Giáo trình môn Nguyên lý kế toán

Chia sẻ: Sin Huynh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
310
lượt xem
151
download

Giáo trình môn Nguyên lý kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình môn Nguyên lý kế toán gồm 7 chương với nội dung: đối tượng kế toán, tài khoản kế toán, tính giá các đối tượng kế toán, tổng hợp và cân đối kế toán, kế toán quá trình chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình môn Nguyên lý kế toán

 1. PHAÀN I - §èi t−îng kÕ to¸n A. Tãm t¾t lý thuyÕt: PhÇn nμy sinh viªn cÇn n¾m c¸c vÊn ®Ò sau: 1. B¶n chÊt cña kÕ to¸n, c¸c lo¹i kÕ to¸n (KÕ to¸n chi phÝ, kÕ to¸n qu¶n trÞ vμ kÕ to¸n tμi chÝnh) 2. §èi t−îng chung vμ ®èi t−îng cô thÓ cña kÕ to¸n: Ph©n lo¹i ®èi t−îng kÕ to¸n theo c¬ cÊu Tμi s¶n vμ Nguån h×nh thμnh tμi s¶n. 3. Yªu cÇu, nhiÖm vô vμ nguyªn t¾c cña kÕ to¸n tõ ®ã mμ vËn dông vμo c«ng t¸c kÕ to¸n trong thùc tÕ. B. Bμi tËp Baøi soá 1ù Tình hình taøi saûn cuûa coâng ty X vaøo ngaøy 01/01/200x nhö sau: (§vt: 1.000ñ) 1.Traùi phieáu ngaén haïn 50.000 2. Maùy moùc thieát bò 1.250.000 3. Nguoàn voán kinh doanh 4.550.000 4. Goùp voán lieân doanh 210.000 5. Vay ngaén haïn 200.000 6. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 120.000 7. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 650.000 8. Taïm öùng cho c«ng nh©n viªn 20.000 9. Vaät lieäu phuï 90.000 10. Thueá phaûi noäp cho nhaø nöôùc 150.000 11. Coâng cuï duïng cuï 30.000 12. Saûn phaåm dôû dang 60.000 13. Tieàn maët 20.000 14. Phaûi traû c«ng nh©n viªn 150.000 15. Nhaø xöôûng 2.500.000 16. Vay daøi haïn 1.400.000 17. Thieát bò vaên phoøng 270.000 18. Phaàn meàm vi tính 1.100.000 19. Tieàn göûi ngaân haøng 1.150.000 20. Nguyeân vaät lieäu chính 500.000 21. Baûn quyeàn saùng cheá 250.000 22. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 600.000 23. Thaønh phaåm 240.000 24. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 100.000 25. Quyeàn phaùt haønh 70.000 26. Coå phieáu daøi haïn 170.000 27. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 1.700.000 28. Giaù trò quyeàn söû duïng ñaát laâu daøi 1.200.000 29. Caâu laïc boä nhaø vaên hoaù 200.000 1
 2. Yeâu caàu: 1. Haõy saép xeáp soá lieäu treân theo Taøi saûn vaø Nguoàn voán? 2. Cho bieát toång giaù trò taøi saûn vaø töøng loaïi taøi saûn? (TSNH vaø TSDH), toång soá nguoàn voán vaø töøng loaïi nguoàn voán? (Nôï phaûi traû vaø Voán chuû sôû höõu). Baøi soá 2 H·y ph©n lo¹i tμi s¶n vμ nguån h×nh thμnh tμi s¶n t¹i DN Y vμo ngμy 31/01/200x theo sè liÖu sau: (§vt: triÖu ®ång) 1. TiÒn mÆt 10 2. TiÒn göi ng©n hμng 20 3. Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 30 4. Ph¶i thu cña kh¸ch hμng 80 5. Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 9.200 6. Hao mßn tμi s¶n cè ®Þnh 200 7. T¹m øng 5 8. Vay ng¾n h¹n 30 9. Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 10 10. Nguyªn liÖu vËt liÖu 70 11. C«ng cô, dông cô 20 12. Vay dμi h¹n 55 13. Nguån vèn kinh doanh 9.100 14. X©y dùng c¬ b¶n dë dang 20 15. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 15 16. Hμng ho¸ 40 17. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 10 18. §Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n 10 19. Chi phÝ ph¶i tr¶ 5 20. Chi phÝ tr¶ tr−íc 4 21. ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhμ n−íc 10 22. Gãp vèn liªn doanh 15 23. Thμnh phÈm 30 24. Ph¶i thu kh¸c 8 25. NhËn ký c−îc, ký quü dμi h¹n 5 26. ThÕ chÊp, ký c−îc, ký quü ng¾n h¹n 10 27. Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 15 28. Nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n dë dang 28 29. Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi 59 C. H−íng dÉn gi¶i mét sè bμi tËp tiªu biÓu Bμi sè 1 Yªu cÇu 1: Ph©n lo¹i ®èi t−îng kÕ to¸n 2
 3. §vt: 1.000® Tμi s¶n Sè tiÒn Nguån vèn Sè tiÒn 1.Vay ngắn h¹n 1. TiÒn mÆt 20.000 200.000 2. Ph¶i tr¶ người bán 2. TGNH 1.150.000 600.000 3. §Çu t− ng¾n h¹n 50.000 3. ThuÕ..ph¶i nép N/n−íc 150.000 4. Ph¶i thu kh¸ch hμng 120.000 4. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 150.000 5. T¹m øng 20.000 5. Vay dμi h¹n 1.400.000 6. Nguyªn liÖu vËt liÖu 590.000 6. Nguån vèn kinh doanh 4.550.000 7. C«ng cô, dông cô 30.000 7. Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 100.000 8. Chi phÝ SXKD dë dang 60.000 8. Lîi nhuËn ch−a p/phèi 600.000 9. Thμnh phÈm 240.000 9. Nguån vèn §TXDCB 1.700.000 10. TSC§ h÷u h×nh 4.220.000 11.TSC§ v« h×nh 2.620.000 12. Gãp vèn liªn doanh 210.000 13. §Çu t− dμi h¹n kh¸c 170.000 Céng 9.500.000 Céng 9.500.000 Yªu cÇu 2: - Tμi s¶n ng¾n h¹n: 2.280.000 - Nî ph¶i tr¶: 2.550.000 - Tμi s¶n dμi h¹n: 7.220.000 - Vèn chñ së h÷u: 6.950.000 Tæng tμi s¶n: 9.500.000 Tæng nguån vèn: 9.500.000 3
 4. PhÇn II - Tμi kho¶n kÕ to¸n A. Tãm t¾t lý thuyÕt: PhÇn nμy sinh viªn cÇn n¾m c¸c vÊn ®Ò sau: 1. Tμi kho¶n kÕ to¸n, néi dung kÕt cÊu chung cña tμi kho¶n kÕ to¸n. 2. KÕt cÊu cô thÓ cña tμi kho¶n “Tμi s¶n”, tμi kho¶n “Nguån vèn”, Tμi kho¶n “Ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh vμ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh”. - KÕt cÊu cña TK “Tμi s¶n” lu«n tr¸i ng−îc víi kÕt cÊu cña TK “Nguån vèn” Nî TK “Tμi s¶n” Cã Nî TK “Nguån vèn” Cã SD§K: xxxx SD§K: xxxx SPS t¨ng SPS gi¶m SPS gi¶m SPS t¨ng Céng SPS t¨ng Céng SPS gi¶m Céng SPS gi¶m Céng SPS t¨ng SDCK: xx SDCK: xxx - KÕt cÊu cña TK “Doanh thu” lu«n tr¸i ng−îc víi kÕt cÊu cña TK “Chi phÝ” Nî TK “Doanh thu” Cã Nî TK “Chi phÝ” Cã SPS gi¶m SPS t¨ng SPS t¨ng SPS gi¶m Céng SPS gi¶m Céng SPS t¨ng Céng SPS t¨ng Céng SPS gi¶m x x 3. Tªn c¸c tμi kho¶n cÊp I, cÊp II trong HÖ thèng tμi kho¶n kÕ to¸n thèng nhÊt ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh 15/Q§ - BTC ngμy 20/3/2006 cña Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh. 4. C¸ch thøc ghi chÐp vμo tμi kho¶n kÕ to¸n: - Ghi sæ ®¬n - Ghi sæ kÐp. 5. KÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n chi tiÕt, mèi quan hÖ gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vμ kÕ to¸n chi tiÕt. 6. Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu trªn tμi kho¶n kÕ to¸n: B¶ng c©n ®èi tμi kho¶n, B¶ng tæng hîp chi tiÕt tμi kho¶n nh»m kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu kÕ to¸n tr−íc khi lËp B¸o c¸o tμi chÝnh. B. Bμi tËp Baøi soá 1 T¹i doanh nghieäp X coù tình hình sau: I. Tieàn maët toàn ñaàu thaùng 01/200x laø: 10.000.000ñ. II. Trong thaùng 01/200x coù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh sau: 1. Duøng tieàn maët: 5.000.000ñ ñeå môû taøi khoaûn ôû ngaân haøng. 2. Trong thaùng baùn haøng thu baèng tieàn maët: 15.000.000ñ. 3. Thu nôï cuûa khaùch haøng baèng tieàn maët: 3.000.000ñ. 4. Chi tieàn maët traû nôï cho ngöôøi baùn: 7.000.000ñ. 5. Vay ngaén haïn ngaân haøng veà nhaäp quyõ tieàn maët: 10.000.000ñ. 6. Chi tieàn maët traû löông cho coâng nhaân vieân: 15.000.000ñ. Yeâu caàu: Haõy môû, ghi vaø khoaù soå taøi khoaûn “Tieàn maët” cuoái thaùng 01/200x. 4
 5. Baøi soá 2 Doanh nghieäp X coù tình hình sau: (Doanh nghieäp noäp thueá GTGT tröïc tieáp) I. Sè d− ®Çu thaùng 01/200x cña tμi kho¶n “Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n” laø: 30.000.000ñ II. Trong thaùng 01/200x coù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh sau: 1. Ruùt tieàn göûi ngaân haøng 20.000.000ñ ñeå traû nôï cho ngöôøi baùn. 2. Mua haøng hoaù nhaäp kho giaù thanh toaùn: 15.000.000ñ chöa traû tiÒn cho ngöôøi baùn. 3. Mua vaät lieäu nhaäp kho trò gi¸: 50.000.000ñ, trong ñoù traû baèng tieàn maët 30.000.000ñ, soá coøn laïi nôï ngöôøi baùn. 4. Vay ngaén haïn ngaân haøng traû heát nôï cho ngöôøi baùn. 5. Mua coâng cuï nhaäp kho, giaù thanh toaùn 5.000.000ñ, chöa traû tieàn cho ngöôøi baùn. Yeâu caàu: Haõy môû, ghi vaø khoaù soå taøi khoaûn “Phaûi traû cho ngöôøi baùn” cuoái thaùng 01/200x. Baøi soá 3 Taïi doanh nghieäp Y coù taøi lieäu sau: "Lôïi nhuaän chöa phaân phoái" (Laõi) cuûa doanh nghieäp coøn ñaàu thaùng: 15.000.000ñ Cuoái thaùng 01/200x keá toaùn keát chuyeån keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp nhö sau: 1. Laõi töø hoaït ñoäng baùn haøng: 10.000.000ñ 2. Loã töø hoaït ñoäng khaùch saïn: 15.000.000ñ 3. Loã töø hoaït ñoäng ñaàøu tö taøi chính: 3.000.000ñ 4. Laõi töø hoaït ñoäng khaùc: 1.000.000ñ. Yeâu caàu: Haõy môû, ghi vaø khoaù soå taøi khoaûn chöõ “Lôïi nhuaän chöa phaân phoái” cuoái thaùng 01/200x. Baøi soá 4 Hoaït ñoäng baùn haøng cuûa Cöûa haøng A phaùt sinh trong thaùng 01/200x nhö sau: (Doanh nghieäp noäp thueá GTGT tröïc tieáp). 1. Baùn haøng chöa thu tieàn trong thaùng theo giaù baùn: 10.000.000ñ. 2. Baùn haøng thu ngay baèng tieàn maët: 15.000.000ñ. 3. Baùn haøng chöa thu tieàn trong thaùng theo giaù baùn: 20.000.000ñ 4. Cuoái thaùng keát chuyeån: a. Chieát khaáu thöông maïi 2% treân giaù baùn ch−a cã thuÕ cho ngöôøi mua ñöôïc h−ëng ë nghieäp vuï (1) tröø vaøo nôï phaûi thu. b. Giaûm giaù haøng baùn ôû nghieäp vuï (3), soá tieàn giaûm giaù: 1.000.000ñ (Vì coù chöùng töø khieáu naïi veà haøng keùm phaåm chaát) vaø ñöôïc tröø vaøo nôï phaûi thu. 5. Thueá GTGT phaûi noäp trong th¸ng: 4.500.000ñ. 6. Cuoái thaùng keát chuyeån doanh thu thuaàn vaøo taøi khoaûn "Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh". 5
 6. Yeâu caàu: Haõy môû, ghi vaø khoaù soå taøi khoaûn “Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï” cuoái thaùng 01/200x. Baøi soá 5 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp cuûa coâng ty X phaùt sinh trong thaùng 01/200x nhö sau: 1. Chi tieàn maët mua vaên phoøng phaåm söû duïng ngay trò giaù: 1.000.000ñ 2. Phaûi traû tieàn dòch vuï baûo trì thieát bò laøm vieäc taïi vaên phoøng coâng ty: 500.000ñ. 3. Phaûi traû löông cho nhaân vieân quaûn lyù coâng ty: 7.000.000ñ. 4. Chuyeån tieàn göûi ngaân haøng traû tieàn theo hoaù ñôn tieáp khaùch cuûa coâng ty: 2.000.000ñ. 5. Phaûi traû tieàn ñieäân th¾p saùng, ñieän thoaïi theo giaù thanh toaùn: 1.100.000ñ; trong ñoù thueá GTGT 100.000ñ. 6. Cuoái thaùng keát chuyeån toaøn boä chi phí quaûn lyù doanh nghieäp ñeå xaùc ñònh keát quaû kinh doanh. Yeâu caàu: Haõy môû, ghi vaø khoaù soå taøi khoaûn “Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp” cuoái thaùng. (Bieát raèng doanh nghieäp noäp thueá GTGT tröïc tieáp). Baøi soá 6 Tμi liÖu liªn quan t¹i c«ng ty Z th¸ng 01/200x nh− sau: Cuoái thaùng keá toaùn keát chuyeån doanh thu, thu nhaäp vaø chi phí ñeå xaùc ñònh keát quaû kinh doanh: 1. Doanh thu thuaàn töø baùn haøng: 100.000.000ñ. 2. Giaù voán haøng baùn: 70.000.000ñ. 3. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính: 12.000.000ñ. 4. Chi phí taøi chính: 9.000.000ñ. 5. Thu nhaäp hoaït ñoäng khaùc 5.000.000ñ 6. Chi phí khaùc: 7.000.000ñ. 7. Chi phí baùn haøng: 4.000.000ñ. 8. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp: 6.000.000ñ. Yeâu caàu: Haõy môû, ghi vaø khoaù soå taøi khoaûn “Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh” toaøn coâng ty, chi tieát cho töøng hoaït ñoäng kinh doanh vaø hoaït ñoäng khaùc. Baøi soá 7 Taïi doanh nghieäp Y coù taøi lieäu sau: I. Vaät lieäu toàn kho ñaàu thaùng 01/200x: - Vaät lieäu A: 1.000kg x10.000ñ/kg = 10.000.000ñ - Vaät lieäu B: 3.000 kg x 20.000ñ/kg = 60.000.000ñ - Vaät lieäu C: 4 boä x 100.000ñ/boä = 400.000ñ. II. Trong thaùng 01/200x coù tình hình nhaäp, xuaát vaät lieäu sau: 1. Mua vaät lieäu nhaäp kho chöa traû tiÒn cho ngöôøi baùn: 6
 7. - Vaät lieäu A: 2.000kg x10.000ñ/kg = 20.000.000ñ - Vaät lieäu B: 1.000 kg x 20.000ñ/kg = 20.000.000ñ 2. Xuaát vaät lieäu theo gi¸ thùc tÕ dïng cho saûn xuaát saûn phaåm: - Vaät lieäu A: 1.500 kg x 10.000ñ/kg = 15.000.000ñ - Vaät lieäu B: 3.000 kg x 20.000ñ/kg = 60.000.000ñ - Vaät lieäu C 4 boä x 100.000ñ/boä = 400.000ñ. 3. Mua vaät lieäu nhaäp kho chöa tr¶ tiÒn cho ngöôøi baùn: - Vaät lieäu A: 1.000kg x10.000ñ/kg = 10.000.000ñ - Vaät lieäu C 2 boä x 100.000ñ/boä = 200.000ñ. 4. Xuaát vaät lieäu theo gi¸ thùc tÕ dïng cho saûn xuaát saûn phaåm: - Vaät lieäu A: 500 kg x 10.000ñ/kg = 5.000.000ñ - Vaät lieäu B xuaát heát sè vËt liÖu cßn tån trong kho. - Vaät lieäu C 1 boä x 100.000ñ/boä = 100.000ñ. Yeâu caàu: Haõy môû, ghi vaø khoaù soå taøi khoaûn “Nguyªn liÖu vËt liÖu” vμ c¸c chi tiÕt vËt liÖu A, B, C cña tμi kho¶n “Nguyªn liÖu vËt liÖu” taïi doanh nghieäp. Neâu nhaän xeùt soá dö ñaàu thaùng, tæng sè phaùt sinh trong thaùng, soá dö cuoái thaùng cuûa taøi khoaûn toång hôïp vaø tμi kho¶n chi tieát. Baøi soá 8 I. Soá dö ñaàu thaùng 01/200x cuûa moät soá taøi khoaûn taïi moät doanh nghieäp X nhö sau: - TK 138 "Phaûi thu khaùc" 1.500.000ñ. Trong ñoù: + Phaûi thu cuûa coâng nhaân A: 1.000.000ñ + Phaûi thu cuûa ñôn vò X: 500.000ñ - TK 338 "Phaûi traû phaûi noäp khaùc" 3.000.000ñ. Trong ñoù: + Phaûi traû cho coâng nhaân B: 1.200.000ñ + Phaûi traû cho ñôn vò Y: 1.800.000ñ. - TK 111 "Tieàn maët" 3.200.000ñ. II. Trong thaùng 01/200x coù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh sau: 1. Ñôn vò X traû nôï cho doanh nghieäp baèng tieàn maët: 500.000ñ. 2. Khaáu tröø tieàn löông cuûa coâng nhaân A veà khoaûn phaûi thu: 500.000ñ. 3. Chi tieàn maët traû nôï cho coâng nhaân B, soá tieàn: 1.200.000ñ. 4. Taïm giöõ tieàn löông cuûa coâng nhaân C (Do coâng nhaân C ñi coâng t¸c trong kyø chöa nhaän löông): 800.000ñ. 5. Chi tieàn maët traû nôï cho ñôn vò Y: 800.000ñ. Yeâu caàu: 1. Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh treân. 2. Phaûn aùnh tình hình treân vaøo taøi khoaûn keá toaùn coù lieân quan. 3. Cho bieát tình hình caùc khoaûn phaûi thu, phaûi traû khaùc vaøo cuoái ngaøy 31/01/200x. Baøi soá 9 7
 8. Tμi liÖu t¹i c«ng ty X nh− sau: I. T×nh h×nh thanh to¸n cña doanh nghiÖp víi ng−êi b¸n, ng−êi mua vμo ngμy 01/01/200x thÓ hiÖn qua sè d− cña hai tμi kho¶n sau: - TK Ph¶i thu kh¸ch hμng (131) (D− nî) 12.000.000® Chi tiÕt: + Ph¶i thu cña c«ng ty A: 10.000.000® + Ph¶i thu cña c«ng ty B: 2.000.000® - TK Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n (331) (D− cã) 8.000.000® Chi tiÕt: + Ph¶i tr¶ cho c«ng ty M: 5.000.000® + Ph¶i tr¶ cho c«ng ty N: 3.000.000® II. Trong th¸ng 01/200x cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh sau: 1. Mua nguyªn vËt liÖu trÞ gi¸: 5.000.000® cña c«ng ty N nhËp kho ch−a tr¶ tiÒn. 2. C«ng ty A tr¶ hÕt tiÒn cßn nî cho doanh nghiÖp b»ng chuyÓn kho¶n qua ng©n hμng. 3. Vay ng¾n h¹n tr¶ nî cho c«ng ty M: 4.000.000®. 4. øng tr−íc tiÒn mÆt cho c«ng ty P ®Ó mua hμng: 2.500.000® 5. C«ng ty B chuyÓn kho¶n tr¶ nî cho doanh nghiÖp: 2.000.000® 6. ChuyÓn tiÒn göi ng©n hμng tr¶ hÕt nî cho c«ng ty N vμ øng thªm: 4.000.000® ®Ó mua nguyªn vËt liÖu. 7. C«ng ty B tr¶ tr−íc tiÒn cho doanh nghiÖp b»ng tiÒn mÆt: 1.500.000®. 8. NhËp kho nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty P chuyÓn ®Õn, tiÒn hμng trõ vμo sè tiÒn ®· tr¶ tr−íc. Yªu cÇu: 1. Ph¶n ¸nh t×nh h×nh trªn vμo tμi kho¶n ch÷ "T" cã liªn quan. 2. TÝnh sè d− cuèi th¸ng cña c¸c TK 131, TK 331 vμ chi tiÕt cña c¸c tμi kho¶n nμy. Cho biÕt ý nghÜa sè d− cuèi th¸ng cña c¸c tμi kho¶n trªn? 3. LËp B¶ng tæng hîp chi tiÕt cña TK 131 vμ TK 331 cuèi th¸ng 01/200x. Baøi soá 10 H·y diÔn gi¶i råi ®Þnh kho¶n vμ ghi vμo tμi kho¶n ch÷ "T" c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh sau t¹i c«ng ty X: (BiÕt r»ng c«ng ty nép thuÕ GTGT trùc tiÕp) 1. Rót tiÒn göi ng©n hμng vÒ nhËp quü tiÒn mÆt: 10.000.000®. 2. Mua hμng ho¸ nhËp kho: 5.000.000® tiÒn ch−a thanh to¸n cho ng−êi b¸n. 3. Vay ng¾n h¹n ng©n hμng tr¶ nî cho ng−êi b¸n: 3.000.000®. 4. Chi tiÒn mÆt 2.000.000® tr¶ nî cho ng−êi b¸n. 5. Rót tiÒn göi ng©n hμng nhËp quü tiÒn mÆt: 10.000.000® vμ tr¶ tiÒn mua vËt liÖu nhËp kho: 20.000.000®. 6. Mua mét sè c«ng cô nhËp kho trÞ gi¸: 1.000.000® tiÒn ch−a thanh to¸n, chi phÝ vËn chuyÓn c«ng cô vÒ c«ng ty tr¶ b»ng tiÒn mÆt: 100.000®. 7. Trªn phiÕu nhËp kho ghi: - NhËp kho hμng ho¸ trÞ gi¸: 3.000.000® - NhËp kho vËt liÖu trÞ gi¸: 11.000.000®. §· tr¶ b»ng tiÒn mÆt 5.000.000®, sè cßn l¹i m¾c nî. Baøi soá 11 H·y nªu néi dung kinh tÕ cña c¸c ®Þnh kho¶n kÕ to¸n d−íi ®©y: 8
 9. 1. Nî TK 111 10.000.000® Cã TK 112 10.000.000® 2. Nî TK 156 5.000.000® Cã TK 331 5.000.000® 3. Nî TK 141 1.000.000® Cã TK 111 1.000.000® 4. Nî TK 622 15.000.000® Cã TK 334 15.000.000® 5. Nî TK 334 15.000.000® Cã TK 111 15.000.000® 6. Nî TK 155 20.000.000® Cã TK 154 20.000.000® 7. Nî TK 152 18.000.000® Cã TK 111 10.000.000® Cã TK 112 5.000.000® Cã TK 331 3.000.000® 8. Nî TK 911 76.000.000® Cã TK 632 70.000.000® Cã TK 641 1.000.000® Cã TK 642 5.000.000® 9. Nî TK 131 15.000.000® Nî TK 111 10.000.000® Cã TK 511 25.000.000® 10. Nî TK 311 5.000.000® Nî TK 331 10.000.000® Cã TK 112 15.000.000®. Baøi soá 12 Sè liÖu ph¶n ¸nh ë mét sè tμi kho¶n cña doanh nghiÖp X trong kú kinh doanh nh− sau: Nî TK 152 Cã Nî TK111 Cã Nî TK 112 Cã SD: 50.000 SD: 6.000 SD: 15.000 (2) 18.000 300 (1) 800 (3) (3) 800 150 (4) 10.000 (5) (4) 150 1.000 (6) 4.000 (8) (9) 600 Nî TK 152 - VLC Cã Nî TK 152 - VLP Cã Nî TK 152 - NL Cã SD: 40.000 SD: 5.000 SD: 5.000 (2) 15.000 (2) 1.000 (2) 2.000 (3) 500 (3) 100 (3) 200 (4) 100 (4) 50 Nî TK 338 Cã Nî TK 153 Cã Nî TK 138 Cã SD: 6.000 SD: 3.000 SD: 800 (6) 1.000 (1) 300 (7) 6.000 600 (9) Nî TK 331 Cã SD: 50.000 18.000 (2) 9
 10. (5) 10.000 6.000 (7) (8) 4.000 Yªu cÇu: 1. Tr×nh bμy néi dung kinh tÕ cña c¸c nghiÖp vô trªn. 2. Cho biÕt nh÷ng nghiÖp vô nμo kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn tæng sè tμi s¶n vμ tæng sè Nguån v«n? 3. Cho biÕt c¸c kho¶n doanh nghiÖp cßn ph¶i tr¶ vμ cßn ph¶i thu vμo cuèi th¸ng? Bμi sè 13 I. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vμo ngμy 31/3/200x t¹i c«ng ty T©n ViÖt nh− sau: (C«ng ty nép thuÕ GTGT theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp) §vt: 1.000® Tμi s¶n Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú A. Tμi s¶n ng¾n h¹n 1.700.000 1.690.000 1.TiÒn mÆt 80.000 100.000 2. Ph¶i thu kh¸ch hμng 400.000 450.000 3. Nguyªn liÖu vμ vËt liÖu 120.000 200.000 4. C«ng cô, dông cô 50.000 40.000 5.Thμnh phÈm 1.000.000 800.000 6. T¹m øng 50.000 100.000 B. Tμi s¶n dμi h¹n 2.960.000 2.950.000 1. TSC§ h÷u h×nh 3.000.000 3.000.000 2. Hao mßn TSC§ (40.000) (50.000) Tæng céng 4.660.000 4.664.000 Nguån vèn Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú A. Nî ph¶i tr¶ 1.350.000 1.000.000 1. Vay ng¾n h¹n 1.000.000 800.000 2. Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n 350.000 200.000 B. Vèn chñ së h÷u 3.310.000 3.640.000 1. Nguån vèn kinh doanh 3.000.000 3.000.000 2. Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 40.000 250.000 3. Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi 270.000 390.000 Tæng céng 4.660.000 4.664.000 II. Trong th¸ng 4/200x cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh sau: 1. Thu nî cña kh¸ch hμng b»ng tiÒn mÆt: 20.000.000® 2. §em tiÒn mÆt nép vμo ng©n hμng ®Ó më tμi kho¶n: 15.000.000®. 3. Mua c«ng cô trÞ gi¸: 3.000.000® ch−a tr¶ tiÒn cho ng−êi b¸n, chi phÝ vËn chuyÓn tr¶ b»ng tiÒn mÆt: 50.000®. 4. T¨ng nguån vèn kinh doanh do nhËn vèn gãp b»ng tiÒn göi ng©n hμng: 100.000.000® vμ b»ng mét TSC§ h÷u h×nh trÞ gi¸: 400.000.000®. 5. Vay ng¾n h¹n 10.000.000® tr¶ nî cho ng−êi b¸n. 6. TrÝch quü ®Çu t− ph¸t triÓn tõ lîi nhuËn ch−a ph©n phèi: 50.000.000®. 7. Thanh to¸n t¹m øng b»ng vËt liÖu nhËp kho trÞ gi¸: 55.000.000®. 8. ChuyÓn tiÒn göi ng©n hμng mua chøng kho¸n ng¾n h¹n trÞ gi¸: 10.000.000®. 9. Rót tiÒn göi ng©n hμng nhËp quü tiÒn mÆt: 30.000.000®. Yªu cÇu: 1. §Þnh kho¶n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trªn 10
 11. 2. Më, ghi vμ kho¸ sæ c¸c tμi kho¶n ch÷ "T"cuèi th¸ng 4/200x. 3. LËp “B¶ng c©n ®èi tμi kho¶n” cuèi th¸ng 4/200x./. Bμi sè 14 Mét doanh nghiÖp X cã sè d− ®Çu th¸ng 01/200x cña mét sè tμi kho¶n sau: - Sè d− Nî TK "Nguyªn liÖu, vËt liÖu": 50.000.000® - Sè d− Cã TK" Vay ng¾n h¹n" 10.000.000® Trong th¸ng 01/200x cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan sau: 1. Mua nguyªn vËt liÖu vÒ nhËp kho tiÒn ch−a thanh to¸n: 10.000.000® 2. Vay ng¾n h¹n 10.000.000® tr¶ nî cho ng−êi b¸n 3. NhËp kho nguyªn vËt liÖu tr¶ b»ng tiÒn t¹m øng: 5.000.000® 4. ChuyÓn tiÒn göi ng©n hμng tr¶ bít nî vay ng¾n h¹n: 7.000.000® 5. Mua nguyªn vËt liÖu tr¶ b»ng tiÒn vay ng¾n h¹n: 15.000.000® 6. XuÊt kho nguyªn vËt liÖu trÞ gi¸: 20.000.000® dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm 7. Chi tiÒn mÆt tr¶ nî vay ng¾n h¹n: 2.000.000® 8. XuÊt kho nguyªn vËt liÖu dïng cho b¸n hμng: 5.000.000® Yªu cÇu: H·y më, ghi vμ kho¸ sæ c¸c tμi kho¶n “Nguyªn liÖu, vËt liÖu" vμ " Vay ng¾n h¹n" Bμi sè 15 Sè d− Cã tμi kho¶n "Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi" ®Çu th¸ng 4/200x: 10.000.000®. Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn l·i (Lç) tõ c¸c ho¹t ®éng sau: - Lç tõ ho¹t ®éng kinh doanh 15.000.000® - L·i tõ ho¹t ®éng kh¸c 2.000.000® Yªu cÇu: H·y më, ghi vμ kho¸ sæ c¸c tμi kho¶n "Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi". Cã nhËn xÐt g× vÒ sè d− cuèi th¸ng cña tμi kho¶n nμy so víi sè d− ®Çu th¸ng? Bμi sè 16 T×nh h×nh doanh thu vμ chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng t¹i c«ng ty X nh− sau: (C«ng ty nép thuÕ GTGT theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp) 1. B¸n hμng víi gi¸ b¸n: 10.000.000® tiÒn ch−a thu, chi phÝ b¸n hμng: 50.000® tr¶ b»ng tiÒn mÆt 2. XuÊt bao b× ®Ó ®ãng gãi hμng b¸n trÞ gi¸: 300.000® 3. Thu ®−îc nî cña kh¸ch hμng ë nghiÖp vô (1) b»ng tiÒn mÆt sau khi trõ chiÕt khÊu thanh to¸n (Do ng−êi mua thanh to¸n tr−íc h¹n) 1% trªn sè nî. 4. B¸n hμng víi gi¸ b¸n: 10.000.000®, thu b»ng tiÒn mÆt. Chi phÝ vËn chuyÓn hμng ®i b¸n tr¶ b»ng tiÒn mÆt: 200.000® 5. Cuèi th¸ng tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép cho hμng tiªu thô trong th¸ng: 3.000.000® 6. Cuèi th¸ng tÝnh doanh thu b¸n hμng thuÇn vμ toμn bé chi phÝ ®Ó kÕt chuyÓn vμo tμi kho¶n " X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh" Yªu cÇu: H·y më, ghi vμ kho¸ sæ c¸c tμi kho¶n " Doanh thu b¸n hμng", "Chi phÝ b¸n hμng", "Chi phÝ tμi chÝnh". Cho nhËn xÐt sè d− cuèi th¸ng cña tμi kho¶n nμy? Bμi sè 17 T¹i doanh nghiÖp Y cã t×nh h×nh sau Tμi kho¶n "Nguyªn liÖu, vËt liÖu" tån kho ®Çu th¸ng 01/200x: - VËt liÖu chÝnh A: 20.000kg x 1.000 ®/kg = 20.000.000® 11
 12. - VËt liÖu phô B: 1.000kg x 1.500 ®/kg = 1.500.000® - VËt liÖu phô C: 1.000kg x 500 ®/kg = 500.000® - Nhiªn liÖu D: 500lÝt x 5.000 ®/lÝt = 2.500.000® Trong th¸ng 01/200x cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh sau: 1. Mua nguyªn liÖu chÝnh A: 80.000 kg x 1.000 ®/kg, ch−a tr¶ tiÒn cho ng−êi b¸n. 2. Mua vËt liÖu phô C: 500 kg x 500 ®/kg, nhiªn liÖu D: 100 lÝt x 5.000 ®/lÝt, tÊt c¶ tr¶ b»ng tiÒn mÆt. 3. XuÊt vËt liÖu chÝnh A: 40.000kg vμ vËt liÖu phô B: 1.000kg dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm. 4. Mua vËt liÖu phô B: 500kg x 1.500 ®/kg vμ vËt liÖu chÝnh A: 30.000kg x 1.000 ®/kg nhËp kho, tiÒn ch−a thanh to¸n. 5. XuÊt kho nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm: VËt liÖu chÝnh A: 80.000kg, vËt liÖu phô B: 300kg, vËt liÖu phô C: 1.000kg, nhiªn liÖu D: 500 lÝt. 6. Mua nhiªn liÖu D: 200 lÝt x 5.000 ®/lÝt, vËt liÖu phô C: 200kg x 500 ®/kg, tÊt c¶ tr¶ b»ng tiÒn göi ng©n hμng. Yªu cÇu: H·y më, ghi vμ kho¸ sæ tμi kho¶n "Nguyªn liÖu,vËt liÖu" vμ chi tiÕt cña tμi kho¶n nμy. Cho biÕt t×nh h×nh nhËp kho tõng thø nguyªn vËt liÖu trong th¸ng. Bμi sè 18 H·y diÔn gi¶i vμ ®Þnh kho¶n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ë bμi tËp sè: 14, 15, 16, 17. Bμi sè 19 H·y nªu néi dung kinh tÕ cña c¸c ®Þnh kho¶n kÕ to¸n sau vμ cho biÕt ®Þnh kho¶n nμo liªn quan ®Õn c¶ "Tμi s¶n vμ Nguån vèn" 1. Nî TK 111 2. Nî TK 156 Cã TK 112 Cã TK 311 3. Nî TK 421 4. Nî TK 311 Cã TK 414 Cã TK 111 5. Nî TK 141 6. Nî TK 211 Cã TK 111 Cã TK 411 7. Nî TK 111 8. Nî TK 156 Nî TK 112 Nî TK 152 Cã TK 511 Cã TK 331 9. Nî TK 111 10. Nî TK 311 Nî TK 156 Nî TK 331 Cã TK 141 Nî TK 333 Cã TK 112 11. Nî TK 153 12. Nî TK 411 Cã TK 111 CãTK 111 Cã TK 331 Cã TK 112 13. Nî TK 311 14. Nî TK 211 Cã TK 131 Cã TK 411 Cã TK 111 Cã TK 111 Cã TK 112 Bμi sè 20 H·y ®Þnh kho¶n vμ ph¶n ¸nh vμo tμi kho¶n ch÷ "T' c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh d−íi ®©y vμ sau ®ã t¸ch c¸c ®Þnh kho¶n phøc t¹p thμnh c¸c ®Þnh kho¶n gi¶n ®¬n? 1. Vay ng¾n h¹n ng©n hμng tr¶ nî cho ng−êi b¸n: 10.000.000®. 12
 13. 2. B¸n hμng víi gi¸ ho¸ ®¬n: 100.000.000®, ®· thu b»ng tiÒn mÆt: 50.000.000® sè cßn l¹i kh¸ch hμng khÊt nî. 3. Mua hμng ho¸ nhËp kho trÞ gi¸: 50.000.000®, nguyªn liÖu nhËp kho trÞ gi¸: 10.000.000®, tiÒn ch−a thanh to¸n. 4. T¨ng nguån vèn kinh doanh do cæ ®«ng gãp vèn b»ng tiÒn mÆt: 10.000.000®, b»ng tiÒn göi ng©n hμng: 90.000.000®. 5. Mua c«ng cô, dông cô nhËp kho trÞ gi¸: 15.000.000® tr¶ ngay b»ng tiÌn mÆt 5.000.000®, sè cßn l¹i m¾c nî. Bμi sè 21 Doanh nghiÖp s¶n xuÊt Y, ®Çu th¸ng 01/200x tån kho vËt liÖu A: 100.000.000®, vËt liÖu B: 70.000.000® Trong th¸ng 01/200x cã t×nh h×nh liªn quan sau: 1. XuÊt vËt liÖu trong th¸ng: - VËt liÖu A dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm: 80.000.000®, dïng cho qu¶n lý ph©n x−ëng: 5.000.000®. - VËt liÖu B dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm: 50.000.000® 2. Mua nguyªn vËt liÖu nhËp kho, vËt liÖu A trÞ gi¸: 120.000.000®, vËt liÖu B trÞ gi¸: 50.00.000®, tiÒn ch−a thanh to¸n. 3. Rót tiÒn göi ng©n hμng tr¶ nî cho ng−êi b¸n ë nghiÖp vô (2) sau khi trõ chiÕt khÊu thanh to¸n ®−îc h−ëng 850.000® (Do thanh to¸n tr−íc h¹n). 4. XuÊt vËt liÖu trong th¸ng: - VËt liÖu A dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm: 10.000.000® - VËt liÖu B dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm: 50.000.000®, dïng cho qu¶n lý ph©n x−ëng: 3.000.000®, dïng cho qu¶n lý doanh nghiÖp: 2.000.000®. 5. Mua nguyªn vËt liÖu nhËp kho, vËt liÖu A trÞ gi¸: 30.000.000®, tr¶ b»ng tiÒn göi ng©n hμng, chi phÝ vËn chuyÓn tr¶ b»ng tiÒn mÆt: 200.000®. Yªu cÇu: §Þnh kho¶n tæng hîp vμ chi tiÕt c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trªn? Bμi sè 22 Tμi liÖu (§vt: 1.000®ång) I - T×nh h×nh tμi s¶n ë doanh nghiÖp A&B ®Çu th¸ng 3/200x nh− sau: - TiÒn mÆt 20.000 - Ph¶i thu kh¸ch hμng 70.000 - Vay ng¾n h¹n 40.000 - Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 5.300.000 - Hao mßn tμi s¶n cè ®Þnh 100.000 - TiÒn göi ng©n hμng 48.000 - Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi (L·i) 20.000 - Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 40.000 - Nguyªn liÖu vËt liÖu 80.000 - Nguån vèn kinh doan7h 5.318.000 II - T×nh h×nh ph¸t sinh trong th¸ng 3/200x nh− sau: 1. Doanh nghiÖp ®−îc cÊp trªn cÊp mét tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh cßn míi, trÞ gi¸: 100.000. 2. Rót tiÒn göi ng©n hμng vÒ nhËp quü tiÒn mÆt 20.000 3. Chi tiÒn mÆt ®Ó mua nguyªn vËt liÖu:700, c«ng cô dông cô: 300 nhËp kho. 4. Vay ng¾n h¹n ng©n hμng tr¶ nî cho ng−êi b¸n: 10.000 5. NhËn ®−îc b¸o Cã cña ng©n hμng vÒ sè tiÒn ng−êi mua tr¶: 60.000 13
 14. 6. ChuyÓn tr¶ l¹i cho cÊp trªn mét tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh, nguyªn gi¸: 30.000 ®· khÊu hao 20.000 lμm gi¶m vèn knh doanh. 7. NhËn ®−îc b¸o Nî cña ng©n hμng vÒ sè tiÒn chuyÓn tr¶ nî cho ng−êi b¸n: 20.000, tr¶ nî vay ng¾n h¹n: 50.000. 8. Mua nguyªn vËt liÖu nhËp kho trÞ gi¸: 10.000, tiÒn ch−a thanh to¸n, chi phÝ vËn chuyÓn tr¶ b»ng tiÒn mÆt: 100 Yªu cÇu: 1. §Þnh kho¶n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trªn. 2. Më tμi kho¶n kÕ to¸n theo h×nh thøc ch÷ "T" ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh trªn. Kho¸ sæ c¸c tμi kho¶n cã liªn quan cuèi th¸ng 3/200x. 3. LËp "B¶ng c©n ®èi tμi kho¶n" cuèi th¸ng 3/200x C. H−íng dÉn gi¶i mét sè bμi tËp tiªu biÓu Bμi sè 1 Më tμi kho¶n "TiÒn mÆt" cuèi th¸ng 01/200x (§vt: 1.000®) TK tiÒn mÆt 10.000 (2) 15.000 5.000 (1) (3) 30.000 7.000 (4) (5) 10.000 15.000 (6) Céng: 28.000 27.000 SD: 11.000 Bμi sè 2 (§vt: 1.000®) C¸ch ph¶n ¸nh t−¬ng tù ta cã kÕt cÇu cña TK ”Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n” nh− sau: SD ®Çu kú bªn Cã : 30.000 Tæng SPS bªn Nî: 65.000 Tæng SPS bªn Cã: 40.000 SD cuèi kú bªn Cã: 5.000 Bμi sè 3 (§vt: 1.000®) C¸ch ph¶n ¸nh t−¬ng tù ta cã kÕt cÇu cña TK” Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi” nh− sau: SD ®Çu kú bªn Cã : 15.000 Tæng SPS Nî: 18.000 Tæng SPS Cã: 11.000 SD cuèi kú bªn Cã: 5.000 Bμi sè 4 (§vt: 1.000®) C¸ch ph¶n ¸nh t−¬ng tù ta cã kÕt cÇu cña TK "Doanh thu b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô” nh− sau: Tæng SPS Nî: 45.000 Tæng SPS Cã: 45.000 Tμi kho¶n nμy cuèi th¸ng kh«ng cßn sè d− DTT = 45.000 - (4.500 + 1.200) = 39.300 Bμi sè 5 Më tμi kho¶n "Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp” cuèi th¸ng 01/200x (§vt: 1.000®) C¸ch ph¶n ¸nh t−¬ng tù ta cã kÕt cÇu cña TK "Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp” nh− sau: Tæng SPS Nî: 11.600 Tæng SPS Cã: 11.6000 Tμi kho¶n nμy cuèi th¸ng kh«ng cßn sè d− 14
 15. Bμi sè 6 Më tμi kho¶n "X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh" vμ chi tiÕt cho tõng ho¹t ®éng kinh doanh, ho¹t ®éng kh¸c (§vt: 1.000®) L·i (Lç) H§KD = (100.000 + 12.000) - (80.000 + 9.000) = + 23.000 ( L·i) L·i (Lç) H§ kh¸c = 5.000 - 7.000 = - 2.000 (Lç) TK X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 100.000 (1) (2) 70.000 12.000 (3) (4) 9.000 5.000 (5) (6) 7.000 (7) 4.000 (8) 6.000 (9a) 23.000 2.000 (9b) Céng: 119.000 119.000 Chi tiÕt X§KQ - H§KD Chi tiÕt X§KQ -H§ kh¸c 100.000 (1) 5.000 (5) (2) 70.000 12.000 (3) (6) 7.000 (4) 9.000 2.000 (9b) (7) 4.000 (8) 6.000 (9a) 23.000 Céng: 112.000 112.000 Céng: 7.000 7.000 Bμi sè 7 Më tμi kho¶n "Nguyªn liÖu vËt liÖu" vμ chi tiÕt cña TK nμy (§vt: 1.000®) TK Nguyªn liÖu vμ vËt liÖu VËt liÖu A SD: 70.400 SD: 10.000 (1) 40.000 (1) 20.000 75.400 (2) 15.000 (2) (3) 10.200 (3) 10.000 25.100 (4) 5.000 (4) Céng: 50.200 100.500 Céng: 30.000 20.000 SD: 20.100 SD: 20.000 VËt liÖu B VËt liÖu C SD: 60.000 SD: 400 (1) 20.000 60.000 (2) 400 (2) 20.000 (4) (3) 200 100 (4) Céng: 20.000 80.000 Céng: 200 500 SD: - SD: 100 15
 16. * NhËn xÐt: - Sè d− ®Çu th¸ng cña vËt liÖu A, B, C chÝnh b»ng sè d− ®Çu th¸ng cña tμi kho¶n nguyªn liÖu vËt liÖu = 70.400 - Tæng SPS Nî, SPS Cã trong th¸ng cña c¸c chi tiÕt vËt liÖu A, B, C chÝnh b»ng SPS Nî, SPS Cã cña tμi kho¶n nguyªn liÖu vËt liÖu. - Sè d− cuèi th¸ng cña c¸c chi tiÕt vËt liÖu A, B, C chÝnh b»ng sè d− cuèi th¸ng cña tμi kho¶n nguyªn liÖu vËt liÖu = 20.100 Bμi sè 8 Yªu cÇu 1: §Þnh kho¶n kÕ to¸n (§vt: 1.000®) 1. Nî TK 111 500 Cã TK 138 (§V X) 500 2. Nî TK 334 500 Cã TK 138 (CN A) 500 3. Nî TK 338 (CN B) 1.200 Cã TK 111 1.200 4. Nî TK 334 800 Cã TK 338 (CN C) 800 5. Nî TK 338 (§V Y) 800 Cã TK 111 800 Yªu c©u 2: (Sinh viªn tù ph¶n ¸nh) Yªu cÇu 3: - Cuèi th¸ng cßn ph¶i thu: 500, trong ®ã ph¶i thu cña CN A: 500 - Cuèi th¸ng cßn ph¶i tr¶: 1.800, trong ®ã: ph¶i tr¶ cho §V Y: 1.000 ph¶i tr¶ cho CN C: 800 Bμi sè 9 Yªu cÇu 1: (§vt: 1.000®) TK 131 TK 331 TK 152 12.000 8.000 SD xx 10.000 (2) 5.000 (1) 5.000 2.000 (5) (3) 4.000 1.500 (7) (4) 2.500 (6) 12.000 2.500 (8) 2.500 - 13.500 18.500 7.500 7.500 - SD: 1.500 SD: 3.000 SD: xx TK 112 TK 311 TK 111 SD: xx SD: xx SD: xx (2) 10.000 4.000 (3) 2.500 (4) (5) 2.000 (7) 1.500 12.000 (6) 12.000 12.000 - 4.000 1.500 2.500 SD: xx SD: xxx SD: xx TK 131 CTy A TK 131 CTy B TK 331 CTy M 10.000 2.000 5.000 10.000 (2) 2.000 (5) (3) 4.000 16
 17. 1.500 ( 7) - 10.000 - 3.500 4.000 - SD: - SD: 1.500 SD: 1.000 TK 331 CTy N TK 331 CTy P 3.000 5.000 (1) (4) 2.500 ( 6) 12.000 2.500 (8) 12.000 5.000 2.500 2.500 SD: 4.000 SD: - Yªu cÇu 2: - Cuèi th¸ng tμi kho¶n 131 d− Cã: 1.500 lμ sè tiÒn DN ®· nhËn tr−íc cña c«ng ty B: 1.500. - Cuèi th¸ng tμi kho¶n 331 d− Nî: 3.000; lμ sè tiÒn DN cßn ph¶i tr¶ cho c«ng ty M: 1.000 vμ ®· tr¶ tr−íc tiÒn hμng cho c«ng ty N: 4.000. Yªu cÇu 3: B¶ng tæng hîp chi tiÕt cña tμi kho¶n 131 Th¸ng 01/200x §vt: 1.000® §èi t−îng D§K SPS DCK ph¶i thu Nî Cã Nî Cã Nî Cã Sè d− 12.000 C«ng ty A 10.000 10.000 C«ng ty B 2.000 3.500 1.500 C«ng SPS x x - 13.500 x x S« d− x x - - 1.500 B¶ng tæng hîp chi tiÕt cña tμi kho¶n 331 Th¸ng 01/200x §vt: 1.000® §èi t−îng D§K SPS DCK ph¶i tr¶ Nî Cã Nî Cã Nî Cã Sè d− 8.000 - C«ng ty M 5.000 4.000 - 1.000 - C«ng ty N 3.000 12.000 5.000 4.000 - C«ng ty P 2.500 2.500 - Céng x x 18.500 7.500 x x Sè d− x x - - 3.000 Bμi 10: (§vt: 1.000®) 1. NV (1): Rót TGNH vÒ nhËp quü tiÒn mÆt: 10.000 - Ph©n tÝch: Rót TGNH → TGNH gi¶m → Vèn gi¶m NhËp quü TM → TM t¨ng → Vèn t¨ng - Nguyªn t¨c: Vèn gi¶m → Ghi vμo bªn Cã tμi kho¶n "TGNH" 17
 18. Vèn T¨ng → Ghi vμo bªn Nî tμi kho¶n "TM" - §Þnh kho¶n: Nî TK 111 10.000 Cã TK 112 10.000 TK 112 TK 111 SD: xxx SD: xxx 10.000 (1) 10.000 2. NV (2): Mua hμng ho¸ nhËp kho ch−a tr¶ tiÒn cho ng−êi b¸n: 5.000 - Ph©n tÝch: Hμng ho¸ nhËp kho → Hμng ho¸ t¨ng → Vèn t¨ng Ch−a thanh to¸n → Nî ph¶i tr¶ t¨ng → Nguån vèn t¨ng - Nguyªn t¨c: Vèn t¨ng → Ghi vμo bªn Nî tμi kho¶n "Hμng ho¸" Nguån vèn T¨ng → Ghi vμo bªn Cã tμi kho¶n "Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n" - §Þnh kho¶n: Nî TK 156 5.000 Cã TK 331 5.000 TK 331 TK 156 SD: xxx SD: xxx 5.000 (2) 5.000 3. NV (3): Vay ng¾n h¹n ng©n hμng tr¶ nî cho ng−êi b¸n: 3.000 - Ph©n tÝch: Vay ng¾n h¹n → Nî vay t¨ng → Nguån vèn t¨ng Tr¶ nî ng−êi b¸n → Nî ph¶i tr¶ gi¶m → Nguån vèn gi¶m - Nguyªn t¨c: Nguån vèn t¨ng → Ghi vμo bªn Cã tμi kho¶n "Vay ng¾n h¹n" Nguån vèn gi¶m → Ghi vμo bªn Nî tμi kho¶n "Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n" - §Þnh kho¶n: Nî TK 331 3.000 Cã TK 311 3.000 TK 311 TK 331 SD: xxx SD: xxx 3.000 (3) 3.000 4. NV (4): Chi tiÒn mÆt tr¶ nî cho ng−êi b¸n: 2.000 - Ph©n tÝch: Chi tiÒn mÆt → tiÒn mÆt gi¶m → Vèn gi¶m Tr¶ nî ng−êi b¸n → Nî ph¶i tr¶ gi¶m → Nguån vèn gi¶m - Nguyªn t¨c: Vèn gi¶m → Ghi vμo bªn Cã tμi kho¶n "TM" Nguån vèn gi¶m → Ghi vμo bªn Nî tμi kho¶n "Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n" - §Þnh kho¶n: Nî TK 331 2.000 Cã TK 111 2.000 TK 111 TK 331 SD: xxx SD: xxx 2.000 (4) 2.000 5. NV (5): Rót TGNH nhËp quü tiÒn mÆt: 10.000 vμ tr¶ tiÒn mua vËt liÖu nhËp kho: 20.000 - Ph©n tÝch: Rót TGNH → TGNH gi¶m → Vèn gi¶m NhËp quü TM → TM t¨ng → Vèn t¨ng 18
 19. NhËp kho vËt liÖu → VËt liÖu t¨ng → Vèn t¨ng - Nguyªn t¨c: Vèn gi¶m → Ghi vμo bªn Cã tμi kho¶n "TGNH" Vèn T¨ng → Ghi vμo bªn Nî tμi kho¶n "TM" Vèn T¨ng → Ghi vμo bªn Nî tμi kho¶n " Nguyªn liÖu vËt liÖu - §Þnh kho¶n: Nî TK 111 10.000 Nî TK 152 20.000 Cã TK 112 30.000 TK 112 TK 111 SD: xxx SD: xxx 30.000 (5) 10.000 TK 152 SD: xx 20.000 6. NV (6): Mua dông cô nhËp kho tiÒn ch−a thanh to¸n: 1.000 chi phÝ vËn chuyÓn tr¶ b»ng tiÒn mÆt: 100 - Ph©n tÝch: NhËp kho dông cô → C«ng cô dông cô t¨ng → Vèn t¨ng Ch−a thanh to¸n → Nî ph¶i tr¶ t¨ng → Nguån vèn t¨ng Chi tiÒn mÆt → TiÒn mÆt gi¶m → Vèn gi¶m - Nguyªn t¨c: Vèn t¨ng → Ghi vμo bªn Nî tμi kho¶n "C«ng cô dông cô" Nguån vèn T¨ng → Ghi vμo bªn Cã tμi kho¶n "Ph¶i tr¶ cho NB" Vèn gi¶m → Ghi vμo bªn Cã tμi kho¶n " TM" - §Þnh kho¶n: Nî TK 153 1.100 Cã TK 331 1.000 Cã TK 111 100 TK 331 TK 153 SD: xx SD: xxx 1.000 (6) 1.100 TK 111 SD: xx 100 7. NV (7): Mua hμng ho¸ nhËp kho: 3.000 vμ vËt liÖu nhËp kho: 11.000, tr¶ b»ng tiÒn mÆt: 5.000 sè cßn l¹i khÊt nî. - Ph©n tÝch: NhËp kho hμng ho¸ → Hμng ho¸ t¨ng → Vèn t¨ng NhËp kho vËt liÖu → VËt liÖu t¨ng → Vèn t¨ng Chi tiÒn mÆt → TiÒn mÆt gi¶m → Vèn gi¶m Ch−a thanh to¸n → Nî ph¶i tr¶ t¨ng → Nguån vèn t¨ng - Nguyªn t¨c: Vèn t¨ng → Ghi vμo bªn Nî tμi kho¶n "Hμng ho¸" Vèn t¨ng → Ghi vμo bªn Nî tμi kho¶n "Nguyªn liÖu vËt liÖu¸" Vèn gi¶m → Ghi vμo bªn Cã tμi kho¶n " TM" Nguån vèn T¨ng → Ghi vμo bªn Cã tμi kho¶n "Ph¶i tr¶ cho NB" 19
 20. - §Þnh kho¶n: Nî TK 156 3.000 Nî TK 152 11.000 Cã TK 111 5.000 Cã TK 331 9.000 TK 331 TK 156 SD: xx SD: xxx 9.000 (7) 3.000 TK 111 TK 152 SD: xx SD: xx 5.000 11.000 Bμi sè 11 Néi dung kinh tÕ cña c¸c ®Þnh kho¶n kÕ to¸n sau: (§vt: 1.000®) 1. Rót TGNH vÒ nhËp quü tiÒn mÆt: 10.000 2. Mua hμngho¸ nhËp kho ch−a tr¶ tiÒn cho ng−êi b¸n: 5.000 3. Chi tiÒn mÆt t¹m øng cho CNV: 1.000 4. TÝnh tiÒn l−¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt s¶n phÈm: 15.000 5. Chi tiÒn mÆt tr¶ l−¬ng cho CNV: 15.000 6. Cuèi th¸ng nhËp kho thμnh phÈm theo gi¸ thμnh thùc tÕ: 20.000 7. Mua nguyªn vËt liÖu nhËp kho trÞ gi¸: 18.000 ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt: 10.000, TGNH: 5.000 sè cßn l¹i khÊt nî. 8. Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn gi¸ vèn hμng b¸n: 70.000, chi phÝ b¸n hμng: 1.000, chi phÝ QLDN: 5.000 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 9. B¸n hμng trong th¸ng thu b»ng tiÒn mÆt: 10.000, cho ng−êi mua chÞu: 15.000 10. ChuyÓn TGNH ®Ó tr¶ nî vay ng¾n h¹n: 5.000, tr¶ nî ng−êi b¸n: 10.000 Bμi sè 12 Yªu cÇu 1: Néi dung kinh tÕ cña c¸c ®Þnh kho¶n kÕ to¸n (§vt: 1.000®) 1. Mua c«ng cô dông cô nhËp kho tr¶ b»ng tiÒn mÆt: 300 2. Mua nguyªn vËt liÖu nhËp kho ch−a tr¶ tiÒn cho ng−êi b¸n: 18.000; trong ®ã: VLC: 15.000; VLP: 1.000; Nhiªn liÖu: 2.000 3. Mua nguyªn vËt liÖu nhËp kho tr¶ b»ng TGNH: 800; trong ®ã: VLC: 500; VLP: 100; Nhiªn liÖu: 200 4. Mua nguyªn vËt liÖu nhËp kho tr¶ b»ng tiÒn mÆt: 150; trong ®ã: VLC: 100; Nhiªn liÖu:50 5. ChuyÓn TGNH tr¶ nî cho ng−êi b¸n: 10.000 6. Chi tiÒn mÆt tr¶ nî ph¶i tr¶ kh¸c: 1.000 7. Mua c«ng cô dông cô nhËp kho ch−a tr¶ tiÒn cho ng−êi b¸n: 6.000 8. ChuyÓn TGNH tr¶ nî cho ng−êi b¸n: 4.000 9. Thu nî ph¶i thu kh¸c b»ng tiÒn mÆt: 600 Yªu cÇu 2: Nh÷ng nghiÖp vô kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn tæng TS vμ tæng NV gåm: NV (1), NV (3), NV (4) Yªu cÇu 3: - Cuèi th¸ng DN cßn ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n: 60.000, ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c: 5.000 - Cuèi th¸ng DN cßn ph¶i thu kh¸c: 200. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản