intTypePromotion=3

Giáo trình Nhiệt lạnh - Chương 9

Chia sẻ: Gray Swan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
112
lượt xem
43
download

Giáo trình Nhiệt lạnh - Chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TIÊU ÂM VÀ LỌC BỤI Khái niệm: Tiếng ồn là tập hợp những âm thanh có cường độ và tần số khác nhau sắp xếp không có trật tự , gây khó chịu cho người nghe, cản trở con người làm việc và nghỉ ngơi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Nhiệt lạnh - Chương 9

 1. CHÆÅNG 9 TIÃU ÁM VAÌ LOÜC BUÛI 9.1 Tiãu ám 9.1.1 Khaïi niãûm. Tiãúng äön laì táûp håüp nhæîng ám thanh coï cæåìng âäü vaì táön säú khaïc nhau sàõp xãúp khäng coï tráût tæû, gáy khoï chëu cho ngæåìi nghe, caín tråí con ngæåìi laìm viãûc vaì nghè ngåi. 9.1.1.1 Caïc âàûc træng cå baín cuía ám thanh a. Táön säú ám thanh Âån vë âo laì Hz. Mäùi ám thanh âæåüc âàûc træng båíi mäüt táön säú dao âäüng cuía soïng ám. Bçnh thæåìng tai ngæåìi caím thuû âæåüc caïc ám thanh coï táön säú tæì 16 ÷ 20.000 Hz b. Ngæåîng nghe vaì ngæåîng choïi tai Ám thanh laì nhæîng dao âäüng cå hoüc âæåüc lan truyãön dæåïi hçnh thæïc soïng trong mäi træåìng âaìn häöi, nhæng khäng phaíi báút cæï soïng naìo âãún tai cuîng gáy ra caím giaïc ám thanh nhæ nhau. Cæåìng âäü ám thanh nhoí nháút åí mäüt soïng ám xaïc âënh maì tai ngæåìi nghe tháúy âæåüc goüi laì ngæåîng nghe. Ám thanh coï táön säú khaïc nhau giaï trë ngæåîng nghe cuîng khaïc nhau. Cæåìng âäü ám thanh låïn nháút maì tai ngæåìi coï thãø chëu âæåüc goüi laì ngæåîng choïi tai. c. Mæïc cæåìng âäü ám L (dB) Mæïc cæåìng âäü ám thanh âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc : L = 10 lg (I / Io), dB (9-1) 2 I - Cæåìng âäü ám thanh âang xeït, W/m Io - Cæåìng âäü ám thanh åí ngæåîng nghe : Io = 10-12 W/m2 d. Mæïc aïp suáút ám (dB) Mæïc aïp suáút ám thanh âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc : Lp = 10 lg ( p/po ), dB (9-2) p - AÏp suáút ám thanh , Pa po - AÏp suáút ám thanh åí ngæåîng nghe: po = 2.10-5 Pa e. Mæïc to cuía ám (Fän) Mæïc to cuía ám laì sæïc maûnh caím giaïc do ám thanh gáy nãn trong tai ngæåìi, noï khäng nhæîng phuû thuäüc vaìo aïp suáút ám maì coìn phuû thuäüc vaìo táön säú ám thanh. Táön säú caìng tháúp thç tai ngæåìi caìng khoï nháûn tháúy. Ngæåìi ta xaïc âënh âæåüc ràòng mæïc to cuía ám thanh báút kyì âo bàng Fän , coï giaï trë bàòng mæïc aïp suáút ám cuía ám chuáøn coï cuìng mæïc to våïi ám âoï. Âäúi våïi ám chuáøn , mæïc to åí ngæåîng nghe laì 0 Fän , ngæåîng choïi tai laì 120 Fän. Caïc ám coï cuìng giaï trë aïp suáút ám nãúu táön säú caìng cao thç mæïc to caìng låïn. f. Daíi táön säú ám thanh Cå quan caím giaïc cuía con ngæåìi khäng phaín æïng våïi âäü tàng tuyãût âäúi cuía táön säú ám thanh maì theo mæïc tàng tæång âäúi cuía noï. Khi táön säú tàng gáúp âäi thç âäü cao cuía ám tàng lãn 1 täng , goüi laì 1 äúcta táön säú. Ngæåìi ta chia táön säú ám thanh ra thaình nhiãöu daíi, trong âoï giåïi haûn trãn cuía låïn gáúp âäi giåïi haûn dæåïi. Toaìn bäü daíi táön säú ám thanh maì tai ngæåìi nghe âæåüc chia ra laìm 11 äúcta táön säú vaì coï giaï trë trung bçnh laì 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000; 16.000 Tiãu chuáøn vãû sinh vaì mæïc cho pheïp cuía tiãúng äön âæåüc quy âënh åí 8 äúcta : 63; 125; 250; 500; 100; 200; 400; 800 175
 2. Baíng 9-1 Táön säú (Hz) Säú thæïc tæû äúcta 1 2 3 4 5 6 7 8 Giåïi haûn trãn 45 90 180 335 1400 2800 5600 11200 Trung bçnh 31,5 63 125 250 1000 2000 4000 8000 Giåïi haûn dæåïi 22,4 45 90 180 710 1400 2800 5600 Caïc maïy âo âäü äön , âo mæïc to cuía ám âån vë laì âãöxibenA (dBA) laì mæïc cæåìng âäü ám chung cuía táút caí caïc daíi äúcta táön säú âaî qui âënh vãö táön säú 1000 Hz. Ta goüi ám thanh âoï laì dBA laì ám thanh tæång âæång. Khi duìng dBA âãø chè ám thanh ta khäng cáön noïi ám thanh âoï åí táön säú bao nhiãu. Trë säú dBA giuïp ta âaïnh giaï så bäü xem âäü äön coï væåüt quaï mæïc cho pheïp hay khäng. 9.1.1.2 AÍnh hæåíng cuía âäü äön Tiãúng äön coï aính hæåíng nhiãöu âãún sæïc khoeí con ngæåìi. Mæïc âäü aính hæåíng tuyì thuäüc vaìo giaï trë cuía âäü äön. Baíng 9-2 dæåïi âáy âæa ra caïc säú liãûu vãö mæïc âäü aính hæåíng cuía âäü äön tåïi sæïc khoeí cuía con ngæåìi. Baíng 9-2 Mæïc äön, (dBA) Taïc duûng lãn ngæåìi nghe 0 - Ngæåîng nghe tháúy 100 - Bàõt âáöu laìm biãún âäøi nhëp tim 110 - Kêch thêch maûnh maìng nhé 120 - Ngæåîng choïi tai 130 ÷ 135 - Gáy bãûnh tháön kinh, nän mæía laìm yãúu xuïc giaïc vaì cå bàõp 140 - Âau choïi tai, gáy bãûnh máút trê, âiãn 150 - Nãúu nghe láu seî thuíng maìng tai 160 - Nãúu nghe láu seî nguy hiãøm 190 - Chè nghe trong thåìi gian ngàõn âaî nguy hiãøm 9.1.1.3 Âäü äön cho pheïp âäúi våïi caïc cäng trçnh Bàòng thæûc nghiãûm ngæåìi ta âaî láûp âæåüc hoü caïc âæåìng cong thãø hiãûn mæïc äön cho pheïp cuía tiãúng äön daíi räüng åí caïc äúcta táön säú. Nhæîng âæåìng naìy goüi laì âæåìng NC (Noise Criteria Curves), thãø hiãûn mæïc äön cho pheïp cuía tiãúng äön daíi räüng åí caïc äúcta táön säú 176
 3. Hçnh 9-1 : Mæïc äön cho pheïp cuía tiãúng äön daíi räüng åí caïc äúcta táön säú Trãn baíng 9-3 trçnh baìy caïc tiãu chuáøn NC cuía caïc cäng trçnh Khu væûc Tiãu chuáøn Nc 25 ÷ 30 1. Tæ dinh 25 ÷ 30 2. Nhaì cho thuã, chung cæ 3. Hotel, motel 30 ÷ 35 a. Phoìng riãng, phoìng nguí 25 ÷ 30 b. Phoìng Häüi hoüp, phoìng tiãûc 35 ÷ 40 c. Phoìng khaïnh tiãút, haình lang 40 ÷ 45 d. Khu væûc phuûc vuû, giuïp âåî 4. Cå quan 25 ÷ 30 a. Phoìng âiãöu haình 25 ÷ 30 b. Phoìng hoüp 30 ÷ 35 c. Phoìng riãng 35 ÷ 40 d. Diãûn têch måí 40 ÷ 45 e. Phoìng maïy vi tênh 40 ÷ 45 f. Phoìng luán chuyãøn cäng cäüng 5. Bãûnh viãûn, nhaì âiãöu dæåîng 25 ÷ 30 a. Phoìng riãng 30 ÷ 35 b. Phoìng âiãöu trë 35 ÷ 40 c. Phoìng mäø 35 ÷ 40 d. Haình lang 25 ÷ 30 e. Khu væûc cäng cäüng 6. Nhaì thåì 7. Træåìng hoüc 25 ÷ 30 a. Phoìng giaíng, låïp hoüc 30 ÷ 35 b. Phoìng hoüc màût bàòng måí 35 ÷ 40 8. Phoìng thê nghiãûm 9. Phoìng hoaì nhaûc 10. Nhaì haït 20 ÷ 25 11. Phoìng thu ám 30 ÷ 35 12. Raûp chiãúu boïng 13. Phoìng thê nghiãûm 9.1.2 Tênh toaïn âäü äön 9.1.2.1 Nguäön gáy äön vaì caïch khàõc phuûc 1. Caïc nguäön gáy äön : Nguäön äön gáy ra cho khäng gian âiãöu hoìa coï caïc nguäön gäúc sau: - Nguäön äön do caïc âäüng cå quaût, âäüng cå, maïy laûnh âàût trong phoìng gáy ra - Nguäön äön do khê âäüng cuía doìng khäng khê . - Nguäön äön tæì bãn ngoaìi truyãön vaìo phoìng 177
 4. + Theo kãút cáúu xáy dæûng + Theo âæåìng äúng dáùn khäng khê + Theo doìng khäng khê + Theo khe håí vaìo phoìng - Nguäön äön do khäng khê ra miãûng thäøi 2. Caïch khàõc phuûc a. Nguäön äön do caïc âäüng cå, thiãút bë trong phoìng. - Choün thiãút bë coï âäü äön nhoí : Khi choün caïc maïy âiãöu hoaì, caïc daìn laûnh, FCU, AHU cáön læu yï âäü äön cuía noï, traïnh sæí duûng thiãút bë coï âäü äön låïn. - Boüc tiãu ám cuûm thiãút bë : Trong nhiãöu træåìng håüp ngæåìi ta choün giaíi phaïp boüc tiãu ám cuûm thiãút bë. Chàóng haûn caïc FCU, AHU vaì quaût thäng gioï cäng suáút låïn khi làõp âàût trãn laphäng seî gáy äön khu væûc âoï nãn ngæåìi ta thæåìng boüc caïch ám cuûm thiãút bë naìy. - Thæåìng xuyãn bäi trån caïc cå cáúu chuyãøn âäüng âãø giaím ma saït giaím âäü äön - Âàût thiãút bë bãn ngoaìi phoìng b. Nguäön äön do khê âäüng cuía doìng khäng khê Doìng khäng khê chuyãøn âäüng våïi täúc âäü cao seî taûo ra tiãúng äön. Vç thãú khi thiãút kãú phaíi choün täúc âäü håüp lyï. c. Nguäön äön truyãön qua kãút cáúu xáy dæûng - Âäúi våïi caïc phoìng âàûc biãût, ngæåìi thiãút kãú xáy dæûng phaíi tênh toaïn vãö cáúu truïc sao cho caïc nguäön äön khäng âæåüc truyãön theo kãút cáúu xáy dæûng vaìo phoìng, bàòng caïch taûo ra caïc khe luïn, khäng xáy liãön dáöm, liãön truûc våïi caïc phoìng coï thãø taûo ra cháún âäüng. - Mäüt trong nhæîng træåìng håüp hay gàûp laì caïc âäüng cå, båm vaì maïy laûnh âàût trãn saìn cao. Âãø khæí caïc rung âäüng do caïc âäüng cå taûo ra lan truyãön theo kãút cáúu xáy dæûng laìm aính hæåíng tåïi caïc phoìng dæåïi, ngæåìi ta âàût caïc cuûm thiãút bë âoï lãn caïc bãû quaïn tênh âàût trãn caïc bäü loì xo giaím cháún. Quaïn tênh cuía váût nàûng vaì sæïc càng cuía loì xo seî khæí hãút caïc cháún âäüng do caïc âäüng cå gáy ra. - Âäúi våïi caïc FCU, AHU vaì quaût daûng treo , thæåìng ngæåìi ta treo trãn caïc giaï coï âãûm cao su hoàûc loì xo. d. Nguäön äön truyãön theo caïc äúng dáùn gioï, dáùn næåïc vaìo phoìng Caïc äúng dáùn gioï, dáùn næåïc âæåüc näúi våïi quaût vaì båm laì caïc cå cáúu chuyãøn âäüng cáön læu yï tåïi viãûc khæí caïc cháún âäüng lan truyãön tæì âäüng cå theo âæåìng äúng. Trong quaï trçnh hoaût âäüng caïc cháún âäüng tæì caïc thiãút bë âoï coï thãø truyãön vaìo phoìng vaì taûo ra âäü äön nháút âënh. Âãø khæí caïc cháún âäüng truyãön theo âæåìng naìy ngæåìi ta thæåìng sæí duûng caïc âoaûn äúng näúi mãöm bàòng cao su e. Nguäön äön do truyãön theo doìng khäng khê trong äúng dáùn. Do kãnh dáùn gioï dáùn træûc tiãúp tæì phoìng maïy âãún caïc phoìng, nãn ám thanh coï thãøí truyãön tæì gian maïy tåïi caïc phoìng, hoàûc tæì phoìng naìy âãún phoìng kia. Âãø khæí âäü äön truyãön theo doìng khäng khê ngæåìi ta sæí duûng caïc häüp tiãu ám, hoàûc âoaûn äúng tiãu ám. Trong kyî thuáût âiãöu hoaì ngæåìi ta coï giaíi phaïp boüc caïch nhiãût bãn trong âæåìng äúng. Låïp caïch nhiãût luïc âoï ngoaìi chæïc nàng caïch nhiãût coìn coï chæïc nàng khæí ám. f. Nguäön äön bãn ngoaìi truyãön theo khe håí vaìo phoìng Âãø ngàn ngæìa phaíi laìm phoìng kên, âàûc biãût caïc phoìng yãu cáöu vãö âäü äön khàõt khe. g. Nguäön äön do khäng khê ra miãûng thäøi 178
 5. Khi täúc âäü khäng khê ra miãûng thäøi låïn, coï thãø gáy äön. Vç váûy phaíi chon täúc âäü khäng khê ra miãûng thäøi håüp lyï. 9.1.2.2 Tênh toaïn caïc nguäön äön . - Nãúu coï nhiãöu nguäön äön våïi mæïc ám laì L1, L2, ... Ln thç mæïc ám täøng âæåüc tênh theo cäng thæïc : L = 10.lg.Σ100,1Li (9-3) - Nãúu caïc nguäön äön coï mæïc ám giäúng nhau thç L = L1 + 10lgn (9-4) Dæåïi âáy chè ra mæïc äön cuía mäüt säú thiãút bë: 1. Âäü äön cuía quaût Tiãúng äön do quaût gáy ra phuû thuäüc vaìo nhiãöu yãúu täú, nhæ chuíng loaûi quaût, váûn täúc, haîng quaût, chãú âäü laìm viãûc, tråí læûc hãû thäúng, baín cháút mäi træåìng...vv Âäü äön do quaût gáy ra âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc : L = KW + 10.lgV + 20.lgH + C, dB (9-5) KW - Mæïc cæåìng âäü ám riãng (dB) phuû thuäüc loaûi quaût vaì xaïc âënh theo baíng 9-4 dæåïi âáy. V - Læu læåüng thãø têch cuía quûat, CFM (1 m3/s ≈ 2120 cfm) H - Cäüt aïp toaìn pháön cuía quaût, in.WG C - Hãû säú hiãûu chènh láúy theo baíng 9-3 dæåïi âáy : Baíng 9-3 : Hãû säú hiãûu chènh C (dB) Tyí lãû % våïi hiãûu suáút Hãû säú hiãûu chènh C låïn nháút dB 90 ÷ 100 0 85 ÷ 89 3 75 ÷ 84 6 65 ÷ 74 9 55 ÷ 64 12 50 ÷ 54 15 Baíng 9-4 : Trë säú Kw cuía caïc loaûi quaût Loaûi quaût Táön säú trung tám, Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K BF1 179
 6. a. Quaût ly tám: AF, BC vaì BI - Âæåìng kênh guäöng caïnh D trãn 900mm 40 40 39 34 30 17 23 3 19 - Âæåìng kênh guäöng caïnh dæåïi 900mm 45 45 43 39 24 34 19 28 3 - Caïnh hæåïng tiãön, D báút kyì 53 53 43 36 26 36 21 31 2 - Caïnh hæåïng kênh, haû aïp 56 47 43 39 29 37 26 32 7 - Caïnh hæåïng kênh, trung aïp 58 54 45 42 29 38 26 33 8 - Caïnh hæåïng kênh, cao aïp 61 58 53 48 41 46 38 44 8 b. Quaût doüc truûc - Loaûi coï caïnh hæåïng + Tyí säú rh tæì 0,3 ÷ 0,4 49 43 53 48 38 47 34 45 6 + Tyí säú rh tæì 0,4 ÷ 0,6 49 43 46 43 30 41 28 36 6 + Tyí säú rh tæì 0,6 ÷ 0,8 53 52 51 51 43 49 40 47 6 - Loaûi daûng äúng + Âæåìng kênh guäöng caïnh trãn 1000mm 51 46 47 49 39 47 37 46 7 + Âæåìng kênh guäöng caïnh dæåïi 1000mm 48 47 49 53 43 52 40 51 7 - Loaûi daûng chán vët thäng gioï 48 51 58 56 46 55 42 52 5 Ghi chuï : AF - Quaût ly tám caïnh räùng profile khê âäüng BC - Quaût ly tám coï caïnh hæåïng báöu cong BI - Quaût ly tám coï caïnh hæåïng báöu xiãn BFI - Âäü tàng tiãúng äön (dB) do táön säú dao âäüng cuía caïnh fc ( fc = säú caïnh x säú voìng quay cuía quaût trong 1 giáy) 2. Âäü äön phaït ra tæì maïy neïn vaì båm Nãúu coï catalogue cuía thiãút bë coï thãø tra âæåüc âäü äön cuía noï. Trong træåìng håüp khäng coï caïc säú liãûu vãö âäü äön cuía thiãút bë do nhaì saín xuáút cung cáúp, ta coï thãø tênh theo cäng suáút cuû thãø nhæ sau: - Âäúi våïi maïy neïn ly tám LpA = 60 + 11.lg(USTR), dBA (9-6) trong âoï : USTR - Tän laûnh Myî : 1 USTR = 3024 kCal/h - Âäúi våïi maïy neïn pêttäng LPA = 71 + 9.lg(USTR), dBA (9-7) Khi maïy laìm viãûc non taíi thç tàng tæì 5 âãún 13 dB åí caïc daíi táön khaïc nhau. Nãúu cáön tênh mæïc aïp suáút ám thanh Lp åí caïc táön säú trung tám thç cäüng thãm åí cäng thæïc tênh LPA (9-7) caïc giaï trë åí baíng dæåïi âáy : Baíng 9-5 Táön säú trung tám 63 125 250 500 1000 2000 4000 - Maïy chiller ly tám -8 -5 -6 -7 -8 -5 -8 - Maïy chiller pêttäng -19 -11 -7 -1 -4 -9 -14 - Âäúi våïi båm næåïc tuáön hoaìn LPA = 77 + 10.lgHP, dBA (9-8) 180
 7. HP - Cäng suáút cuía båm, HP Læu yï : Táút caí caïc giaï trë tênh åí trãn laì åí khoaíng caïch 1m tæì nguäön ám. 3. Tiãúng äön cuía doìng khäng khê chuyãøn âäüng Tiãúng äön do doìng khäng khê chuyãøn âäüng sinh ra do täúc âäü doìng quaï låïn , do qua caïc âoaûn chi tiãút âàûc biãût cuía âæåìng äúng vaì åí caïc âáöu vaìo ra quaût. Tiãúng äön cuía doìng khäng khê chuyãøn âäüng laì kãút quaí cuía hiãûu æïng xoaïy quanh váût caín, gáy ra sæû thay âäøi vãö váûn täúc, biãún daûng âäüt ngäüt vãö doìng chaíy vaì do âoï taûo ra sæïc eïp âäüng læûc cuûc bäü cuía khäng khê. Coï caïc daûng gáy äön cuía doìng khäng khê chuyãøn âäüng nhæ sau : a. Tiãúng äön cuía doìng khäng khê thäøi thàóng Trong âoaûn äúng thàóng , khi täúc âäü quaï låïn thç âäü äön seî coï giaï trë âaïng kãø. Tuy nhiãn khi thiãút kãú täúc âäü gioï âaî âæåüc choün vaì âaím baío yãu cáöu. Thæåìng khi täúc âäü trãn âæåìng äúng ω < 10 m/s thç âäü äön naìy khäng âaïng kãø. b. Âäü äön taûi caïc vë trê âàûc biãût cuía âæåìng äúng Taûi caïc vë trê âàûc biãût nhæ : Reí doìng, co thàõt doìng, vë trê làõp âàût van ... âäü äön coï giaï trë âaïng kãø ngay caí khi täúc âäü doìng khäng khê khäng cao. Âoï laì do hiãûn tæåüng xoaïy taûo nãn. Âäü äön taûi caïc vë trê âoï âæåüc tênh nhæ sau : Laf = Ks + 50lgVcon + 10.lgS + 10.lgD + 10.lgf + K , dB (9-9) trong âoï Laf - Mæïc cæåìng âäü ám phaït sinh ra , dB Ks - Thäng säú riãng cuía kãút cáúu âæåìng äúng; - Våïi van âiãöu chènh : Ks = -107 - Cuït cong coï caïnh hæåïng : KS = -107 + 10.lgn våïi n laì säú caïnh hæåïng doìng - Chäø äúng chia nhaïnh : Ks = -107 + ∆L1 + ∆L2 + ∆L1 - Hãû säú hiãûu chènh âäü cong reí nhaïnh, dB. Hãû säú naìy phuû thuäüc tyí säú giæîa baïn kênh cong r cuía chäø chia nhaïnh våïi âæåìng kênh äúng nhaïnh d Nãúu r/d ≈ 0 láúy ∆L1 = 4÷6 dB Nãúu r/d ≈ 0,15 láúy ∆L1 = 0 + ∆L2 - Hãû säú hiãûu chènh âäü räúi, dB . Bçnh thæåìng láúy ∆L2 = 0. Nãúu åí vë trê âáöu nguäön caïch vë trê âang xeït 5 láön âæåìng kênh äúng coï làõp âàût van âiãöu chènh thç ngæåìi ta måïi xeït tåïi âaûi læåüng naìy. Trong træåìng håüp naìy láúy ∆L2 = 1 ÷ 5 dB tuyì theo mæïc âäü räúi loaûn cuía doìng khê âáöu nguäön.. Vcon- Täúc âäü khäng khê taûi chäø thàõt , hoàûc taûi äúng nhaïnh, FPM; V Vcon = S .FTL V - Læu læåüng khäng khê qua äúng, cfm FTL - hãû säú caín tråí Âäúi våïi van âiãöu chènh nhiãöu caïnh : FTL = 1 nãúu hãû säú täøn hao aïp suáút Cpre = 1. Nãúu Cpre ≠ 1 thç : C PRE − 1 FTL = C PRE − 1 181
 8. trong âoï : CPRE - Laì hãû säú täøn hao aïp suáút, laì âaûi læåüng khäng thæï nguyãn vaì âæåüc tênh theo cäng thæïc : Âäúi våïi van âiãöu chènh chè coï 1 caïnh : Nãúu CPRE < 4 thç FTL tênh nhæ âäúi våïi van nhiãöu caïnh 15,9.10 6.∆Pt C PRE = 2 ⎛V ⎞ ⎜⎟ ⎝S⎠ -0,15 Nãúu CPRE > 4 thç FTL = 0,68.C PRE - 0,22 S- Diãûn têch tiãút diãûn äúng nåi thàõt coï làõp âàût van âiãöu chènh, cuía cuït hoàûc cuía äúng nhaïnh, ft2 D - Chiãöu cao cuía äúng hoàûc cuït cong, ft f - Táön säú trung bçnh cuía daíi äúcta, Hz K - hãû säú tra theo âæåìng tuyãún tênh cuía kãút cáúu âæåìng äúng, dB (hçnh 9-1) Trë säú âàûc tênh K cuía kãút cáúu âæåüc xaïc âënh dæûa vaìo chuáøn säú Strouhal : St = 60D.ωcon = 60.D.f / Vbr Vbr - Täúc âäü khäng khê trong nhaïnh, fpm - Âäúi våïi van âiãöu chènh : K = -36,3 - 10,7 lg.St nãúu St < 25 K = -1,1 - 35,9.lg.St nãúu St > 25 - Âäúi våïi cuït cong coï caïnh hæåïng doìng K = -47,5 - 7,69 (lg.St)2.5 - Âäúi våïi chäø chia nhaïnh giaï trë K âæåüc xaïc âënh theo âäö thë hçnh 9-1 våïi Vma laì täúc âäü doìng khê taû âæåìng äúng chênh (fpm) Hçnh 9-1 : Quan hãû giæîa hãû säú K våïi säú St vaì tyí säú Vma/Vbr taûi chäø chia nhaïnh c. Tiãúng äön åí âáöu vaìo vaì âáöu ra cuía quaût : Tiãúng äön sinh ra trong quaût do nhiãöu nguyãn nhán . Tuy nhiãn chuí yãúu váùn laì do thay âäøi hæåïng âäüt ngäüt vaì âi qua chäø thu heûp. Tiãúng äön do quaût gáy ra thæåìng låïn vaì khoï khàõc phuûc. 182
 9. 4. Tiãúng äön do khäng khê thoaït ra miãûng thäøi. Tiãúng äön do doìng khäng khê ra miãûng thäøi phuû thuäüc vaìo täúc âäü cuía doìng khäng khê khi ra miãûng thäøi vaì kãút cáúu cuía noï. Trong caïc catalogue cuía caïc miãûng thäøi âãöu coï dáùn ra âäü äön cuía noï tæång æïng våïi täúc âäü âáöu ra naìo âoï. Vç thãú khi thiãút kãú cáön læu yï khäng âæåüc choün täúc âäü quaï låïn 9.1.2.3 Täøn tháút ám trãn âæåìng truyãön doüc trong loìng äúng dáùn. 1. Täøn tháút trong äúng dáùn : Sæû giaím ám laì sæû giaím cæåìng âäü ám tênh bàòng Watt trãn mäüt âån vë diãûn têch khi ám âi tæì nåi phaït tåïi nåi thu. Sæû giaím ám do caïc nguyãn nhán chênh sau : - Nhåì váût liãûu huït ám háúp thuû nàng læåüng soïng ám - Do phaín häöi soïng ám trãn bãö màût huït ám - Quaï trçnh truyãön ám dæåïi daûng soïng lan truyãön trong khäng khê dæåïi daìn tàõt dáön do ma saït. Mæïc âäü giaím ám âæåüc âàûc træng båíi âaûi læåüng IL (Insertion Loss). Trë säú IL åí mäùi táön säú riãng cho ta biãút sæû giaím cæåìng âäü ám (dB) trãn âæåìng truyãön tæì nåi phaït âãún nåi thu nháûn. Khaí nàng háúp thuû nàng læåüng soï ám cuía váût liãûu goüi laì khaí nàng huït ám. Khi soïng ám va chaûm vaìo bãö màût váût liãûu xäúp khäng khê seî dao âäüng trong nhæîng läù håí nhoí , sæû caín tråí cuía doìng khê vaì sæû dao âäüng cuía doìng khê trong khe håí âaî biãún mäüt pháön nàng læåüng soïng ám thaình nhiãût vaì laìm giaím nàng læåüng soïng ám âi âãún. Caïc váût liãûu coï khaí nàng huït ám täút laì váût liãûu tåi xäúp vaì mãöm. Caïc soïng ám khi âi vaìo låïp váût liãûu âoï seî bë laìm yãúu mäüt pháön. Váût liãûu huït ám thæåìng sæí duûng laì : Bäng thuyí tinh, bäng vaíi, vaíi vuûn . Caïc táúm vaíi daìy, mãöm khi treo trãn tæåìng coï khaí nàng choïng phaín xaû ám ráút täút. Âãø tiãu ám trãn âæåìng äúng, thæåìng ngæåìi ta boüc caïc låïp bäng thuyí tinh bãn trong âæåìng äúng . Låïp bäng âoï seî huït ám ráút täút. Khi trong âæåìng äúng khäng coï låïp váût liãûu huït ám, váùn täön taûi sæû giaím ám tæû nhiãn do ma saït. a. Âæåìng äúng troìn khäng coï låïp huït ám Khi soïng ám lan truyãön trong khäng khê, do tênh cháút âaìn häöi cuía mäi træåìng khäng khê nãn dao âäüng song ám laì dao âäüng tàõt dáön, mæïc nàng læåüng ám giaím dáön Ngæåìi ta tênh âæåüc ràòng trung bçnh âäü äön giaím tæû nhiãn laì 0,03 dB trãn 1feet chiãöu daìi äúng åí táön säú dæåïi 1000 Hz vaì tàng khäng âãöu âãún 0,1 dB/ft åí táön säú 1000Hz. b. Âäúi våïi äúng chæî nháût khäng coï låïp huït ám vaì caïch nhiãût Âäúi våïi âæåìng äúng chæî nháût âäü giaím ám tæû nhiãn âæåüc tênh theo baíng 9-6 dæåïi âáy : Baíng 9-6 : Âäü giaím ám thanh dB/ft Tyí säú P/A (in/in2) Táön säú trung bçnh daíi äúc ta (Hz) 63 125 > 250 > 0,31 0 0,3 0,1 0,31 ÷0,13 0,3 0,1 0,1 < 0,13 0,1 0,1 0,1 P - Chu vi äúng, in A - Diãûn têch tiãút diãûn äúng , in2 183
 10. c. ÄÚng chæî nháût khäng coï loït låïp huït ám, nhæng coï boüc caïch nhiãût bãn ngoaìi Âäúi våïi loaûi âæåìng äúng naìy, thç mæïc giaím ám láúy gáúp âäi säú liãûu nãu trong baíng 9-6. d. ÄÚng troìn coï loït låïp huït ám Âäü giaím ám phuû thuäüc vaìo diãûn têch tiãút diãûn ngang cuía âæåìng äúng vaì tênh cháút váût liãûu huït ám . Caïc säú liãûu âæåüc dáùn ra åí baíng 9-7. Baíng 9-7 : Âäü giaím ám thanh dB/ft Âæåìng kênh Táön säú trung tám daíi äúcta, Hz äúng, in 63 125 250 500 1000 2000 4000 6 0,38 0,59 0,93 1,53 2,17 2,31 2,04 12 0,23 0,46 0,81 1,45 2,18 1,91 1,48 24 0,07 0,25 0,57 1,28 1,71 1,24 0,85 48 0 0 0,18 0,63 0,26 0,34 0,45 e. Âäúi våïi âæåìng äúng chæî nháût coï loït låïp huït ám - Âäúi våïi táön säú daíi ám dæåïi 800 Hz âäü giaím ám âæåüc tênh nhæ sau : (1,17 + 0 ,19 d ) t 0,8 .h 0,357 .( P / A).L. f IL = , dB (9-10) 1190.d 2,3 IL - Âäü giaím ám thanh, dB t - Âäü daìy cuía låïp váût liãûu huït ám, in h - Caûnh ngàõn loìng äúng, in P - Chu vi loìng äúng, in A- Diãûn têch loìng äúng, in2 L Chiãöu daìi âoaûn äúng, ft f- Táön säú ám thanh, Hz d- Khäúi læåüng riãng váût huït ám, lb/ft3 - Âäúi våïi táön säú trãn 800 Hz k .( P / A).L. f .[1,51−1, 61 lg( P / A)] IL = , dB (9-11) W 2,5 .h 2,7 trong âoï : k = 2,11.109 W - Caûnh daìi cuía loìng äúng, in L - Chiãöu daìi âoaûn âang xeït, ft Cäng thæïc 9-11 tênh khi L < 10 ft. Khi L > 10ft thç láúy L = 10ft Baíng 9-8 : Âäü giaím ám trãn âoaûn äúng hçnh chæî nháût coï loït låïp huït ám daìy 1in, dB/ft Kêch thæåïc Tè säú P/A Táön säú trung tám daíi äúcta, Hz 2 loìng äúng, in (in/in ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8x8 0,5 0,10 0,28 0,77 2,12 5,82 6,08 2,95 8 x 16 0,375 0,08 0,22 0,58 1,59 4,37 3,89 2,17 12 x 12 0,33 0,08 0,22 0,60 1,64 4,48 4,48 2,67 184
 11. 12 x 24 0,25 0,06 0,16 0,45 1,23 3,36 2,89 1,97 18 x 18 0,22 0,06 0,17 0,46 1,26 3,45 3,37 2,42 18 x 36 0,17 0,05 0,13 0,34 0,94 2,59 2,15 1,78 24 x 24 0,165 0,05 0,14 0,38 1,05 2,87 2,73 2,26 24 x 48 0,125 0,04 0,10 0,29 0,78 1,90 1,75 1,66 36 x 36 0,111 0,04 0,11 0,29 0,81 2,01 2,03 2,04 36 x 72 0,083 0,03 0,08 0,22 0,60 1,02 1,30 1,50 48 x 48 0,08 0,03 0,09 0,24 0,67 1,30 1,65 1,90 48 x 96 0,063 0,02 0,07 0,18 0,50 0,66 1,05 1,40 Âãø traïnh laìm cho IL quaï låïn , âäúi våïi âæåìng äúng chæî nháût coï loït huït ám , thç IL khäng âæåüc væåüt quaï 40 dB åí báút kyì táön säú naìo. Âäü giaím IL nãu trãn khäng tênh tåïi âäü giaím ám thanh tæû nhiãn, nãn khi tênh cáön phaíi cäüng vaìo f. Âäúi våïi âæåìng äúng ä van - Âäúi våïi âæåìng äúng ä van våïi tyí säú hai truûc laì 3 : 1 thç IL âæåüc láúy giäúng âæåìng äúng troìn coï âæåìng kênh bàòng truûc ngàõn cuía äúng ä van. Âäü daìy låïp huït ám coï aính hæåíng âãún trë säú IL. ÅÍ táön säú 800 HZ , khi chiãöu daìy låïp huït ám laì 2in thç hiãûu qura giaím ám tàng 2 láön so våïi låïp daìy 1in. Vç váûy cáön loït låïp huït ám daìy tæì 2in âãún 3in âãø náng cao hiãûu quaí huït ám. 2. Täøn tháút taûi cuït cong vaì chäø chia nhaïnh a. Âäü giaím ám taûi cuït cong troìn Taûi vë trê cuït cong ám thanh bë phaín häöi ngæåüc laûi mäüt pháön. Vç thãú caïc cuït cong coï hay khäng coï låïp huït ám thç âãöu coï taïc duûng giaím äön nháút âënh Täøn tháút taûi cuït cong phuû thuäüc vaìo kêch thæåïc cuía noï vaì táön säú ám vaì cho åí baíng 9-9 dæåïi âáy : 9-9: Âäü giaím ám qua cuït troìn, dB Træåìng håüp Täøn tháút ám IL (dB) f.D < 1,9 0 1,9 < f.D < 3,8 1 3,8 < f.D < 7,5 2 f.D > 7,5 3 f - Táön säú ám , kHz D- Âæåìng kênh äúng troìn, in b. Âäü giaím ám taûi cuït cong chæî nháût Cuït vchæî nháût laìm giaím täúi âa nhæng ám thanh trong daíi äúcta maì táön säú trung tám gáön bàòng hoàûc låïn hån 125 Hz. Baíng 9-10 âæa ra caïc kãút quaí giaím ám khi doìng khäng khê âi qua cuït chæî nháût coï vaì khäng coï låïp huït ám. 9-10: Âäü giaím ám qua cuït chæî nháût, dB Træåìng håüp Khäng coï låïp huït ám Coï låïp huït ám 185
 12. Cuït chæî nháût khäng coï caïnh hæåïng doìng f.W < 1,9 0 0 1,9 < f. W < 3,8 1 1 3,8 < f. W < 7,5 5 6 7,5 < f. W < 15 8 11 15 < f. W < 30 4 10 30 < f. W 3 10 Cuït chæî nháût coï caïnh hæåïng doìng f. W < 1,9 0 0 1,9 < f. W < 3,8 1 1 3,8 < f. W < 7,5 4 4 7,5 < f. W < 15 6 7 15 < f. W 4 7 W - Caûnh låïn cuía äúng chæî nháût, in f - Táön säú ám tênh bàòng, kHz c. Âäü giaím ám taûi chäù chia nhaïnh Âäü giaím ám do chia nhaïnh âæåüc tênh theo cäng thæïc: Abr ∆LWB = −10. lg , dB ΣAbr (9-12) ∆LWB - Âäü giaím nàng læåüng ám do chia nhaïnh, dB Abr - Diãûn têch nhaïnh reí âang xeït, ft2 ΣAbr - Täøng diãûn têch caïc nhaïnh reí, ft2 3. Täøn tháút ám do phaín häöi cuäúi âæåìng äúng Khi soïng ám thoaït ra cuäúi âæåìng äúng âãø vaìo phoìng , do måí räüng âäüt ngäüt nãn gáy ra sæû phaín häöi ám ngæåüc laûi. Âiãöu naìy giaím âaïng kãø caïc ám thanh táön säú tháúp. Täøn tháút ám do phaín häöi khäng cáön tênh nãúu : - Miãûng thäøi kiãøu khuyãúch taïn gàõn træûc tiãúp lãn tráön - Miãûng thäøi khuyãúch taïn näúi våïi âoaûn âæåìng äúng thàóng daìi hån 3 láön âæåìng kênh äúng - Miãûng thäøi khuyãúch taïn näúi våïi äúng näúi mãöm Täøn tháút ám do phaín häöi cuäúi âæåìng äúng âæåüc tênh theo baíng dæåïi âáy: Baíng 9-11 : Täøn tháút do ám phaín häöi cuäúi âæåìng äúng, dB Chiãöu räüng Táön säú trung bçnh cuía daíi äúcta, dB äúng chênh, in 63 125 250 500 1000 6 18 12 8 4 1 8 16 11 6 2 0 10 14 9 5 1 0 12 13 8 4 1 0 16 11 6 2 0 0 20 9 5 1 0 0 186
 13. 24 8 4 1 0 0 28 7 3 1 0 0 32 6 2 0 0 0 36 5 1 0 0 0 48 4 1 0 0 0 72 1 0 0 0 0 Chuï yï: Caïc säú liãûu åí baíng 9-8 khäng sæí duûng cho miãûng thäøi coï loït låïp huït ám hoàûc miãûng thäøi gàõn træûc tiãúp lãn âæåìng äúng. Nãúu âáöu cuäúi cuìng cuía âæåìng äúng laì miãûng thäøi khuyãúch taïn thç phaíi træì âi êt nháút 6 dB 9.1.2.4 Sæû truyãön ám kiãøu phaït xaû vaì täøn tháút trãn âæåìng truyãön 1. Sæû phaït xaû ám Tiãúng äön do soïng ám hoàûc sæû räúi loaûn cuía doìng khäng khê bãn trong âæåìng äúng coï thãø xuyãn qua thaình äúng laìm thaình äúng dao âäüng. Sæû truyãön ám theo caïch âoï goüi laì sæû phaït xaû ám. Tiãúng äön ngæåüc laûi cuîng coï thãø truyãön vaìo bãn trong äúng, chaûy theo hãû thäúng âæåìng äúng vaì vaìo phoìng hoàûc ra ngoaìi. 2. Täøn tháút ám phaït xaû trãn âæåìng truyãön a. Khaïi niãûm. - Mæïc suy giaím ám thanh do truyãön TL (Transmission loss) khi qua tæåìng, vaïch ngàn hoàûc caïc váût caín khaïc trong træåìng håüp täøng quaït âæåüc tênh theo cäng thæïc : TL = 10.lg.(Wvao/WCL), dB (9-13) TL - Täøn tháút ám trãn âæåìng truyãön, dB Wvao - Nàng læåüng soïng ám tåïi, W WCL - Nàng læåüng coìn laûi cuía soïng ám khi qua vaïch, W Täøn tháút do truyãön ám phuû thuäüc vaìo khäúi læåüng riãng cuía váût liãûu vaïch vaì táön säú ám thanh. Âäúi våïi tæåìng bã täng hoàûc äúng kim loaûi khi tàng gáúp âäi khäúi læåüng vaïch thç trë säú TL tàng tæì 2 ÷ 3 dB cho tiãúng äön dæåïi 800 Hz vaì tàng tæì 5 ÷ 6 dB cho tiãúng äön trãn 800 Hz. Quan hãû giæîa TL vaì khäúi læåüng váût liãûu bë aính hæåíng cuía nhieìu yãúu täú khaïc nhæ khe næït, âäü cæïng, âäü cäüng hæåíng, sæû khäng âäöng nháút cuía vaïch ngàn ...vv - Täøn tháút ám do phaït xaû tæì trong äúng ra trong træåìng håüp täøng quaït : AN TL R = LV − L R + 10. lg (9-14) AT trong âoï: LV - Mæïc nàng læåüng ám thanh âáöu vaìo äúng, dB LR - Mæïc nàng læåüng ám phaït xaû sau khi xuyãn qua äúng, dB AN, AT - Diãûn têch phaït xaû màût ngoaìi äúng vaì diãûn têch tiãút diãûn ngang bãn trong äúng, in2 - Täøn tháút phaït xaû ám vaìo âæåìng äúng trong træåìng håüp täøng quaït : TLV = 10.lg(WV/2.WR), dB (9-15) WV - Cæåìng âäü ám truyãön tåïi äúng, dB WR- Cæåìng âäü ám âæåüc truyãön qua äúng, dB b. Täøn tháút ám do phaït xaû qua thaình äúng chæî nháût ra ngoaìi 187
 14. Âãø tênh täøn tháút trãn âæåìng truyãön qua äúng chæî nháût ngæåìi ta giåïi haûn táön säú ám thanh sau âáy âãø laìm mäúc: 24,134 fL = (a.b) 0,5 (9-16) trong âoï: fL goüi laì táön säú ám mäúc. a, b laì hai caûnh cuía äúng chæî nháût, in - Khi táön säú f < fL thç kiãøu soïng phàóng laì chuí yãúu vaì âäü giaím ám tênh theo cäng thæïc : TLR = 10.lg[fm2/(a+b) + 17], dB (9-17) - Khi f > fL thç soïng ám laì kiãøu häùn håüp âæåüc tênh theo cäng thæïc: TLR = 20.lg(mf) - 31, dB (9-18) trong âoï : m - Khäúi læåüng trãn 1 âån vë diãûn têch thaình äúng, lb/ft2 Theo cäng thæïc åí trãn, täøn tháút ám do truyãön qua äúng chæî nháût khäng phuû chiãöu daìi äúng maì phuû thuäüc vaìo khäúi læåüng trãn 1 âån vë diãûn têch thaình äúng m. Dæåïi âáy laì täøn tháút ám khi truyãön qua âæåìng äúng åí caïc daíi táön säú khaïc nhau. Baíng 9-12 : Täøn tháút ám khi truyãön tæì äúng ra ngoaìi TLR, dB Kêch thæåïc Táön säú trung tám daíi äúcta, Hz loìng äúng, in 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 12 x 12 21 21 27 30 33 36 41 45 12 x 24 19 22 25 28 31 35 41 45 12 x 48 19 22 25 28 31 37 43 45 24 x 24 20 23 26 29 32 37 43 45 24 x 48 20 23 26 29 31 39 45 45 48 x 48 21 24 27 30 35 41 45 45 48 x 96 19 22 25 29 35 41 45 45 Baíng 9-13 : Täøn tháút ám khi truyãön vaìo âæåìng äúng TLV, dB Kêch thæåïc Táön säú trung tám daíi äúcta, Hz äúng, in 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 12 x 12 16 16 16 25 30 33 38 42 12 x 24 15 15 17 25 28 32 38 42 12 x 48 14 14 22 25 28 34 40 42 24 x 24 13 13 21 26 29 34 40 42 24 x 48 12 15 23 26 28 36 42 42 48 x 48 10 19 24 27 32 38 42 42 48 x 96 11 19 22 27 32 38 42 42 c. Täøn tháút ám do phaït xaû qua thaình äúng dáùn troìn ra ngoaìi 188
 15. Täøn tháút ám khi truyãön qua äúng dáùn troìn khaïc våïi äúng dáùn chæî nháût. Khi táön säú tháúp caïc soïng phàóng ngàn caín sæû truyãön ám trong äúng ra ngoaìi nãn täøn tháút ráút låïn. Baíng 9-14 dæåïi âáy trçnh baìy caïc täøn tháút do truyãön ám tæì äúng dáùn ra ngoaìi Baíng 9-14 : Täøn tháút truyãön ám tæì äúng troìn ra ngoaìi TLR, dB Kêch thæåïc vaì kiãøu äúng, in Táön säú trung tám daíi äúcta, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 1. ÄÚng gheïp doüc + D=8in, δ=0,022in, L=15ft >45 (53) 55 52 44 35 34 26 + D=14in, δ=0,028in, L=15ft >50 60 54 36 34 31 25 38 + D=22in, δ=0,034in, L=15ft 47 53 37 33 33 27 25 43 + D=32in, δ=0,034in, L=15ft (51) 46 26 26 24 22 38 43 2. ÄÚng gheïp xoàõn + D=8in, δ=0,022in, L=10ft >48 >64 >75 >72 56 56 46 29 + D=14in, δ=0,022in, L=10ft >43 >53 55 33 34 35 25 40 + D=26in, δ=0,028in, L=10ft >45 50 26 26 25 22 36 43 + D=26in, δ=0,028in, L=10ft >48 >53 36 32 32 28 41 36 + D=32in, δ=0,034in, L=10ft >43 42 28 25 26 24 40 45 trong âoï D - âæåìng kênh äúng, in δ - Chiãöu daìy cuía äúng, in L - Chiãöu daìi äúng, ft Trong træåìng håüp táûp ám neìn che khuáút tiãúng äön phaït xaû, thç giåïi haûn tháúp hån cuía TL âæåüc biãøu thë bàòng dáúu >. Caïc säúï liãûu trong dáúu ngoàûc âån cho biãút ràòng tiãúng âäüng nãön seî sinh ra mäüt giaï trë lån hån säú liãûu thäng thæåìng. d. Täøn tháút ám TL cuía äúng ävan Mæïc täøn tháút ám thanh khi truyãön qua thaình äúng ävan âæåüc dáùn ra åí baíng Baíng 9-15 : Täøn tháút truyãön ám tæì äúng ävan ra ngoaìi TLR, dB Kêch thæåïc truûc Táön säú trung tám daíi äúcta, Hz axb, in 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 12 x 6 31 34 37 40 43 - - - 24 x 6 24 27 30 33 36 - - - 24 x 12 28 31 34 37 - - - - 48 x 12 23 26 29 32 - - - - 48 x 24 27 30 33 - - - - 96 x 24 22 25 28 - - - - 96 x 48 28 31 - - - - - 3. Täøn tháút ám khi qua cáúu truïc xáy dæûng 189
 16. Khi truyãön ám qua caïc kãút cáúu xáy dæûng , nàng læåüng ám thanh bë täøn tháút mäüt læåüng âaïng kãø , qua nghiãn cæïu ngæåìi ta âaî âæa ra caïc kãút quaí xaïc âënh täøn tháút ám thaình. Täøn tháút qua tæåìng, vaïch ngàn, cæía kênh vaì khoaíng träúng trãn tráön âæåüc tênh theo baíng 9- 16 dæåïi âáy: Baíng 9-16 : Täøn tháút ám khi âi qua kãút cáúu xáy dæûng, dB Kêch thæåïc truûc axb, in Táön säú trung tám daíi äúcta, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 2 - Bã täng âàûc, daìy 4 in, 48 lb/ft 32 34 49 35 55 37 42 - Bã täng âàûc kãút håüp bã täng boüt daìy 29 32 42 33 49 34 37 4 in, 28 lb/ft2 - Bã täng âàûc kãút håüp bã täng boüt daìy 31 33 48 35 54 36 41 8 in, 28 lb/ft2 - Vaïch ngàn tiãu chuáøn, khung gäø 2in, 12 17 38 34 44 35 42 4 in hai låïp thaûch cao daìy 5/8 in åí mäùi màût - Vaïch ngàn tiãu chuáøn, khung kim 25 36 44 43 55 50 50 loaûi 29/8 in, hai låïp thaûch cao daìy 5/8 in åí mäùi màût - Kênh 1 låïp daìy 1 / 2 in 11 32 16 28 23 32 27 - Kênh 2 låïp mäùi låïp daìy 1 /2in, 2 låïp 12 32 16 30 23 35 27 caïch nhau 1 /2in. - Tráön bàòng såüi vä cå 1 9 2 9 4 14 8 - Tráön thaûch cao 9 31 15 33 20 27 25 - Taïc duûng kãút håüp cuía khoaíng träúng 4 10 8 10 8 14 8 trãn tráön våïi tráön coï phuí bäng thuyí tinh daìy 1 /2in, 6 lb/ft2 - Taïc duûng kãút håüp cuía khoaíng träúng 1 12 5 14 9 15 10 trãn tráön våïi tráön coï phuí låïp såüi vä cå daìy 5 /8in, 35 lb/ft2 - Cæía gäø thæåìng xuyãn âoïng 27 23 26 27 29 29 4 Hiãûu æïng laìm giaím ám kãút håüp giæîa tráön vaì khoaíng träúng trãn tráön Tráön vaì khoaíng träúng trãn tráön coï taïc duûng giaím ám phaït xaû tæì âæåìng äúng ra mäüt caïch âaïng kãø, âàûc biãût laì tráön coï caïch ám. Âäúi våïi tráön caïch ám bàòng såüi vä cå khäúi læåüng 35 lb/ft3 thç mæïc âäü giaím ám theo caïc daíi táön cho åí baíng 9-17 : Baíng 9-17 : Täøn tháút ám qua tráön caïch ám, dB Táön säú f, Hz 125 250 500 1000 2000 4000 Âäü giaím ám, dB -5 -9 -10 -12 -14 -15 9.1.2.5 Quan hãû giæîa mæïc aïp suáút ám trong phoìng våïi cæåìng âäü ám 190
 17. 1. Træåìng håüp coï mäüt hoàûc nhiãöu nguäön ám trong phoìng Càn cæï vaìo thæûc nghiãûm ngæåìi ta âæa ra cäng thæïc tênh mæïc aïp suáút trong phoìng Lpr (dB) tæì mæïc cæåìng âäü ám LWr Lpr = LWr - 5.lgV - 3.lgf - 10.lgr + 25 (9-19) trong âoï : Lwr - Mæïc cæåìng âäü ám trong phoìng, dB V - Thãø têch cuía phoìng, ft3 f - Táön säú trung tám cuía daíi äúcta, Hz r - Khoaíng caïch tæì nguäön ám tåïi nåi thu nháûn, ft Nãúu trong phoìng coï nhiãöu nguäön ám thç tênh Lpr riãng reí vaì cäüng laûi âãø tênh täøng aïp sáúu ám taûi nåi thu nháûn. 2. Træåìng håüp coï nhiãöu miãûng thäøi khuyãúch taïn âàût saït tráön Trong caïc vàn phoìng vaì phoìng låïn trong toaì nhaì thæåìng coï nhiãöu miãûng thäøi . Nãúu säú læåüng låïn hån hay bàòng 4 vaì âäü âäü cao làõp âàût nhæ nhau thç mæïc aïp suáút ám trong phoìng åí âäü cao 5 ft caïch saìn âæåüc xaïc âënh nhæ sau : Lp5 = LWS - 5.lgX - 28.lgh + 1,3.lgN - 3.lgf + 31 (9-20) LWS - Mæïc cæåìng âäü ám thanh cuía miãûng thäøi, dB h - âäü cao cuía tráön, ft N - Säú miãûng thäøi X = F/h2 : F - Diãûn têch saìn do 1 miãûng thäøi âaím nháûn, ft2 3. Hiãûu æïng khäng gian Hiãûu æïng khäng gian laì sæû chãnh lãûch giæîa mæïc aïp suáút ám thanh vaì mæïc cæåìng âäü ám thanh trong phoìng Lp - Lw 9.1.3 Thiãút bë tiãu ám Trong kyî thuáût âiãöu hoaì khäng khê ngæåìi ta thæåìng sæí duûng caïc thiãút bë tiãu ám nhàòm giaím ám thanh phaït ra tæì caïc thiãút bë vaì doìng khäng khê chuyãøn âäüng truyãön âãún khu væûc xung quanh vaì âàûc biãût laì truyãön vaìo phoìng. Âäúi våïi caïc thiãút bë nhoí nhæ caïc quaût, FCu vaì AHU ngæåìi ta boüc kên thiãút bë bàòng caïc häüp tiãu ám âãø huït hãút caïc ám thanh phaït xaû tæì thiãút bë khäng âãø chuïng lan truyãön ra chung quanh Âäúi våïi caïc AHU låïn, phoìng maïy Chiller ngæåìi ta âàût trong caïc phoìng maïy kên coï boüc caïch ám. Âäúi våïi doìng khäng khê ngæåìi ta sæí duûng caïc häüp tiãu ám âàût trãn âæåìng âi. Caïc häüp tiãu ám naìy coï nhiãûm vuû huït hãút ám lan truyãön theo doìng khäng khê chuyãøn âäüng. Dæåïi âáy trçnh baìy cáúu taûo cuía häüp tiãu ám âàût trãn âæåìng äúng. W L A A-A D H h D A 191
 18. Hçnh 9-2 : Cáúu taûo häüp tiãu ám Trãn hçnh 9-2 laì cáúu taûo cuía häüp tiãu ám thæåìng âæåüc sæí duûng trong kyî thuáût âiãöu hoaì khäng khê. Cáúu taûo cuía häüp tiãu ám gäöm caïc låïp sau âáy (kãø tæì trong ra ngoaìi) : - Låïp tän coï âæûc läù Φ6, a=20mm - Låïp vaíi moíng - Låïp bäng huït ám - Låïp tän voí ngoaìi Häüp tiãu ám âæåüc âënh hçnh nhåì khung gäù bao quanh . Âäü daìy D cuía låïp bäng thuyí tinh nàòm trong khoaíng 100 ÷ 300mm. Âäü daìy caìng låïn khaí nàng huït ám caìng täút. Låïp trong cuìng laì låïp tän âuûc läù , caïc läù coï taïc duûng huït ám thanh, trong mäüt säú træåìng håüp ngæåìi ta sæí duûng læïåïi sàõt hoàûc læåïi nhæûa âãø thay thãú. 9.2 Loüc buûi 9.2.1 Khaïi niãûm Buûi laì mäüt trong caïc cháút âäüc haûi . Taïc haûi cuía buûi phuû thuäüc vaìo caïc yãúu täú : Kêch cåî buûi, näöng âäü buûi vaì nguäön gäúc buûi. - Nguäön gäúc: + Hæîu cå : Do caïc saín pháøm näng nghiãûp vaì thæûc pháøm nhæ thuäúc laï, bäng gäù, caïc saín pháøm näng saín, da, läng suïc váût + Buûi vä cå : Âáút, âaï, xi màng, amiàng, buûi kim loaûi - Kêch cåî haût: Buûi coï kêch cåî caìng beï taïc haûi caìng låïn do khaí nàng xám nháûp sáu, täön taûi trong khäng khê láu vaì khoï xæí lyï. + Ráút mën : 0,1 - 1 µm : 1 - 10 µm + Mën : > 10 µm + Thä - Näöng âäü : + Näöng âäü buûi cho pheïp trong khäng khê thæåìng cho theo noìng âäü äxit silic Baíng 9-18 Haìm læåüng SO2, % Näöng âäü cho pheïp Zb < 2 mm/m3 Z > 10 2 ÷ 10 2÷4 4÷6
 19. G'b, G"b - Læåüng buûi vaìo ra thiãút bë trong mäüt âån vë thåìi gian z'b, z"b - Näöng âäü buûi vaìo ra thiãút bë trong mäüt âån vë thåìi gian - Phuû taíi khäng khê : L (m3/h.m2) Læu læåüng læu thäng khäng khê tênh cho 1m2 diãûn têch bãö màût loüc. - Tråí læûc thuíy læûc ∆p = ξ.ρ.ω2/2: Tråí læûc thuíy læûc cuía thiãút bë loüc 9.2.2 Caïc thiãút bë loüc buûi vaì tênh toaïn Thiãút bë loüc buûi coï nhiãöu loaûi, tuyì thuäüc vaìo nguyãn lyï taïch buûi, hçnh thæïc bãn ngoaìi, cháút liãûu huït buûi maì ngæåìi ta chia ra : - Buäöng làõng buûi - Thiãút bë loüc buûi kiãøu xiclon - Thiãút bë loüc buûi kiãøu quaïn tênh - Thiãút bë loüc buûi kiãøu tuïi vaíi, læåïi loüc, thuìng quay. - Thiãút bë loüc buûi kiãøu ténh âiãûn 9.2.2.1 Buäöng làõng buûi. Buäöng làõng buûi coï cáúu taûo daûng häüp , khäng khê vaìo 1 âáöu vaì ra âáöu kia. Nguyãn tàõc taïch buûi cuía buäöng làõng buûi chuí yãúu laì : - Giaím täúc âäü häøn håüp khäng khê vaì buûi mäüt caïch âäüt ngäüt khi vaìo buäöng. Caïc haûi buûi máút âäüng nàng vaì råi xuäúng dæåïi taïc duûng cuía troüng læûc. - Duìng caïc vaïch chàõn, vaïch ngàn âãø khi khäng khê va âáûp vaìo caïc haût buûi bë máút âäüng nàng vaì råi xuäúng âaïy buäöng. - Ngoàût doìng khi chuyãøn âäüng trong buäöng. Trãn hçnh 9-3 trçnh baìy mäüt säú kiãøu daûng buäöng làõng buûi Buäöng làõng buûi âån giaín chè dæûa trãn nguyãn tàõc giaím täúc âäü âäüt ngäüt coï nhæåüc âiãøm laì hiãûu quaí khäng cao , chè âaût 50 ÷ 60% vaì phuû taíi khäng låïn. Buäöng làõng buûi coï nhiãöu ngàn vaì loaûi coï táúm chàõn hiãûu quaí cao hån . Trong caïc buäöng làõng buûi naìy khäng khê chuyãøn âäüng dêch dàõc hoàûc xoaïy troìn nãn khi va âáûp vaìo caïc táúm chàõn vaì vaïch ngàn seî máút âäüng nàng vaì råi xuäúng. Hiãûu quaí coï thãø âaût 85 ÷ 90% 193
 20. a) Buäöng làõng buûi âån giaîn b) Buäöng làõng buûi nhiãöu ngàn c) buäöng làõng buûi coï táúm chàõn Hçnh 9-3 : Caïc loaûi buäöng làõng buûi * Tênh toaïn buäöng làõng buûi âån giaín: - Chiãöu daìi täúi thiãøu cáön thiãút cuía buäöng làõng buûi âãø giæî laûi haût buûi coï âæåìng kênh d: 18µL Lmin = ,m (9-22) γ m .d 2 .B trong âoï : µ - Âäü nhåït âäüng hoüc cuía khäng khê, kg.s/m2 L - Læu læåüng khäng khê âi qua buäöng làõng , m3/s γm - Troüng læåüng âån vë cuía buûi, kg/m3 d - Âæåìng kênh haût buûi, m B - Chiãöu räüng buäöng làõng, m - Ngæåüc laûi, khi kêch thæåïc buäöng âaî xaïc âënh, ta coï thãø xaïc âënh âæåìng kênh haût buûi beï nháút maì buäöng coï khaí nàng giæî laûi : 18.µ .L d min = (9-23) γ m .B.l Caïc cäng thæïc trãn âáy chè tênh trong træåìng håüp khäng khê chuyãøn âäüng trong buäöng laì chaíy táöng. Thæûc tãú khäng täúc âäü khäng khê chuyãøn âäüng trong buäöng thæåìng choün laì 0,6 m/s. Khi âoï doìng khäng khê âang chaíy táöng. Khi chuyãøn sang chãú âäü chaíy räúi cäng thæïc trãn khäng coìn âuïng næîa. 9.2.2.2 Bäü loüc buûi kiãøu xiclän Bäü loüc buûi xiclon laì thiãút bë loüc buûi âæåüc sæí duûng tæång âäúi phäø biãún . Nguyãn lyï laìm viãûc cuía thiãút bë loüc buûi kiãøu xiclon laì låüi duûng læûc ly tám khi doìng khäng khê chuyãøn âäüng âãø taïch buûi ra khoíi khäng khê 194

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản