøm vieä c nhö saép xeá p coâng vieä c phuø hôïp vôùi ñaøo taïo, vaø söï ñaøo taïo tieáp tuï c ñeå ñaùp öùng coâ ng vieä c ñoø i hoû i. - Phöông phaùp vaø caù ch tieán haø nh kieåm tra ño löôø ng caùc chæ tieâu chaá t löôï ng. Caù c yeáu toá naø y goï i laø caùc nhaân toá nguyeân nhaân cuû a chaá t löôï ng saû n phaåm trong quù a trình CM coâng ngheä . Ñoù chính laø nhaân toá ñeå taù c ñoä ng nhaèm caû i thieäntchaá t H ng saûn phaåm. TP. löôï hua Döôù i ñaây laø caùc sô ñoà minh hoï a noä i dung ñeà caäp ôû treânt: Ky pham H Su Chaát g D g n löôïn Chaát Trtuo thieát Chaá t löôïng Chaát löôïng © rang löôïng yen taøi lieäu ñeå lao ñoäng vaø saûn xuaátan qu nguyeân B bò kyû luaät vaät lieäu saûn phaåm coâ ng ngheä Chaá t löôïng Chaá t löôïng thieát keá cheá taïo hay maãu (saûn xuaát ) saûn phaåm Chaát löôïng saûn phaåm 6 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 9. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Q uaû n lyù chaát löôïn g saûn phaåm coâ ng nghieäp: III. Quaû n lyù toát chaá t löôïng saûn phaåm laø yeáu toá quyeát ñònh ñaûm baûo cho saûn phaåm xuaát xöôûng coù chaá t löôïn g cao goùp phaàn söû duïng tieát kieäm nhaá t caùc nguoàn nhaân, vaä t, taø i löïc cuûa ñaát nöôùc , ñaùp öùng kòp thôø i nhu caàu cuû a xaõ hoäi vaø do ñoù mang laï i hieä u quaû kinh teá toá i öu trong lónh vöïc saû n xuaát cuõng nhö ôû lónh vöï c tieâu duøng. Ñeå quaûn lyù toát chaát löôïn g saûn phaåm coâng nghieäp, khaâu maáu choá t ñaàu tieân thuoä c veà coâng taùc toå chöù c kieåm tra chaá t löôïng saûn phaåm. 1. Toå chöùc kieåm tra chaá t löôï ng saûn phaåm: Kieåm tra chaá t löôïn g saûn phaåm ( vieát taét laø KCS) laø moä t trong nhöõng noäi dung chuû yeáu cuû a coân g taùc quaûn lyù chaát löôïng saûn phaåm.Noù ñöôïc tieán haønh thöôøng xuyeân trong suoát quaù trình taïo neân saûn phaåm keå töø khi baét ñaàu thieát keá , cheá taïo ôû ngöôø i saûn xuaát cho ñeán khi ñöa vaøo söû duï ng ôû ngöôø i tieâ u duøng. Vì vaä y, kieåm tra chaá t löôï ng saûn phaåm, neáu xeùt moä t caùch khaùi quaùt veà phöông dieän traù ch nhieäm thì ñoù khoâng chæ laø traùch nhieäm rieâng cuûa boä phaän kieåm tra chaát löôïng maø coøn laø traùch nhieäm chung cuû a taát caû moïi ngöôøi trong daây chuyeàn saûn xuaát keå caû HCM TP. traùch nhieäm ñoùng goù p cuûa ngöôø i söû duïn g . uat Muïc ñích cuû a coâng taùc kieåm tra chaát m Kngth n phaåm: nhaèm goù p phaà n ñaûm löôï y saû 2. a nhöõ ph baûo, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, loaïi tröøH Su ng nguyeân nhaân gaây neân pheá phaåm xaûy ra gD trong quaù trình saû n xuaát saûn phaåm. © Truon uyen Caùc noä i dungqchuû yeá u cuûa vieäc kieåm tra chaá t löôïng saûn phaåm: 3. an B - Kieåm tra chaá t löôïng caù c loaïi nguyeâ n vaät lieäu , baùn thaønh phaåm mua ngoaøi tröôùc khi nhaäp xöôûn g. - Kieåm tra chaá t löôïng baùn thaø nh phaåm, saûn phaåm dôû dang treân caù c böôù c coâng vieäc, caùc coâng ñoaïn saûn xuaát vaø chaát löôïng saûn phaåm tröùô c khi xuaát xöôûng. - Kieåm tra tình hình chaáp haø nh qui trình qui phaïm kyû luaät, nhöõ ng ñieàu kieän chuaån bò saûn xuaát, nhöõng thoâng soá kyõ thuaä t, nhöõng thieát bò maùy moù c vaø nhöõng duïng cuï ño löôøng coù lieân quan ñeán chaá t löôïng saû n phaåm trong quaù trình saûn xuaát. - Kieåm tra ñieà u kieän ñoùng goù i, bao bì, baûo quaûn, chuyeâ n chôû tröôù c khi xuaát xöôûng. Vôùi noäi dung noù i treân, chöùng toû coâng taùc kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm töï noù ñaõ phaûn aûnh ñaày ñuû caù c tính chaát phaùp lyù, khoa hoïc. Thaät vaäy, khi chöa coù nhöõn g tieâu chuaå n veà chaát löôïn g ñöôï c xaây döï ng treân cô sôû khoa hoïc – kyõ thuaä t vaø ñaõ ñöôï c luaät phaùp hoù a, thì coâng taùc kieåm tra chaát löôïn g saûn phaåm seõ khoân g coù noäi dung ñeå hoaït ñoäng. Maët khaùc, caàn thaáy raèng nhöõng coâng cuï, phöông tieän vaø nhöõng phöông phaùp kieåm tra ñaõ noù i leân baûn thaân hoaït ñoäng kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm cuõng ñaõ laø moät khoa hoï c. 4. Nhieäm vuï chuû yeá u cuû a boä phaän kieåm tra chaát löôï ng saûn phaåm : - Toå chöù c maïng löôù i kieåm tra chaát löôïng saû n phaåm treân phaïm vi toaøn xí nghieäp. - Tích cöïc ñaá u tranh giaûm tæ leä pheá phaåm, naâng cao tæ leä chính phaåm treân toaøn boä daây chuyeàn saûn xuaát. - Theo doõ i söï bieán ñoäng chaá t löôïng saûn phaåm, phaùt hieän nhöõn g nguyeân nhaân gaây neân bieán ñoä ng vaø ñeà xuaát nhöõn g bieä n phaù p toå chöù c – kyõ thuaät nhaèm khoân g ngöøng naâng cao chaá t löôï ng saûn phaåm . 7 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 10. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Toå chöùc boài döôõng nghieä p vuï cho nhaân vieân kieåm tra kyõ thuaät ñoàng thôøi öùng duïng - roäng raõ i nhöõ ng phöông phaùp tieâ n tieán trong coâ ng taù c kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm. 5. Q uyeà n haï n cuûa boä phaä n KCS : - Khoâng cho xuaá t xöôûn g nhuõ ng saûn phaåm khoân g ñaït chaá t löôïng. Neáu tröôøng hôïp khoâng ñöôïc söï nhaát trí cuûa giaùm ñoác thì ñöôï c quyeàn baùo leân cô quan caá p treân cuû a xí nghieäp ñeå giaûi quyeá t. - Thanh tra vaø giaùm saùt thöôøng xuyeâ n caù c yeáu toá taùc ñoäng ñeán chaát löôïng saûn phaåm nhö nguyeân vaä t lieäu, naêng löôïng, thieá t bò, duïng cuï ño löôøng … trong quaù trình saûn xuaá t, ñoàng thôø i coù quyeàn ñình chæ vieäc tieáp tuï c saûn xuaá t nhöõng vaä t lieäu baùn thaønh phaåm khoâng ñaï t chæ tieâ u chaát löôï ng vaø tieâ u chuaån kyõ thuaät . - Coù yù kieán keá t luaän khi xí nghieäp xöû lyù nhöõng ñôn khieáu naï i cuûa khaù ch haøng veà chaát löôïng saûn phaåm. 6. Caùc phöông phaùp kieåm tra chaá t löôï ng saûn phaåm thöôøng duø ng : Theo giai ñoaïn cuûa quaù trình saûn xuaát : caù c hình thöùc kieåm tra chaá t löôïng saûn a. phaåm ñöôï c chia thaønh 2 loaï i : kieåm tra theo coâng ñoaïn vaø kieåm tra theo böôù c coâng vieä c. CM - Kieåm tra theo coâng ñoaïn laø hình thöù c kieåm tra caùc baùn t TP.hHphaåm sau khi keá t thuù c thaøn hua Ky t moät coâng ñoaïn saûn xuaá t. pham - Kieåm tra theo böôùc coâ ng vieä c laø hình thöùSukieåm tra taïi cheá phaåm treân treân töøng nôi laøm Hc ng D Ti o vieä c. Ñoá i vôùi nhöõn g saûn phaåm ñoø i hoûruchaát löôïng cao nhö saûn phaåm cuû a caùc ngaønh cô khívôù i © yeâu caà u trình ñoä chính xaùn cao en c uy trong gia coâ ng thì ngöôø i ta thöôøn g söû duï ng hình thöù c kieåm tra aq B theo böôù c coâng vieäc. Theo ñòa ñieåm kieåm tra: caù c hình thöùc kieåm tra chaát löôïng ñöôïc chia thaønh 2 b. loaïi : kieåm tra coá ñònh vaø kieåm tra löu ñoäng - ÔÛ hình thöùc kieåm tra coá ñònh, moïi ñoá i töôïng kieåm tra ñöôïc vaän chuyeån ñeá n traïm kieåm tra ñeå xaù c ñònh chaá t löôïn g. Hình thöùc naøy chæ thích hôïp vôùi nhöõng saûn phaåm nhoû, nheï, deã vaän chuyeån. - Hình thöùc kieåm tra löu ñoäng ñöôï c tieán haønh ngay treâ n töøng nôi laøm vieä c. Kieåm tra löu ñoäng thöôøng söû duï ng ñoái vôù i nhöõn g saûn phaåm coù troïn g löôïng lôùn , coàng keàn h khoù vaän chuyeån. Theo thôøi gian kieåm tra: caùc hình thöù c kieåm tra ñöôï c phaân laøm 2 loaï i : kieåm tra c. ñoät xuaát vaø kieåm tra thöôø ng xuyeân. - Kieåm tra ñoät xuaá t laø hình thöù c kieåm tra ñöôï c tieán haøn h khoân g theo moä t lòch trình ñònh tröôùc. Hình thöù c naøy coù theå thöïc hieän ngay treân nôi laøm vieä c, trong moã i coâ ng ñoaïn saûn xuaát hoaëc taïi kho thaø nh phaåm nhaèm ñaùnh giaù tính oån ñònh cuû a chaát löôïng saûn phaåm trong moä t quaù trình. - Kieåm tra thöôøng xuyeân laø hình thöù c kieåm tra lieân tuï c trong suoá t quaù trình saûn xuaát vaø cheá bieán saûn phaåm. Baèng hình thöùc naøy, seõ cho pheùp phaùt hieän nhöõng nguyeân nhaân gaây neân pheá phaåm vaø kòp thôø i ñeà xuaát bieän phaùp khaéc phuïc . Cuøng vôùi nhöõng hình thöùc kieåm tra noù i treân, trong saû n xuaá t coâng nghieäp, ngöôøi ta thöôøng söû duïng nhöõ ng phöông phaùp kieåm tra chaá t löôïn g saûn phaåm : 8 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 11. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn + Phöông phaùp tröï c quan : theo phöông phaùp naø y, chaát löôïng saûn phaåm ñöôï c kieåm tra vaø ñaùnh giaù baèng caùch söû duïng nhöõng giaù c quan cuûa con ngöôø i nhö khöùu giaù c, vò giaù c, thò giaù c vaø thính giaùc. + Phöông phaùp duïng cuï : k ieåm tra chaá t löôïng saûn phaåm baèng phöông phaùp naø y nhaèm xaùc ñònh tính chaát beân ngoaøi cuûa saû n phaåm. Duï ng cuï ñöôï c söû duïng ñeå kieåm tra bao goàm nhieàu loaï i khaùc nhau nhö duïng cuï ño löôøng troï ng löôïng, nhieä t ñoä , kích thöôù c qui caùch.v.v… + Phöông phaùp phaân tích : theo phöông phaùp naøy ngöôø i ta söû duïng nhöõng duïng cuï thieát bò chuyeân moâ n nhaèm phaân tích tính chaá t beân trong cuûa saûn phaåm nhö kieåm tra ñoä cöùng cuû a theùp, thaønh phaàn hoùa hoï c cuû a saûn phaåm, keát caáu tinh theå cuû a gang , theù p, ñoä ñaäm ñaëc cuûa axít, ñoä ñaïm cuû a nöôùc chaám, noà ng ñoä cuû a röôïu .v.v… + Phöông phaùp töï ñoäng: laø phöông phaùp kieåm tra tieân tieá n ñöôïc söû duïng roäng raõi trong nhöõng ngaøn h saûn xuaát maø yeâu caàu nhieät ñoä cao, aùp suaát lôùn nhö saû n phaåm luyeä n kim, hoaëc saûn phaåm ñöôïc thöïc hieän trong moä t chu trình kín nhö saûn phaåm hoùa chaát, thöïc phaåm .v.v. Öùng duïng toaùn hoïc trong coâng taùc kieåm tra chaá t löôï ng saûn phaåm coâ ng nghieäp. IV. HCM TP. 1. Nguyeân taéc cô baûn : uat söû th Thôø i gian gaàn ñaây, trong coâng nghieäp nöôù c ta, vieä c Ky duïng ngaøy caøng nhieàu nhöõng maùy am moùc thieá t bò hieän ñaïi, nhöõng daây chuyeàn saû n xuaáph i trình ñoä töï ñoän g hoù a cao neân ñaõ naûy H Su t vôù gD sinh moä t ñoøi hoû i môù i, ñoø i hoû i söû duïng uonn hoï c trong coâng taù c quaûn lyù kinh teá, ñaëc bieät trong Tr toaù © lónh vöï c kieåm tra chaá t löôïngquyen m. saûn phaå an B Kieåm tra nghieäm thu laø moä t trong nhöõng hoaït ñoäng cuû a kieåm tra chaá t löôïng saûn phaåm. Loaï i kieåm tra naøy ñöôï c aùp duïng trong quaù trình giao nhaän. Ñoái vôùi noä i boä xí nghieä p, kieåm tra nghieäm thu aùp duïng sau khi ñaõ hoaøn thaønh moä t nguyeân coâng, chuùng khoân g nhaèm giaùm saù t quaù trình saûn xuaá t ñeå ñieàu chænh laïi quaù trình, ñieàu naøy duøng cho kyõ thuaä t” kieåm soaù t quaù trình saûn xuaát”. Kieåm tra nghieäm thu coù theå aùp duïng cho nguyeân lieäu, baùn thaønh phaåm vaø thaønh phaåm. Khi kieåm tra nghieäm thu, phaûi ñi ñeá n moä t trong 2 quyeá t ñònh: chaáp nhaän hay baùc boû loâ. Tuøy theo tình hình cuï theå, nhöõng loâ bò baùc boû ñöôï c xöû lyù theo nhöõng caùch khaù c nhau: xem xeù t toaøn boä loâ ñeå söûa chöõ a, loaïi boû saû n phaåm khuyeát taä t hoaë c haï caáp chaá t löôïng, giaûm giaù… Tuyø theo ñaëc ñieåm cuû a loaï i khuyeá t taät, ñieàu kieän cuï theå cuû a vieäc kieåm tra maø hình thöùc kieåm tra seõ khaùc nhau: vôù i nhöõn g khuyeá t taät coù theå gaây söï coá nghieâm troïn g, aûnh höôûng tôù i tính maïng con ngöôøi hay chöù c naêng söû duïng cuûa saûn phaåm quan troïng khaùc thì phaûi kieåm tra 100% ( kieåm tra toaøn boä loâ). Phöông phaùp kieåm tra naøy khaù toán keùm vaø khoâng phaûi luoân luoân thöï c hieän ñöôïc. Ñoâ i khi, vì nhöõng nguyeân nhaân khaùc nhö khoâ ng ñuû thôø i gian, nhaân löï c, kinh phí…, kieåm tra 100% trôû thaø nh hình thöù c. Phöông phaùp naøy cuõng khoân g theå thöï c hieä n ñöôïc neáu kyõ thuaät kieåm tra ñoø i hoû i phaù huûy saû n phaåm hay aûnh höôûng roõ reät tôùi chöùc naêng söû duïng cuû a saûn phaåm. Phöông phaùp kieåm tra 100% coøn bò pheâ phaùn gay gaét ôû choã noù chuyeån traùch nhieäm ñoái vôùi chaá t löôïng saûn phaåm töø ngöôø i saû n xuaá t sang ngöôøi kieåm tra vaø bieán ngöôø i kieåm tra thaønh ngöôø i phaâ n loaïi saûn phaåm, do ñoù khoân g ñaï t ñöôï c yeâu caàu quan troï ng laø buoäc ngöôø i saûn xuaát phaûi luoân luoân quan taâm ñeán chaá t löôïng quaù trình saûn xuaát. 9 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 12. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Cuõng caà n chuù yù raè ng, kieåm tra 100% khoâng coù nghóalaø khoâng coù loït löôùi. Muoán baûo ñaûm yeâu caàu naøy, caàn coù söï quan taâm ñaëc bieä t: kieåm tra vieâ n phaûi ñöôï c huaán luyeän kyõ, coù thieát bò chính xaù c vaø thôøi gian thích hôï p. Ñoái vôù i saûn phaåm quan troïng, coù khi phaûi kieåm tra 200%, 300% ( kieåm tra nhieàu laàn). Trong nhöõng tröôøng hôïp naøy, caàn coá gaéng ñaët traùch nhieäm veà chaát löôïn g leân ngöôø i saûn xuaát, ví duï coù theå coi kieåm tra 100% nhö laø moä t tröôø ng hôï p ñaëc bieät cuû a kieåm tra maãu, trong ñoù côõ maãu baèng côõ loâ . Khaù c vôù i kieåm tra 100%, phöông phaùp kieåm tra maãu chæ yeâu caà u kieåm tra moät maãu saûn phaåm laáy töø loâ ñöôï c kieåm tra, treâ n cô sôû ñoù seõ ñi ñeán quyeá t ñònh nhaän hay baù c boû loâ. So vôù i kieåm tra 100%, kieåm tra maãu coù nhöôïc ñieåm laø nhöõng loâ qua kieåm tra vaãn coøn chöù a moä t tæ leä naøo ñoù saûn phaåm khuyeát taät vaø khoâng traùnh khoû i coù nhöõng quyeá t ñònh sai, nhöng xaùc suaát quyeá t ñònh sai naøy coù theå tính toaùn chính xaùc. Bôû i vaäy, coù theå choïn moä t phöông aùn kieåm tra coù möù c ñoä sai laàm chaáp nhaän ñöôïc, Phöông phaùp kieåm tra maãu coù öu ñieåm cô baûn laø: ñaë t roõ traùch nhieäm veà chaá t löôï ng saûn phaåm ñoá i vôùi ngöôøi saûn xuaá t. Ngöôø i kieåm tra ñöôïc traû veà ñuù ng vôù i cöông vò cuûa mình, buoä c ngöôø i saû n xuaát phaûi luoâ n luoâ n quan taâm ñeán quaù trình saûn xuaá t, neáu khoâng, seõ phaûi chòu caùc M haäu quaû : soá loâ bò baùc boû nhieàu, taêng chi phí xöû lyù ñoá i vôù i nhöõng t Tnaøy,C tín giaûm… Keá t quaû loâ P. H uy hua laø phöông phaùp kieåm tra maãu seõ daàn daàn laøm coâng taù c kieåm ttra ñöôï c nheï ñi, chi phí thaáp hôn, Ky am chaát löôïng saû n phaåm ngaøy caøng ñöôïc naâng cao. Su ph H D Phöông phaùp kieåm tra maãu buoä c uong aùp duïng khi kieåm tra phaù huûy, khi chi phí kieåm tra Trphaû i © u en quaù cao hay thôø i gian kieåm traybò haïn cheá. an q B 2. Löïa choï n phöông phaù p: Phöông phaùp söû duïn g toaùn hoï c trong coân g taùc kieåm tra chaá t löôïng saûn phaåm ôû caù c xí nghieäp coâ ng nghieäp hieän nay ñang ñöôï c phoå bieán laø phöông phaùp kieåm tra maã u. Phöông phaùp naøy ñöôïc xaâ y döïng döïa treân cô sôû lyù thuyeát xaùc suaát vaø thoáng keâ toaù n. Noù ngaøy caøng trôû neân hôïp lyù vaø coù hieä u quaû kinh teá cao trong neàn saûn xuaát töï ñoäng hoùa vôù i nhöõng loaï i hình saûn xuaát khoái lôù n vaø haøng loaït lôù n. Noäi dung chuû yeáu cuûa phöông phaùp kieåm tra maãu nhö sau: töø moät taäp hôïp toå ng quaùt N saûn phaåm (N ñöôïc goï i laø kích thöôùc cuûa taäp hôïp toå ng quaù t ) ta laáy ra n saû n phaåm (töùc laø moä t maãu coù kích thöôùc baèng n), sau ñoù tieán haøn h kieåm tra n saûn phaåm ñoù, roài caên cöù vaøo keá t quaû kieåm tra thu ñöôïc, suy roän g ra keá t quaû cuû a toaø n boä taäp hôïp toå ng quaù t. Ñoä chính xaù c cuûa phöông phaùp kieåm tra maãu tuøy thuoäc vaøo 2 yeá u toá : phöông phaùp xaây döïng maãu vaø k ích thöôùc n cuû a maãu. Nhö ñaõ noù i ôû phaàn noäi dung, theo phöông phaùp kieåm tra maãu, ngöôø i ta chæ caên cöù vaøo keát quaû cuû a moät maãu coù kích thöôùc baèng saûn phaåm ñeå suy ra keá t quaû cuû a moät taäp hôïp toång quaùt goàm N saûn phaåm, neâ n keá t quaû bao giôø cuõng coù sai leäch nhaát ñònh so vôù i keát quaû ñieà u tra toaø n dieän . Vì vaä y, khi söû duïng phöông phaùp kieåm tra maãu caàn ñaëc bieä t chuù yù ñeán phöông phaùp xaây döïng maãu vaø phöông phaùp xaùc ñònh k ích thöùô c n cuûa maã u. Neáu phöông phaùp xaây döï ng maãu ñaûm baûo cho maãu coù tính chaát ñaïi dieän phaûn aû nh ñuùng ñaén caáu taïo cuû a taäp hôïp toå ng quaù t thì sai leä ch choïn maã u seõ nhoû. Maë t khaù c, neá u xaây döïng kích thöùô c maãu n caøng lôùn, töù c laø soá ñôn vò saûn phaåm trong maãu caøn g nhieàu thì keát quaû thu ñöôï c cuû a maãu caøng gaà n vôù i keá t quaû cuû a taäp hôïp toång quaùt. Phöông phaùp kieåm tra maãu ñöôïc tieán haøn h theo trình töï caù c böôù c sau ñaâ y: 10 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 13. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Böôù c 1 : Xaùc laäp giôùi haïn bieán ñoäng cho pheùp. Ñeå thieá t laäp giôù i haïn bieán ñoä ng cho pheùp, ngöôøi ta coù theå söû duïng nhöõng tham soá xaùc ñònh ñoä phaân taùn nhö : - Ñoä leä ch tuyeä t ñoái trung bình (E): (x1 – x ) + (x2 - x ) + … + (x n – x )  (x1 – x ) E= = n n - Hoaëc phöông sai 2 n 2  (  x) x 1 2 i1   n M P. HC uat T y th - Vaø ñoä leä ch tieâu chuaån (  ) K pham H Su ng D n 2 x)  ruo (x  n©T 1 2 i1     quye n an B Trong ñoù : n : soá löôïng saûn phaåm trong nhoùm x : giaù trò trung bình cuûa thoâng soá ño löôø ng x1, x2, … xn : g iaù trò thöï c teá cuû a thoân g soá ño löôøng cho töøng saûn phaåm cuï theå Quan saùt coù heä thoáng ñoä leä ch tieâu chuaån ( phöông sai hoaëc ñoä leä ch tuyeä t ñoá i trung bình) ñöôïc söû duïng ñeå döï baùo pheá phaåm. Qua thöï c nghieäm , khi saûn xuaá t moät loaï t khaù lôùn saûn phaåm ( hoaëc chi tieá t ), thì giaù trò baèng soá ñaëc tröng chaá t löôïng saûn phaåm ñöôï c phaân boá theo ñöôøng cong phaân phoá i chuaå n. Vì vaäy, trong kieåm tra chaá t löôïng saûn phaåm (loaïi saû n phaåm coù theå ño löôøng ñöôï c ), ngöôø i ta thöôø ng söû duïn g ñöôø ng cong phaân phoái naø y hay coøn goïi laø ñöôøng cong phaân phoá i chuaån ( goï i laø phaân boá Gauss), coù ñöôø ng bieåu dieãn nhö sau: Ñöôøng cong coù phöông trình: 2 (x  x) x 1 e f (x)  2  2  2 11 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 14. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Trong ñoù : x: bieán ngaãu nhieâ n x : trung bình cong cuûa bieán ngaãu nhieân : ñoä leäch tieâ u chuaån Qua tính toaùn ngöôøi ta coøn xaù c nhaän ñöôï c raèng soá saûn phaåm ( chi tieá t ) naèm trong giôùi haïn   chieám tæ leä 69%, trong haïn 2  laø 95% vaø trong giôù i haïn  3  laø 99,73% Töø ñoù cho thaáy, neáu quan saùt ñoä leäch tieâu chuaån bieán ñoäng trong giôù i haïn  2 thì caàn baé t ñaàu thoâng baùo veà khaû naêng vi phaïm qui trình coâng ngheä vaø neáu söï bieán ñoäng vöôït quaù  3 thì phaû i laäp töùc ñình chæ ngay saûn xuaát, tieán haøn h phaù t hieän nguyeâ n nhaân ñeå khoâi phuï c laïi ñoä chính xaùc cuû a qui trình coâng ngheä. Trong thöï c teá, ngöôøi ta thöôøng laáy x=  3 laøm giôù i haïn cuû a ñöôøng cong phaân boå ñeå so saùn h ñuùng sai cuûa saûn phaåm (chi tieá t) gia coân g. Giôù i haï n kieåm tra ñöôï c xaùc ñònh caê n cöù vaøo thoân g soá  3 luoân luoân phaû i nhoû hôn dung sai kyõ thuaä t cho pheùp. Böôù c 2 : xaùc ñònh kích thöôù c maãu, soá laàn tieán haønh pheùp thöû vaø chu kyø tieán haøn h pheùp thöû . Xaùc ñònh kích thöôùc maã u töù c laø xaùc ñònh soá löôïng saûn phaåm caàn kieåm tra trong toång soá M saûn phaåm saûn xuaá t ra cuûa ca coâng taùc. Noù ñöôï c tính toaùn theo coâ ngTP. HC : thöù c sau huat Ky t pham H Su 2 D  3  g ruon N    n©T  ye qu   Ban Trong ñoù: N: kích thöôùc maãu  : dung sai cho pheùp (töø 0,05 ñeá n 0,2) Ví duï: ñoä leä ch tieâu chuaån = 0,2 , dung sai cho pheùp  =0,1. Vaäy, kích thöôù c maãu N seõ laø : 2  3 X 0 ,2  9 X 0 , 01   N    36 ( sp ) 0 , 01 0 ,1   Giaû söû kích thöôù c cuû a moãi pheùp thöû ( soá löôïng saûn phaåm ñöôïc tieán haønh kieåm tra trong moã i laàn kieåm tra ) laø 5 saûn phaåm thì soá laàn tieán haøn h pheù p thöû vôù i ví duï noùi treâ n laø 7 laàn vaø chu kyø tieán haønh pheùp thöû ( khoaûng thôøi gian töø laàn tieán haøn h pheùp thöû tröôùc ñeán laàn tieán haønh pheùp thöû keá tieá p) seõ laø 1 giôø, töùc laø sau 1 giôø ngöôøi ta tieán haønh pheùp thöû 1 laàn . Böôù c 3: Xaây döïng bieåu ñoà kieåm tra chaát löôïng saûn phaå m Bieåu ñoà kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm ñöôï c keû treân giaáy keû oâ vuoâ ng. Ñeå laäp ñöôï c bieåu ñoà naøy, tröôù c tieân phaû i xaù c ñònh nhöõng giaù trò ñònh chuaån, chaún g haïn coù theå choïn x hoaë c  x Noùi chung, x vaø  x ñöôïc xaù c ñònh döï a vaøo kích thöôù c cuûa moä t soá löôïng töông ñoái lôùn caù c saû n phaåm do maùy ñaõ saûn xuaát ra. Tieáp theo, phaû i xaùc ñònh hai ñöôøn g giôùi haïn duøn g ñeå kieåm tra theo qui taé c 3 ( Gauss ) nhö sau: 12 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 15. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn - Ñöôøn g kieåm tra treân : 3 x x  x t n Ñöôøng kieåm tra döôù i : - 3 x x  x d n Cuoái cuøn g, phaû ixaùc ñònh 2 ñöôøng baùo hieäu treân ( xB) vaø döôù i ( xb ) theo qui taéc 2 nhö sau: M Ñöôøng baùo hieäu treân : P. HC - uat T y th am K h Su p 2 DHx B  x  ng x Truo n © uyen an q B - Ñöôøng baùo hieäu döôù i: 2 x x  x b n Caên cöù vaøo qui taé c naøy, 95% caùc trung bình maãu xm k hoâng ñöôïc vöôï t qua caùc giaù trò 2 ñònh chuaån x moät löôïn g lôùn hôn  x . Neáu soá löôïn g maãu laáy ra kieåm tra chöa lôùn laém n maø ñaõ xuaá t hieän moät maãu coù trung bình xm vöôï t qua 2 ñöôøn g baùo hieäu (nhöng vaãn naèm trong giôù i haïn cuûa 2 ñöôøng kieåm tra) thì ñoù laø daáu hieäu baùo tröôù c qui trình saû n xuaát coù khaû naêng khoâng oå n ñònh, caàn theo doõi. 13 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 16. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Ñeán ñaây, bieåu ñoà kieåm tra chaá t löôïng saû n phaåm coù daïng nhö sau: 3 x  x x t ñöôøng kieåm tra treân n 2 ñöôøng baùo hieäu treân x x  x B n ñöôøng chuaàn 2 ñöôøng Baùo hieäu döôùi x x  x b n M P. HC uat T y th döôùiam K ñöôøng kieåm tra h Su p 3 DH x x  x ng uo d © Tr n uyen an q B Bieåu ñoà kieåm tra chaát löôïn g saûn phaåm nhö treân ñöôïc goï i laø bieåu ñoà kieåm tra giaù trò trung bình, vì qui taéc kieåm tra laø xem giaù trò trung bình cuûa kích thöôùc caùc saûn phaåm trong maãu coù vöôït quaù giôùi haïn qui ñònh hay khoâng. Vì vaäy, ngoaøi vieä c kieåm tra giaù trò trung bình, thöôøng ngöôø i ta coøn kieåm tra loaïi tham soá xaù c ñònh ñoä phaân taùn (ñoä leä ch tieäu chuaån hoaë c dao ñoä). Nguyeâ n taéc lyù luaän vaø phöông phaùp laäp bieåu ñoà kieåm tra trong tröôøn g hôïp naøy cuõng gioáng nhö tröôøng hôï p treân. Sau khi laäp ñöôï c bieå u ñoà kieåm tra, ngöôøi ta tieán haønh kieåm tra. Neá u kieåm tra giaù trò trung bình, thì öùng vôù i moãi maãu laá y ra kieåm tra phaûi tính giaù trò trung bình cuûa maãu ñoù vaø ghi giaù trò naøy leâ n bieå u ñoà kieåm tra. Ñeå tieän theo doõi, treân truïc hoaøn h cuû a bieåu ñoà kieåm tra seõ ghi soá hieäu cuûa maã u coù giaù trò trung bình töông öùn g. Neáu giaù trò naø y naèm trong phaïm vi giôù i haïn bôûi 2 ñöôøng baùo hieäu, thì quaù trình saûn xuaát ñöôïc oån ñònh. Neá u noù naèm ngoaøi 2 ñöôøng baùo hieäu nhöng vaãn ôû trong 2 ñöôøng kieåm tra thì chöùng toû quaù trình saû n xuaá t coù xu höôùng khoâng oån ñònh, caàn phaû i theo doõ i. Neáu giaù trò trung bình maã u vöôï t khoû i 2 ñöôøng kieåm tra thì quaù trình saûn xuaát khoâng coø n oån ñònh, caà n phaûi ngöøn g maùy tìm nguyeân nhaân vaø tieá n haønh ñieàu chænh. H eä thoá ng toå chöùc quaûn lyù chaát löôïng saû n phaåm: V. Chaá t löôïng saû n phaåm laø yeáu toá voâ cuøng quan troïng trong vieäc cuûn g coá uy tín vaø söï soáng coøn cuûa moï i doanh nghieäp. Vì theá, moãi Doanh nghieäp ñeàu coù moä t heä thoá ng quaûn lyù vaø kieåm tra chaë t cheõ döôù i söï laõnh ñaï o tröï c tieá p cuûa giaùm ñoá c doanh nghieä p. 14 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 17. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Heä thoáng quaûn lyù chaát löôï ng saûn phaåm phaû i tuaân theo qui ñònh cuû a nhaø nöôùc vaø caù c vaên baûn hieä n haønh cuû a ngaønh. Tuyø theo yeâu caàu cuû a töø ng saûn phaåm, phoø ng quaûn lyù chaát löôïng saûn phaåm (phoøng KCS) ôû töøng phaân xöôûng seõ coù nhöõn g phöông phaùp kieåm tra chaá t löôïng tröïc tieáp hay giaùn tieáp. Vieä c kieåm tra vaø quaûn lyù chaá t löôï ng saûn phaåm naøy coù theå ñöôï c thöï c hieä n baèng phöông phaù p kieåm tra thoá ng keâ treân tæ leä 100% ( KCS chuyeà n, nhaân vieân thu hoù a ) hoaë c chæ kieåm tra theo phöông phaùp laáy maãu ngaãu nhieân theo tæ leä cho tröôùc ( KCS phoøng ) Boä phaän KCS vaø thu hoù a söû duïng nhöõ ng kyù hieäu rieâng ñeå phaân bieä t nhöõn g saûn phaåm ñaõ kieåm tra ñaï t yeâu caàu. Nhaâ n vieân KCS vaø thu hoaù phaûi coù trình ñoä hieåu bieá t vaø coù tay ngheà cao (thöôøng baäc thôï cuû a caù c nhaân vieâ n naøy laø 4/7 hoaëc 3/6) Coâng taù c quaûn lyù chaá t löôïng saûn phaåm taïi caùc doanh nghieäp thöôø ng ñöôï c qui ñònh theo caù c nguyeân taéc, caùc vaên baûn thöôûn g phaït chaá t löôïng cuû a ngaønh. Tuø y theo tình hình cuï theå ôû moãi coâng ty, xí nghieä p, laï i coù nhöõng qui ñònh rieâng phuø hôïp ñaëc thuø cuûa doanh nghieäp ñoù. M P. HC uat T y th K pham H Su ng D ruo n©T quye an B 15 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 18. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn BAØI 2 : C AÙC BIEÄN PHAÙP NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM VAØ MOÄT SOÁ THUAÄT NGÖÕ- ÑÒNH NGHÓA THÖÔØNG DUØNG TRONG KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏN G SAÛN PHAÅM Taàm quan troïn g cuûa vieäc Toå chöùc quaûn lyù chaá t löôïng saû n phaåm: I. - Vieä c khoâ ng ngöøn g caûi tieá n vaø naâng cao chaá t löôïng coâng nghieä p laø xu höôùng taá t yeáu cuû a söï phaùt trieån cuû a neàn kinh teá XHCN, laø ñieàu kieän caà n thieát ñeå naâ ng cao hieäu quaû saûn xuaát, taên g naêng suaát lao ñoän g, thuùc ñaåy tieán boä khoa hoï c kyõ thuaä t vaø coù aûn h höôûng tröï c tieáp ñeán vieä c caûi thieän ñôøi soáng nhaân daân. - Naân g cao chaá t löôï ng saûn phaåm thuoä c ngaønh saûn xuaá t tö lieä u saûn xuaát noù i chung seõ goùp phaàn tieá t kieäm lao ñoän g xaõ hoä i, naâ ng cao naêng suaá t lao ñoä ng, thuùc ñaåy phaùt trieån khoa hoïc kyõ thuaä t cuûa nhieàu ngaøn h kinh teá quoá c daâ n, taïo ñieàu kieän haïn cheá ngoaï i teä ñeå nhaäp khaåu tö lieäu saûn xuaát mM - Naân g cao chaát löôï ng saûn phaåm thuoä c ngaøn h saûn xuaát vaät phaåHCtieâu duøng coù yù nghóa TP. thieá t thöï c goùp phaàn caû i thieän vaø phuï c vuï toá t ñôø i soáng cuû a nhaân uatn lao ñoäng. y th daâ ao K - Naân g cao chaá t löôïng saû n phaåm xuaát khaåuuseõhtaïm ra ñieàu kieä n môû roän g quan heä thöông p DH S g ruon maïi vaø hôïp taù c quoá c teá, phaù t huy uy tín chính trò cuûa nöôù c ta vôù i theá giôù i beân ngoaø i. Vôùi yù nghóa noù i treâ n, coâng n c T chöùc quaûn lyù veà chaát löôï ng saûn phaåm, khoân g ngöøng caûi taù © toå quye Ban tieán vaø naâ ng cao chaát löôï ng saûn phaåm phaû i ñöôï c coi laø moät trong nhöõng nhieäm vuï cô baû n cuû a coâng taù c quaûn lyù vaø kinh doanh. Ñoá i vôù i ngöôø i lao ñoäng, naâng cao chaát löôïn g saûn phaåm khoâng chæ ñôn thuaà n laø nghóa vuï, traùch nhieäm ñoá i vôùi xaõ hoäi, maø coøn laø tieâu chuaån ñaïo ñöùc ñeå ñaùnh giaù yù thöù c, phaåm chaá t chính trò, trình ñoä giaùc ngoä vaø tinh thaà n laøm chuû taäp theå trong saûn xuaát. Caùc bieä n phaùp naâng cao chaá t löôï ng saûn phaåm: II. Chaá t löôïng saûn phaåm trong quaù trình hình thaø nh töø khaâu thieá t keá, cheá taïo ñeán söû duïng chòu aûnh höôûng cuû a nhieàu nhaâ n toá taùc ñoäng. Nhöõ ng nhaân toá naøy coù theå phaân laøm 3 loaï i: nhaân toá veà vaät chaá t, nhaân toá veà con ngöôøi vaø nhaân toá veà toå chöù c quaûn lyù . Nhaâ n toá veà vaät chaát aûnh höôû ng ñeán chaá t löôïng saûn phaàm thoâng qua chaát löôïng nguyeân vaä t lieäu, nhieân lieäu, naêng löôï ng ñöôï c söû duïng, trình ñoä trang bò kyõ thuaät cho saûn xuaát .v.v… Ñoái vôù i nhaân toá veà con ngöôøi nhö trình ñoä ngheà nghieä p, thaù i ñoä lao ñoän g, tinh thaàn traù ch nhieäm , yù thöùc kyû luaä t cuû a coâng nhaân coù taù c duïn g quyeá t ñònh ñeán söï hình thaønh chaá t löôïng saûn phaåm trong quaù trình saûn xuaát cuõng nhö trong quaù trình söû duï ng. Chaá t löôï ng saûn phaåm coøn chòu aûnh höôûng do nhaân toá veà toå chöù c quaûn lyù nhö trình ñoä vaø phöông phaù p toå chöùc lao ñoäng, toå chöùc saûn xuaát vaø öùng duïn g kyõ thuaä t, thöïc hieän cheá ñoä quaû n lyù vaø söû duï ng heä thoáng ñoøn baåy.v.v… Vì vaäy, moïi phöông höôùng caû i tieán vaø naâng cao chaát löôïn g saûn phaåm coâng nghieäp ñoøi hoû i phaûi bieát lôï i duïng ñaày ñuû nhöõn g nhaân toá treâ n nhaèm xaây döïng moät heä thoáng bieän phaùp ñoàng boä coù taù c duïng kích thích quaù trình hình thaønh chaát löôïng saûn phaåm. Caên cöù vaøo tính chaá t cuûa nhöõng bieän phaùp caû i tieá n vaø naâng cao chaát löôïn g saûn phaåm coâng nghieäp , ngöôøi ta phaân loaï i chuùng ra laøm 3 nhoùm chuû yeáu sau ñaây : 16 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 19. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn 1. Nhoùm bieän phaùp kyõ thuaät: Naâng cao chaá t löôïng saûn phaåm coâng nghieäp baèng nhöõ ng bieän phaùp kyõ thuaä t ñöôïc tieán haønh trong quaù trình hoaøn thieän vaø hieän ñaïi hoù a cô sôû kyõ thuaät – saûn xuaá t cuû a xí nghieäp , ñoå i môùi coâ ng ngheä saûn xuaát, taên g cöôø ng coâ ng taù c kieåm tra kyõ thuaä t, tieáp tuï c phaùt trieån vaø caû i tieán coâng taùc tieâ u chuaån hoù a vaø qui caùch hoù a saûn phaåm. Hoaøn thieän vaø hieä n ñaï i hoùa cô sôû kyõ thuaät- saûn xuaát, ñaë c bieä t ñoá i vôù i nhöõn g xí nghieäp saûn xuaát saûn phaåm coù trình ñoä kyõ thuaä t phöù c taïp ñoøi hoû i phaû i tieán haønh ñoàng loaï t nhöõn g bieän phaùp chuaån bò tröùô c khi ñöa vaøo saûn xuaát haøng loaït nhö khaûo saùt khoa hoïc, toå chöù c thieát keá vaø keát caá u saûn phaåm tieán haønh saûn xuaát thöû , soaïn thaûo taøi lieäu kyõ thuaät, xaây döï ng qui cheá xuaát xöôûng, xaù c ñònh yeâu caàu chaát löôïng ñoá i vôùi nguyeân vaä t lieäu tröôù c khi ñöa vaøo cheá bieán.v.v… Naâng cao chaát löôïn g saûn phaåm tuøy thuoä c khoâng nhoû vaøo khaâu caûi tieá n coâng ngheä saûn xuaát. Bieän phaùp caû i tieán vaø ñoå i môù i coâ ng ngheä saûn xuaát ôû nhöõ ng ngaønh coâng nghieä p khaù ch nhau hoaøn toaøn khoâ ng gioáng nhau. Ñaë c bieä t vôùi nhöõng xí nghieäp cô khí, bieän phaùp caûi tieá n vaø ñoåi môùi coâ ng ngheä saûn xuaát caàn taäp trung chuù yù ôû nhöõng khaâ u taïo phoâ i( ñuù c, reø n, daäp….), ñoàng thôø i quan taâm ñaày ñuû ñeán ñoä chính xaùc ôû khaâu gia coâng cô khí vaø laép raùp thaønh phaåm. HCM TP. Taêng cöôøng kieåm tra kyõ thuaä t laø ñieà u kieän khoâng theå thieáu ñöôï c trong quaù trình naâng uat cao chaá t löôïng saûn phaåm. Nhöõn g bieän phaùp taêng cöôø ng Ky th tra kyõ thuaä t ñoá i vôù i chaá t löôïng kieåm am xaù c ph saûn phaåm tröôù c tieân caà n phaû i höôù ng vaøo vieäcH Su ñònh ñuùng ñaé n maï ng löôù i kieåm tra kyõ thuaät gD trong toaøn boä heä thoáng daây chuyeàn saûnnxuaá t, boå sung nhöõ ng giaùm ñònh vieân chaát löôïng coù Truo © trình ñoä vöõ ng, trang bò theâm uyen g phöông tieän thieá t bò kieåm tra chính xaùc, söû duïng roäng raõi an q nhöõ n B nhöõng phöông phaùp kieåm tra chaát löôïng tieân tieán .v.v… Tieâu chuaån hoù a saûn xuaát vaø qui caùch hoù a saûn phaåm laø nhöõn g phöông tieä n quan troïng ñeå naâng cao chaá t löôï ng saûn phaåm. Ngaøy nay, vôù i söï phaùt trieån cuû a tieán boä khoa hoï kyõ thuaät, ñaëc bieä t trong ngaønh cô khí, xu höôù ng phaù t trieån maïnh hình thöù c chuyeân moâ n hoùa heïp taát yeáu seõ daãn ñeán söï taêng cöôøn g vaø môû roäng tæ troïng cuûa nhöõng chi tieá t ñaõ ñöôïc tieâu chuaån hoùa vaø qui caù ch hoùa . Trong ñieàu kieän ñoù, chaát löôï ng saûn phaåm seõ tuøy thuoä c vaøo chaát löôïng cuû a coâng taùc tieâu chuaån hoùa vaø qui caù ch hoù a. 2. Nhoùm bieän phaùp kinh teá : Naâng cao chaát löôïn g saûn phaåm baèng nhöõn g bieän phaùp naøy veà thöï c chaá t laø taêng cöôøng söû duïng nhöõng ñoøn baåy kinh teá nhaèm keát hôïp giöõ a kích thích lôï i ích vaät chaát vaø traùch nhieäm vaät chaát ñoá i vôù i ngöôø i saûn xuaát trong lónh vöï c saûn xuaá t saû n phaåm coù chaát löôï ng cao. Moät trong nhöõng bieän phaùp quan troïn g nhaát nhaèm naâng cao chaá t löôïng saûn phaåm laø vieäc söû duïng ñoø n baåy tieàn löông vaø tieà n thöôûng. Moä t thôøi gian khaù daø i, tieàn löông vaø tieà n thöôûng trong saûn xuaá t coâng nghieä p nöôù c ta coøn phuï thuoäc khaù nhieàu vaøo soá löôïng hôn laø chaát löôïng saûn phaåm laøm ra. Trong moät soá ngaønh, tæ leä pheá phaåm coøn khaù cao, tæ troïng chính phaåm coù xu höôùng ngaøy caøng giaûm, traùch nhieäm vaät chaá t ñoá i vôù i ngöôøi saû n xuaát chöa töông xöùng vôù i söï thieä t haï i do giaûm chaá t löôï ng saûn phaåm maø hoï gaây neâ n. Vì vaäy, coâng taù c tieàn löông vaø tieàn thöôû ng ôû saûn xuaát coân g nghieä p nhaá t thieá t phaû i gaén lieàn vôù i vieä c saûn xuaát saûn phaåm coù chaát löôïn g cao baèng nhöõng bieän phaùp kích thích lôï i ích vaät chaá t ñoá i vôù i ngöôøi saûn xuaá t trong lónh vöïc naâ ng cao chaá t löôïng saûn phaåm, ñoàng thôø i phaû i raøng buoäc traùch nhieäm cuû a hoï veà maë t vaät chaát ñoá i vôù i saûn phaåm keùm chaá t löôï ng. 17 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 20. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Nhaèm kích thích saûn xuaát saûn phaåm coù chaát löôïng cao thì vieäc xaây döïng heä thoáng giaù caû hôïp lyù giöõ vò trí raát tích cöïc. Ñeå ñaûm baûo quyeà n lôï i cho ngöôø i saûn xuaát vaø naân g cao söï quan taâm ôû ngöôø i tieâ u duøng trong vieä c söû duïng saûn phaåm coù chaá t löôïng cao, ñoàng thôø i haïn cheá saûn xuaát vaø söû duïn g saû n phaåm coù chaát löôïn g thaáp, caàn thieá t phaû i taêng cöôø ng söï taùc ñoäng cuû a heä thoán g giaù caû baèng nhöõng bieän phaùp trôï giaù vaø phaï t giaù. Ngoaøi vieäc söû duïng cheá ñoä phaâ n phoái lôï i nhuaä n, cheá ñoä tín duï ng ngaân haøng nhaèm khai thaùc nhöõng bieän phaù p höôùng vaøo ñoåi môù i nhanh choùn g chaá t löôïng saûn phaåm xuaát xöôû ng vaø saûn xuaát saûn phaåm coù chaát löôï ng cao trong thöïc teá ñaõ mang laï i nhöõn g hieäu quaû to lôù n. 3. Nhoùm bieän phaùp toå chöù c : Naâng cao chaá t löôïng saû n phaåm coøn tuøy thuoä c khoâ ng nhoû vaøo vieä c söû duïn g hôïp lyù nhöõng bieän phaùp toå chöù c. Xaây döï ng heä thoáng nhöõng bieän phaùp toå chöù c höôùng vaøo caû i tieán vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm phaûi ñöôï c tieán haønh keå töø khaâu ñöa nguyeân vaä t lieäu vaøo saûn xuaát cho ñeán khaâu hình thaønh saûn phaåm xuaá t xöôûng. Vì vaäy, keát hôïp ñuù ng ñaén nhöõ ng bieä n phaùp kyõ thuaä t vaø kinh teá laø cô sôû cuû a söï hình thaønh heä thoáng nhöõng bieän phaùp toå chöùc. Ñeå xaâ y döïng nhöõng bieän phaùp toå chöùc hôïp lyù treân cô sôû keát hôï p ñuùng ñaén nhöõng bieän M phaùp kyõ thuaä t vaø kinh teá, nhaát thieát phaûi caên cöù vaøo ñaëc ñieåm cuû aTP.nHC i hình saûn xuaát vaø töø g loaï huat Ky t cô sôû vaät chaá t kyõ thuaä t cuû a xí nghieä p. p am Trong phaïm vi xí nghieäp, nhöõn g bieän phaùp utoå h c nhaèm naâ ng cao chaát löôïng saûn phaåm H S chöù nD coâng nghieäp thöôøng ñöôï c tieá n haønh moäuocaùg h ñoàng boä theo nhöõng höôùng chính sau ñaây : Tr t c © uy n a. Toå chöù c naân g cao chaá telöôïng nguyeân vaät lieäu tröôù c khi ñöa vaøo cheá bieán. an q b. Toå chöùc naân g B vaø boà i döôõng ñoäi nguõ coâ ng nhaân tinh thoâng ngheà nghieäp, söû duïng cao thaønh thaïo thieá t bò, maùy moùc; ñaûm baûo chaá p haønh nghieâm chænh qui trình coâ ng ngheä, qui taéc kyõ thuaä t vaø nhöõn g kyû luaät saûn xuaá t ñaõ ban haønh. c. Cuûng coá taêng cöôøng toå chöù c kieåm tra kyõ thuaä t, xaây döïn g maïng löôùi kieåm tra kyõ thuaät moät caùch khoa hoï c treâ n toaøn boä daây chuyeàn saûn xuaát; boå sung caùn boä kieåm tra kyõ thuaä t coù trình ñoä nghieäp vuï vaø trang bò theâm nhöõng thieá t bò kieåm tra chính xaù c. d. Toå chöùc coâ ng taù c baûo quaûn vaø tieâu thuï saûn phaåm keå töø khi saûn phaåm nhaäp kho cho ñeán khi saûn phaåm ñöôï c vaän chuyeån ñeá n nôi tieâu duø ng. e. Toå chöùc xaâ y döïng vaø thöï c hieän nghieâm chænh qui cheá xuaá t xöôûng cho töøng loaïi saûn phaåm cuï theå cuû a xí nghieäp. Toùm laï i, vôù i moät cô cheá toå chöù c quaû n lyù chaát löôïng saûn phaåm hôïp lyù, baèng söï taùc ñoäng ñoàng thôø i vaø ñoàng boä , nhöõng nhoùm bieän phaù p noùi treân seõ laø nhaâ n toá quyeá t ñònh taïo neâ n baàu khoâng khí thuaän lôïi trong quaù trình saûn xuaá t saûn phaåm coù chaá t löôïng cao M oät soá thuaät ngöõ , ñònh nghóa thöôø ng duøng trong kieåm tra chaát löôïng saûn III. phaåm : 1. Ñôn vò saûn phaå m: moã i saûn phaåm ñeám ñöôï c töøng chieá c, hoaëc moät löôïn g caùc saûn phaåm ñeám ñöôï c hoaëc khoâ ng ñeám ñöôï c qui ñònh theo moä t qui taéc nhaát ñònh. Chuù thích: caùc saûn phaåm coù theå laø thaønh phaåm hoaë c baùn thaø nh phaåm trong quaù trình saûn xuaá t, khai thaùc, söûa chöõ a, söû duïn g, vaän taûi, baûo quaûn. Saûn phaåm ñeám ñöôï c töøng chieá c laø 18 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản