intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình phân tích cấu tạo các tỷ lệ chất khí trong không khí ẩm qua quá trình điều hòa p2

Chia sẻ: Ewtw Tert | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

50
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích cấu tạo các tỷ lệ chất khí trong không khí ẩm qua quá trình điều hòa p2', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích cấu tạo các tỷ lệ chất khí trong không khí ẩm qua quá trình điều hòa p2

  1. 1.3.2 Âäö thë d-t. Âäö thë d-t âæåüc caïc næåïc Anh, Myî , Nháût, UÏc ...vv sæí duûng ráút nhiãöu Âäö thë d-t coï 2 truûc d vaì t vuäng goïc våïi nhau , coìn caïc âæåìng âàóng entanpi I=const taûo thaình gäúc 135o so våïi truûc t. Caïc âæåìng ϕ = const laì nhæîng âæåìng cong tæång tæû nhæ trãn âäö thë I-d. Coï thãø coi âäö thë d-t laì hçnh aính cuía âäö thë I-d qua mäüt gæång phaín chiãúu. Hçnh 1.2 : Âäö thë t-d cuía khäng khê áøm 6
  2. Âäö thë d-t chênh laì âäö thë t-d khi xoay 90o , âæåüc Carrrier xáy dæûng nàm 1919 nãn thæåìng âæåüc goüi laì âäö thë Carrier. Truûc tung laì âäü chæïa håi d (g/kg), bãn caûnh laì hãû säú nhiãût hiãûn SHF (Sensible) Truûc hoaình laì nhiãût âäü nhiãût kãú khä t (oC) Trãn âäö thë coï caïc âæåìng tham säú - Âæåìng I=const taûo våïi truûc hoaình mäüt goïc 135o. Caïc giaï trë entanpi cuía khäng khê cho tbãn caûnh âæåìng ϕ=100%, âån vë kJ/kg khäng khê khä - Âæåìng ϕ=const laì nhæîng âæåìng cong loîm, caìng âi lãn phêa trãn (d tàng) ϕ caìng låïn. Trãn âæåìng ϕ=100% laì vuìng sæång muì. - Âæåìng thãø têch riãng v = const laì nhæîng âæåìng thàóng nghiãng song song våïi nhau, âån vë 3 m /kg khäng khê khä. - Ngoaìi ra trãn âäö thë coìn coï âæåìng Ihc laì âæåìng hiãûu chènh entanpi (sæû sai lãûch giæîa entanpi khäng khê baîo hoaì vaì chæa baîo hoaì) 1.4 MÄÜT SÄÚ QUAÏ TRÇNH CÅ BAÍN TRÃN ÂÄÖ THË I-d 1.4.1 Quaï trçnh thay âäøi traûng thaïi cuía khäng khê . Quaï trçnh thay âäøi traûng thaïi cuía khäng khê áøm tæì traûng thaïi A (tA, ϕA) âãún B (tB, ϕB) âæåüc biãøu thë bàòng âoaûn thàóng AB, muíi tãn chè chiãöu quaï trçnh goüi laì tia quaï trçnh. IA I A IB α 45° B C ϕ=100% D d Hçnh 1.3 : YÏ nghéa hçnh hoüc cuía ε Âàût (IA - IB)/(dA-dB) = ∆I/∆d =εAB goüi laì hãû säú goïc tia cuía quaï trçnh AB Ta haîy xeït yï nghéa hçnh hoüc cuía hãû säú εAB Kyï hiãûu goïc giæîa tia AB våïi âæåìng nàòm ngang laì α. Ta coï ∆I = IB - IA = m.AD ∆d= dB - dA = n.BC Trong âoï m, n laì tè lãû xêch cuía caïc truûc toaû âäü. Tæì âáy ta coï εAB = ∆I/∆d = m.AD/n.BC εAB = (tgα + tg45o).m/n = (tgα + 1).m/n Nhæ váûy trãn truûc toaû âäü I-d coï thãø xaïc âënh tia AB thäng qua giaï trë εAB . Âãø tiãûn cho viãûc sæí duûng trãn âäö thë åí ngoaìi biãn ngæåìi ta veî thãm caïc âæåìng ε = const . Caïc âæåìng ε = const coï caïc tênh cháút sau : 7
  3. - Hãû säú goïc tia ε phaín aïnh hæåïng cuía quaï trçnh AB, mäùi quaï trçnh ε coï mäüt giaï trë nháút âënh. - Caïc âæåìng ε coï trë säú nhæ nhau thç song song våïi nhau. - Táút caí caïc âæåìng ε âãöu âi qua goïc toüa âäü (I=0 vaì d=0). 1.4.2 Quaï trçnh hoìa träün hai doìng khäng khê. Trong kyî thuáût âiãöu hoìa khäng khê ngæåìi ta thæåìng gàûp caïc quaï trçnh hoìa träün 2 doìng khäng khê åí caïc traûng thaïi khaïc nhau âãø âaût âæåüc mäüt traûng thaïi cáön thiãút. Quaï trçnh naìy goüi laì quaï trçnh hoaì träün. Giaí sæí hoìa träün mäüt læåüng khäng khê åí traûng thaïi A(IA, dA) coï khäúi læåüng pháön khä laì LA våïi mäüt læåüng khäng khê åí traûng thaïi B(IB, dB) coï khäúi læåüng pháön khä laì LB vaì thu âæåüc mäüt læåüng khäng khê åí traûng thaïi C(IC, dC) coï khäúi læåüng pháön khä laì LC. Ta xaïc âënh caïc thäng säú cuía traûng thaïi hoaì träün C. I IA A IC 0% ϕ=10 IB C B d dB dC dA Hçnh 1.4 : Quaï trçnh hoaì träün trãn âäö thë I-d Ta coï caïc phæång trçnh: - Cán bàòng khäúi læåüng LC = LA + LB (1-11) - Cán bàòng áøm dC.LC = dA .LA + dB .LB (1-12) - Cán bàòng nhiãût IC.LC = IA .LA + IB .LB (1-13) Thãú (a) vaìo (b), (c) vaì træì theo vãú ta coï : (IA - IC).LA = (IC - IB).LB (dA - dC).LA = (dC - dB).LB hay : I A − IC I − IB (1-14) =C d A − dC dC − d B Tæì biãøu thæïc naìy ta ruït ra: I A − I C d A − d C LB (1-15) = = I C − I B d C 8 d B LA −
  4. - Phæång trçnh (1-14) laì caïc phæång trçnh âæåìng thàóng AC vaì BC, caïc âæåìng thàóng naìy coï cuìng hãû säú goïc tia vaì chung âiãøm C nãn ba âiãøm A, B, C thàóng haìng. Âiãøm C nàòm trãn âoaûn AB. - Theo phæång trçnh (1-15) suy ra âiãøm C nàòm trãn AB vaì chia âoaûn AB theo tyí lãû LB/LA Traûng thaïi C âæåüc xaïc âënh nhæ sau : LA L IC = I A. + IB. B (1-16) LC LC LA L dC = d A. + dB. B (1-17) LC LC *** 9
  5. CHÆÅNG 2 MÄI TRÆÅÌNG KHÄNG KHÊ VAÌ CHOÜN THÄNG SÄÚ TÊNH TOAÏN CHO CAÏC HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÖU HOAÌ Âãø thiãút kãú hãû thäúng âiãöu hoaì khäng khê cáön phaíi tiãún haình choün caïc thäng säú tênh toaïn cuía khäng khê ngoaìi tråìi vaì thäng säú tiãûn nghi trong nhaì. Caïc thäng säú âoï bao gäöm: - Nhiãût âäü t (oC) . ü - Âäü áøm tæång âäúi ϕ (%) . - Täúc âäü chuyãøn âäüng khäng khê trong phoìng ω (m/s) . - Âäü äön cho pheïp trong phoìng Lp (dB) . - Læåüng khê tæåi cung cáúp LN (m3/s) . - Näöng âäü cho pheïp cuía caïc cháút âäüc haûi trong phoìng . 2.1 AÍNH HÆÅÍNG CUÍA MÄI TRÆÅÌNG TÅÏI CON NGÆÅÌI VAÌ SAÍN XUÁÚT 2.1.1 AÍnh hæåíng cuía mäi træåìng âãún con ngæåìi 2.1.1.1 Nhiãût âäü. Nhiãût âäü laì yãúu täú gáy caím giaïc noïng laûnh âäúi våïi con ngæåìi. Cå thãø con ngæåìi coï nhiãût âäü laì tct = 37oC. Trong quaï trçnh váûn âäüng cå thãø con ngæåìi luän luän toaí ra nhiãût læåüng qtoía. Læåüng nhiãût do cå thãø toaí ra phuû thuäüc vaìo cæåìng âäü váûn âäüng. Âãø duy trç thán nhiãût cå thãø thæåìng xuyãn trao âäøi nhiãût våïi mäi træåìng. Sæû trao âäøi nhiãût âoï seî biãún âäøi tæång æïng våïi cæåìng âäü váûn âäüng. Coï 2 hçnh thæïc trao âäøi nhiãût våïi mäi træåìng xung quanh. - Truyãön nhiãût : Truyãön nhiãût tæì cå thãø con ngæåìi vaìo mäi træåìng xung quanh dæåïi 3 caïch: dáùn nhiãût, âäúi læu vaì bæïc xaû. Noïi chung nhiãût læåüng trao âäøi theo hçnh thæïc truyãön nhiãût phuû thuäüc chuí yãúu vaìo âäü chãnh nhiãût âäü giæîa cå thãø vaì mäi træåìng xung quanh. Læåüng nhiãût trao âäøi naìy goüi laì nhiãût hiãûn . Kyï hiãûu qh Khi nhiãût âäü mäi træåìng tmt nhoí hån thán nhiãût, cå thãø truyãön nhiãût cho mäi træåìng, khi nhiãût âäü mäi træåìng låïn hån thán nhiãût thç cå thãø nháûn nhiãût tæì mäi træåìng. Khi nhiãût âäü mäi træåìng beï, ∆t = tct-tmt låïn, qhí låïn, cå thãø máút nhiãöu nhiãût nãn coï caím giaïc laûnh vaì ngæåüc laûi khi nhiãût âäü mäi træåìng låïn khaí nàng thaíi nhiãût ra mäi træåìng giaím nãn coï caím giaïc noïng. Nhiãût hiãûn qh phuû thuäüc vaìo ∆t = tct-tmt vaì täúc âäü chuyãøn âäüng cuía khäng khê . Khi nhiãût âäü mäi træåìng khäng âäøi, täúc âäü khäng khê äøn âënh thç qh khäng âäøi. Nãúu cæåìng âäü váûn âäüng cuía con ngæåìi thay âäøi thç læåüng nhiãût hiãûn qh khäng thãø cán bàòng våïi læåüng nhiãût do cå thãø sinh ra. Âãø thaíi hãút nhiãût læåüng do cå thãø sinh ra, cáön coï hçnh thæïc trao âäøi thæï 2, âoï laì toaí áøm. - Toía áøm : Ngoaìi hçnh thæïc truyãön nhiãût cå thãø coìn trao âäøi nhiãût våïi mäi træåìng xung quanh thäng qua toía áøm. Toí áøm coï thãø xaíy ra trong moüi phaûm vi nhiãût âäü vaì khi nhiãût âäü mäi træåìng caìng cao thç cæåìng âäü caìng låïn. Nhiãût nàng cuía cå thãø âæåüc thaíi ra ngoaìi cuìng våïi håi næåïc dæåïi daûng nhiãût áøn, nãn læåüng nhiãût naìy âæåüc goüi laì nhiãût áøn. Kyï hiãûu qw. Ngay caí khi nhiãût âäü mäi træåìng låïn hån 37oC, cå thãø con ngæåìi váùn thaíi âæåüc nhiãût ra mäi træåìng thäng qua hçnh thæïc toía áøm, âoï laì thoaït mäö häi . Ngæåìi ta âaî tênh âæåüc ràòng cæï thoaït 1 g mäö häi thç cå thãø thaíi âæåüc mäüt læåüng nhiãût xáúp xè 2500J. Nhiãût âäü caìng cao, âäü áøm mäi træåìng caìng beï thç mæïc âäü thoaït mäö häi caìng nhiãöu. Nhiãût áøn coï giaï trë caìng cao khi hçnh thæïc thaíi nhiãût bàòng truyãön nhiãût khäng thuáûn låüi. 1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2