Giáo trình Môn học: Nhiệt kỹ thuật - Nghề: Công nghệ ô tô

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
24
lượt xem
3
download

Giáo trình Môn học: Nhiệt kỹ thuật - Nghề: Công nghệ ô tô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Nội dung giáo trình được chia thành 4 chương, mỗi chương với mỗi nội dung khác nhau trình bày về: Chương 1. Khái niệm và các thông số cơ bản, chương 2. Môi chất và sự truyền nhiệt, chương 3. Các quá trình nhiệt động của môi chất, chương 4. Chu trình nhiệt động của động nhiệt cơ. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm thêm kiến thức về môn học Nhiệt kỹ thuật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Môn học: Nhiệt kỹ thuật - Nghề: Công nghệ ô tô

1 BỘ LAO ĐỘNG NG THƯƠNG BINH VÀ X XÃ HỘI TỔ ỔNG CỤC DẠY NGHỀ GIÁO TRÌNH Môn họọc: Nhiệt kỹ thuật NGHỀ:: CÔNG NGH NGHỆ Ô TÔ TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG (Ban Ban hành kèm theo Quy Quyết định số:...) HÀ NỘI 2012 2 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN: Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. MÃ TÀI LIỆU: MH 14. 3 MỤC LỤC CHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM VÀ CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN.................... 10 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN. ---------------------------------------------------------- 10 1.1.1 Nguồn nhiệt ---------------------------------------------------------------------------- 10 1.1.2 Môi chất -------------------------------------------------------------------------------- 10 1.1.3 Trạng thái ------------------------------------------------------------------------------- 10 1.1.4 Thông số trạng thái -------------------------------------------------------------------- 10 1.1.5 Máy nhiệt ------------------------------------------------------------------------------- 10 1.1.6 Động cơ nhiệt -------------------------------------------------------------------------- 10 1.1.7 Máy lạnh -------------------------------------------------------------------------------- 10 1.1.8 Bơm nhiệt------------------------------------------------------------------------------- 10 1.1.9 Quá trình nhiệt động ------------------------------------------------------------------ 11 1.1.10 Nước sôi ------------------------------------------------------------------------------- 11 1.1.11 Hơi bão hòa khô ---------------------------------------------------------------------- 11 1.1.12 Hơi bão hòa ẩm ---------------------------------------------------------------------- 11 1.1.13 Nước chưa sôi ------------------------------------------------------------------------ 11 1.1.14 Hơi quá nhiệt ------------------------------------------------------------------------- 11 1.1.15 Công ----------------------------------------------------------------------------------- 11 1.2 CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN. ----------------------------------------------------------- 13 1.2.1 Thể tích riêng v ------------------------------------------------------------------------ 13 1.2.2 Áp suất p -------------------------------------------------------------------------------- 13 1.2.3 Nhiệt độ T ------------------------------------------------------------------------------ 13 1.2.4 Entropy s -------------------------------------------------------------------------------- 13 1.3 HỆ NHIỆT ĐỘNG VÀ CÁC THÔNG SỐ TRẠNG THÁI.----------------------- 14 1.3.1 Hệ nhiệt động -------------------------------------------------------------------------- 14 1.3.2 Các thông số trạng thái.--------------------------------------------------------------- 14 1.4 PHƯƠNG TRÌNH NHIỆT ĐỘNG. --------------------------------------------------- 15 1.4.1 Phương trình nhiệt động I: ----------------------------------------------------------- 15 1.4.2 Phương trình nhiệt động II: ---------------------------------------------------------- 16 1.5 NHẬN DẠNG VÀ PHÂN BIỆT CÁC THÔNG SỐ VÀ TRẠNG THÁI. ------ 17 1.5.1 Nhận dạng thông số trạng thái. ------------------------------------------------------ 17 1.5.2 Nhận dạng trạng thái. ----------------------------------------------------------------- 18 CHƯƠNG 2. MÔI CHẤT VÀ SỰ TRUYỀN NHIỆT. .............................. 19 2.1 KHÁI NIỆM KHÍ LÝ TƯỞNG VÀ KHÍ THỰC. ...................................... 19 2.1.1 Khái niệm khí lý tưởng ........................................................................ 19 2.1.2 Khái niệm khí thực ............................................................................... 20 2.2 KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI SỰ TRUYỀN NHIỆT. ................................... 20 2.2.1 Khái niệm sự truyền nhiệt. .................................................................. 20 4 2.2.2 Phân loại sự truyền nhiệt ..................................................................... 20 2.3 KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI SỰ CHUYỂN PHA CỦA CÁC ĐƠN CHẤT. ---- 22 2.3.1 Khái niệm sự chuyển pha ------------------------------------------------------------ 22 2.3.2 Phân loại sự chuyển pha -------------------------------------------------------------- 22 2.4 NHẬN DẠNG VÀ PHÂN BIỆT SỰ CHUYỂN PHA, SỰ TRUYỀN NHIỆT CỦA MÔI CHẤT. --------------------------------------------------------------------------- 23 2.4.1 Nhận dạng và phân biệt quá trình chuyển pha. ------------------------------------ 23 2.4.1.1 Quá trình hóa hơi đẳng áp---------------------------------------------------------- 23 2.4.1.2 Bảng và đồ thị của hơi -------------------------------------------------------------- 25 2.4.2 Nhận dạng và phân biệt sự truyền nhiệt. ------------------------------------------- 27 CHƯƠNG 3. CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA MÔI CHẤT ...... 30 3.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐỂ KHẢO SÁT MỘT QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG. -- 30 3.2 NỘI DUNG KHẢO SÁT. -------------------------------------------------------------- 31 3.3 CÁC QUÁ TRÌNH CÓ MỘT THÔNG SỐ BẤT BIẾN.--------------------------- 31 3.3.1 Quá trình đẳng nhiệt. ------------------------------------------------------------------ 31 3.3.2 Quá trình đẳng áp. --------------------------------------------------------------------- 33 3.3.3 Quá trình đẳng tích. ------------------------------------------------------------------- 34 3.3.4 Quá trình đoạn nhiệt. ------------------------------------------------------------------ 35 3.3.5 Quá trình đa biến. --------------------------------------------------------------------- 37 3.4 CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA KHÍ THỰC. ---------------------------- 39 3.4.1 Hơi nước là một khí thực. ------------------------------------------------------------ 39 3.4.2 Quá trình hóa hơi và ngưng tụ của nước. ------------------------------------------ 40 3.4.3 Các quá trình nhiệt động thực tế. ---------------------------------------------------- 41 3.5 QUÁ TRÌNH HỖN HỢP CỦA KHÍ VÀ HƠI (KHÔNG KHÍ ẨM). ------------ 45 3.5.1 Khái niệm, tính chất và phân loại. -------------------------------------------------- 45 3.5.2 Các đại lượng đặc trưng. ------------------------------------------------------------- 47 3.5.3 Các quá trình của không khí ẩm. ---------------------------------------------------- 48 CHƯƠNG 4. CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ NHIỆT. ........ 50 4.1 KHÁI NIỆM VÀ YÊU CẦU. ..................................................................... 50 4.1.1 Khái niệm .............................................................................................. 50 4.1.2 Yêu cầu. ................................................................................................. 51 4.2 PHÂN LOẠI CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG. .............................................. 51 4.2.1 Chu trình động cơ đốt trong. .............................................................. 51 4.2.2 Chu trình tua-bin khí. .......................................................................... 55 4.2.3 Chu trình động cơ phản lực. ............................................................... 58 4.2.4 Chu trình nhà máy nhiệt điện. ............................................................ 60 4.2.5 Chu trình thiết bị làm lạnh (chạy bằng Amoniac, Frêon). ............... 63 5 4.2 SƠ ĐỒ CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ NHIỆT. ............................................................................................................ 66 4.2.1 Sơ đồ cấu tạo của động cơ nhiệt. ---------------------------------------------------- 66 4.2.2 Nguyên lý hoạt động của động cơ nhiệt. ------------------------------------------- 66

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản