intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích các băng tần số cấp phát của FCC cho các hệ thống viba số p1

Chia sẻ: Safs Gdfghdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
52
lượt xem
4
download

Giáo trình phân tích các băng tần số cấp phát của FCC cho các hệ thống viba số p1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích các băng tần số cấp phát của fcc cho các hệ thống viba số p1', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích các băng tần số cấp phát của FCC cho các hệ thống viba số p1

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp to to Giáo trình phân tích các băng tần số cấp phát của k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k FCC cho các hệ thống viba số BÖÔÙC 1 NGHIEÂN CÖÙU DUNG LÖÔÏNG ÑOØI HOÛI Trong vieäc thieát keá moät heä thoáng lieân laïc ñieåm noái ñieåm vieäc tìm hieåu kó veà dung löôïng caàn thieát laø raát quan troïng. Noù laø neàn taûng cho caùc quyeát ñònh quan troïng ôû phaàn sau:  Phaûi chuù yù ñeán dung löôïng phaùt seõ trieån trong voøng 10 hoaëc 15 naêm tôùi cuõng nhö dung löôïng caàn thieát ôû hieän taïi. Vieäc döï ñoaùn naøy döïa vaøo caùc ñieåm sau:  Döïavaøo ñaëc ñieåm phaùt trieån daân soá.  Ñaëc ñieåm vuøng (thaønh phoá noâng thoân, vuøng noâng nghieäp…)  Tyû leä phaùt trieån cuûa caùc hoaït ñoäng kinh teá.  Toác ñoä caûi thieän ñieàu kieän soáng trong töông lai.  Heä thoáng phaûi ñöôïc thieát keá ñeå cho pheùp coù theå nôùi roäng theâm trong töông lai. Tuy nhieân, ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån (nhö ôû thöïc traïng nöôùc ta) thöôøng khoù döï ñoaùn chính xaùc dung löôïng caàn thieát trong khoaûng thôøi gian daøi. Do ñoù khoâng neân laép ñaëc caùc heä thoáng coù dung löôïng quaù lôùn cho caùc yeâu caàu cho töông lai. Seõ kinh teá hôn khi choïn caùc thieát bò coù dung löôïng nhoû ôû giai ñoaïn ñaàu tieân vaø neáu dung löôïng naøy khoâng ñaùp öùng ñöôïc sau khi söû duïng vaøi naêm, heä thoáng coù theå thay theá bôûi moät heä thoáng khaùc coù dung löôïng lôùn hôn coøn heä thoáng cuõ ñöôïc duøng ôû tuyeán caàn dung löôïng nhoû hôn. Neân ñoâi khi xaây döïng moät heä thoáng vöøa phaûi vaø deå daøng thay theá khi coù kyõ thuaät môùi trong töông lai thì kinh teá hôn. 2
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k BÖÔÙC 2 CHOÏN BAÊNG TAÀN SOÁ VOÂ TUYEÁN SÖÛ DUÏNG. Ñoái vôùi caùc öùng duïng cuûa kyõ thuaät Viba, baêng taàng hoaït ñoäng cuûa noù naèm trong khoaûng töø 1GHz ñeán 15GHz. Trong ñoù caùc taàn soá voâ tuyeán ñöôïc caáp phaùt cho caùc dòch vuï xaùc ñònh ñöôïc qui ñònh bôûi caùc luaät voâ tuyeán. Chuùng ta quan taâm ñeán daûi taàn töø 800MHz - 6425MHz vaø 7900MHz - 8100MHz. Luaät voâ tuyeán moâ taû luaät caám ñoaùn cuûa heä thoáng traïm maët ñaát söû duïng caùc baêng taàn soá naøy, vì chuùng chia baêng taàn vôùi dòch vuï lieân laïc veä tinh. Trong tröôøng hôïp naøy coâng suaát böùc xaï hieäu duïng cuûa maùy phaùt vaø anten trong heä thoáng L/S khoâng vöôït quaù 55 dBw hoaëc coâng suaát ñöa ñeán anten khoâng ñöôïc vöôït quaù 13dBw. Caùc yeáu toá quan troïng khaùc trong vieäc gaùn ñònh taàn soá bao goàm dung sai taàn soá vaø baêng thoâng phaùt xaï. Luaät voâ tuyeán khoâng coù tieâu chuaån baét buoäc veà baêng thoâng. Tuy nhieân dung sai taàn soá cuûa maùy phaùt hoaït ñoäng trong vuøng soùng Viba neân laø 300*10-6 cho maùy phaùt coù coâng suaát döôùi 100W vaø 100*10-6 cho maùy phaùt coù coâng suaát treân 100W. Hieän nay taàng soá voâ tuyeán söû duïng trong heä thoáng lieân laïc Viba thay ñoåi töø 1GHz - 15 GHz. Caùc giaù trò töông ñoái cuûa taàn soá RF phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá. - ÔÛ caùc taàn soá thaáp thì kích thöôùc thieát bò lôùn coâng suaát maùy deã daøng thöïc hieän, ñoä lôïi anten lôùn, toån hao phaûi nhoû, toån thaát khoâng gian vaø daây daãn taàn khaùc chuû yeáu söû duïng cho caùc ñöôøng trung keá ngaén hoaëc ñöôøng trung keá phuï. Dung löôïng cuõng ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc choïn baêng taàn hoaït ñoäng cho heä thoáng, baûng sau cho ta caùc tham khaûo veà baêng taàn choïn vaø dung löôïng. Baêng taàn Baêng thoâng cho pheùp Dung löôïng cöïc tieåu cuûa caùc keânh thoaïi ( MHz) ( MHZ) ñaõ ñöôïc maõ hoùa 1495 - 1535 2 30 2110 - 2130 3,5 96 2160 - 2180 3,5 96 3700 - 4200 20 1152 5925 - 6425 30 1152 10700 - 11700 40 1152 BAÛNG 2-2-1 : Caùc baêng taàn soá caáp phaùt cuûa FCC cho caùc heä thoáng Viba soá 3
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k BÖÔÙC 3 SÖÏ SAÉP XEÁP CAÙC KEÂNH RF Söï saép xeáp caùc keânh RF laø moät phaàn raát quan troïng trong vieäc thieát keá heä thoáng. Noù ñaëc bieät quan troïng cho caùc heä thoáng voâ tuyeán chuyeån tieáp. Vì möùc khaùc bieät veà tín hieäu voâ tuyeán giöõa ngoõ vaøo vaø ngoõ ra cuûa moät traïm laëp thay ñoåi töø 60 - 80 dB thì vieäc söû duïng cuøng moät taàn soá voâ tuyeán giöõa ngoõ ra vaø ngoõ vaøo seõ gaây ra hieän töôïng giao thoa ñoäng do phaûn hoài. Trong Viba chuyeån tieáp ta thöôøng söû duïng keá hoaïch hai taàn soá hoaëc keá hoaïch boán taàn soá. Keá hoaïch boán taàn soá ñöôïc söû duïng roäng raõi vì lí do kinh teá. Noù caàn hai taàn soá cho moät maïch RF. Thöôøng thì boán anten söû duïng cho moät traïm laép ñaët ngay caû vôùi keá hoaïch hai taàn soá cuõng vôùi caùc anten naøy coù theå söû duïng cho hai hoaëc nhieàu hôn caùc keânh RF song coâng cuøng treân moät ñöôøng treân hình veõ: f-2a f1a f-2a f-1b f-2b f-1b f-2b f-1c f-2c . . f-1c f-2c . . f-2a f-1c f-2a f-1a f-2b f-1b f-2c f-1c f-2c f-1c . f-2c f-1c . . Hình2 -3-1 traïm laëp keá hoaïch hai taàn soá cho vaøi keânh RF song coâng. Keá hoaïch boán taàn soá ñoøi hoûi tyû leä tröôùc sau (front to back) cuûa maãu böùc xaï an ten bôûi moãi anten hoaït ñoäng ôû moãi taàn soá khaùc nhau.  Söï saép xeáp caùc keânh RF. 4
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Baûng sau lieät keâ söï giôùi thieäu cuûa CCIR söï saép xeáp caùc keânh RF cho heä voâ tuyeán chuyeån tieáp cho maïch quoác teá: CCIR Rec Soá keânh thoaïi toái ña Taàn soá trung taâm Ñoä roäng baêng RF cuûa moät keânh RF (MHz) (MHz) 238 - 1 60/120 1808,2000,2203 200 385 60/120/300 7575 300 279 - 1, 382 - 1 300/1800 1903,2101,4003 400 383 - 1 1800 6475 500 384 - 1 960/2700 6770 680 386 - 1 300/960 8350 300 387 960 1120 1000 Baûng 2 - 3 - 1 Caùc ñeà nghò cuûa CCIR veà söï saép xeáp caùc keânh cuûa RF Hình 2 - 3 - 1 laøm roõ ví duï saép xeáp caùc keânh cuûa RF döïa vaøo CCIR Rec 338 - 1. Caùc heä thoáng phuï ñoøi hoûi cho caùc keânh phuïc vuï coù theå keát hôïp trong cuøng moät baêng taàn RF nhö laø moät heä thoáng chính, coù ñöôïc ñieàu kieän thu aän lôïi naøy caùc anten coù theå söû duïng chung cho caû hai heä thoáng. Moät ví duï saép xeáp caùc keânh RF cho moät heä thoáng phuï nhö theá cuõng ñöôïc cho ôû hình 2-3-2 döïa vaøo CCIR Rec. Trong hình veõ naøy caû hai maïch RF bình thöôøng hoaëc moät maïch RF bình thöôøng vaø moät RF döï phoøng ñöôïc cung caáp cho caùc keânh phuïc vuï theo moãi höôùng cho pheùp phaân taäp taàn soá trung taàn. Söï saép xeáp caùc keânh RF cuûa hình 2 -3-2 ñöôïc laøm roõ laïi ôû hình 2-3-4 baèng moät nhaän xeùt ñeå cho ta moái quan heä giöõa 8 keânh ñi vaø 8 keânh trôû veà ôû moät traïm laëp söû duïng keá hoaëc hai taàn soá. Moät trong 8 keânh coù theå söû duïng nhö laø moät keânh döï phoøng. Söï phaân cöïc khaùc nhau ñöôïc söû duïng cho caùc keânh keá caän nhau ñeå giaûm giao thoa RF. 5925 MHz 6175 MHz 6425MHz 250MHz 250 MHz 252.05MHz 1 3 5 7 2’ 4’ 6’ 8’ 2 4 6 8 1’ 3’ 5’ 7’ -248.9 (F) +248.9 (F) -249.5 (A) 29.65 MHz 44.5 MHz +249.5 (A)  hoaëc  chæ nhöõng keânh RF cuûa heä thoáng phuï. A: Bieân ñoä giaûi ñieàu cheá. 5
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k B: taàn soà ñieàu cheá. Hình 2-3-2 Söï saép xeáp keânh RF V H Heä thoáng phuï V H 8’ 8’ 7’ 7’ 6’ 6’ 5’ 5’ 4’ 250MHZ 4’ 3’ 3’ 2’ 2’ 1’ 1’ 8 8 7 7 6 5 5 250 MHz 4 4 3 3 2 2 1 1 Ñoái vôùi caùc heä thoáng Viba ñieåm noái ñieåm. Do khoâng coù caáu hình traïm laëp neân söï saép xeáp keânh RF trôû neân ñôn giaûn hôn raát nhieàu khi ñoù ta caàn quan taâm ñeán moät soá ñieåm sau. 6
  6. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k - Caùc taàn soá Viba khaùc coù theå söû duïng trong caùc vuøng lieân quan. - Caùc traïm Viba coù theå gaây giao thoa ñeán heä thoáng. - Vieäc thieát keá moät heä thoáng Viba môùi khoâng gaây nhieãu cho moät moät soá heä thoáng Viba ñang coù vaø khoâng bò caùc heä thoáng naøy gaây nhieãu. 7
  7. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k BÖÔÙC 4 QUYEÁT ÑÒNH TIEÂU CHUAÅN THÖÏC HIEÄN Caùc tieâu chuaån kyõ thuaät coù theå phaân loaïi nhö sau: a/ Tieâu chuaån haønh chính. b/ Muïc tieâu thieát keá (cho caùc nhaø thieát keá caùc thieát bò). c/ Muïc tieâu thieát keá (cho caùc nhaø thieát keá heä thoáng). d/ Söï vaän haønh hay caùc muïc tieâu baûo döôõng. Caùc muïc tieâu naøy coù theå gioáng nhau hoaëc khaùc nhau nhöng chuùng coù ít nhieàu lieân heä vôùi nhau. Ñaàu tieân coù nhöõng tieâu chuaån cho taàn soá RF trong luaät voâ tuyeán (Radio Regulations) Thieát laäp bôûi hieäp hoäi lieân heä quoác teá. Trong vieäc choïn baêng taàn soá RF cuõng nhö trong vieäc thieát keá caùc traïm voâ tuyeán maët ñaát söû duïng cuøng baêng taàn vôùi heä thoáng lieân laïc veä tinh, Ta xeùt ñeán nhöõng tieâu chuaån naøy. Coù khaù nhieàu caùc giôùi thieäu hoaëc ghi cheùp cuûa CCIR trong vieäc thieát keá moät heä thoáng Viba chuyeån tieáp. Khi thieát keá tuyeán Viba ñieåm noái ñieåm ta caàn tham khaûo nhöõng tieâu chuaån naøy ñeå laøm neàn taûng cho caùc tính toaùn cuûa tuyeán. Moãi quoác gia coù theå söû duïng caùc taàn soá baêng taàn voâ tuyeán rieâng bieät trong vuøng laõnh thoå cuûa mình. Tuy nhieân tieâu chuaån CCIR vaãn coøn laø höôùng daãn boå ích trong vieäc thieát laäp caùc tieâu chuaån kyõ thuaät cho caùc heä thoáng trong nöôùc coù chaát löôïng cao. Nhöõng yeáu toá quyeát ñònh söï toán keùm cuûa moät heä thoáng Vi ba coù dung löôïng vaø ñoä daøi cho saün laø chaát löôïng truyeàn daãn vaø ñoä tin caäy cuûa heä thoáng. Heä thoáng seõ khoâng thích hôïp neáu tieâu chuaån hoaït ñoäng cuûa ñöôøng trung keá thaáp hôn tieâu chuaån cuûa CCIR. Ñoái vôùi nhöõng ñöôøng thoaïi ñòa phöông tieâu chuaån cuûa CCIR coù theå chaáp nhaän ñöôïc vì lí do kinh teá, chuùng ta coù theå cho pheùp khoaûn caùch böôùc nhaûy daøi hôn, hoaëc giaûm coâng suaát phaùt hoaëc ñoä lôïi Anten. Ngoaøi ra caùc ñôn giaûn hoaù veà ñoä tin caäy. Heä thoáng quan saùt heä thoáng döï phoøng … cuõng laøm giaûm chi phí. 8
  8. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k BÖÔÙC 5 CHOÏN VÒ TRÍ VAØ TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ TUYEÁN I CHOÏN VÒ TRÍ. 1. Khaùi nieäm toång quaùt. Trong vieäc choïn vò trí phaûi quan taâm ñeán phaåm chaát truyeàn daãn, ñoä tin caäy vaø tính kinh teá (trong vieäc laép ñaët vaø baûo trì) cuûa moät heä thoáng lieân laïc Viba ñieåm noái ñieåm. Phaåm chaát vaø ñoä tin caäy thöôøng traùi ngöôïc vôùi tính kinh teá. Vì vaäy, phaûi coù söï giaøn xeáp giöõa chuùng. Ngay luùc baét ñaàu vieäc choïn vò trí, caùc yeâu caàu heä thoáng Viba thieát keá caàn ñöôïc phaûi laøm roõ, caùc muïc chính nhö sau: a) Vò trí (thaønh phoá vaø thò traán) seõ keát noái vôùi heä thoáng. b) Caùc loaïi vaø soá löôïng cuûa caùc tín hieäu seõ ñöôïc truyeàn. c) Caùc ñieåm ñöôïc caáp tín hieäu vaø giao tieáp vôùi caùc thieát bò trong cô quan ñieän thoaïi d) Keá hoaïch môû roäng trong töông lai cho heä thoáng. e) Caùc heä thoáng Viba ñieåm noái ñieåm vaø chuyeån tieáp ñang toàn taïi hoaëc seõ coù trong töông lai coù lieân quan ñeán heä thoáng seõ thieát keá. f) Heä thoáng seõ duøng caùc chæ tieâu chính cuûa noù. g) Phaåm chaát vaø ñoä tin caäy cuûa truyeàn daãn. Moät caùch vaán taét, caùc thuû tuïc choïn vò trí ñöôïc phaân loaïi thaønh caùc böôùc sau. a) Phaùc hoïa moät vaøi tuyeán coù theå thöïc hieän treân baûn ñoà. b) Khaûo saùt vò trí. c) Thöû nghieäm caùc truyeàn daãn neáu caàn thieát. d) Quyeát ñònh caùc vò trí seõ söû duïng. 2. Löïa choïn tuyeán lieân laïc ñieåm noái ñieåm.  Khoaûn caùch caùc ñöôøng truyeàn Viba Baûng 2-5-1 cho ta caùc khoaûng caùch ñöôøng truyeàn Viba cho caùc maïch trung keá caùc heä thoáng Viba ñieåm noái ñieåm. Caùc giaù trò trong baûn laø caùc giaù trò chung cho nhieàu nôi. Baêng RF (MHz) Khoaûn caùch ñöôøng Viba tieâu chuaån (Km) 2000 7020% 4000 5020% 6000 5020% 11000 3020% Baûng 2-5-1: Khoaûn caùch caùc ñöôøng truyeàn Viba tieâu chuaån Khi veõ moät ñöôøng thieát keá treân baûn ñoà, caùc vò trí ñöôïc choïn sao cho coù caùc khoaûng caùch ñöôøng truyeàn tieâu chuaån (caøng gaàn b aèng caøng toát). Neân traùnh caùc ñöôøng truyeàn qua khoaûn caùch quaù daì so vôùi giôùi haïn treân cuûa möùc tieâu chuaån. Bôûi vì trong caùc ñöôøng truyeàn Viba daøi nhö theá naøy thì xaùc suaát caùc chuoãi taïp aâm gaây ra Fading coù theå taêng leân raát lôùn, thaäm chí khi maø taïp aâm nhieät coù theå giöõ ôû moät giaù trò cho pheùp 9
  9. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k trong tröôøng hôïp truyeàn daãn bình thöôøng. Khi moät ñöôøng truyeàn Viba daøi thì khoâng traùnh khoûi caùc khoù khaên gaây ra bôûi ñòa hình. Trong tröôøng hôïp naøy neân thöïc hieän phaân taäp khoâng gian hoaëc phaân taäp taàn soá. 3.Söï baûo veä cho caùc quó ñaïo veä tinh. Caùc heä thoáng, lieân laïc veä tinh vaø caùc heä thoáng Viba ñaát söû duïng baêng soùng Viba (ví duï: caùc baêng taàn töø 4-6 GHz). Do ñoù, caàn phaûi thieát laäp vaøi giôùi haïn kyõ thuaät ñeå traùnh caùc giao thoa voâ tuyeán giöõa hai heä thoáng naøy. Trong coâng vieäc choïn vò trí cho lieân laïc Viba maët ñaát, caàn phaûi chuù yù raèng caùc buùp soùng cuûa anten khoâng ñöôïc chæ thaúng ñeán quó ñaïo veä tinh tónh khi noù söû duïng cuøng vôùi taàn soá heä thoáng lieân laïc veä tinh. Theo söï ñeà nghò cuûa CCIR , caùc heä thoáng Viba maët ñaát ñöôïc thieát keá sao cho trung taâm cuûa buùp soùng chính cuûa baát kyø anten naøo trong heä thoáng khoâng ñöôïc chæ thaúng ñeán ít nhaát laø 20 töø quó ñaïo cuûa veä tinh. Trong tröôøng hôïp maø ñieàu naøy khoâng thöïc hieän ñöôïc, thì gía trò cöïc ñaïi cuûa EIRP (Equivalent Isitropically Radiated Power) neân ñöôïc giôùi haïn döôùi 47 dBw cho baát kyø anten naøo chæ thaúng ñeán quó ñaïo veä tinh 0.50 , töø 47 ñeán 55 dBw khi goùc naøy töø 0.50 - 1.50. II SÖÏ KIEÅM TRA TUYEÁN VIBA Trong khi choïn vò trí cuûa caùc heä thoáng Viba ñieåm noái ñieåm ta caàn phaûi kieåm tra xem coù vaán ñeà gì xaûy ra hay khoâng trong vieäc truyeàn daãn doïc theo caùc tuyeán Viba thieát keá. Do ñoù, chuùng ta caàn phaûi nghieân cöùu ñòa hình cuûa caùc ñöôøng truyeàn. 1.Maët caét nghieâng cuûa ñöôøng truyeàn Böôùc ñaàu tieân ñeå xaùc nhaän traïng thaùi tröïc xaï cuûa ñöôøng truyeàn laø maët caét nghieâng cuûa moãi ñöôøng truyeàn ñöôïc veõ treân tôø maët caét nghieâng. Ñoä cong cuûa caùc ñöôøng chia ñoä ôû treân tôø maët cho pheùp veõ ñöôøng cong chính xaùc cuûa ñöôøng truyeàn nhö laø moät ñöôøng thaúng döïa vaøo khaùi nieäm cuûa heä soá K (heä hieäu duïng baùn kính traùi ñaát). a. Söï thay ñoåi cuûa K. Gía trò cuûa k thay ñoåi theo thôøi gian vaø ñòa ñieåm. Noùi chung K thay ñoåi theo vó ñoä nhöng khoâng thay ñoåi theo kinh ñoä, ôû caùc vuøng phía nam thì K coù giaù trò kôùn hôn so vôùi caùc vuøng phía Baéc, K lôùn hôn trong muøa heø so vôùi muøa ñoâng. Trong ñieàu kieän bình thöôøng caùc giaù trò K cho sau ñaây coù theå xem laø hôïp lí: Trong caùc vuøng noùng aåm K= 6/5-4/3 Trong caùc vuøng oân hoøa K=4/3 Trong vuøng nhieät ñôùi K=4/3-3/2 Trong vieäc choïn vò trí phaûi tính toaùn ñeán möùc dao ñoäng cuûa K so vôùi giaù trò bình thöôøng, bôûi vì tính tröïc xaï ñoâi khi bò ngaên trôû bôûi caùc vaät caûntrung bình khi K bò giaûm nhoû. Ngöôïc laïi khi K coù giaù trò lôùn hôn thì caùc vaät chaén trôû neân khoâng coøn taùc duïng che chaén soùng phaûn xaï ñaát maø caùc soùng naøy ñöôïc che chaén toát trong tình traïng K coù giaù trò bình thöôøng. Neáu möùc dao ñoäng cuûa K caøng lôùn thì söï oån ñònh cuûa hreä thoáng caøng nhoû vaø caøng toán keùm. ÔÛ Nhaät khoaûng dao ñoäng cuûa K thöôøng ñöôïc laáy trong khoaûng 2/3-2. Tuy nhieân, ôû caùc vuøng coù khí haäu khaùc vôùi Nhaät giaù trò naøy caàn phaûi tính toaùn laïi. 10
  10. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k b. Xaùc nhaän traïng thaùi tröïc xaï. Ñeå thoûa maõn chæ tieâu cuûa vieäc truyeàn daãn soùng Viba vôùi caùc giaù trò coù theå coù cuûa K ta phaûi baûo ñaûm moät soá ñieàu sau ñaây: i/ Taát caû ñôùi caàu Fresnel thöù nhaát phaûi khoâng coù baát kyø moät vaät caûn naøo neáu K laáy giaù trò bình thöôøng . ii/ Ít nhaát laø 2/3 baùn kín cuûa ñôùi caàu Fresnel thöù nhaát phaûi ñöôïc giöõ sao cho khoâng coù baát kyø vaät caûn naøo trong tröôøng hôïp K laáy gía trò nhoû nhaát . Khi hai traïng thaùi naøy ñieàu thoûa maõn thì tuyeán Viba xem nhö thoûa maõn traïng thaùi tröïc xaï. c/ Tôø maët caét ngieâng cuûa ñöôøng truyeàn. Trong hình 2-5-1 ñoä cao (x) cuûa ñoä cong traùi ñaát töø ñöôøng thaúng ôû baát kyø ñieåm naøo (d1,d2) ôû trong moät maët caét ngieâng vôùi moät giaù trò cho saún cuûa K coù theå tính baèng coâng thöùc sau ñaây: d 1 d2 x= 2Ka Trong ñoù :s a: baùn kín cuûa traùi ñaát baèng 6,37*106m x,d1,d2 tính baèng meùt. x d2 d Hình 2-5-1: ñoä cong cuûa bieåu ñoà thang ño. Theo coâng thöùc treân ta thaáy x tyû leä thuaän vôùi bình phöông cuûa khoaûng caùch. Trong vieäc veõ bieåu ñoà maët caét ngieâng chuùng ta neân veõ moät baûngcaùc giaù trò cuûa x vôùi caùc giaù trò khaùc nhau cuûa d1 vaø d2 trong cuøng moät khoaûng caùch d nhö baûng 2-5-2 sau: d1 2 4 6 ........48 50 Km d2 98 96 94 52 50 Km Km2 d1,d2 384 564 564 2496 2500 x 22,6 33,2 33,2 146,8 147,1 m 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản