intTypePromotion=3

Giáo trình phân tích cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p6

Chia sẻ: Fdsf Gfjy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
3
download

Giáo trình phân tích cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p6

  1. TÆÛ ÂÄÜNG HOÏA QUAÏ TRÇNH NHIÃÛT - PHÁÖN III AP Hãû säú tyí lãû âàûc træng cho khaí nàng taìng træî nhiãût cuía häùn håüp næåïc håi vaì giaìn äúng sinh håi AP dPb Q = −D => . i"−i nc dt i"−i nc Q = dq laì læåüng håi låïn nháút coï thãø sinh ra nãúu Q duìng âãø biãún thaình håi i"−i nc hoaìn toaìn vaì goüi laì phuû taíi nhiãût cuía loì AP dP => = Dq - D . i"−i nc dt Trong chãú âäü xaïc láûp Dq = D => P const Nãúu kãø âãún sæû máút cán bàòng vãö váût cháút => phæång trçnh âäüng cuía pháön sinh AP dPb håi laì : = Dq - D - K (W- D) . i"−i nc dt K - Hãû säú tyí lãû noïi lãn sæû aính hæåíng cuía sæû máút cán bàòng váût cháút lãn quaï trçnh âiãöu chènh dϕ = µ q − λ − K (µW − λ ) Âæa vãö daûng khäng coï thæï nguyãn TP . dt (Âáy laì kháu têch phán - khäng coï tæû cán bàòng) 2- Aính hæåíng cuía tênh cháút buäöng læía lãn quaï trçnh âiãöu chènh : Buäöng læía gáy nãn cháûm trãø τ âäúi våïi quaï trçnh dϕ = µ q (t − τ ) − λ − K ( µ W − λ ) => Phæång trçnh âäüng: TP . dt τ - phuû thuäüc vaìo cáúu taûo vaì tênh cháút buäöng læía, âäü âàût äúng Nãúu âàût äúng daìy thç τ khoaíng 20 ÷ 25 sec 3- Aính hæåíng âiãöu kiãûn laìm viãûc lãn âàûc tênh âäüng cuía loì : Khi laìm viãûc theo så âäö khäúi thç cháút âäüng cuía noï xáúu âi so våïi laìm viãûc song song. 1.1.3- Caïc phæång phaïp âiãöu chènh phuû taíi cuía loì: 1- Khi loì laìm viãûc theo så âäö khäúi våïi tua bin ω 3 Ph 2 1- BÂC chènh âënh Pb 2- BÂC giæî äøn âënh 1 Âënh trë Nhiãn liãûu 124
  2. TÆÛ ÂÄÜNG HOÏA QUAÏ TRÇNH NHIÃÛT - PHÁÖN III - Nhåì ta âæa thãm bäü âiãöu chènh 2, láúy tên hiãûu taì Pbh maì ta giaím âæåüc thåìi gian âiãöu chènh - Trong mäüt säú træåìng håüp âãø náng cao cháút læåüng ta kãút håüp bäü âiãöu chènh 1 vaì 3 (hãû thäúng âiãöu chènh phuû taíi vaì tua bin) tæïc laì láúy thäng tin aïp suáút âãø cáúp cho bäü âiãöu chènh 3 phæång phaïp trãn chè aïp duûng âäúi våïi tua bin maì màõc vaìo hãû thäúng nàng læåüng låïn (tæïc laì aính hæåíng cuía noï khäng âaïng kãø cho táön säú læåïi) vaì noï khäng nàòm trong chãú âäü âiãöu chènh phuû taíi cuía nhaì maïy. 2- Caïc phæång phaïp khi loì laìm viãûc song song Nhiãûm vuû cuía bäü âiãöu chènh laì taïc âäüng lãn caïc loì maì âaím baío hiãûu suáút cao Coï caïc phæång phaïp sau : a- Phæång phaïp duìng bäü âiãöu chènh chênh: ÂT P BÂC ÄÚng goïp chung chênh Pb Pb NL NL CCCH CCCH ÂT ÂT Trong cå cáúu cháúp haình coï thãm bäü pháûn âënh trë nhåì âoï maì ta âiãöu chènh theo yãu cáöu nháút âënh Nhæåüc : Nãúu khi xaíy ra sæû biãún âäüng nhiãn liãûu trong mäüt loì naìo âoï => Caïc loì khaïc phaíi nàòm trong chãú âäü khäng äøn âënh màûc dáöu phuû taíi cuía nhaì maïy váùn äøn âënh (tæïc laì noï khäng khàõc phuûc âæåüc nhiãùu trong) => êt sæí duûng trong thæïc tãú 125
  3. TÆÛ ÂÄÜNG HOÏA QUAÏ TRÇNH NHIÃÛT - PHÁÖN III b- Phæång phaïp duìng bäü âiãöu chènh chènh âënh vaì bäü âiãöu chènh nhiãn liãûu ÂT P BÂC ÄÚng goïp chung chènh âënh Pb Pb NL NL BÂC BÂC ÂT ÂT nhiãn liãûu nhiãn liãûu Thæûc cháút âáy laì hãû thäúng âiãöu chènh 2 voìng ( âiãöu chènh táöng) - Nãúu xaíy ra biãún âäüng nhiãn liãûu (nhiãùu trong) thç bäü âiãöu chènh nhiãn liãûu seî dáûp tàõt nhiãùu trong âoï => khäng aính hæåíng âãún caïc loì khaïc. - Så âäö naìy chè aïp duûng âäúi våïi khi âäút nhiãn liãûu loíng vaì khê vç luïc âoï måïi duìng phæång phaïp tiãút læu ( < ) âãø âo læu læåüng chênh xaïc (coìn than bäüt khäng âo bàòng caïch âoï) c- Phæång phaïp duìng bäü âiãöu chènh chènh âënh vaì bäü âiãöu chènh phuû taíi nhiãût ÂT P BÂC ÄÚng goïp chung chènh âënh Pb Pb NL NL ÂT ÂT Bäü Bäü vi phán vi phán BÂC BÂC Pt nhiãût D D Pt nhiãût Dq Dq 126
  4. TÆÛ ÂÄÜNG HOÏA QUAÏ TRÇNH NHIÃÛT - PHÁÖN III Ta coï : AP dPbh Q = Dq - D Phuû taíi nhiãût Dq = . i"−i nc i"−i nc dt AP dPbh maì Dq = D + => D q ~ Q . i"−i nc dt Phæång phaïp naìy âæåüc duìng räüng raîi âäúi våïi nhaì maïy âäút than 1.1.4- Âiãöu chènh kênh tãú quaï trçnh chaïy loì : Thæûc tãú laì hãû thäúng âiãöu chènh khäng khê cho loì D(i"−i nc ) ta biãút ràòng : η = t B.Qlv Váûy âiãöu chènh âäü kinh tãú thç dæûa vaìo hiãûu chènh hiãûu suáút nhæng nhæ váûy seî gàûp nhiãöu khoï khàn Màût khaïc : η ∑q ta biãút âæåüc η = f (hãû säú kk thæìa) Váûy âãø âiãöu chènh kinh tãú ta càn ∑q cæï vaìo hãû säú kkhê thæìa α vaì âiãöu chènh sao cho α = αtäúi æu Âãø âaïnh giaï âäü khäng khê thæìa α η ta coï ráút nhiãöu phæång phaïp, tæång æïng caïc phæång phaïp ta coï caïc phæång aïn âiãöu chènh. ( Taûi αtäiæu α thç hiãûu suáút η låïn nháút vaì täøng täøn αtäúi æu tháút nhoí nháút) 1- Càn cæï theo tyí säú nhiãn liãûu - khäng khê : QKK ~ B ( Qtlv = const ) Så âäö âiãöu chènh : Læu læåüng Læu læåüng Âënh khäng khê nhiãn liãûu trë Bäü â.chènh kinh tãú Khäng khê vaìo loì håi Quaût gioï 127
  5. TÆÛ ÂÄÜNG HOÏA QUAÏ TRÇNH NHIÃÛT - PHÁÖN III * Coï thãø càn cæï vaìo chãnh lãûch aïp suáút træåïc vaì sau bäü sáúy khäng khê maì ta âo læu læåüng khäng khê * Khi âäút nhiãn liãûu loíng hay khê thç ta duìng phæång phaïp tiãút læu âãø âo læu læåüng coìn nãúu âäút than thç ta khäng sæí duûng phæång phaïp naìy. 2- Phæång phaïp âiãöu chènh theo tæång quan Håi - khäng khê: Theo nguyãn tàõc chung thç âãø taûo mäüt læåüng nhiãût Q thç cáön phaíi læåüng khäng D(i '−i nc ) khê nhæ nhau âäúi våïi moüi loaûi nhiãn liãûu: QKK ~ Q = B. Qlvt = η maì trong chãú âäü ténh i” -inc = const, η = const => QKK ~ Q => Så âäö âiãöu chènh Håi - Khäng khê Læu læåüng Âënh Læu læåüng khäng khê trë Håi Bäü â.chènh kinh tãú Khäng khê vaìo loì håi Quaût gioï * Phæång aïn naìy chè âæåüc duìng trong nhæîng loì coï chãú âäü xaïc láûp coìn nhæîng loì nàòm trong chãú âäü âiãöu chènh thç phæång aïn naìy khäng âæåüc sæí duûng. * Nhæîng loì coï cäng suáút låïn thç ta khäng sæí duûng phæång aïn naìy maì thæåìng aïp duûng cho nhæîng loì 10 ÷20 T/h 3- Phæång aïn âiãöu chènh theo tæång quan Nhiãût vaì khäng khê QKK ~ Q = Dq (i” - inc ) => QKK ~ Dq + Bäü âiãöu chènh KT duìng chung våïi bäü âiãöu chènh phuû taíi loì trong mäüt hãû thäúng P LL K.khê Â.trë BÂC Â.trë chènh âënh Dq thæûc tãú BÂC BÂC kinh tãú Ptaíi nhiãût D qui æåïc Dq . qui æåïc NL KK vaìo loì håi 128

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản