intTypePromotion=3

Giáo trình môn Kỹ Thuật đô thị

Chia sẻ: Nguyen Nhu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
239
lượt xem
97
download

Giáo trình môn Kỹ Thuật đô thị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống giao thông đô thị ngoài nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, hành khách trong đô thị, nó còn là một hành lang thông gió, tạo ra các dải cây xanh góp phần cải tạo vi khí hậu, hỗ trợ đắc lực cho các công trình kỹ thuật: công trình thoát nước, ga, nhiệt... đồng thời góp phần tổ chức không gian kiến trúc hai bên đường. Có thể nói giao thông đô thị đã đóng góp lớn vào vẻ đẹp của đô thị và cũng là động lực mạnh, thúc đẩy nền kinh tế đô thị phát triển....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình môn Kỹ Thuật đô thị

 1. Giaùo trình Kỹ Thuật đô thị ________________________________________________________________________________________________________ CHÖÔNG 1 KHAÙI NIEÄM CHUNG 1.1. CHÖÙC NAÊNG VAØ NHIEÄM VUÏ CUÛA HEÄ THOÁNG GIAO THOÂNG ÑOÂ THÒ 1.1.1. Chöùc naêng cuûa heä thoáng giao thoâng ñoâ thò Heä thoánggiao thoâng ñoâ thò ngoaøi nhieämvuï vaän chuyeånhaøng hoùa,haønhkhaùchtrongñoâthò,noùcoønlaø moäthaønhlangthoânggioù,taïo ra caùc daûi caây xanh goùp phaàncaûi taïo vi khí haäu, hoã trôï ñaéc löïc cho caùc coâng trình kyõ thuaät: coâng trình thoaùt nöôùc, ga, nhieät... ñoàng thôøi goùp phaàntoå chöùc khoânggian kieán truùc hai beân ñöôøng. Coù theå noùi giao thoângñoâ thò ñaõ ñoùnggoùplôùn vaøo veû ñeïp cuûañoâ thò vaø cuõng laø ñoänglöïc maïnh,thuùcñaåyneànkinhteáñoâthòphaùttrieån. 1.1.2. Thaønh phaàn cuûa giao thoâng ñoâ thò Giaothoângñoâthòhieännayñangñöôïcphaânchiathaønh2 thaønh phaàn: - Giaothoângñoái ngoaïi. - Giaothoângñoái noäi. a. Giao thoâng ñoái ngoaïi Giao thoângñoái ngoaïi baogoàmcaùcmoáilieânheägiöõañoâthòvôùi beânngoaøinhö: lieânheävôùi caùcñoâthòkhaùc,vôùi caùckhucoângnghieäp taäptrung,khunghæ ngôi giaûi trí, thaønhphaàngoàmcoù:ñöôøngoâtoâ,ñöôøng saét,ñöôøngthuûyvaøñöôønghaøngkhoâng. - Ñöôøng oâtoâ : Xuaáthieänvaøphaùttrieånnhanhôû cuoái theákyû XIX ñeántheákyû XX. Ñöôøngoâtoâra ñôøi laø moätsöï kieänlôùn trongquaù trình phaùttrieånñoâthò, noù taïo ñieàukieänhình thaønhvaø phaùttrieåncaùc ñoâthòlôùnvaøraátlôùn. Chieàuroängñoâthòñaõmôûroängra tôùi 20-30 km, caùc khu saûn xuaát ñaõ rôøi xa noäi thaønh vaø hình thaønh caùc khu coâng nghieäplôùn.Ñöôøngoâtoâcoùkhaûnaêngtieápcaängiaothoângchoñoâthòôû moïi ñòahìnhkhaùcnhauraátthuaäntieän. - Ñöôøng saét : Laø loaïi hình giao thoângcô giôùi xuaáthieänsôùm nhaátdo phaùtminhñoängcô hôi nöôùccuûatheákyûXVIII. Söùcvaäntaûi cuûa ñöôøngsaétraát lôùn, laïi khoângbò aûnhhöôûngbôûi thôøi tieát vaø khí haäu. - 10 -
 2. Giaùo trình Kỹ Thuật đô thị ________________________________________________________________________________________________________ Hieän nay toác ñoä cuûa ñöôøng saét ñaõ ñaït tôùi toác ñoä lyù töôûng 20 km/h. - 11 -
 3. Giaùo trình K ỹ Thuật đô thị ________________________________________________________________________________________________________ Hình 1 – 1 : Caùc hình thöùc giao thoâng ñoâ thò. - 12 -
 4. Giaùo trình K ỹ Thuật đô thị ________________________________________________________________________________________________________ - Ñöôøng thuûy : Laø moätheäthoánggiao thoângtruyeànthoángñöôïc hình thaønhvaø phaùttrieånmaïnhngaytöø khi hình thaønhñoâ thò, noù cuõng khoângngöøngphaùttrieånnhö caùcheäthoánggiao thoângkhaùc.Giao thoâng ñöôøngthuûycoù öu ñieåmlôùn nhaátlaø khoái löôïng vaänchuyeånlôùn, giaù thaønh reû, ít gaây oâ nhieãmmoâi tröôøng. Heä thoáng beán caûng laø ñieàu kieän ñaëc bieät cöïc maïnh, taïo ñieàukieän thuùc ñaåy kinh teá ñoâ thò phaùt trieånnhanh. - Ñöôøng haøng khoâng : Laø heäthoánggiaothoânghieänñaïi, coùtính chieánlöôïc quoácgia vaø quoácteá.Phöôngtieängiaothoângnhanhnaøygiuùp moái quanheäquoácteáxích laïi gaànnhauhôn. Giaù thaønhvaänchuyeåncao hôncaùcloaïi giaothoângkhaùc,giaùtrò ñaàutö xaâydöïngcuõngcaohôn. - 13 - Hình 1 - 2
 5. Giaùo trình Kỹ Thuật đô thị ________________________________________________________________________________________________________ b. Giao thoâng ñoái noäi Giao thoângñoái noäi laø giaothoângbeântrongñoâthò, noùcoùmoái quanheä chaëtcheõ vôùi heä thoânggiao thoângñoái ngoaïi qua caùc nhaø ga, beáncaûng,beánxe, caùc ñaàumoái giao thoângôû caùc ñöôøngvaøo ñoâ thò. Theoñieàukieänñòahình, kinh teá,caáutruùcñoâthò maøtöøngloaïi hình giao thoângñoâthò coù theåphaùttrieånkhoângñeàunhau.Trongñoâthò cuõngcoù ñaàyñuûcaùcloaïi giao thoângnhö laø : Giao thoângñöôøngthuyû,giao thoâng ñöôøngsaét: taøu ñieänngaàm,maëtñaát, treâncao...nhöngña phaànlaø phaùt trieånmaïnhveàgiaothoângñöôøngphoá. - 14 -
 6. Giaùo trình Kỹ Thuật đô thị ________________________________________________________________________________________________________ 1.2. KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ ÑÖÔØNG BOÄ VAØ ÑÖÔØNG ÑOÂ THÒ 1.2.1. Ñöôøng boä Ñöôøngboä hay coøn goïi laø ñöôøngoâtoâ.Ñöôøngoâtoâlaø moätdaûi ñaát daøi, coù keát caáu beàn vöõng, phuïc vuï cho coâng taùc vaän chuyeån haønghoaùvaø haønhkhaùchtrongtoaønquoác.Caùc tuyeánñöôønglôùn nhö : quoácloä 1A,1B, 5, 51… nhaønöôùctröïc tieápñaàutö quaûnlyù vaøkhai thaùc. Ñeå thuaäntieän khi so saùnh thieát keá, ta coù theå tham khaûo baûng phaânloaïi ñöôøngoâtoâtheoqui phaïmkyõ thuaätcuûaBoä Giao ThoângVaän Taûi. Baûng 1-1 : Baûngphaâncaáphaïngkyõ thuaätñöôøngoâtoâ Caáp quaûn TT lyù vaø caáp Chöùc naêng phuïc vuï cuûa tuyeán ñöôøng kyõ thuaät Coù yù nghóaquoácgia ñaëcbieätquantroïng veà kinh teá, chính trò, I - II vaênhoaù,quoácphoøng,phuïc vuï cho toaønquoác.Coù vai troø giao 1 120– 100 thoângquoácteá.Ñöôønglieânlaïc quoácteá. Ñöôøng lieân laïc quoác teá, ñöôøng truïc chính yeáu, noái lieân laïc III – IV trung taâm chính trò, kinh teá, vaên hoaù chung cho toaøn quoác. 2 Ñöôøng noái caùc khu coâng nghieäp quan troïng. Ñöôøng noái caùc 80 - 60 trungtaâmgiaothoângquantroïng. Ñöôøng thöù yeáu, noái caùc trung taâmchính trò, kinh teá, vaênhoaù IV – V quan troïng cuûa ñòa phöông. Ñöôøng noái caùc khu vöïc coâng 3 nghieäpvaø noângnghieäplôùn. Ñöôøngnoái cuûacaûngchính, ga xe 60 - 40 löûachính,saânbaychính. Ñöôøng ñòa phöông lieân tænh hay ñöôøng noái caùc khu coâng V nghieäp hay noâng nghieäp vöøa. Ñöôøng noái caùc trung taâm giao 4 40 thoâng cuûa ñòa phöông. Ñöôøng noái caùc cöûa caûng, ga, saân bay thöùyeáu. VI Ñöôøng ñòa phöông trong tænh, lieân huyeän, ñöôøng noái caùc khu 5 coângnghieäpnhoû,caùcnoângtröôøng,hôïp taùcxaõ. 20 Ghi chuù : - 15 -
 7. Giaùo trình Kỹ Thuật đô thị ________________________________________________________________________________________________________ - Caáp kyõ thuaät 120 ⇒ coù toác ñoä tính toaùn 120 km/h. 100 ⇒ coù toác ñoä tính toaùn 100 km/h. 80 ⇒ coù toác ñoä tính toaùn 80 km/h. 60 ⇒ coù toác ñoä tính toaùn 60 km/h. - Ñoái vôùi ñòa hình mieàn nuùi thì khoâng coù ñöôøng caáp I vaø caáp II. Baûng 1-2 TT Maät ñoä xe chaïy bình quaân Caùc caáp haïng quaûn lyù vaø caáp haïng 1 ngaøy ñeâm cho caùc naêm veà sau ñöôøng oâ toâ ( xe / ngaøy ñeâm ) Ñòa hình : Ñoàng Ñòa hình : baèng ( trung du ) Mieàn nuùi 1 >3000 I ( 120km/h) 2 ÷ 3000 2000 II ( 100km/h) 3 2000 ÷ 1200 III ( 80 km/h) II ( 60 km/h) 4 ÷ 1200 700 III ( 80 km/h) III ÷ IV ( 40 km/h) 5 700 ÷ 400 III ÷ IV ( 60 km/h) IV ( 40 km/h) 6 ÷ 400 150 IV ( 60 km/h) V ( 30 km/h) 7 150 ÷ 50 V ( 40 km/h) V ( 30 km/h) 8 25000 Ñöôøngcaápcao cho giao thoângtoác 120 100 80 Quoác g cao ñoä cao vôùi ñöôøng vaøo vaø ra loä 100 60 toác ñöôïc khoáng cheá, vaø thôøi gian 80 (QL) chaïy xe nhanh, phuïc vuï giao thoâng giöõacaùc thaønhphoálôùn vaø quan - 16 -
 8. Giaùo trình Kỹ Thuật đô thị ________________________________________________________________________________________________________ troïng. I ≥ 15000 Caùc ñöôøng phuïc vuï giao thoâng 110 90 70 Quoác tröïc tieáp giöõa caùc thaønh phoá vaø loä 100 80 60 caùc trung taâm kinh teá, chính trò, (QL) vaên hoùa quan troïng. Ñöôøng vaøo vaø ra ñöôïc khoáng cheá, moät phaàn, > 4 laøn xe. II ≥ 6000 Caùc caáp ñöôøng phuïc vuï giao 100 80 60 Quoác thoâng tröïc tieáp giöõa caùc trung loä 80 60 40 taâm kinh teá, chính trò, vaên hoùa (QL) lôùn: caùc ñöôøng noái caùc trung taâm naøy vôùi ñöôøng caáp I hoaëc ñöôøng cao toác – 2 laøn xe. III ≥ 1000 Caùc caáp ñöôøng phuïc vuï giao 80 60 50 Quoác thoâng tröïc tieáp giöõa caáp thò xaõ loä 60 40 30 vaø caùc trung taâm kinh teá, chính hoaëc trò, vaên hoùa ñòa phöông. Caùc tænh ñöôøng noái chuùng tôùi maïng löôùi loä ñöôøng truïc vaø ñöôøng cao toác. (ÑT) IV ≤ 200-1 laønCaùc ñöôøng ñòa phöông cung caáp60 40 30 Ñöôøn caùc dòch vuï tröïc tieáp phuïc vuï g ñòa > 200-2 laøn 40 30 20 giao thoâng giöõa caùc huyeän, xaõ phöông v.v… (ÑH, ÑX). 1.2.2 . Ñöôøng ñoâ thò Ñöôøngñoâthòlaø ñöôøngoâtoânaèmtrongphaïmvi ñaátxaâydöïngñoâ thò, giôùi haïnchieàuroänglaø 2 beânñöôøngñoûxaâydöïng.Treânñöôøngñoâ thò coù boá trí caây xanh, coät ñeøn chieáusaùng,beânñöôøngcoù coângtrình kieántruùc,döôùimaëtñaátcoùcaùccoângtrìnhngaàmñoâthò. Caùctuyeánñöôøngtrongñoâthòhôïplaïi vôùi nhautaïo thaønhmoät maïnglöôùi ñöôøngthoángnhaát. - Maëtcaétngang1 tuyeánñöôøngcoùgiôùi haïnlaø ñöôøngñoûxaây döïngtruøngchægiôùi xaâydöïng. - Maëtcaétñöôøngcoùkhoaûngluøi, ñöôøngñoûkhoângtruøngvôùi chæ giôùi xaâydöïng. - Xem hình 1 – 12. - 17 -
 9. Giaùo trình K ỹ Thuật đô ________________________________________________________________________________________________________ Hình 1 - 12 : Moät soá maët caét ñöôøng. Ñöôøng quoác loä – ngoaøi ñoâ thò Ñöôøng ñoâ thò • Chuù yù : - Loä giôùi : Loä giôùi ñöôønglaø ñöôøngranhgiôùi giöõa phaànñaátñeåxaây döïng coâng trình vaø phaànñaát daønh cho giao thoâng. Khaùi nieämnaøy thöôøng ñöôïcduøngtrongquyhoaïchxaâydöïngvuøng. - Chæ giôùi ñöôøng ñoû : Chægiôùi ñöôøng ñoû laø chægiôùi phaànñaát daønh cho ñöôøng giao thoângbaogoàm: phaànñöôøngxe chaïy, daûi phaâncaùch,daûi caâyxanhvaø heøñöôøng. - 18 -
 10. Giaùo trình Kỹ Thuật đô thị ________________________________________________________________________________________________________ Hình 1- 13 : Chæ giôùi ñöôøng ñoû - Chæ giôùi xaây döïng : Chægiôùi xaây döïng laø ñöôønggiôùi haïn cho pheùpxaây döïng nhaø, coângtrìnhtreânloâ ñaátdoïc theoñöôøng.Trongthöïc teáchægiôùi xaâydöïng coùtheå: - Truøng vôùi chægiôùi ñöôøngñoû neáucoângtrình ñöôïc pheùpxaây döïngsaùtchægiôùi ñöôøngñoû. - Luøi vaøo so vôùi ñöôøngñoû neáucoângtrình phaûi xaây döïng luøi vaøoso vôùi chægiôùi ñöôøngñoûdo yeâucaàucuûaquyhoaïch. Hình 1 - 14 : Chæ giôùi xaây döïng khoâng truøng vôùi ñöôøng ñoû - 19 -
 11. Giaùo trình Kỹ Thuật đô thị ________________________________________________________________________________________________________ 1.3. Nhöõng yeâu caàu cô baûn veà giao thoâng ñoâ thò Khi xemxeùtñaùnhgiaùchaátlöôïng maïnglöôùi ñöôøngñoâthò, ngoaøi chætieâukinh teá ra ta coøn phaûi tính toaùnñeánnhieàumaëtkhaùccuûañoâ thò. Ñeåcoù ñöôïc nhöõngsoálieäucuï theåñeåso saùnhkhoângphaûilaø vieäc deã daøng. Tuyø theo tính chaát, quy moâ cuûa ñoâ thò hoaëcquanñieåmcuûa ngöôøi xeùtmaøcoù keátquaûñaùnhgiaù khaùcnhau.Ñeå coù söï nhaáttrí cao trongñaùnhgiaù,ta neântaäptrungñi vaøocaùctieâuchí lôùnquantroïng. 1.3.1. Muïc ñích chính trò vaø phaùt trieån kinh teá Maïng löôùi ñöôøng phaûi phuïc vuï trieät ñeå cho coâng cuoäc coâng nghieäphoaù,hieänñaïi hoaùñaátnöôùc,taïo ñieàukieäntoái ña cho saûnxuaát phaùt trieån, khoâng ngöøng naâng cao ñôøi soáng vaên hoaù xaõ hoäi, nhanh choùnghình thaønhñoâthò, giaolöu vôùi caùckhu vöïc ñoâthò vaø beânngoaøi ñoâthòthuaäntieän. 1.3.2 .Ñaûm baûo toác ñoä vaø an toaøn giao thoâng treân caùc tuyeán Caùc tuyeánñöôøng trong maïng löôùi xaây döïng ñaûmbaûo vaän toác choxe chaïyñuùngtoácñoäcuûatuyeán,taïoñieàukieänchoxe chaïytieátkieäm nhieânlieäu, thôøi gian, ngöôøi ñi laømkhoângbò treãnaûi coângvieäc, khoâng xaûyra tai naïn. 1.3.3. Khaû naêng thoâng xe Tuyeánxaâydöïngra phaûiñaûmbaûophuïc vuï heátsoálöôïng xe chaïy quakhoângbò uøntaéc,khoângngöngtreätrongmoïi ñieàukieänthôøi tieát.Nhö vaäy,caùctuyeánphaûi tính toaùnsoálaøn xe thaätsaùtvôùi löu löôïng xe treân tuyeán, ñaây laø löu löôïng xe ñöôïc döï kieán 20-25 naêmsau khi xaây döïng xong. Nhöng cuõngphaûi chuù yù laø neáutaêngtheâmlaøn xe quaùnhieàuthì voán ñaàu tö vaø maätñoä xaây döïng seõ taêng, seõ aûnh höôûngchung ñeán coângtaùcquyhoaïchñoâthò. Ngoaøi ra, coøn phaûi chuù yù ñeán caùc tieâu chuaånkyõ thuaätcuûa caápñöôøng: chieàuroängloøng ñöôøng, ñoä doác doïc, ñoä doác ngang,baùn kínhñöôøngcong,taàmnhìn,chaátlöôïngmaëtñöôøng. Ñeå coù khaûnaêngthoângxe lôùn, caànnghieâncöùutôùi caùcyeáutoá khaùc: khoaûngcaùchgiöõacaùcnuùtgiao thoâng,phöôngphaùpquaûnlyù toå chöùc, chuûngloaïi vaø chaát löôïng phöông tieän giao thoâng, ñieàu kieän khí haäu,thôøi tieát. 1.3.4. Coù khaû naêng phoái hôïp vôùi caùc coâng taùc quy hoaïch xaây döïng khaùc Maïng löôùi ñöôøngphaûi phuïc vuï toátcho caùccoângtrình kieántruùc trongkhuñaátxaâydöïngbeântrong.Caùctuyeánphaûicaûi taïo ñieàukieäntoát ñeåxaâydöïngcaùccoângtrìnhngaàm: ñieän,nöôùc,hôi, ga ... Ngoaøi ra, caùc tuyeáncaàn ñöôïc xaây döïng ñoàngboä, haøi hoøa, toân taïo ñöôïc quaàntheå kieántruùc2 beânñöôøng. - 20 -
 12. Giaùo trình Kỹ Thuật đô thị ________________________________________________________________________________________________________ 1.4. PHAÂN LOAÏI ÑÖÔØNG TRONG MAÏNG LÖÔÙI ÑÖÔØNG ÑOÂ THÒ 1.4.1. Muïc ñích, yù nghóa Sau naêm 1940, caùc ñoâ thò hieän ñaïi treân theá giôùi ra ñôøi, caùc phöôngtieän giao thoângmôùi vôùi toác ñoä cao laàn löôït xuaát hieän. Maïng löôùi ñöôønghoaøntoaønñoåi khaùc,moãi tuyeáncoù quy moâlôùn nhoûkhaùc nhauchöùkhoânglaãnloännhötröôùc. Vieäc phaân loaïi ñöôøng phoá ñaõ xaùc ñònh cuï theå chöùc naêng, nhieämvuï cuûamoãi tuyeán,caùc tuyeánphuïc vuï giao thoângtoát hôn, giuùp choñöôøngphoátaïo caûnhquanphongphuùhôn. 1.4.2. Phaân loaïi ñöôøng ñoâ thò Phaân loaïi ñöôøng ñoâ thò döïa treân ñòa ñieåmlieân heä giao thoâng, phöông tieän thamgia giao thoâng, thaønhphaànngöôøi thamgia giao thoâng, toác ñoä giao thoâng,qui moâcaùcñoâ thò, ñieàukieänkinh teáxaõ hoäi, chính saùchñoâthò. Moãi quoácgia coù theåcoù caùchphaânloaïi khaùcnhauvaøkhaùcnhau ôû caùcgiai ñoaïn phaùttrieånkinh teá.Ta coù theåthamkhaûomoätsoá caùch phaânloaïi döôùiñaây. 1. Phaân loaïi theo moät soá quoác gia beân ngoaøi a. Phaân loaïi theo nhaø quy hoaïch Le Corbusier Maïnglöôùi ñöôønggoàm7 caáp: I Ñöôøngcaotoác. II Ñöôøngphoáchính. III Ñöôønglieânphoá. IV Ñöôøngkhucoângnghieäpvaøkhotaøng. V Ñöôøngkhunhaøôû. VI Ñöôøngñi boä. VII Ñöôøngñi vaøonhaø. - 21 -
 13. Giaùo trình Kỹ Thuật đô thị ________________________________________________________________________________________________________ b. Phaân loaïi theo Lieân Xoâ cuõ Baûng 1-4 Toác ñoä Soá laøn thieát keá xe Möùc ñoä giao Loaïi ñöôøng STT (km/h) nhau I 1. Ñöôøngcaotoác 120 4÷ 8 Khaùcmöùc II 2. Ñöôøngphoáchínhthaønhphoá 100 4÷ 6 Khaùcmöùc 3. Ñöôøngphoáchínhkhu 80 Cuøngmöùc vöïc 80 4 Cuøngmöùc 4. Ñöôønggiaothoângcho xe taûi III 5. Ñöôøngphoákhunhaøôû 60 Cuøngmöùc 6. Ñöôøngkhu CN vaøkho 60 nt taøng 60 nt 7. Phoálaøng,phoáxoùm nt 8. Ñöôønglaøng,ñöôøng 60 nt xoùm 30 nt 9. Ñöôøngtieåukhu(ngoõ, nhaùnh) 10. Ñöôøngñi boä c. Phaân caáp ñöôøng ñoâ thò cuûa Anh Baûng 1-5 Toác ñoä STT Loaïi ñöôøng thieát keá Möùc ñoä giao nhau (km/h) I Ñöôøngtruïc chínhthaønhphoá 120 Khaùcmöùc II Ñöôøngphoátruïc chínhkhu vöïc 80 Khaùcmöùchoaëcñeønñieàu khieån III Ñöôøngkhu nhaøôû 60 Cuøngmöùc IV Ñöôøngvaøonhaø 30 Cuøngmöùc V Ñöôøngcho xe quay 30 Cuøngmöùc VI Ñöôøngcho ngöôøi ñi boä Cuøngmöùc - 22 -
 14. Giaùo trình Kỹ Thuật đô thị ________________________________________________________________________________________________________ - 23 -
 15. Giaùo trình K ỹ Thuật đô ________________________________________________________________________________________________________ d. Phaân loaïi ñöôøng ñoâ thò cuûa Trung Quoác Baûng 1-6 H Caáp Vtk Soá laøn xe Chieàu Daûi phaân aïng muïc haïng cho caû 2 roäng caùch (km/h) höôùng ñöôøng xe Phaân loaïi (laøn) cô giôùi (m) Ñöôøngcaotoác I 80 4 3,75 ÷ 4 Baétbuoäc coù I 50 ÷ 60 4 3,75 Neâncoù Ñöôøngtruïc chính II 40 ÷ 50 3÷ 4 3,5 ÷ 3,75 Neâncoù III 30 ÷ 40 2÷ 4 3,5 ÷ 3,75 Coù theå coù I 40 ÷ 50 2 ÷4 3,5 ÷ 3,75 Coù theå coù II 30 ÷ 40 2÷ 4 3,5 ÷ 3,75 Khoâng Ñöôøngtruïc khuvöïc caàn III 20 ÷ 30 2 3,5 Khoâng caàn I 30 ÷ 40 2 3,5 Khoâng caàn Ñöôøngnoäi boä II 20 ÷ 30 2 3,25 ÷ 3,5 Khoâng (ñöôøngnhaùnh) caàn III 20 2 3,0÷ 3,5 Khoâng caàn Theo söï saépxeápcuûaTSKH LaâmQuangCöôøng, phaânloaïi ñöôøng phoátreântheágiôùi trongvoøng70naêmquanhöbaûngsau: Baûng 1-7 Nhöõng Nhöõng Nhöõng naêm Nhöõng Nhöõng Nhöõng naêm 30 naêm naêm naêm naêm 50 40 60 70 80 vaø 90 1. Ñöôøng 1. Ñöôøng 1. Ñöôøng 1. Ñöôøngcao 1. Ñöôøngcao 1. Ñöôøngcao phoá phoáchính phoáchính toác toác toác thaønh phoá 2. Ñöôøng 2. Ñöôøng 2. Ñöôøng 2. Ñöôøng 2. Ñöôøng 2. Ñöôøng phoá phoáchính phoáchính phoáchính phoáchính - 24 -
 16. Giaùo trình Kỹ Thuật đô thị ________________________________________________________________________________________________________ khu phoá loaïi thaønh toaøn giao phoá thaønh thoâng lieân tuïc 3. 3. Ñöôøng 3. Ñöôøng 3. Ñöôøng 3. Ñöôøng 3. Ñöôøng Ñöôøn phoá khu phoá phoá phoá phoá g trong vöïc thöông chính chính caùc nghieäp toaøn 4. Ñöôøng 4. Ñöôøng 4. Ñöôøng 4. Ñöôøng phoá phoá vaän vaän taûi chính chính 5. Ñöôøng 5. Ñöôøng 5. Ñöôøng 5. Ñöôøng phoá khu phoá phoá phoá ôû thöông chính chính nghieäp thöông 6. Loái ñi 6. Ñöôøng 6. Ñöôøng 6. Ñöôøng cuïc boä phoá khu phoá phoá ôû noäi boä noäi boä 7. Loái ñi 7. Ñöôøng 7. Ñöôøng cuïc boä ñi boä xe ñaïp 8. Ñöôøng ñi boä 2. Phaân loaïi ñöôøng ñoâ thò cuûa Vieät Nam Theo tieâu chuaån xaây döïng TCXD 104 : 1983, veàquy phaïmkó thuaät thieát keá ñöôøng phoá, ñöôøng quaûng tröôøng ñoâ thò muïc 1.8. Phaân loaïi ñöôøngphoávaøñöôøngcuûañoâthò theochöùcnaênggiaothoângvaøtoácñoä tínhtoaùn(xembaûngsau): Baûng 1-8 Loaïi ñöôøng Caáp ñöôøng phoá ñoâ Chöùc naêng chính cuûa Toác ñoä phoá thò ñöôøng phoá tính toaùn (km/h) 1 2 3 4 Ñöôøngphoácaáp • Ñöôøngcaotoác Xe chaïy toácñoäcao,lieân 120 ñoâthò heä giöõa caùc khu ñoâ thi loaïi I, giöõa caùc ñoâ thò vaø caùc ñieåm daân cö trong heä thoáng chuøm ñoâ thò. Toå chöùc giao thoângkhaùccaoñoä • ÑöôøngphoáchínhcaápI Giao thoânglieân tuc, lieân heä giöõa caùc khu nhaø ôû, khu coâng nghieäp vaø - 25 -
 17. Giaùo trình Kỹ Thuật đô thị ________________________________________________________________________________________________________ caùc trung taâm coâng coäng noái vôùi ñöôøng cao toác trong 100 phaïm vi ñoâ thò. Toå chöùc giao nhau • Ñöôøng phoá chính Giao thoâng coù ñieàu caáp II khieån lieân heä trong phaïm vi ñoâ thò giöõa caùc khu nhaø ôû, khu coâng nghieäp vaø trung taâm coâng 80 coäng noái vôùi ñöôøng phoá chính caáp I, toå chöùc giao nhau khaùc cao ñoä. Caáp khu vöïc • Ñöôøng khu vöïc Lieân heä trong giôùi haïn cuûa nhaø ôû, noái vôùi ñöôøng phoá 80 chính caáp ñoâ thò. • Ñöôøng vaän taûi Vaän chuyeån haøng hoaù coâng nghieäp vaø vaät lieäu xaây 80 döïng ngoaøi khu daân duïng, giöõa caùc khu coâng nghieäp vaø kho taøng beán baõi Ñöôøng noäi • Ñöôøng khu nhaø ôû Lieân heä giöõa caùc 60 boä tieåu khu, nhoùm nhaø vôùi ñöôøng khu vöïc (khoâng coù giao thoâng coâng coäng) • Ñöôøng khu coâng nghieäp, vaø kho Chuyeân chôû haøng taøng hoùa coâng nghieäp vaø vaät lieäu xaây döïng trong giôùi haïn khu coâng nghieäp, khu kho taøng, noái ra ñöôøng vaän taûi vaø • Ngoõ phoá, tieåu khu caùc ñöôøng khaùc • Ñöôøng xe ñaïp Lieân heä trong giôùi haïn tieåu khu. Giao thoâng baèng xe ñaïp, ñi tôùi nôi laøm vieäc, • Ñöôøng ñi boä xí nghieäp, trung taâm coâng coäng, khu nghæ ngôi... Ngöôøi ñi boä, tôùi nôi laøm vieäc, cô quan, - 26 -
 18. Giaùo trình K ỹ Thuật đô ________________________________________________________________________________________________________ xí nghieäp, nôi nghæ ngôi giaûi trí vaø beán xe oâtoâ coâng coäng Chuù yù: 1. Baûng treân chæ aùp duïng cho caùc ñoâ thò loaïi I. Ñoâ thò loaïi II, III: khoâng thieát keá ñöôøng cao toác, ñöôøng phoá chính caáp I. Ñoâ thò loaïi IV: ñöôøng tröïc chính töông ñöông vôùi ñöôøng khu vöïc coù cuøng daân soá. 2. Ñoâ thò mieàn nuùi giaûm vaän toác: Vkhu vöïc = 60 km/h V noäi boä = 30 km/h Theo tieâu chuaån xaây döïng TCXD 104 : 1983 Chieàuroängphaànxe chaïycuûañöôøngvaøñöôøngphoáxaùcñònhtheo tínhtoaùnlöu löôïngxe döï kieánchotöônglai vaøkhaûnaêngthoânghaønhcuûa 1 laønxe,nhöngkhoângñöôïcnhoûhôntrò soátrongbaûng1 – 9. Baûng 1-9 Caáp, loaïi ñöôøng phoá, ñöôøng Chieàu Soá laøn xe 2 Daûi an toaøn, roäng 1 chieàu daûi ngaên caùch laøn xe giöõa phaàn xe (m) Toái Keå chaïy vôùi boù thieåu caû döï væa tröõ (m) Ñöôøng cao toác 3,75 6 8 1,00 Caáp ñoâ thò: Ñöôøng phoá chính caáp I 3,75 6 8 0,75 Ñöôøng phoá chính caáp II 3,75 4 6 0,50 Caáp khu vöïc: Ñöôøng khu vöïc 3,75 4 6 Ñöôøng vaän taûi 3,75 2 4 Caáp noäi boä: Ñöôøng khu nhaø ôû 3,0 2 4 Ñöôøng khu coâng nghieäp, 3,75 2 4 kho taøng Ngoõ phoá, ñöôøng xe ñaïp Chuù thích : - 27 -
 19. Giaùo trình K ỹ Thuật đô ________________________________________________________________________________________________________ 1. Chieàu roäng cuûa laøn xe trong phaàn xe chaïy laø tính theo söï thoâng qua cuûa caùc phöông tieän xe oâ toâ ñi 1 haøng doïc theo 1 chieàu. 2. Soá löôïng toái thieåu cuûa laøn xe theo chæ daãn chöa keå tôùi laøn xe ñeå laøm choã ñeå xe taïm thôøi. Daûi ñaát döï tröõ ñöôïc söû duïng troàng caây xanh. 3. Löu löôïng xe chaïy töông lai laáy theo döï kieán cuûa quy hoaïch daøi haïn cuûa ñoâ thò. Neáu chöa ñuû caên cöù ñeå döï kieán thì phaûi quy ñònh theo nhieäm vuï thieát keá ñöôïc pheâ duyeät. Naêm 1983 Boä Xaây Döïng ñaõ ban haønh quy phaïm kó thuaät thieát keá ñöôøng phoá, ñöôøng quaûng tröôøng ñoâ thò. Phaân loaïi ñöôøng cho caùc ñoâ thò lôùn ôû Vieät Nam theo tieâu chuaån quy ñònh nhö sau : Baûng 1-10 STT Loaïi ñöôøng Toác ñoä Soá laøn Möùc ñoä Beà (km/h) xe giao nhau roäng ñöôøng I Ñöôøngcaápñoâthò 1. Ñöôøngcaotoác 120 6÷ 8 Khaùc möùc 2. ÑöôøngphoáchínhcaápI 100 6÷ 8 Khaùc 3. ÑöôøngphoáchínhcaápII 80 4÷ 6 möùc II Ñöôøngphoáchínhkhuvöïc 4. Ñöôøngkhu vöïc 80 4 ÷8 5. Ñöôøngvaäntaûi 80 2 ÷4 III Ñöôøngnoäi boä 6. Ñöôøngkhunhaøôû 60 2 ÷4 7. ÑöôøngkhuCN vaøkho haøng 60 2÷ 4 8. Ngoõ phoá,tieåukhu, ñöôøngxe ñaïp 9. Ñöôøngñi boä Theo quy chuaån xaây döïng Vieät Nam - 28 -
 20. Giaùo trình K ỹ Thuật đô ________________________________________________________________________________________________________ Naêm 1997 Boä Xaây Döïng ñaõ ban haønh Quy chuaån xaây döïng Vieät Nam. Ñieàu 5.13.2 ñaõ phaân loaïi ñöôøng nhö sau : Ñoâ thò loaïi I : Ñöôøng caùc loaïi trong ñoâ thò phaûi theo caùc chæ tieâu neâu trong baûng 1 – 10. Ñoâ thò loaïi II, III, IV, V : phaûi coù söï ñieàu chænh ñoái vôùi baûng cho phuø hôïp vôùi quy moâ daân soá vaø ñaëc ñieåm ñòa phöông. - 29 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản