intTypePromotion=1

Giáo trình Nhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 2

Chia sẻ: Vi Nhã | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:112

0
44
lượt xem
7
download

Giáo trình Nhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếp nội dung phần 1 Giáo trình Nhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 2 cung cấp kiến thức về Lập trình cơ sở dữ liệu trong MS Access cụ thể như: Giới thiệu lập trình Visual Basic Application, Kiểu dữ liệu, hằng và biến, Các cấu trúc điều khiển,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Nhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 2

 1. CHƢƠNG 7: LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG MS ACCESS 1. Giới thiệu lập trình Visual Basic Application MS Access không chỉ đơn thuần là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ mà nó còn cung cấp một môi trƣờng lập trình với các công cụ khá đầy đủ, dễ sử dụng để phát triển các ứng dụng quản lý vừa và nhỏ. Ngôn ngữ lập trình đƣợc phát triển trong MS Access là Access Basic. Tuy nhiên từ phiên bản MS Access for Windows 95, Access Basic đƣợc thay thế bởi Visual Basic (VB). Hai ngôn ngữ này khá giống nhau và đều đƣợc phát triển từ một thành phần thiết kế chung. Nhƣng ngày nay, VB trở thành ngôn ngữ lập trình chung của chƣơng trình ứng dụng MS Office bao gồm: Access, Excel, Word, PowerPoint và đƣợc gọi là VBA (Visual Basic for Applications). Việc có đƣợc một ngôn ngữ lập trình chung xuyên suốt mọi chƣơng trình ứng mang lại một số lợi điểm quan trọng là:  Ngƣời lập trình chỉ cần biết một ngôn ngữ lập trình để tùy biến, phát triển ứng dụng.  Dễ dàng hợp nhất các đối tƣợng trong các chƣơng trình ứng dụng. VBA là ngôn ngữ có một số đặc điểm:  Không phân biệt chữ hoa, thƣờng  Hƣớng sự kiện và hƣớng đối tƣợng Việc tổ chức chƣơng trình theo mô hình hƣớng đối tƣợng và hƣớng sự kiện khiến cho các mã lệnh của chƣơng trình, suy cho đến cùng nhất, chỉ đƣợc gọi khi có sự kiện (event) nào đó xảy ra trên các đối tƣợng (object) cụ thể. Sự kiện của các đối tƣợng đƣợc sinh ra có thể do ngƣời dùng tác động chuột/bàn phím vào điều khiển. Ví dụ sự kiện OnClick() của điều khiển Button trên form. Sự kiện cũng có thể đƣợc sinh ra trong quá trình biên dịch. Ví dụ sự kiện Load() của một form. Tuy nhiên, không phải bất kỳ đối tƣợng nào cũng có các sự kiện. Các đối tƣợng là các điều khiển (control) đƣơng nhiên có các sự kiện. Ví dụ TextBox, CommandButton, Form, … đều có các sự kiện; trong khi đó đối tƣợng DBEngine lại không thể có sự kiện nào. Nhƣ vậy, toàn bộ mã lệnh của chƣơng trình ứng dụng Access đƣợc tổ chức là các hàm/thủ tục (function/sub) độc lập, bình đẳng (chúng ta sẽ phân biệt hàm và thủ tục trong phần sau). Không có hàm/thủ tục nào là cha, chứa các hàm/thủ tục khác. Không có “điểm vào” của chƣơng trình. Nghĩa là, không có hàm/thủ nào đƣợc chƣơng trình gọi trƣớc nhất để từ đó gọi đến các hàm/thủ tục khác. Tất cả các hàm/thủ tục chỉ đƣợc gọi để đáp ứng các sự kiện tƣơng ứng hoặc đƣợc gọi tƣờng minh trong hàm/thủ tục khác. 131
 2. Chƣơng này sẽ trình bày các nội dung sau:  Module và Access Class Object  Các kiểu dữ liệu, hằng và biến  Các cấu trúc điều khiển  Hàm và thủ tục  Các mô hình truy cập CSDL 2. Module Module là một đối tƣợng nguyên thủy của môi trƣờng lập trình VBA. Toàn bộ mã lệnh VBA trong CSDL đƣợc lƣu trong module dƣới dạng các thủ tục (gồm hàm và thủ tục con). Các thủ tục này có thể độc lập hoặc liên quan đến form/report. Nói cách khác, module là một phƣơng tiện của MS Access để giúp ngƣời lập trình tổ chức mã nguồn của họ sao cho “gọn gàng”, dễ kiểm soát. Ví dụ, ngƣời lập trình nên gom các đoạn mã (hàm/thủ tục) làm việc với CSDL vào một module đặt tên là DataAccessModule, gom các đoạn mã là việc với form vào một module đặt tên là FormModule hay nên viết ra một lớp Student (Class Module) để làm việc với các bản ghi thuộc bảng Student trong CSDL, … MS Access 2013 cung cấp 03 loại module: module chuẩn (Standard Module), module lớp (Class Module) và module gắn với form/report (Form/Report Module) Standard module chủ yếu bao gồm tập các hàm/thủ tục. Mỗi hàm/thủ tục này đƣợc gọi từ các hàm/thủ tục khác hoặc từ sự kiện của đối tƣợng hay điều khiển. Khi đó, toàn bộ mã lệnh của chƣơng trình đƣợc tổ chức thành các đơn vị hàm/thủ tục. Các đơn vị hàm/thủ tục này đƣợc gom lại trong một hoặc một số Standard Module để giúp lập trình viên dễ quản lý mã lệnh của mình hơn. Class module thực chất là một lớp do ngƣời dùng định nghĩa. Mỗi Class Module là một lớp của ngƣời dùng có tên chính là tên của Class Module. Lớp của ngƣời dùng định nghĩa cũng đƣợc đối xử bình đẳng nhƣ các lớp đã đƣợc định nghĩa bởi hệ thống (built-in language class). Điều quan trọng ở đây là bạn phải biết khi nào dùng Standard Module và khi nào dùng Class Module hay cả hai. Nó phụ thuộc vào cách thiết kế ứng dụng của bạn. Nếu ứng dụng của bạn đƣợc tổ chức theo kiểu “hƣớng chức năng” (phần mềm là một tập các chức năng có quan hệ với nhau) thì bạn sẽ có xu hƣớng sử dụng Standard Module nhiều hơn. Nếu ứng dụng của bạn đƣợc thiết kế theo mô hình lập trình “phân lớp” (03 lớp chẳng hạn: giao diện, logic, truy cập dữ liệu) thì bạn sẽ đƣơng nhiên sẽ sử dụng Class Module nhiều hơn. Sau đây là chi tiết về các loại module. 132
 3. 2.1 Module chuẩn (Standard Module) Module này chứa các biến, thủ tục con có thể đƣợc gọi từ query, form, report, macro, biểu thức, thủ tục khác hoặc từ bất cứ đâu trong chƣơng trình ứng dụng. Nhƣ vậy, ta có thể viết trong Standard Module các nội dung sau đây:  Các khai báo tùy chọn dùng chung cho tất cả các hàm/thủ tục trong Standard Module. Ví dụ: Option Explicit là một khai báo tùy chọn yêu cầu tất cả các biến sau này dùng trong các hàm/thủ tục phải đƣợc khai báo tƣờng minh trƣớc khi dùng  Các khai báo hằng, biến toàn cục  Các hàm/thủ tục Các hàm/thủ tục trong Standard Module với phạm vi truy xuất public (mặc định) có thể đƣợc gọi từ bất kỳ đâu trong CSDL bao gồm các lời gọi từ:  Các hàm/thủ tục khác trong cùng Standard Module với nó  Các hàm/thủ tục trong các Class Module khác  Các thủ tục gắn với các form/report trong MS Access Class Objects Các hàm/thủ tục có phạm vi truy xuất private chỉ đƣợc gọi trong các hàm/thủ tục khác thuộc cùng module với nó. Để tạo Standard Module, trong cửa sổ thiết kế CSDL, chọn lệnh CREATE trên thanh menu, sau đó chọn nút lệnh Module (vùng khoanh đỏ) nhƣ trong hình 7.1 Hình 7.1: Tạo Standard Module từ cửa sổ thiết kế CSDL 133
 4. Kết quả bạn nhận đƣợc là cửa sổ để viết code trong Standard Module nhƣ trong hình 7.2 Project Code Explorer Panel panel Hình 7.2 : Cửa sổ code của Standard Module Trong hình 7.2, cửa sổ màn hình đƣợc chia làm 02 panel bao gồm : panel bên trái là Project Explorer Panel để hiển thị các đối tƣợng module. Trong panel này, bạn có thể thêm/bớt hoặc sửa tên (F4) Standard Module, …panel bên phải là Code Panel, đây là cửa sổ để bạn viết mã cho mỗi Standard Module đƣợc chọn bên panel trái. Chú ý : bạn có thể bật/tắt các panel này theo ý muốn để vùng quan sát của bạn đƣợc rộng hơn. Ví dụ khi code bạn muốn cửa sổ code (Code Panel) đƣợc rộng bạn nên tắt panel bên trái bằng cách click chuột vào biểu tƣợng dấu X ở góc trên bên phải nhất của panel đó. Khi cần bạn có thể mở lại bằng cách chọn lệnh VIEW/Project Explore trên thanh menu. Khi muốn ghi lại code, bạn cần chọn lệnh File/Save …hoặc chọn biểu tƣợng save (chiếc đĩa mềm) trên thanh menu. Lần đầu tiên lƣu, bạn sẽ đƣợc hỏi đặt tên cho Standard Module, những lần sau, MS Access sẽ tự ghi vào tên bạn đã đặt từ lần đầu. Hình 7.3 minh họa cửa sổ lƣu Module3 đƣợc đặt tên là commonFunction. 134
 5. Nút lệnh save Hình 7.3 Đặt tên cho Standard Module Khi muốn sửa tên module đã đặt, bạn chọn vào tên module đó trong Project Explorer Panel rồi ấn phím F4. Ví dụ hình 7.4 minh họa cửa sổ đổi tên cho module1 thành tên mới là checkValidFunction Bạn nhập tên mới cho module ở thuộc tính (Name) Hình 7.4 Đổi tên cho Standard Module đã có Chúng ta quan tâm nhiều đến Code Panel. Sau đây, chúng ta sẽ phân tích Panel này. Phần trên cùng của Panel là hai hộp danh sách thả xuống. Hộp danh sách bên trái luôn có một mục là (General), hộp danh sách bên phải là danh sách các hàm, thủ tục trong 135
 6. Standard Module (trong hình 7.2 vì chƣa có hàm, thủ tục nào đƣợc viết trong Standard Module nên chỉ có một mục (Declarations) đƣợc hiển thị). Cửa sổ soạn thảo mã lệnh gồm 03 phần, phần khai báo các tùy chọn, khai báo các hằng, biến dùng chung cho các hàm, thủ tục trong module và phần định nghĩa các hàm, thủ tục trong Standard Module. 2.1.1 Khai báo các tùy chọn Các tùy chọn nếu đƣợc khai báo có thể khai báo sau hằng, biến toàn cục nhƣng phải trƣớc phần định nghĩa các hàm/thủ tục. Phần khai báo các tùy chọn ở đây có thể có các tùy chọn sau đƣợc khai báo:  Option Base Statement Khai báo chỉ số thấp nhất cho mảng trong toàn module, mặc định là 0. Cú pháp khai báo: Option Base {0 | 1} Ví dụ: Khi định nghĩa một mảng theo cú pháp Dim a(100) as Integer Mặc định ta sẽ đƣợc một mảng tên là a, các chỉ số chạy từ 0 đến 99. Nếu có tùy chọn Option Base 1 thì mảng a sẽ có 100 phần tử, chỉ số chạy từ 1 đến 100. Tùy chọn này (nếu có) phải đƣợc khai báo trƣớc bất kỳ hàm, thủ tục nào và nó chỉ có tác dụng trong module chứa nó. Option Base chỉ đƣợc khai báo một lần trong một module và phải trƣớc các khai báo mảng.  Option Compare Statement Khai báo phƣơng thức so sánh cho các biểu thức thuộc kiểu chuỗi (String). Cú pháp khai báo: Option Compare {Binary | Text | Database} Option Compare Binary: so sánh chuỗi theo kiểu nhị phân, nghĩa là theo thứ tự sắp xếp của các ký tự trong bảng mã ASCII. Đây là kiểu mặc định Ví dụ: khi có khai báo Option Compare Binary thì ta sẽ có “A” < “B” < ”C” … < “a” < “b” < “c”… vì mã ASCII của “A” và “a” tƣơng ứng là 65 và 97 (hệ thập phân) Option Compare Text: so sánh theo kiểu trật tự của các ký tự không phân biệt chữ hoa, thƣờng. 136
 7. Ví dụ: Khi khai báo Option Compare Text thì "A" = "a", "B" = "b", …, "À" = "à", "Ê" = "ê", … Option Compare Database: so sánh xâu dựa trên trật tự đƣợc xác định cục bộ trong Database chứa module đó.  Option Explicit Statement Khai báo để yêu cầu các biến phải đƣợc khai báo tƣờng minh trƣớc khi sử dụng. Tùy chọn này (nếu có) phải đƣợc đặt trƣớc mọi khai báo biến và định nghĩa các hàm, thủ tục con. Cú pháp khai báo: Option Explicit Ví dụ 1: [1] Option Explicit [2] Dim a [3] a = 100 Trong đoạn mã này: + dòng [1]: yêu cầu các biến phải đƣợc khai báo tƣờng minh trƣớc khi sử dụng + dòng [2] khai báo một biến a + dòng [3] gán cho a giá trị 100 Nhƣ vậy, cuối cùng biến a đƣợc nhận giá tri là 100 Ví dụ 2: [1] Option Explicit [2] a = 100 Trong đoạn mã này: + dòng [1]: yêu cầu các biến phải đƣợc khai báo tƣờng minh trƣớc khi sử dụng + dòng [2]: gán cho biến a giá trị 100 mà không có khai báo trƣớc Đoạn mã này khi dịch trình biên dịch sẽ thông báo lỗi “Variable not defined”. Và do đó cần khai báo biến a trƣớc khi gán giá trị cho nó (Dim a) hoặc ta bỏ khai báo Option Explicit đi.  Option Private Statement 137
 8. Khai báo tùy chọn để cấm các truy xuất từ bên ngoài (các ứng dụng, dự án khác) vào các thành phần của module. Cú pháp khai báo: Option Private Module Chú ý: Tùy chọn này chỉ cấm các truy cập từ các dự án (có thể trong cùng ứng dụng), ứng dụng khác tới các thành phần (hằng, biến, hàm, thủ tục, kiểu ngƣời dùng định nghĩa) của module. Mọi truy xuất từ các module, query, form, … khác trong cùng cơ sở dữ liệu là đƣợc. 2.1.2 Khai báo hằng, biến toàn cục Hằng, biến toàn cục có phạm vi hoạt động trong toàn bộ module mà nó đƣợc khai báo hoặc có thể rộng hơn (từ các module khác) tùy thuộc vào việc bạn quy định phạm vi truy xuất cho nó là private hay public. Hằng, biến toàn cục có thể đƣợc khai báo trƣớc hoặc sau các khai báo tùy chọn nhƣng bắt buộc phải khai báo trƣớc các hàm/thủ tục. Mặc định hằng, biến toàn cục ở đây có phạm vi truy xuất là private. Tức là, bạn chỉ có thể truy xuất đƣợc chúng từ các hàm, thủ tục trong cùng module với chúng. Bạn không thể truy xuất đƣợc các hằng, biến này từ các module khác. Tuy nhiên, bạn sõ thể thiết lập phạm vi truy xuất public cho chúng với khai báo từ khóa public trƣớc khai báo tên hằng, biến Chú ý: nên hạn chế việc sử dụng hằng/biến toàn cục Cú pháp khai báo hằng, biến sẽ đƣợc trình bày chi tiết trong phần sau. 2.1.3. Hàm, thủ tục (function/sub) Sau các khai báo tùy chọn và hằng, biến là phần định nghĩa các hàm/thủ tục của module. Các hàm/thủ tục đƣợc ra nhƣ là một thƣ viện, việc gọi thi hành chúng phải là tƣờng minh. Mặc định các hàm/thủ tục trong Standard Module có phạm vi truy xuất là public. Chi tiết về hàm và thủ tục sẽ đƣợc trình bày trong phần sau. 2.1.4 Ví dụ Sau đây chúng ta phân tích một Standard Module có tên là commonFunction với dụng ý là module để lƣu các hàm cơ bản, dùng chung. Trong commonFunction chúng ta sẽ định nghĩa một số hàm làm việc với mảng các số double. Mục dích của ví dụ là minh họa các thành phần trong Standard Module Chú ý: để viết các chú thích (comment) trong vùng viết code của MS Access ta sử dụng dấu „ (dấu phẩy) trong dòng chú thích. Ví dụ: ‘ This is a comment. Khi gặp các dòng bắt đầu bằng dấu „, trình biên dịch sẽ bỏ qua tất cả những gì sau dấu „ cho đến khi gặp dòng tiếp theo. ‘Khai báo tùy chọn chỉ số bắt đầu của mảng từ 1 mặc định 138
 9. ‘là 0 và tùy chọn phải khai báo biến tường minh trước ‘khi dùng Option Base 1 Option Explicit ‘Khai báo một biến mảng toàn cục dùng chung a ‘Khai báo một hằng n dụng ý là số phần tử của mảng ‘Phạm vi truy xuất mặc định của a, n là private Dim a(100) As Double Const n As Integer = 10 ‘Định nghĩa các hàm/thủ tục ‘Thủ tục khởi tạo ngẫu nhiên các giá trị mảng a gồm ‘10 phần tử, các phần tử có giá trị
 10. Dim i For i = 1 To n MsgBox ("a[" & Str(i) & "] = " & Str(a(i))) Next End Sub ‘Thủ tục xếp các phần tử của mảng a theo thứ tự tăng dần Sub sortArrayASC() Dim i, j As Integer For i = 1 To n - 1 For j = i + 1 To n If (a(i) > a(j)) Then Dim tg As Double tg = a(i) a(i) = a(j) a(j) = tg End If Next Next End Sub ‘Hàm trả về giá trị True/False tương ứng khi ‘x thuộc mảng hoặc không Function containInArray(x As Double) Dim i As Integer Dim kt As Boolean kt = False For i = 1 To n If x = a(i) Then kt = True 140
 11. Exit For Next containInArray = kt End Function Bạn nên đọc kỹ các chú ý sau đây. Trong đoạn mã trên: + Biến mảng a và hằng n không khai báo phạm vi truy xuất là public hay private, thì mặc định là private. Điều này có nghĩa là, bạn không thể truy xuất đến a hay n từ bên ngoài module commonFunction. Ví dụ sau đây minh họa với bạn điều đó. Bạn có thể truy xuất a, n từ khắp nơi trong phạm vi module commonFunction nhƣ trong đoạn mã trên nhƣng sang module checkValidFunction bạn không thể truy xuất chúng nữa. Hình 7.5 Không nhìn thấy được a và n từ ngoài module commonFunction Bạn có thể sửa cho a, n thành phạm vi public bằng cách khai báo nhƣ sau: Public a(100) As Double Public Const n As Integer = 10 Nhƣ hình 7.6 dƣới đây, bạn đang ở module checkvalidFunction, bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy (truy xuất) a và n trong module commonFunction vì bạn đã có khai báo phạm vi truy xuất Public cho chúng theo cú pháp trên 141
 12. Hình 7.6 Truy xuất a, n từ ngoài module chứa chúng + Các hàm, thủ tục có phạm vi truy xuất mặc định là Public. Do vậy, bạn có thể gọi các hàm/thủ tục containInArray(), InitArray(), showArray(), sortArray() từ khắp nơi. Bạn quan sát lại các hình 7.5 và 7.6. Tuy nhiên, bạn cũng có thể hạn chế phạm vi truy xuất này chỉ trong nội module commonFunction bằng khai báo từ khóa Private trƣớc tên hàm mà bạn muốn. Ví dụ: Bạn khai báo cho 02 thủ tục InitArray() và showArray() có phạm vi truy xuất là private nhƣ sau: Private Sub InitArray() Dim i As Integer Randomize For i = 1 To n a(i) = Rnd * 100 Next End Sub Private Sub showArray() Dim i 142
 13. For i = 1 To n MsgBox ("a[" & Str(i) & "] = " & Str(a(i))) Next End Sub Khi đó, bạn không thể truy xuất đến thủ tục InitArray() và showArray() từ module checkValidFunction nhƣ trong hình 7.7 dƣới đây. Tất nhiên, trong module commonFunction bạn vẫn gọi đƣợc 2 thủ tục trên một cách bình thƣờng. Hình 7.7: Không nhìn thấy InitArray() và showArray() từ module checkValidFunction + Để chạy thử các thủ tục trong đoạn mã trên, bạn có một vài cách, đơn giản nhất là bạn hãy chọn (bôi đen) thủ tục đó và ấn phím F5 nhƣ trong hình 7.8 dƣới đây. Khi đó, các mã lệnh trong phần đƣợc chọn sẽ đƣợc dịch và chạy. Bạn hãy quan sát kết quả chạy chƣơng trình của đoạn mã vừa chọn. 143
 14. Hình 7.8 Chạy thử thủ tục InitArray() và showArray() + Đối với hàm (function) thì bạn có cách khác: gọi từ các thủ tục hoặc bạn chạy thử từ cửa sổ Immediate nhƣ trong hình 7.9 dƣới đây. Để hiển thị cửa sổ Immediate bạn chọn lệnh View/Immediate Window từ trên thanh menu hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + G. Trong cửa sổ Immediate bạn có thể quan sát đƣợc các giá trị của các biến (với điều kiện phạm vi truy xuất public) hoặc giá trị của hàm bằng cú pháp: ? tên biến / tên hàm. Trong hình 7.9, trƣớc tiên, thủ tục InitArray() đƣợc cho chạy và biến mảng a() có phạm vi truy xuất public. Sau đó, ở cửa sổ Immediate, để xem giá trị của a(1) đƣợc khởi tạo là bao nhiêu bạn cần viết: ?a(1) => kết quả a(1) = 22.3095118999481, để xem giá trị của hàm containInArray() bạn cần viết: ?containInArray(22.3095118999481) => kết quả trả về của hàm là True. Nếu gọi ?containInArray(1) => kết quả trả về của hàm là False 144
 15. Hình 7.9 Chạy thử hàm trong cửa sổ Immediate Nhƣ đã trình bày, trong nhiều trƣờng hợp bạn không nên sử dụng biến, hằng toàn cục. Do đó, ví dụ trên sẽ đƣợc viết lại không sử dụng biến toàn cục nhƣ sau: Option Compare Database Option Base 1 Option Explicit Sub initArray(ByRef a() As Double, ByRef n As Integer) Dim i As Integer n = 10 Randomize For i = 1 To n a(i) = Rnd * 100 Next End Sub Sub showArray(a() As Double, n As Integer) 145
 16. Dim i For i = 1 To n MsgBox ("a[" & Str(i) & "] = " & Str(a(i))) Next End Sub Sub sortArrayASC(ByRef a() As Double, n As Integer) Dim i, j As Integer For i = 1 To n - 1 For j = i + 1 To n If (a(i) > a(j)) Then Dim tg As Double tg = a(i) a(i) = a(j) a(j) = tg End If Next Next End Sub Function containInArray(x As Double, a() As Double, n As Integer) Dim i As Integer Dim kt As Boolean kt = False For i = 1 To n If x = a(i) Then kt = True Exit For End If Next containInArray = kt 146
 17. End Function Sub callSub() Dim a(100) As Double Dim n As Integer InitArray a, n showArray a, n End Sub Trong đoạn mã trên: + Mục tiêu của các hàm/thủ tục không thay đổi + Thay đổi tham số đầu vào của các hàm/thủ tục. Bạn chú ý, cách truyền tham biến cho hàm/thủ tục bằng từ khóa ByRef để sau khi kết thúc hàm/thủ tục các giá trị của các biến truyền vào sau từ khóa ByRef giữ lại đƣợc các giá trị đã thiết lập trong nội dung của hàm/thủ tục + Thêm một thủ tục callSub() đƣợc viết để gọi các thủ tục/hàm đã định nghĩa. + Để chạy thử các hàm/thủ tục, bạn cần chọn thủ tục callSub() và ấn F5 nhƣ hình 7.10 dƣới đây. Hình 7.10 Truyền tham biến trong lời gọi thủ tục 147
 18. Kết quả nhận đƣợc khi chạy callSub() là mảng a() các số double đƣợc khởi tạo trong thủ tục InitArray() đƣợc giữ nguyên giá trị khi ra khỏi thủ tục đó (hình 7.11) ….. Hình 7.11 Kết quả khởi tạo mảng a() 2.2 Module lớp (Class Module) Có thể xem Class Module là loại module để định nghĩa lớp của ngƣời dùng. Lớp của ngƣời dùng cũng đƣợc đối xử tƣơng tự nhƣ các lớp sẵn có. Mỗi Class Module có hai hàm mặc định là Class_Initialize() và Class_Terminate(). Khi tạo đối tƣợng thuộc Class Module, các hàm này sẽ đƣợc tự động gọi tƣơng ứng khi đối tƣợng đƣợc thiết lập (bằng lệnh set) và hủy bỏ (tƣờng minh hoặc không tƣờng minh). 2.2.1 Tạo Class Module Để tạo Class Module, từ menu trong cửa sổ Database, chọn lệnh CREATE/Class Module (hình 7.12). Hình 7.12 Trong mục CREATE, chọn mục Class Module để tạo mới 1 Module lớp Hoặc cũng có thể tạo Class Module từ cửa sổ code nhƣ hình 7.13 dƣới đây bằng cách click chuột phải vào mục Class Modules rồi chọn lệnh Insert/Class Module 148
 19. Hình 7.13 Tạo mới Class Module từ cửa sổ code Kết quả nhận đƣợc là một cửa sổ để viết mã lệnh cho Class Module nhƣ hình 7.14 dƣới đây Project Explorer Panel Code Panel Hình 7.14 Cửa sổ để viết mã lệnh cho Class Module 149
 20. Trong phần code panel, trên cùng là 02 hộp danh sách. Hộp danh sách bên trái có 02 mục là General và Class. Hộp danh sách bên phải là tên các phƣơng thức của lớp và mục các khai báo (Declarations). Phần bên dƣới là cửa sổ để viết mã lệnh gồm khai báo các tùy chọn, định nghĩa các thuộc tính và định nghĩa các phương thức của lớp. 2.2.2 Khai báo các tùy chọn Phần khai báo gồm các khai báo nhƣ trong Standard Module. 2.2.3 Định nghĩa thuộc tính của lớp Khai báo các thuộc tính cho lớp sau phần khai báo các tùy chọn. Các thuộc tính này thuộc lớp đƣợc khai báo với cú pháp sau đây: Public|Private|Dim Tên_Thuộc_Tính as Kiểu_Dữ_Liệu Trong đó: Tên_Thuộc_Tính: đƣợc đặt theo quy tắc đặt tên: không có dấu cách, không có các ký tự đặc biệt, … As: từ khóa Kiểu_dữ_liệu: là các kiểu dữ liệu của hệ thống hoặc các lớp đã đƣợc định nghĩa Public: chỉ định thuộc tính có phạm vi truy xuất toàn cục (khắp nơi trong CSDL). Tuy nhiên, trong lập trình hƣớng đối tƣợng không nên khai báo phạm vi public cho các thuộc tính Private: chỉ định thuộc tính có phạm vi truy xuất chỉ trong nội bộ lớp. Phạm vi này nên đƣợc khai báo cho các thuộc tính của lớp Dim: từ khóa này bản chất dùng để khai báo biến, trong Class Module (lớp) có thể sử dụng Dim trong trƣờng hợp này Dim và Private là nhƣ nhau. Tuy nhiên, không nên sử dụng Dim mà nên sử dụng Public và Private để cho mã lệnh đƣợc rõ ràng theo đúng phong cách lập trình hƣớng đối tƣợng và chƣơng trình biên dịch cũng dễ dàng thi hành hơn. Ví dụ: Ta khai báo một lớp doubleArray gồm các thuộc tính sau đây: Private a(100) As Double Public n As Integer Trong khai báo trên: 150
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2