Giáo trình Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng

Chia sẻ: Phuc Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
49
lượt xem
15
download

Giáo trình Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng, phân loại kiến trúc, thiết kế an toàn, vấn đề kỹ thuật,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng

NGUYEÂN LYÙ THIEÁT KEÁ<br /> KIEÁN TRUÙC DAÂN DUÏNG<br /> <br /> <br /> <br /> PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: MUÏC ÑÍCH VAØ YEÂU CAÀU CUÛA MOÂN HOÏC .<br /> <br /> <br /> <br /> CHÖÔNG I : KHAÙI NIEÄM VEÀ KIEÁN TRUÙC VAØ PHAÂN LOAÏI KIEÁN TRUÙC .<br /> <br /> <br /> <br /> CHÖÔNG II : CAÙC ÑAËC ÑIEÅM VAØ YEÂU CAÀU CUÛA KIEÁN TRUÙC .<br /> <br /> <br /> <br /> CHÖÔNG III : PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN VAØ TÖ DUY TRONG THIEÁT KEÁ KIEÁN TRUÙC<br /> <br /> <br /> <br /> CHÖÔNG IV : KHOÂNG GIAN COÂNG NAÊNG VAØ CAÙC NGUYEÂN TAÉC THIEÁT KEÁ .<br /> <br /> <br /> <br /> CHÖÔNG V : CAÙC NGUYEÂN TAÉC TOÅ HÔÏP KHOÂNG GIAN MAËT BAÈNG<br /> VAØ CAÙC GIAÛI PHAÙP BOÁ CUÏC MAËT BAÈNG KIEÁN TRUÙC .<br /> <br /> <br /> <br /> CHÖÔNG VI : CAÙC NGUYEÂN TAÉC THIEÁT KEÁ TOÅ CHÖÙC GIAO THOÂNG BEÂN TRONG<br /> VAØ BEÂN NGOAØI COÂNG TRÌNH .<br /> <br /> <br /> <br /> CHÖÔNG VII : CAÙC NGUYEÂN TAÉC TOÅ HÔÏP HÌNH KHOÁI KHOÂNG GIAN<br /> VAØ THIEÁT KEÁ MAËT ÑÖÙNG KIEÁN TRUÙC .<br /> <br /> <br /> <br /> CHÖÔNG VIII : CAÙC NGUYEÂN TAÉC THIEÁT KEÁ AN TOAØN THOAÙT NGÖÔØI<br /> TRONG COÂNG TRÌNH KIEÁN TRUÙC .<br /> <br /> <br /> <br /> CHÖÔNG IX : CAÙC NGUYEÂN TAÉC THIEÁT KEÁ NEÀN DOÁC CHO PHOØNG KHAÙN GIAÛ<br /> VAØ KHAÙN ÑAØI COÂNG TRÌNH TDTT .<br /> <br /> <br /> <br /> CHÖÔÙNG X : CAÙC VAÁN ÑEÀ KYÕ THUAÄT TRONG THIEÁT KEÁ KIEÁN TRUÙC .<br /> <br /> 1<br /> <br /> CHÖÔNG I :<br /> <br /> NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM VEÀ KIEÁN TRUÙC<br /> VAØ PHAÂN LOAÏI KIEÁN TRUÙC<br /> I. NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM CHUNG<br /> I.1 Kieán truùc laø ngheä thuaät vaø khoa hoïc thieát keá , xaây döïng caùc coâng trình vaø caùc toå hôïp coâng<br /> trình theo nhöõng tieâu chuaån thaåm myõ vaø chöùc naêng ,<br /> I.2 Thieát keá kieán truùc laø vieäc laäp caùc baûn veõ theå hieän keát quaû nghieân cöùu khoa hoïc kyõ thuaät<br /> vaø ngheä thuaät kieán truùc ñeå thöïc hieän vieäc xaây döïng coâng trình .<br /> I.3 Nguyeân lyù thieát keá kieán truùc laø nhöõng nguyeân taéc , lyù luaän cô baûn ñöôïc duøng laøm cô sôû ñeå<br /> thieát keá coâng trình kieán truùc .<br /> I.4 Moân hoïc nguyeân lyù thieát keá seõ cung caáp cho ngöôøi thieát keá nhöõng nguyeân taéc cô baûn ñeå<br /> saùng taùc kieán truùc , töùc laø nhöõng nguyeân taéc veà toå chöùc khoâng gian , boá cuïc quy hoaïch ,hình thöùc<br /> beân ngoaøi vaø beân trong cuûa noùtrong moái quan heä chaët cheõ vôùi keát caáu , vaät lyù kieán truùc vaø caùc heä<br /> thoáng kyõ thuaät coâng trình phuïc vuï cho nhu caàu söû duïng .<br /> I.5 Thieát keá kieán truùc laø moät hoaït ñoäng saùng taïo cuûa con ngöôøi ñeå taïo ra moâi tröôøng môùi<br /> nhaèm thoaû maõn nhöõng yeâu caàu cuûa ñôøi soáng con ngöôøi veà maët vaät chaát vaø tinh thaàn .<br /> - Moät taùc phaåm kieán truùc ñöôïc taïo neân bôûi söï keát hôïp chaët cheõ giöõa chöùc naêng söû duïng vaø<br /> taùc duïng thaåm myõ . Noù khoâng chæ ñôn thuaànlaø moät saûn phaåm öùng duïng KHKT. maø coøn laø moät saùng<br /> taïo ngheä thuaät<br /> - Taùc phaåm kieán truùc khoâng chæ laø nhöõng coâng trình rieâng leû , maø coøn coù theå laø moät taäp hôïp<br /> nhieàu coâng trình phoái hôïp vôùi nhau vaø vôùi moâi tröôøng xung quanh taïo neân moät toå hôïp , moät toång theå<br /> kieán truùc : ñöôøng phoá , laøng xoùm , trung taâm , ñoâ thò ...<br /> I.6 Kieán truùc sö : Theo Le Corbusier” Kieán truùc sö laø ngöôøi coù taâm hoàn cuûa nhaø thi só , coù ñoâi<br /> baøn tay cuûa ngöôøi ngheä si , vaø coù boä oùc cuûa nhaø khoa hoïc” .<br /> „ - Ngöôøi kieán truùc sö haønh ngheà thieát keá kieán truùc phaûi naém vöõng nhöõng nguyeân taéc , lyù luaän<br /> cô baûn ñöôïc duøng laøm cô sôû ñeå thieát keá coâng trình kieán truùc<br /> „ - Kieán truùc sö phaûi coù khaû naêng ñieàu hôïp ñöôïc caùc chuyeân gia cuûa caùc chuyeân ngaønh kyõ<br /> thuaät khaùc cuøng tham gia thieát keá vaø xaây döïng coâng trình .<br /> - Kieán truùc sö phaûi coù khaû naêng bao quaùt toaøn dieäncoâng vieäc töø luùc môùi baét ñaàu cho ñeán khi<br /> coâng trình ñöôïc ñöa vaøo söû duïng .<br /> II. PHAÂN LOAÏI KIEÁN TRUÙC : Caùc coâng trình kieán truùc ñöôïc phaân thaønh 3 loaïi :<br /> 1. KIEÁN TRUÙC CAÙC COÂNG TRÌNH DAÂN DUÏNG .<br /> .<br /> 2. KIEÁN TRUÙC CAÙC COÂNG TRÌNH COÂNG NGHIEÄP.<br /> 3. KIEÁN TRUÙC CAÙC COÂNG TRÌNH NOÂNG NGHIEÄP.<br /> KIEÁN TRUÙC CAÙC COÂNG TRÌNH DAÂN DUÏNG ÑÖÔÏC PHAÂN THAØNH 2 LOAÏI<br /> ‟ KIEÁN TRUÙC NHAØ ÔÛ & KIEÁN TRUÙC COÂNG TRÌNH COÂNG COÄNG<br /> A. Phaân loaïi theo chöùc naêng söû duïng .<br />  Kieán truùc caùc coâng trình nhaø ôû : Nhaø ôû nhoû , chung cö thaáp & cao taàng , nhaø ôû taäp theå<br />  Kieán truùc caùc coâng trình tröôøng hoïc : Tröôøng maàm non , tröôøng hoïc phoå thoâng ....<br /> 2<br /> <br /> Kieán truùc caùc coâng trình tröôøng trung hoïc chuyeân nghieäp , daïy ngheà<br /> Kieán truùc caùc coâng trình tröôøng ñaïi hoïc vaø caùc vieän nghieân cöùu<br /> Kieán truùc caùc coâng trình y teá : Traïm xaù , trung taâm y teá , beänh vieän , nhaø ñieàu döôõng ,...<br /> Kieán truùc caùc coâng trình thöông maïi dòch vuï : Chôï , sieâu thò , trung taâm mua baùn ...<br /> Kieán truùc caùc coâng trình coâng sôû , haønh chính , vaên phoøng laøm vieäc .<br /> Kieán truùc caùc coâng trình theå duïc theå thao : Nhaø thi ñaáu , hoà bôi , saân vaän ñoäng<br /> Kieán truùc caùc coâng trình giao thoâng : Beán taøu , beán xe , nhaø ga caûng haøng khoâng ,<br /> caûng bieån ...<br />  Kieán truùc caùc coâng trình vaên hoaù :<br /> - Caâu laïc boä , nhaø vaên hoaù , cung vaên hoaù , thö vieän .<br /> - Caùc coâng trình bieåu dieãn : nhaø haùt , raïp chieáu phim , raïp xieác ,<br /> - Caùc coâng trình tröng baøy : Nhaø truyeàn thoáng , tröng baøy , trieån laõm , baûo taøng ...<br /> - Caùc coâng trình kyû nieäm : Töôïng ñaøi quaûng tröôøng , coâng vieân , laêng moä ...<br /> - Caùc coâng trình toân giaùo : ñình , chuøa , nhaø thôø ...<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> B. Phaân loaïi theo tuoåi thoï cuûa coâng trình : Coù 4 caáp ñoä .<br /> <br /> <br /> Coâng trình caáp I : Raát kieân coá , tuoåi thoï ñaït töø 50 ‟ 70 naêm ,<br /> coâng trình ñaëc bieät hôn 100 naêm<br /> <br /> <br /> <br /> Coâng trình caáp II : Kieân coá , tuoåi thoï ñaït töø 25 ‟ 50 naêm<br /> <br /> <br /> <br /> Coâng trình caáp III : Baùn kieân coá , tuoåi thoï töø 10 ‟ 25 naêm<br /> <br /> <br /> <br /> Coâng trình caáp IV : Nhaø taïm , tuoåi thoï döôùi 10 naêm .<br /> C. Phaân loaïi theo quy moâ cuûa coâng trình<br /> <br /> <br /> <br /> Coâng trình caáp Quaän Huyeän , Tænh thaønh phoá , Quoác gia<br /> <br /> <br /> <br /> Coâng trình thaáp taàng , cao taàng , nhieàu taàng ...<br /> <br /> <br /> <br /> Coâng trình coù söùc chöùa lôùn hoaëc nhoû .<br /> <br /> ..<br /> <br /> 3<br /> <br /> CHÖÔNG II<br /> <br /> CAÙC ÑAËC ÑIEÅM VAØ YEÂU CAÀU CUÛA KIEÁN TRUÙC<br /> I. CAÙC ÑAËC ÑIEÅM CUÛA KIEÁN TRUÙC :<br /> 1. KIEÁN TRUÙC LAØ KEÁT QUAÛ CUÛA SÖÏ TOÅNG HÔÏP GIÖÕA KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT VAØ<br /> NGHEÄ THUAÄT .<br /> - Khoa hoïc kyõ thuaät vaø vaät chaát laø cô sôû , laø phöông tieän ñeå thöïc hieän muïc ñích cuûa kieán<br /> truùc , thoaû maõn yeâu caàu söû duïng vaø thaåm myõ cuûa con ngöôøi . Quaù trình taïo thaønh coâng trình kieán<br /> truùc laø quaù trình saûn sinh ra cuûa caûi vaät chaát , ñoàng thôøi cuõng laø saùng taïo ra taùc phaåm ngheä thuaät .<br /> - Moät taùc phaåm kieán truùc ra ñôøi , ñöôïc coâng nhaän laø coù giaù trò tröôùc heát noù phaûi ñaùp öùng<br /> ñöôïc yeâu caàu söû duïng cuûa con ngöôøi , tieáp ñeán laø phaûi öùng duïng ñöôïc toát caùc tieán boä cuûa khoa hoïc<br /> kyõ thuaät ñang ngaøy caøng phaùt trieån maïnh meõ , con ngöôøi ngaøy caøng coù möùc soáng cao hôn caøng ñoøi<br /> hoûi cao veà tieän nghi sinh hoaït vaø nhu caàu thaåm myõ .<br /> Vì vaäy , ñoøi hoûi ngöôøi kieán truùc sö phaûi töï mình trang bò kieán thöùc khoa hoïc ‟ kyõ thuaät , ngheä thuaät ,<br /> ñoàng thôøi phaûi phoái hôïp chaët cheõ vôùi caùc chuyeân gia cuûa caùc boä moân kyõ thuaät khaùc cuøng phaùt huy<br /> trí tueä trong suoát quaù trình laøm vieäc töø khaâu thieát keá , cho ñeán khi thi coâng xaây döïng coâng trình ,<br /> hoaøn thieän ñöa vaøo söû duïng .<br /> 2. KIEÁN TRUÙC PHAÛN AÙNH XAÕ HOÄI VAØ MANG TÍNH TÖ TÖÔÛNG .<br /> - Thoâng qua caùc taùc phaåm kieán truùc coù theå taïo neân moät hình töôïng khaùi quaùt , suùc tích veà<br /> moät xaõ hoäi qua töøng giai ñoaïn lòch söû, söùc bieåu hieän cuûa kieán truùc coù theå cho ta caûm nhaän ñöôïc :<br /> - Khaû naêng kinh teá, toác ñoä phaùt trieån cuûa xaõ hoäi .<br /> - Trình ñoä vaên minh, vaên hoaù cuûa xaõ hoäi .<br /> - Cô caáu toå chöùc, luaät phaùp cuûa nhaø nöôùc .<br /> - Neáp soáng, phong tuïc taäp quaùn cuûa daân toäc .<br /> - Phöông thöùc saûn xuaát cuûa xaõ hoäi .<br /> Vì vaäy, neàn kieán truùc cuûa moãi quoác gia ñeàu phaûn aùnh raát roõ neùt boä maët chung veà ñôøi soáng<br /> vaät chaát, vaên hoaù, tinh thaàn cuûa xaõ hoäi<br /> „<br /> <br /> - Töông öùng vôùi lòch söû xaõ hoäi, moãi cheá ñoä ñeàu aûnh höôûng ñeán noäi dung vaø hình thöùc cuûa<br /> kieán truùc . Trong xaõ hoäi coù giai caáp do ñieàu kieän kinh teá, quyeàn löïc cuûa töøng ñaúng caáp maø<br /> caùc giai caáp coù heä tö töôûng rieâng , tö töôûng ñoù coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán suy nghó, yù töôûng<br /> saùng taùc cuûa kieán truùc sö . Cho neân kieán truùc cuõng mang tính tö töôûng vaø tính giai caáp .<br /> 3. KIEÁN TRUÙC CHÒU AÛNH HÖÔÛNG ROÕ REÄT CUÛA ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN VAØ MOÂI<br /> TRÖÔØNG .<br /> Bao goàm : - Moâi tröôøng ñòa lyù töï nhieân<br /> - Moâi tröôøng caûnh quan vaø kieán truùc<br /> a ‟ Moâi tröôøng ñòa lyù töï nhieân : Goàm khí haäu, thôøi tieát, naéng möa, gioù, ñoä aåm khoâng khí ,<br /> ñòa hình, ñòa chaát, thuyû vaên nôi xaây döïng coâng trình ñeàu coù taùc ñoäng vaø aûnh höôûng raát lôùn ñeán vieäc<br /> nghieân cöùu caùc giaûi phaùp kieán truùc vaø kyõ thuaät cho coâng trình .<br /> „ - Cho neân tuyø thuoäc vaøo ñieàu kieän moâi tröôøng ñòa lyù töï nhieân cuûa töøng nôi töøng vuøng maø<br /> kieán truùc phaûi coù caùc giaûi phaùp phuø hôïp veà höôùng maët baèng , boá cuïc khoâng gian , vaät lieäu ,<br /> trang thieát bò kyõ thuaät vaø trang trí maøu saéc .<br /> 4<br /> <br /> b ‟ Moâi tröôøng caûnh quan vaø kieán truùc : Nôi coâng trình ñöôïc thieát keá vaø xaây döïng cuõng laø<br /> moät yeáu toá quan troïng coù taùc ñoäng vaø aûnh höôûng raát lôùn trong quaù trình nghieân cöùu löïa choïn giaûi<br /> phaùp kieán truùc sao cho kieán truùc môùi phaûi haøi hoaø vôùi toång theå caûnh quan cuûa khu vöïc, traùnh phoâ<br /> tröông, keäch côõm, hay laïc loõng kieåu caùch.<br /> 4. KIEÁN TRUÙC MANG TÍNH DAÂN TOÄC .<br /> Tính caùch daân toäc thöôøng ñöôïc phaûn aùnh raát roõ neùt qua coâng trình kieán truùc veà hình thöùc<br /> vaø noäi dung :<br /> a ‟ Veà hình thöùc : Phong caùch kieán truùc trong vieäc nghieân cöùu löïa choïn toå hôïp hình khoái,<br /> maët ñöùng, tyû leä , chi tieát trang trí, maøu saéc, vaät lieäu ñöôïc phoái hôïp nhuaàn nhuyeãn ñeå thoaû maõn yeâu<br /> caàu thaåm myõ cuûa daân toäc .<br /> b ‟ Veà noäi dung : Boá cuïc maët baèng phaûi phuø hôïp vôùi phong tuïc taäp quaùn, taâm lyù daân toäc ;<br /> + Kích thöôùc tyû leä cuûa kieán truùc vaø trang thieát bò söû duïng phaûi tyû leä vôùi con ngöôøi<br /> +Phaûi taän duïng ñöôïc caùc yeáu toá thieân nhieân ñeå phuïc vuï toát cho con ngöôøi .<br /> <br /> - Noäi dung vaø hình thöùc cuûa kieán truùc coù theå thay ñoåi theo töøng giai ñoaïn phaùt trieån cuûa lòch<br /> söû, cuûa thôøi ñaïi, song vaãn coù tính truyeàn thoáng vaø keá thöøa saâu saéc cuûa daân toäc.<br /> - Moãi daân toäc ñeàu coù phong tuïc taäp quaùn sinh hoaït rieâng, truyeàn thoáng vaên hoaù rieâng cuõng<br /> nhö nhöõng kinh nghieäm veà caùc giaûi phaùp kieán truùc rieâng cuûa mình . Cho neân ngay caû trong thôøi kyø<br /> hieän ñaïi, kieán truùc deã bò pha taïp, tính daân toäc vaãn ñöôïc phaûn aùnh trong kieán truùc .<br /> - Kieán truùc trong moät nöôùc coù nhöõng neùt chung, nhöng töøng vuøng, töøng ñòa phöông, töøng<br /> daân toäc laïi coù nhöõng ñaëc ñieåm vaø tính caùch rieâng .<br /> II – CAÙC YEÂU CAÀU CUÛA KIEÁN TRUÙC<br /> Kieán truùc luoân gaén boù chaët cheõ vôùi dôøi soáng cuûa con ngöôøi vaø noù cuõng phaùt trieån theo tieán<br /> trình phaùt trieån lòch söû loaøi ngöôøi . Taùc phaåm kieán truùc ra ñôøi laø nhaèm ñaùp öùng nhu caàu caáp thieát cuûa<br /> con ngöôøi, cuûa xaõ hoäi . Vì vaäy kieán truùc coù caùc yeâu caàu chuû yeáu sau :<br /> 1 ‟ Yeâu caàu thích duïng ..<br /> 2 ‟ Yeâu caàu vöõng beàn .<br /> 3 ‟ Yeâu caàu myõ quan<br /> 4 ‟ Yeâu caàu kinh teá .<br /> 1 ‟ YEÂU CAÀU THÍCH DUÏNG :<br /> - Baát cöù moät coâng trình kieán truùc naøo cuõng phaûi ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu quan troïng nhaát laø<br /> thích duïng, töùc laø phaûi phuø hôïp, tieän lôïi cho vieäc söû duïng cuûa con ngöôøi .<br /> - Yeâu caàu thích duïng cuûa con ngöôøi thöôøng ña daïng bôûi nhu caàu hoaït ñoäng ña daïng : aên,<br /> ôû, hoïc taäp, ñi laïi, laøm vieäc , nghæ ngôi, vui chôi giaûi trí vv…<br /> - Xaõ hoäi phaùt trieån thì nhu caàu cuoäc soáng ngaøy caøng cao hôn, tieän nghi hôn, ñoøi hoûi kieán<br /> truùc ngaøy caøng ña daïng veà theå loaïi vaø phong phuù veà hình thöùc .<br /> - yeâu caàu thích duïng phuï thuoäc vaøo phong tuïc taäp quaùn cuûa töøng daân toäc, toân giaùo, tín<br /> ngöôõng, töøng vuøng, töøng quoác gia, vaø phuï thuoäc vaøo löùa tuoåi, giôùi tính<br /> Ñeå ñaûm baûo ñöôïc yeâu caàu thích duïng, khi thieát keá coâng trình caàn chuù yù :<br /> - Boá cuïc maët baèng phaûi ñaûm baûo daây chuyeàn hoaït ñoäng hôïp lyù nhaát, giao thoâng ñi laïi hôïp<br /> lyù, ngaén goïn, khoâng choàng cheùo nhau .<br /> - Kích thöôùc caùc phoøng phuø hôïp vôùi îeâu caàu hoaït ñoäng ,thuaän tieän cho vieäc boá trí ñoà ñaïc ,<br /> trang thieát bò beân trong goïn gaøng , ñeïp maét .<br /> - Tuyø theo möùc ñoä söû duïng cuûa töøng loaïi phoøng, caàn ñaûm baûo ñieàu kieän veä sinh: ñuû aùnh<br /> saùng, thoâng hôi, thoaùng gioù, choáng oàn, choáng noùng toát, traùnh ñöôïc nhöõng baát lôïi cuûa ñieàu kieän khí<br /> haäu.<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản