intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích khả năng lập luận một số vấn đề về nhập khẩu tư bản p7

Chia sẻ: Fgsdga Erytrh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
48
lượt xem
4
download

Giáo trình phân tích khả năng lập luận một số vấn đề về nhập khẩu tư bản p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng lập luận một số vấn đề về nhập khẩu tư bản p7', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích khả năng lập luận một số vấn đề về nhập khẩu tư bản p7

  1. trong nh÷ng ph­¬ng thøc ®­a hµng ho¸ t¹i ViÖt Nam th©m nhËp vµo thÞ tr­êng n­íc ngoµi mét c¸ch cã lîi nhÊt. C¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi th«ng qua viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®· trë thµnh "cÇu nèi", lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó ViÖt Nam nhanh chãng tiÕp cËn vµ tiÕn hµnh hîp t¸c víi nhiÒu quèc gia, tæ chøc quèc tÕ, trung t©m kinh tÕ kü thuËt c«ng nghÖ cao cña thÕ giíi. MÆt kh¸c, ho¹t ®éng cña FDI ®· gióp ViÖt Nam më réng thÞ phÇn ë n­íc ngoµi. §èi víi nh÷ng hµng ho¸ xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi v« h×nh chung ®· biÕn c¸c b¹n hµng truyÒn thèng cña c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹ivn thµnh b¹n hµng cña ViÖt Nam. Nhê cã nh÷ng lîi thÕ trong ho¹t ®éng thÞ tr­êng thÕ giíi nªn tèc ®é t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp nµy, cao h¬n kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña c¶ n­íc vµ h¬n h¼n c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. Tãm l¹i, ho¹t ®éng cña FDI võa qua ®· gã phÇn chuyÓn biÕn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam theo h­íng mét nÒn kinh tÕ CNH - H§H. §èi víi ViÖt Nam nh­ lùc khëi ®éng, nh­ mét trong nh÷ng ®¶m b¶o cho sù thµnh c«ng cña c«ng cuéc CNH - H§H. Mét sè dù ¸n F®I ®· gãp phÇn x©y dùng mét sè doanh nghiÖp ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n, s¶n xuÊt ®×nh ®èn cã nguy 55
  2. c¬ ph¸ s¶n. Kh«ng nh÷ng thÕ. Nã cßn gãp phÇn h×nh thµnh nhiÒu ngµnh nghÒ s¶n xuÊt míi còng nh­ nhiÒu s¶n xuÊt míi. 5. H¹n chÕ cña ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. a. Khu vùc ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· gãp phÇn n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ kü thuËt cña nhiÒu ngµnh s¶n xuÊt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao tay nghÒ, kinh nghiÖm qu¶n lý tiªn tiÕn, gãp phÇn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc phôc vô sù nghiÖp CNH - H§H ®Êt n­íc, ngoµi ra khu vùc nµy ®· thu hót ®­îc mét l­îng lao ®éng ®¸ng kÓ, c¶ trùc tiÕp lÉn gi¸n tiÕp, thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ®­îc t¨ng lªn, møc sèng ®­îc c¶i thiÖn. tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi cßn cã mét sè h¹n chÕ sau: b. C¬ cÊu vèn ®Çu t­ nh×n chung cßn bÊt hîp lý so víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc. Thùc tÕ ho¹t ®éng FDI trong nh÷ng n¨m qua cho thÊy vèn ®Çu t­ vµo ViÖt Nam chñ yÕu tËp trung vµo nh÷ng ngµnh dÔ thu lîi nhuËn, thêi gian thu håi vèn ng¾n nh­; C¸c ngµnh s¶n xuÊt chÊt tÈy röa, ngµnh gia c«ng may mÆc, giµy dÐp l¾p r¸p « t«, xe m¸y, ®iÖn tö, d©n dông, s¾t thÐp, xi m¨ng, kh¸ch s¹n, v¨n phßng cho thuª Cßn c¸c dù ¸n thuéc lÜnh vùc n«ng, l©m, ng­ nghiÖp, thuû s¶n, c«ng ngghiÖp c¬ khÝ vµ dÞch vô cã gi¸ trÞ lín nh­ giao th«ng vËn t¶i, b­u chÝnh viÔn th«ng, tµi chÝnh, ng©n hµng 56
  3. lÜnh vùc c«ng nghÖ cao chiÕm tû lÖ rÊt thÊp c¶ vÒ sè l­îng dù ¸n vµ vèn ®Çu t­. - Mét sè dù ¸n ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶, thua lç kÐo dµi dÉn ®Õn t×nh tr¹ng bÞ ph¸ s¶n, c«ng nhana bÞ sa th¶i. Tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 2001 cã xu h­íng nhiÒu liªn doanh ®· ph¶i chuyÓn sang h×nh thøc C«ng ty 100% vèn n­íc ngoµi ®Ó c¶i thiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh. Mét sè liªn doanh do vèn ®Çu t­ cña ViÖt Nam chØ chiÕm tû träng nhá trong tæng vèn ®Çu t­ (trung b×nh kho¶ng 30% vèn ph¸p ®Þnh, b»ng kho¶ng 10% tæng vèn ®Çu t­, chñ yÕu gãp b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt), céng víi n­÷ng yÕu kÐm vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, qu¶n lý nªn nhiÒu dù ¸n bÞ c¸c chñ ®Çu t­ n­íc ngoµi thao tóng, tù ®éng t¨ng gi¸ thiÕt bÞ nguyªn liÖu ®Çu vµo, thùc hiÖn chuyÓn gi¸ trong néi bé C«ng ty. NhiÒu c«ng nghÖ l¹c hËu qu¸ cò, g©y « nhiÔm m«i tr­êng. - §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi chñ yÕu lµ do c¸c C«ng ty xuyªn quèc gia chi phèi, ®iÒu nµy lµm cho nÒn kinh tÕ nÕu kh«ng ph¸t triÓn nhanh, bÒn v÷ng sÏ dÇn phô thuéc vÒ vèn, kü thuËt, thÞ tr­êng vµ m¹ng l­íi tiªu thô ph©n phèi cña hä. Th«ng qua sù chi phèi vÒ kinh tÕ, c¸c C«ng ty xuyªn quèc gia cã kh¶ n¨ng ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi, t¨ng xu h­íng ph©n ho¸ giµu nghÌo trong x· héi. 57
  4. VÒ phÝa chñ quan, mÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­, song hiÖn nay sù suy gi¶m cñ dßng ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam cã nh÷ng nguyªn nh©n nh­: a. Tuy ®· cã ®Þnh h­íng c¬ b¶n trong viÖc thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi theo ngµnh, lÜnh vùc, ®èi t¸c, nh­ng trªn thùc tÕ ch­a lµm râ chiÕn l­îc thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi mét c¸ch toµn diÖn. C«ng t¸c quy ho¹ch cßn nhiÒu bÊt cËp nhÊt lµ quy ho¹ch ngµnh (quy ho¹ch ngµnh thÐp, xi m¨ng, viÔn th«ng, c¶ng biÓn ). Trong khi ®ã mét sè ngµnh, lÜnh vùc ch­a cã quy ho¹ch g©y khã kh¨n cho viÖc x¸c ®Þnh chñ tr­¬ng thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi (quy ho¹ch m¹ng l­íi c¸c tr­êng ®¹i häc, d¹y nghÒ…). b. LuËt ph¸p liªn quan ®Õn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®ang trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn cßn nhiÒu chång chÐo m©u thuÉn, viÖc thùc hiÖn luËt ph¸p ®iÒu chØnh trùc tiÕp ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi cßn ch­a ®­îc ban hµnh (nh­ luËt c¹nh tranh, chèng ®éc quyÒn, cßn ch­a thèng nhÊt gi÷a luËt ®Çu t­ trong n­íc vµ luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi ) T×nh tr¹ng c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh luËt cßn chËm, nhiÒu vÊn ®Ò chång chÐo, mÉu thuÉn gi÷a c¸c v¨n b¶n ph¸p quy. 58
  5. c. So víi mét sè n­íc trong khu vùc, lîi thÕ c¹nh tranh cña ViÖt Nam ®ang gi¶m dÇn do c¸c chi phÝ ®Çu vµo cao, thñ tôc hµnh chÝnh cßn r­êm rµ, chÝnh s¸ch ®i vµo cuéc sèng cßn chËm. - Theo b¸o c¸o cña tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i NhËt B¶n (JETR), chi phÝ c¸c n­íc trong khu vùc, ®Æt biÖt lµ Trung Quèc. Cho ®Õn nay, c­íc phÝ dÞch vô c¶ng biÓn vµ vËn t¶i biÓn tõ ViÖt Nam, c­íc viÔn th«ng quèc tÕ, gi¸ ®iÖn, phÝ ®¨ng kiÓm vµ chi phÝ g¶i phãng mÆt b»ng t¹i ViÖt Nam cao h¬n trong khu vùc, bªn c¹nh ®ã ­u thÕ vÒ nguån lao ®éng rÎ bÞ mÊt dÇn. Trong khi ®ã c¸c ngµnh c«n nghiÖp phô trî cña ViÖt Nam kÐm ph¸t triÓn, ®iÓn h×nh lµ c¸c ngµnh s¶n xuÊt, l¾p r¸p « t«, xe m¸y vµ may mÆc. C¸c doanh nghiÖp ph¶i nhËp khÈu phÇn lín c¸c linh kiÖn, phô tïng, nguyªn liÖu, vµ chØ thùc hiÖn c«ng ®o¹n l¾p r¸p, gia c«ng t¹i ViÖt Nam, nªn gi¸ trÞ gia t¨ng thùc t¹i ViÖt Nam thÊp, ®ång thêi thùc tÕ nµy lµm gi¸ thµnh s¶n phÈm cao, h¹n chÕ søc c¹nh cña s¶n phÈm. 59
  6. ch­¬ng ba gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi theo h­íng phôc vô tèt h¬n c«ng cuéc CNH, H§H cña ®Êt n­íc. Tr­íc nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001 - 2005, ®Ó ®¹t nhÞp ®é t¨ng tr­ëng GDP trªn 7% n¨m, ViÖt Nam chñ tr­¬ng tiÕp tôc thu hót nhiÒu h¬n, víi chÊt l­îng cao h¬n nguån vèn ®Çu trùc tiÕp n­íc ngoµi ®Ó ®Èy nhanh CNH - H§H ®Êt n­íc. Môc tiªu trong 5 n¨m 2001 - 2005 ®èi víi vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi lµ thu hót míi ®­îc 12 tû USD vèn ®¨ng ký vµ 11 tû USD vèn thùc hiÖn. §Õn n¨m 2005, §TNN sÏ ®ãng gãp kho¶ng 15% GDP, 25% kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ trªn 10% tæng thu ng©n s¸ch. §©y lµ th¸ch thøc lín trong bèi c¶nh sau khñng ho¶ng tµi chÝnh - tiÒn tÖ n¨m 1997, dßng vèn FDI vµo ViÖt Nam cã xu h­íng gi¶m, trong khi nhiÒu n­íc trong khu vùc, nhÊt lµ Trung Quèc ®ang tÝch cùc c¶i thiÖn m«i tr­êng 60
  7. ®Çu t­ vµ trë thµnh ®iÓm hót m¹nh nguån vèn FDI. Thùc tÕ nµy ®ßi hái chóng ta ph¶i ®æi míi ®ång bé, khÈn tr­¬ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch, nhÊt lµ kh©u ®iÒu hµnh ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu thu hót nhiÒu h¬n vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn FDI theo tinh thÇn nghÞ quyÕt ®¹i héi IX cña §¶ng. Theo h­íng nµy cÇn thèng nhÊt vÒ nhËn thøc, x©y dùng chÝnh s¸ch ®¶m b¶o sù æn ®Þnh, minh b¹ch, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c dù ¸n ®ang ho¹t ®éng, më réng môc tiªu, quy m« dù ¸n, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®Çu t­, phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cam kÕt héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Råi thÕ cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé, hiÖu qu¶ ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi theo h­íng phôc vô tèt h¬n c«ng cuéc CNH, H§H ®Êt n­íc. I. C¸c gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ®Ó thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. Thø nhÊt: Gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ - x· héi, bé m¸y, nhµ n­íc trong s¹ch, v÷ng m¹nh, n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý nhµ n­íc ®¶m b¶o lßng tin cña nh©n d©n ®èi víi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, sù qu¶n lý nhµ n­íc b¶o ®¶m trËt tù an ninh x· héi, ng¨n chÆn vµ xö lý thËt nghiªm kh¾c mäi hµnh vi g©y rèi, b¶o vÖ tèt tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cña c¸c thµnh viªn trong x· héi. 61
  8. Thø hai: gi÷ v÷ng æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«, duy tr× tèc ®é t¨ng tr­ëng, kiÒm chÕ l¹m ph¸t vµ æn ®Þnh tiÒn tÖ, gi¸ c¶. Thø ba: Hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý, ®¶m b¶o hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi b»ng c¸c ®iÒu kho¶n cã tÝnh chÊt ­u ®·i vÒ mÆt lîi Ých kinh tÕ cña hä vµ ®¶m b¶o an toµn vÒ vèn cho hä. X©y dùng mét hÖ thèng ph¸p luËt ®Çy ®ñ vµ ®ång bé, ®¶m bo¶ thi hµnh ph¸p luËt nghiªm chØnh. Thø t­: X©y dùng chiÕn l­îc hîp t¸c ®Çu t­ víi n­íc ngoµi trªn c¬ së cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n. KhÈn tr­¬ng hoµn htiÖn quy ho¹ch tæng thÓ ®èi víi ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi, trong ®ã cÇn cã quy ho¹ch cô thÓ vÒ c¬ cÊu kinh tÕ (theo ngµnh vµ l·nh thæ), quy ho¹ch c¸c khu c«ng nghiÖp, c¸c s¶n phÈm quan träng… Thø n¨m: Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ thiÕt lËp hÖ thèng thÞ tr­êng ®ång bé t¹o ®iÒu kiÖn cho chÝnh thÞ tr­êng ®Çu t­ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Nhanh chãng h×nh thµnh thÞ tr­êng tµi chÝnh ng©n hµng, ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái bøc b¸ch cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Thø s¸u: TÝch cùc chñ ®éng tiÕn hµnh xóc tiÕn ®Çu t­, t¹o lËp vµ lùa chän c¸c ®èi t¸c ®Çu t­ n­íc ngoµi, lùa chän c¸c h×nh thøc thu hót FDI phï hîp vµ cã hiÖu qu¶, ®a d¹ng vµ ®a 62
  9. ph­¬ng ho¸ trong hîp t¸c ®Çu t­. T¨ng c­êng quan hÖ ngo¹i giao víi c¸c n­íc theo chñ tr­¬ng "ViÖt Nam muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ víi c¸c n­íc". Thø b¶y: Chó träng ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý, nh©n viªn kü thuËt vµ tay nghÒ theo h­íng trang bÞ kiÕn thøc c¬ b¶n vµ ®µo t¹o chuyªn s©u. Thø t¸m: Cñng cè qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng FDI, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng vµ ®¬n vÞ hîp t¸c ®Çu t­ víi n­íc ngoµi. Ph©n cÊp qu¶n lý chÆt chÏ, ®ång bé, ®¶m b¶o sù tËp trung thèng nhÊt, kh¾c phôc hiÖn t­îng chia c¾t ph©n t¸n. C¶i c¸c thñ tôc hµnh chÝnh theo h­íng nhanh gän, hiÖu qu¶, ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc tiÕp nhËn FDI. Thø chÝn: C¶i t¹o, n©ng cÊp vµ x©y dùng míi kÕt cÊu h¹ tÇng. §©y kh«ng ph¶i lµ mét c«ng viÖc dÔ dµng trong ®iÒu kiÖn tiÒm lùc kinh tÕ cña ViÖt Nam cßn nhá bÐ, nhÊt lµ nguån vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc cßn h¹n chÕ. V× vËy, mét mÆt chóng ta ph¶i huy ®éng tèi ®a kh¶ n¨ng cña m×nh, cÇn tranh thñ sù ñng hé cña c¸c tæ chøc vµ chÝnh phñ c¸c n­íc. Khi ch­a cã ®ñ ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ®ång bé hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng cña nÒn kinh tÕ th× nªn tËp trung x©y dùng døt ®iÓm nh÷ng c«ng tr×nh then chèt cña nÒn kinh tÕ. 63
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2