intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình phân tích ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến giá trị cổ phiếu và chi phí vốn p2

Chia sẻ: Sa Fasf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

57
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chi phí sản xuất và chi phí tiêu thụ sản phẩm. 7.1.1.1. Chi phí sản xuất của doanh nghiệp Trong quá trình sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp phải tiêu hao các loại vật tư, nguyên vật liệu, hao mòn máy móc thiết bị, trả công cho những người lao động v.v.... Do vậy, có thể hiểu chi phí sản xuất của một doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của tất cả các hao phí về vật chất và về lao động mà doanh nghiệp phải bỏ ra để sản xuất sản phẩm trong một thời kỳ nhất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến giá trị cổ phiếu và chi phí vốn p2

  1. Gi¸o tr×nh Tµi chÝnh doanh nghiÖp 7.1.1. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm. 7.1.1.1. Chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i tiªu hao c¸c lo¹i vËt t−, nguyªn vËt liÖu, hao mßn m¸y mãc thiÕt bÞ, tr¶ c«ng cho nh÷ng ng−êi lao ®éng v.v.... Do vËy, cã thÓ hiÓu chi phÝ s¶n xuÊt cña mét doanh nghiÖp lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tÊt c¶ c¸c hao phÝ vÒ vËt chÊt vµ vÒ lao ®éng mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. C¸c chi phÝ nµy ph¸t sinh cã tÝnh th−êng xuyªn vµ g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Do ®Æc ®iÓm cña chi phÝ s¶n xuÊt lµ chi phÝ hµng ngµy g¾n liÒn víi tõng vÞ trÝ s¶n xuÊt, tõng lo¹i s¶n phÈm vµ tõng lo¹i ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh, viÖc tæng hîp, tÝnh to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cÇn ®−îc tiÕn hµnh trong tõng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh, kh«ng ph©n biÖt c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ®· hoµn thµnh hay ch−a hoµn thµnh. §Ó qu¶n lý vµ kiÓm tra chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ, tÝnh to¸n ®−îc kÕt qu¶ tiÕt kiÖm chi phÝ ë tõng bé phËn s¶n xuÊt vµ toµn doanh nghiÖp, kiÓm tra vµ ph©n tÝch qu¸ tr×nh ph¸t sinh chi phÝ vµ h×nh thµnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ng−êi ta cÇn ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. Th«ng th−êng, ng−êi ta sö dông mét sè c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ nh− sau: Thø nhÊt: Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè, tøc lµ s¾p xÕp c¸c chi phÝ cã cïng tÝnh chÊt kinh tÕ vµo mét lo¹i, mçi lo¹i lµ mét yÕu tè chi phÝ, theo c¸ch ph©n lo¹i nµy chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm 3 nhãm yÕu tè sau: + Chi phÝ vËt t−. + L−¬ng nh©n c«ng trùc tiÕp. + Chi phÝ s¶n xuÊt chung. Thø hai: Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo kho¶n môc tÝnh gi¸ thµnh. C¸ch ph©n lo¹i nµy dùa vµo c«ng dông kinh tÕ vµ ®Þa ®iÓm ph¸t sinh cña chi phÝ ®Ó s¾p xÕp chi phÝ thµnh nh÷ng kho¶n môc nhÊt ®Þnh, qua ®ã, ph©n tÝch t¸c ®éng cña tõng kho¶n môc chi phÝ ®Õn gi¸ thµnh. Thø ba: Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt thµnh chi phÝ cè ®Þnh vµ chi phÝ biÕn ®æi. Ph©n lo¹i chi phÝ theo c¸ch nµy ®Ó cã ph−¬ng thøc qu¶n lý phï hîp víi tõng lo¹i chi phÝ. Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 152
  2. Ch−¬ng 7: Doanh thu, chi phÝ vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp §Ó qu¶n lý tèt chi phÝ, ngoµi ph©n lo¹i chi phÝ, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i xem xÐt c¬ cÊu chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó ®Þnh h−íng thay ®æi tû träng mçi lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. C¬ cÊu chi phÝ s¶n xuÊt lµ tû träng gi÷a c¸c yÕu tè chi phÝ trong tæng sè chi phÝ s¶n xuÊt. C¸c doanh nghiÖp trong cïng mét ngµnh vµ gi÷a c¸c ngµnh kh¸c nhau cã c¬ cÊu chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c nhau. C¬ cÊu chi phÝ s¶n xuÊt chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè nh−: lo¹i h×nh vµ quy m« s¶n xuÊt cña tõng doanh nghiÖp, tr×nh ®é kü thuËt, trang thiÕt bÞ, ®iÒu kiÖn tù nhiªn, c«ng t¸c tæ chøc, n¨ng lùc qu¶n lý, tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n v.v.. Nghiªn cøu c¬ cÊu chi phÝ s¶n xuÊt nh»m: - X¸c ®Þnh tû träng vµ xu h−íng thay ®æi cña tõng yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt. - KiÓm tra gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ cã biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 7.1.1.2. Chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm §èi víi c¸c doanh nghiÖp, tiªu thô s¶n phÈm lµ hÕt søc quan träng. Khèi l−îng s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô ¶nh h−ëng quyÕt ®Þnh tíi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó thùc hiÖn tiªu thô s¶n phÈm, doanh nghiÖp còng ph¶i bá nh÷ng chi phÝ nhÊt ®Þnh. Chi phÝ l−u th«ng s¶n phÈm bao gåm: chi phÝ trùc tiÕp tiªu thô s¶n phÈm; chi phÝ hç trî marketing vµ ph¸t triÓn. Chi phÝ trùc tiÕp tiªu thô s¶n phÈm bao gåm: chi phÝ chän läc, ®ãng gãi; chi phÝ bao b×, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n; chi phÝ thuª kho, bÕn b·i v.v... Chi phÝ hç trî marketing vµ ph¸t triÓn bao gåm: chi phÝ ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr−êng; chi phÝ qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm; chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm v.v...Tû träng cña chi phÝ nµy cã xu h−íng t¨ng trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ph¸t triÓn. 7.1.1.3. Gi¸ thµnh s¶n phÈm Nghiªn cøu chi phÝ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm ch−a cho biÕt l−îng chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét lo¹i s¶n phÈm hoÆc mét ®¬n vÞ s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. MÆt kh¸c, trong ho¹t ®éng kinh doanh, khi quyÕt ®Þnh lùa chän ph−¬ng ¸n kinh doanh mét lo¹i s¶n phÈm nµo ®ã, doanh Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 153
  3. Gi¸o tr×nh Tµi chÝnh doanh nghiÖp nghiÖp cÇn ph¶i tÝnh ®Õn l−îng chi phÝ bá ra ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét s¶n phÈm hoÆc mét khèi l−îng s¶n phÈm ®ã. Do vËy, doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé chi phÝ cña doanh nghiÖp bá ra ®Ó hoµn thµnh viÖc s¶n xuÊt hoÆc ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. Gi÷a gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ chi phÝ s¶n xuÊt cã sù gièng nhau vµ kh¸c nhau: chi phÝ s¶n xuÊt hîp thµnh gi¸ thµnh phÈm, nh−ng kh«ng ph¶i toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú ®Òu ®−îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm trong kú. Gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶n ¸nh l−îng chi phÝ ®Ó hoµn thµnh s¶n xuÊt hoÆc s¶n xuÊt vµ tiªu thô 1 ®¬n vÞ hay 1 khèi l−îng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh, cßn chi phÝ s¶n xuÊt vµ l−u th«ng s¶n phÈm thÓ hiÖn sè chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh, thêi kú nµy th−êng lµ mét n¨m. Trong ph¹m vi s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, cã thÓ ph©n biÖt gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ gi¸ thµnh tiªu thô s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm (®èi víi s¶n phÈm x©y dùng lµ gi¸ thµnh thi c«ng) bao gåm toµn bé chi phÝ bá ra ®Ó hoµn thµnh viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm. Gi¸ thµnh tiªu thô s¶n phÈm cßn ®−îc gäi lµ gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm bao gåm toµn bé chi phÝ ®Ó hoµn thµnh c¶ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Trªn gi¸c ®é kÕ ho¹ch ho¸, gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®−îc ph©n biÖt thµnh gi¸ thµnh kÕ ho¹ch vµ gi¸ thµnh thùc tÕ. C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng lu«n ph¶i quan t©m tíi viÖc gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt tiªu thô s¶n phÈm, doanh nghiÖp cã thÓ h¹ gi¸ b¸n ®Ó tiªu thô s¶n phÈm vµ thu håi vèn nhanh. §ång thêi, h¹ gi¸ thµnh lµ yÕu tè quan träng ®Ó t¨ng lîi nhuËn. H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong kú ®−îc x¸c ®Þnh cho nh÷ng s¶n phÈm so s¸nh ®−îc th«ng qua 2 chØ tiªu: møc gi¶m gi¸ thµnh vµ tû lÖ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Riªng ®èi víi s¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n, ng−êi ta chØ so s¸nh gi¸ thµnh thùc tÕ víi gi¸ thµnh kÕ ho¹ch hoÆc gi¸ thµnh dù to¸n cña khèi l−îng s¶n phÈm trong cïng mét kú. Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 154
  4. Ch−¬ng 7: Doanh thu, chi phÝ vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm doanh nghiÖp: - Sù tiÕn bé cña khoa häc - kü thuËt vµ c«ng nghÖ. - Tæ chøc lao ®éng khoa häc vµ chiÕn l−îc sö dông lao ®éng. - Tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý tµi chÝnh. 7.1.2. Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh bao gåm c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh cña doanh nghiÖp. §©y còng lµ mét c¸ch tiÕp cËn phæ biÕn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. Dùa vµo tÝnh chÊt c¸c yÕu tè chi phÝ: chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh ®−îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, ®éng lùc (gäi t¾t lµ chi phÝ vËt t−). - Chi phÝ vËt t− phô thuéc vµo 2 yÕu tè lµ møc tiªu hao vËt t− vµ gi¸ vËt t−. - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh (KHTSC§). Chi phÝ KHTSC§ ®−îc x¸c ®Þnh dùa vµo nguyªn gi¸ TSC§ cÇn tÝnh khÊu hao vµ tû lÖ KHTSC§. - Chi phÝ tiÒn l−¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l−¬ng. - Chi phÝ b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - ThuÕ vµ c¸c chi phÝ kh¸c. Dùa vµo néi dung c¸c yÕu tè chi phÝ: chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh ®−îc chia thµnh c¸c kho¶n môc chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ gi¸n tiÕp. Chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp bao gåm: - Chi phÝ vËt t− trùc tiÕp - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Chi phÝ s¶n xuÊt chung * Gi¸ thµnh s¶n xuÊt Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 155
  5. Gi¸o tr×nh Tµi chÝnh doanh nghiÖp Gi¸ thµnh s¶n xuÊt Chi phÝ Chªnh lÖch = + s¶n xuÊt s¶n phÈm dë dang Chªnh lÖch s¶n S¶n phÈm dë S¶n phÈm dë dang = - phÈm dë dang dang ®Çu kú cuèi kú * Gi¸ vèn hµng b¸n Gi¸ vèn hµng b¸n Gi¸ thµnh Chªnh lÖch thµnh = + phÈm tån kho s¶n xuÊt Chªnh lÖch thµnh Thµnh phÈm tån Thµnh phÈm tån kho = - phÈm tån kho kho ®Çu kú cuèi kú Riªng ®èi víi doanh nghiÖp th−¬ng m¹i: Gi¸ vèn hµng b¸n Gi¸ vèn Chªnh lÖch hµng = + ho¸ tån kho hµng mua Chªnh lÖch hµng ho¸ Hµng ho¸ tån Hµng ho¸ = - tån kho kho ®Çu kú tån kho cuèi kú * Chi phÝ b¸n hµng: gåm c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô nh−: tiÒn l−¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng, tiÕp thÞ, ®ãng gãi, b¶o qu¶n, khÊu hao TSC§, chi phÝ vËt liÖu, bao b×, dông cô, ®å dïng, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b¶o hµnh, qu¶ng c¸o. * Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: gåm c¸c chi phÝ qu¶n lý kinh doanh, qu¶n lý hµnh chÝnh vµ c¸c chi phÝ chung kh¸c cã liªn quan tíi toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh− : tiÒn l−¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp tr¶ cho ban gi¸m ®èc vµ nh©n viªn qu¶n lý ë c¸c phßng ban, chi phÝ vËt liÖu ®Ó dïng cho v¨n phßng, KHTSC§ dïng chung cho doanh nghiÖp, c¸c kho¶n thuÕ, lÖ phÝ, b¶o hiÓm, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi thuéc v¨n phßng doanh nghiÖp vµ c¸c chi phÝ kh¸c chung cho toµn doanh nghiÖp nh− , l·i vay, dù phßng, phÝ kiÓm to¸n, tiÕp t©n, tiÕp kh¸ch, c«ng t¸c phÝ v.v... 7.1.3. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ chi phÝ ho¹t ®éng bÊt th−êng Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh bao gåm: chi phÝ liªn doanh liªn kÕt, chi phÝ thuª tµi s¶n, chi phÝ vay nî, chi phÝ mua, b¸n chøng kho¸n. Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 156
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2