intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích bài toán truyền nhiệt qua cánh phẳng có tiết diện không đổi p5

Chia sẻ: Dgwatg Sags | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
3
download

Giáo trình phân tích bài toán truyền nhiệt qua cánh phẳng có tiết diện không đổi p5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây thực chất là khâu quán tính bậc 1 mà hằng số thời gian STI 1 TKP = và K = S +1 S +1 Dựng ĐTBF.Sử dụng khâu liên hệ nghịch bao toàn bộ cơ cấu chấp hành và bộ điều chỉnh Mạch liên hệ nghịch là khâu vi phân thực W(P) = W(P)PI W(P)KP K 1 (TI P + 1)(−δTI P ) W ( P) = W(P)KP = = W ( P ) PI [TC .P (T1 P + 1) + K 1δ B

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích bài toán truyền nhiệt qua cánh phẳng có tiết diện không đổi p5

  1. TÆÛ ÂÄÜNG HOÏA QUAÏ TRÇNH NHIÃÛT - PHÁÖN II Ta âæa vãö daûng : W(P) = W(P)PI W(P)KP K 1 (TI P + 1)(−δTI P ) W ( P) = => W(P)KP = W ( P ) PI [TC .P (T1 P + 1) + K 1δ B .TI ](T1 P + 1) K1TI .δ Hay W(P)KP = TC (T1 P + 1) + K 1δ B .TI 1 TC S Kyï hiãûu S = => W(P)KP = K 1 .δ .TI 1 (T1 P + 1) + S 1 Hay dæåïi daûng : W(P)KP = ⎡⎛ STI ⎞ ⎤ ( S + 1) ⎢⎜ ⎟ P + 1⎥ ⎣⎝ S + 1 ⎠ ⎦ Âáy thæûc cháút laì kháu quaïn tênh báûc 1 maì hàòng säú thåìi gian STI 1 TKP = vaì K = S +1 S +1 Dæûng ÂTBF Y(t) Jm S= 0 S = 0,2 S= 0 S = 0,03 (ω = 10) S = 0,2 S = 0,03 t Re Så âäö 2 : Sæí duûng kháu liãn hãû nghëch bao toaìn bäü cå cáúu cháúp haình vaì bäü âiãöu chènh Maûch liãn hãû nghëch laì kháu vi phán thæûc Y X 1 K1 Tc.P BKD CCCH δBTi.P LHN Ti. P+1 K1 TC TC .P Âàût δ = δB ; T1 = TI ; S = => W(P) = K 1 δ B .TI .P K 1 .δ .TI 1+ . TC .P TI .P + 1 100
  2. TÆÛ ÂÄÜNG HOÏA QUAÏ TRÇNH NHIÃÛT - PHÁÖN II 1 Hay : W(P)KP = ⎡⎛ STI ⎞ ⎤ ( S + 1) ⎢⎜ ⎟ P + 1⎥ ⎣⎝ S + 1 ⎠ ⎦ Giäúng så âäö 1 => aính cuía chuïng cuîng váûy. Khi S tàng thç bäü âiãöu chènh thæûc tãú khaïc xa bäü âiãöu chènh lyï tæåíng. Æu âiãøm cuía så âäö 2 laì khi giaï trë TI thay âäøi thç δ khäng âäøi. 1.2.3- Bäü âiãöu chènh PID : Ta phaíi cho âi qua 2 kháu quaïn tênh báûc 1 màõc näúi tiãúp nhæ sau Y 1 K1 Tc.P BKD CCCH δB 1 T1.P+1 T2.P+1 Âäúi våïi bäü PID lyï tæåíng : 1 ⎛ TI .P + 1 + TD .TI .P 2 ⎞ ⎛ ⎞ 1 ⎜ ⎟ W(P)PID = KP ⎜1 + ⎜ T .P + T D .P ⎟ Hay W(P)PID = ⎟ δ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ T I .P I Våïi bäü thæûc tãú thç theo så âäö trãn K1 1 => W(P) = = W(P)PID . W(P)KP K 1 .δ B TC .P 1+ (T1 .P + 1)(T2 P + 1) W ( P) => W(P)KP = W ( P) PID TC T .T 1 Âàût : 1 2 = TD ; T1 + T2 = T, δ = δB ; S = = K 1 .δ B K 1 .δ .TI T1 + T2 TD T1 .T2 1 = = K => W(P)KP = TI (T1 + T2 ) ⎡⎛ K .S .TI ⎞ 2 ⎛ STI ⎞ ⎤ 2 2 ( S + 1) ⎢⎜ ⎟P + ⎜ ⎟ P + 1⎥ ⎜ ⎟ ⎢⎝ S + 1 ⎠ ⎝ S + 1⎠ ⎥ ⎣ ⎦ Dæûng ÂTBT Jm Y(t) S= 0 S = 0,03 S = 0,2 S= 0 S = 0,03 S = 0,2 Re t Tæì trãn ta coï S -> 0 => W(P) = W(P)PID 101
  3. TÆÛ ÂÄÜNG HOÏA QUAÏ TRÇNH NHIÃÛT - PHÁÖN II Kãút luáûn chung: • Âãø xáy dæûng caïc quy luáût âiãöu chènh trong caïc bäü âiãöu chènh cäng nghiãûp phaíi sæí duûng caïc maûch liãn hãû nghëch, caïc maûch trãn coï thãø bao bäü khuãúch âaûi hoàûc bao caí bäü khuãúch âaûi láùn coï cáúu cháúp haình. • Tuìy thuäüc vaìo quy luáût âiãöu chènh âæåüc haình thaình maì caïc maûch liãn hãû nghëch coï thãø laì kháu tyí lãû hoàûc kháu quaïn tênh báûc 1, báûc 2 ... • Do xuáút hiãûn caïc maûch liãn hãû nghëch trãn nãn haìm truyãön caïc bäü âiãöu chènh thæûc tãú khaïc so våïi haìm truyãön bäü âiãöu chènh lyï tæåíng sæû sai khaïc naìy caìng låïn nãúu hàòng säú thåìi gian cuía cå cáúu cháúp haình caìng låïn vaì hãû säú khuãúch âaûi cuía bäü khuãúch âaûi caìng nhoí. 1.3- Cáúu taûo chung cuía caïc bäü âiãöu chènh: 1 3 4 5 2 (6) 1- Phán tæí âo læåìng : Duìng âãø âo sæû thay âäøi cuía TSÂC vaì chuyãøn âäøi noï thaình tên hiãûu phuì håüp âãø truyãön tåïi pháön tæí tiãúp theo pháön tæí naìy âæåüc cáúu taûo gäöm hai pháön + Pháön tæí nhaûy caím + Bäü chuyãøn âäøi 2- Bäü âënh trë : duìng âãø âàût caïc giaï trë cho træåïc cuía thäng säú âiãöu chènh 3- Pháön tæí so saïnh : duìng âãø so saïnh giaï trë thæûc tãú TSÂC våïi giaï trë cho træåïc cuía noï tæì âoï tçm ra âäü sai lãûch giæîa chuïng. 4- Pháön tæí âiãöu khiãøn : duìng tênh toaïn giaï trë cuía taïc âäüng âiãöu chènh dæûa trãn âäü sai lãûch giæîa giaï trë thæûc tãú vaì giaï trë âàût træåïc cuía thäng säú âiãöu chènh 5- Pháön tæí cháúp haình: duìng âãø chuyãøn âäøi tên hiãûu tæì phán tæí âiãöu khiãøn thaình sæû chuyãøn dëch cuía cå quan âiãöu chènh dæûa trãn cå såí sæû duûng nàng læåüng phuû tæì bãn ngoaìi. 6- Caïc cå quan hiãûu chènh: nhåì âoï maì ta coï thãø âaût âæåüc caïc giaï trë Kp, TI, TD.... 102
  4. TÆÛ ÂÄÜNG HOÏA QUAÏ TRÇNH NHIÃÛT - PHÁÖN III PHÁÖN III MÄÜT SÄÚ Ú HÃÛ Û THÄÚNG ÂIÃÖU CHÈNH ÂÄÚI TÆÅÜNG MÄ SÄ HÃ THÄÚNG ÂIÃÖU CHÈNH ÂÄÚI TÆÅÜNG NHIÃÛT TRONG THÆÛC TÃÚ Ú NHIÃÛT TRONG THÆÛC TÃ CHÆÅNG 1: MÄÜT SÄÚ HÃÛ THÄÚNG TÆÛ ÂÄÜNG LOÌ COÏ BAO HÅI : CHÆÅNG 2: MÄÜT SÄÚ HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÖU CHÈNH THIÃÚT BË PHUÛ TRONG PHÁN XÆÅÍNG TUÄÚC BIN CHÆÅNG 3: TÆÛ ÂÄÜNG HOAÏ HÃÛ THÄÚNG LAÛNH 122
  5. TÆÛ ÂÄÜNG HOÏA QUAÏ TRÇNH NHIÃÛT - PHÁÖN III CHÆÅNG 1: CAÏC HÃÛ THÄÚNG TÆÛ ÂÄÜNG LOÌ COÏ BAO HÅI : Loì håi laì âäúi tæåüng phæïc taûp vç coï nhiãöu thäng säú vaìo vaì thäng säú ra, hçnh thaình nhiãöu kãnh âan cheïo nhau + Do âoï âãø âån giaín hoïa W Dqn váún âãö ngæåìi ta taïch chuïng NaCl ra thaình nhæîng kãnh chênh. B H Cuû thãø coï caïc quaï trçnh : Wxaí W -> H (mæïc næåïc BH) Dzän -> tqn Dgiaím än toqn B -> Dqn Wxaí -> Nacl . . . * Vaì càn cæï vaìo caïc kãnh taïc duûng chênh naìy ta xáy dæûng caïc voìng âiãöu chènh âãø giæî äøn âënh caïc thäng säú âiãöu chènh bàòng hãû thäúng âiãöu chènh 1 voìng vaì nhæîng yãúu täú coìn laûi aính hæåíng noï coi laì nhiãùu (nhiãùu trong vaì nhiãùu ngoaìi) * Trong loì håi coï BH coï caïc hãû thäúng âiãöu khiãøn sau : - Hãû thäúng âiãöu chènh quaï trçnh chaïy - Hãû thäúng âiãöu chènh nhiãût âäü quaï nhiãût - Hãû thäúng âiãöu chènh næåïc cáúp - Hãû thäúng âiãöu chènh cháút læåüng næåïc cuía loì 1.1: Hãû thäúng âiãöu chènh quaï trçnh chaïy cuía loì : 1.1.1- Nhiãûm vuû cuía hãû thäúng âiãöu chènh quaï trçnh chaïy - Giæîa phuû taíi cuía loì phuì håüp våïi phuû taíi tuäúc bin => coï hãû thäúng âiãöu chènh phuû taíi (aïp suáút P håi) - Taïc âäüng vaìo nhiãn liãûu => hãû thäúng âiãöu chènh khäng khê - Trong tæìng thåìi âiãøm thç læåüng khoïi thaíi ra khoíi loì phaíi âaím baío => Hãû thäúng âiãöu chènh aïp suáút buäöng læîa PBL 1.1.2- Âàûc tênh cuía loì xeït theo quan âiãøm aïp suáút : Theo quan âiãøm aïp suáút thç loì taïch thaình 2 pháön chênh : ∆W ∆Pbh ∆B ∆Q BUÄÖNG LÆÍA PHÁÖN SINH HÅI ∆D ∆Vkk => Tênh cháút âäüng cuía loì gäöm 2 kháu BL vaì FSH Quaïn tênh cuía BL nhoí => tênh cháút âäüng cuía loì chuí yãúu phuû thuûäc vaìo tênh cháút pháön sinh håi. 1- Tênh cháút pháön sinh håi Âäúi våïi pháön sinh håi ta coï : dP Ap b = Q- D(i” - inc) dt 123
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2