intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích khả năng lập luận một số vấn đề về nhập khẩu tư bản p6

Chia sẻ: Fgsdga Erytrh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
65
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích khả năng lập luận một số vấn đề về nhập khẩu tư bản p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng lập luận một số vấn đề về nhập khẩu tư bản p6', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích khả năng lập luận một số vấn đề về nhập khẩu tư bản p6

  1. 1991 478 37,49 432 46 1992 542 26,74 478 64 1993 1097 42,37 871 226 1994 2213 59,08 1936 277 1995 2761 41,79 2363 398 1996 2837 32,84 2447 390 1997 3032 62,53 2768 264 1998 2189 56,17 2062 127 1999 1933 123,36 1758 175 2000 2100 105,69 1900 200 2001 2300 94,42 2100 200 46
  2. Tæng 21482 51,72 19115 2367 Nguån: Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam, Kinh tÕ 2001-2002 ViÖt Nam vµ thÕ giíi, tr50. §Õn hÕt n¨m 2001 tæng sè vèn ®· thùc hiÖn b»ng 51,72% cña tæng sè vèn ®¨ng ký. Trong ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn, kÕt cÊu h¹ tÇng l¹c hËu, c¸c nguån lùc còng nh­ chÝnh s¸ch ®èi víi ®Çu t­ n­íc ngoµi cßn nhiÒu biÕn ®éng, thÞ tr­êng ph¸t triÓn ch­a ®Çy ®ñ th× tû lÖ vèn thùc hiÖn nh­ vËy lµ kh«ng thÊp. §Æc biÖt vµo nh÷ng n¨m (1999, 2000) sè vèn thùc hiÖn lín h¬n sè vèn ®¨ng ký (123,9%). ë ViÖt Nam, sè vèn thùc hiÖn cña tõng n¨m chñ yÕu lµ c¸c dù ¸n ®· phª duyÖt tõ tr­íc ®ã v× khi phª duyÖt c¸c dù ¸n ch­a cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn ngay v× thÕ so s¸nh sè vèn thùc hiÖn cña tõng n¨m so víi sè vèn ®¨ng ký cßn l¹i (tæng sè vèn ®¨ng ký tr­íc ®ã trõ ®i sè vèn thùc hiÖn) th× tØ lÖ vèn thùc hiÖn diÔn biÕn theo xu h­íng thiÕu æn ®Þnh. Tû lÖ nµy t¨ng nhanh tõ ®Çu n¨m 1997 vµ sau ®ã gi¶m dÇn tõ 1998 ®Õn 1999, n¨m 200, 2001 ®· cã biÓu hiÖn cña xu h­íng t¨ng lªn. NÕu xÐt trªn tæng thÓ ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trªn l·nh thæ ViÖt Nam th× tû träng vèn n­íc ngoµi ®ang chiÕm phÇn lín (9%) 47
  3. trong tæng sè vèn thùc hiÖn. Vµ sè vèn ®ang cã xu h­íng gi¶m xuèng kÓ tõ n¨m 1996. Khu chÕ xuÊt vµ khu c«ng nghiÖp lµ lo¹i ®Þa bµn t­¬ng ®èi hÊp dÉn nhµ ®Çu t­ trong n­íc còng nh­ ngoµi n­íc. Vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng lµ 2037,6 triÖu USD. §Çu t­ n­íc ngoµi ë mét sè lÜnh vùc kinh tÕ ®­îc lùa chän: + LÜnh vùc dÇu khÝ: thu hót tËp ®oµn kinh tÕ lín cña thÕ giíi tham gia ®Çu t­. + LÜnh vùc c«ng nghiÖp ®iÖn tö: lµ lÜnh vùc c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi cã mÆt t­¬ng ®èi sím, vèn thùc hiÖn chiÕm tØ lÖ cao so víi vèn ®¨ng ký. Vèn ®¨ng ký 615 triÖu USD, vèn thùc hiÖn lµ 60%. + LÜnh vùc c«ng nghiÖp « t« vµ xe m¸y: thu hót ®­îc nhiÒu nhµ ®Çu t­ næi tiÕng nh­ Toyota, Honda, Suzuki víi sè vèn thùc hiÖn cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ s¶n xuÊt « t« lµ 376 triÖu USD (b»ng 43,12% vèn ®¨ng ký). + LÜnh vùc viÔn th«ng: tæng sè vèn ®¨ng ký lµ 2 tû USD. 48
  4. + Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n du lÞch cã 7585 triÖu USD vèn ®¨ng ký vµ ®· cã 33,26% (2553 triÖu USD) vèn thùc hiÖn. + LÜnh vùc c«ng nghiÖp ho¸ chÊt: tæng sè vèn ®¨ng ký lµ trªn 2 tû USD, vèn thùc hiÖn ®¹t 682 triÖu USD. + LÜnh vùc dÖt may giµy dÐp: vèn ®¨ng ký lµ 2396 triÖu USD, vèn thùc hiÖn lµ 1079 triÖu USD. + LÜnh vùc n«ng - l©m - ng­ nghiÖp: Vèn ®¨ng ký lµ 1,86 tû USD vµ vèn thùc hiÖn lµ 852 triÖu USD. 4. T¸c ®éng tÝch cùc cña ®Çu t­ n­íc ngoµi ®èi víi c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸. Thø nhÊt: Vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi lµ nguån vèn quan träng vµ lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kiªn quyÕt ®Ó ViÖt Nam thùc hiÖn vµ ®Èy nhanh sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc. Thùc tÕ cho thÊy, tõ khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch FDI cho ®Õn nay, vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi thùc hiÖn ViÖt Nam b×nh qu©n 1.111,75 triÖu USD/n¨m; vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi b×nh qu©n 16291 tû tû ®ång/n¨m, thêi kú 1991 - 1999. 49
  5. §èi víi mét nÒn kinh tÕ nh­ cña n­íc ta, th× ®©y lµ mét l­îng vèn ®Çu t­ kh«ng nhá thùc sù lµ nguån vèn gãp phÇn t¹o ra sù chuyÓn biÕn, kh«ng chØ vÒ qui m« mµ cßn cã vai trß nh­ "chÊt xóc t¸c - ®iÒu kiÖn" ®Ó viÖc ®Çu t­ cña ta ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh. NÕu so víi tæng vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n x· héi thêi kú 1991 - 1999 th× vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n cña c¸c dù ¸n FDI chiÕm 26,51% vµ l­îng vèn ®Çu t­ nµy cã xu h­íng t¨ng lªn. Vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi lµ nguån vèn bæ sung quan träng, gióp ViÖt Nam ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ bÒn v÷ng theo yªu cÇu cña c«ng cuéc CNH - H§H. Ho¹t ®éng FDI cßn lµ mét trong nh÷ng nguån thu quan träng cho ng©n s¸ch nhµ n­íc, ®iÒu nµy ®­îc chøng minh th«ng qua sè tiÒn thùc hiÖn nép ng©n s¸ch nhµ n­íc t¨ng lªn qua c¸c n¨m cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. VÒ ®Þnh tÝnh, sù ho¹t ®éng cña ®ång vèn cã nguån vèn tõ FDI nh­ lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc g©y ph¶n øng d©y chuyÓn lµm thóc ®Èy sù ho¹t ®éng cña ®ång vèn trong n­íc. Thø hai: Ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi gãp phÇn t¹o nªn n¨ng lùc s¶n xuÊt míi, ngµnh nghÒ míi, c«ng nghÖ míi, ph­¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh míi, lµm cho nÒn kinh 50
  6. tÕ n­íc ta tõng b­íc chuyÓn biÕn theo h­íng kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i. Khu vùc kinh tÕ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi lu«n cã chØ sè ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, vµ cao h¬n h¼n chØ sè ph¸t triÓn chung cña c¶ n­íc (chØ sè ph¸t triÓn cña khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi n¨m 1997 lµ: 120,75% vµ chØ sè ph¸t triÓn chung cña c¶ n­íc lµ 108,15%; n¨m 1998 lµ: 116, 88% vµ 105,8%. Tû träng cña khu vùc kinh tÕ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi trong GDP còng cã xu h­íng t¨ng lªn (n¨m 1997 lµ 9,08%; n¨m 1998 lµ 10,12%; 1999 lµ 13,3%). §èi víi ngµnh c«ng nghiÖp: C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi kh«ng nh÷ng chiÕm tû träng cao mµ cßn cã xu h­íng t¨ng lªn ®¸ng kÓ trong tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña toµn ngµnh c«ng nghiÖp. Tû träng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña khu vùc nµy, ®¹t tõ 28,9% n¨m 1997 ®· t¨ng lªn 31,98% n¨m 1998 vµ 34,73% n¨m 1999. Trong ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c, c¸c doanh nghiÖp cã vãn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®ang cã vÞ trÝ hµng ®Çu víi tû träng 79% gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña toµn ngµnh. Trong ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn, tû träng nµy chiÕm kho¶ng 22% vµ cã xu h­íng ngµy cµng t¨ng. §èi víi ngµnh c«ng nghiÖp: TÝnh ®Õn nay, cã 211 dù ¸n FDI ®ang ho¹t ®éng trong ngµnh víi tæng sè vèn ®¨ng ký h¬n 51
  7. 2 tû USD. §Çu t­ n­íc ngoµi ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cho ngµnh, chuyÓn giao cho lÜnh vùc nhiÒu gièng c©y, gièng con t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm chÊt l­îng cao, gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña n«ng l©m s¶n hµng ho¸. Vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cßn gãp phÇn lµm chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng l©m nghiÖp theo yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ CNH - H§H. NÕu nh­ tr­íc ®©y ®Çu t­ n­íc ngoµi chØ chñ yÕu tËp trung vµo chÕ biÕn gç, l©m s¶n th× nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhiÒu dù ¸n ®· h­íng vµo c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt gièng, trång trät, s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i, mÝa ®­êng, trång rõng VÊn ®Ò nh÷ng c«ng nghÖ ®ang ®­îc sö dông ë c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi hiÖn cßn nh÷ng ý kiÕn ®¸nh gi¸ kh¸c nhau. Nh­ng nÕu ph©n tÝch theo logic, cïng víi ®¸nh gi¸ thùc tÕ cña mét sè c¬ quan chuyªn m«n th× thÊy r»ng: C¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi bao giê còng ®Æt lîi nhuËn vµ thêi gian thu håi vèn lµ môc tiªu hµng ®Çu. TiÕp theo lµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ. MÆc dï ch­a ph¶i lµ hiÖn ®¹i nhÊt cña thÕ giíi nh­ng phÇn lín lµ hiÖn ®¹i h¬n nh÷ng thiÕt bÞ ®· cè tr­íc ®©y cña ViÖt Nam. Mét vÊn ®Ò còng rÊt quan träng lµ, nÕu nh­ tr­íc ®©y, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam chØ biÕt s¶n xuÊt kinh doanh thô ®éng 52
  8. th× sù xuÊt hiÖn cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· thùc sù trë thµnh nh©n tè t¸c ®éng m¹nh lµm thay ®æi c¶n b¶n ph­¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam theo h­íng thÝch cùc vµ ngµy cµng thÝch nghi víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i ®­¬ng ®Çu víi vÊn ®Ò x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng tån t¹i hay ph¸ s¶n. §Ó cã thÓ tån t¹i c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam chØ cßn c¸ch lµ thay ®æi mét c¸ch can­ b¶n tõ c«ng nghÖ cho ®Õn ph­¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh. Thø ba: Ho¹t ®éng cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®· t¹o ra mét sè l­îng lín chç lµm viÖc trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cã thu nhËp cao, ®ång thêi gãp phÇn h×nh thµnh c¬ chÕ thóc ®Èy viÖc n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cho ng­êi lao ®éng. TÝnh ®Õn ngµy 31/12/1999 c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· t¹o ra 296.000 viÖc lµm trùc tiÕp vµ kho¶ng 1 triÖu lao ®éng gi¸n tiÕp. Nh­ vËy, sè lao ®éng lµm viÖc trong c¸c bé phËn cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi chiÕm khoangr 39% tæng sè lao ®éng b×nh qu©n hµng n¨m trong khu vùc nhµ n­íc. Thu nhËp b×nh qu©n cña l­îng lao ®éng nµy lµ 70 USD/ th¸ng b»ng kho¶ng 150% møc thu nhËp b×nh qu©n cña lao ®éng trong khu vùc Nhµ n­íc. §©y lµ yÕu tè hÊp dÉn ®èi víi 53
  9. lao ®éng ViÖt Nam do ®ã ®· t¹o ra sù c¹nh tranh nhÊt ®Þnh trªn thÞ tr­êng lao ®éng. Tuy nhiªn, lao ®éng lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp nµy ®ßi hái c­êng ®é lao ®éng cao, kû luËt nghiªm kh¾c, tr×nh ®é cao lµ yÕu tè t¹o nªn ng­êi ViÖt Nam cã ý thøc tu d­ìng, rÌn luyÖn, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ. VÒ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh doanh: Tr­íc khi b­íc vµo c¬ chÕ thÞ tr­êng, chóng ta ch­a cã nhiÒu nhµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tæ chøc cã hiÖu qu¶ trong m«i tr­êng c¹nh tranh, khi c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi b¾t ®Çu ho¹t ®éng, c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­a vµo ViÖt Nam nh÷ng chuyªn gia giái ®ång thêi ¸p dông nh÷ng chÕ ®é qu¶n lý, tæ chøc kinh doanh tiªn tiÕn. §©y chÝnh lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tiÕp cËn, häc tËp vµ n©ng cao tr×nh ®é. MÆt kh¸c, c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi còng buéc ph¶i ®µo t¹o c¸c bé qu¶n lý còng nh­ lao ®éng ViÖt Nam ®Õn mét tr×nh ®é nµo ®ã ®Ó ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu trong c¸c dù ¸n. Nh­ vËy dï muèn hay kh«ng th× c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· tham gia vµo qu¸ tr×nh ®µo t¹o nguån nh©n lùc ViÖt Nam. §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi thóc ®Èy qu¸ tr×nh më cöa vµ héi nhËp cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam víi thÕ giíi, nã lµ mét 54
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2