intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích khả năng truy cập các thành phần tùy biến trong mảng có kích thước khác nhau p9

Chia sẻ: Gsag Gsdgdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
3
download

Giáo trình phân tích khả năng truy cập các thành phần tùy biến trong mảng có kích thước khác nhau p9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng truy cập các thành phần tùy biến trong mảng có kích thước khác nhau p9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích khả năng truy cập các thành phần tùy biến trong mảng có kích thước khác nhau p9

  1. . Ngôn Ngữ Lập Trình C# Phương thức được sử dụng để đọc một số nguyên là ReadInt32, chúng ta sử dụng kiểu tên của Framework tốt hơn là kiểu do C# đưa ra. Nên nhớ rằng, tất cả những lớp từ Framework điều được gọi bởi ngôn ngữ C# và chúng không phải là một bộ phận của ngôn ngữ C#. Những lớp này còn được sử dụng tốt bởi những ngôn ngữ khác C#. Ngoài ra lớp BinaryReader còn có những phương thức khác để thực hiện việc đọc các kiểu dữ liệu khác nhau. Những phương thức đọc này được sử dụng cùng với cách mà ReadInt32 được sử dụng trong chương trình. Bảng 12.4 sau liệt kê một số phương thức dùng để đọc các kiểu dữ liệu. Phương thức Ý nghĩa Đọc những ký tự và chuyển vị trí đọc sang vị trí tiếp theo. Read Phương thức này được nạp chồng gồm 3 phương thức. Đọc một giá trị boolean từ luồng hiện thời và chuyển vị trí đọc ReadBoolean sang một byte. Đọc byte kế tiếp từ luồng hiện thời và chuyển vị trí đọc sang 1 ReadByte byte. Đọc n byte từ luồng hiện thời sang một mảng byte và chuyển vị ReadBytes trí đọc sang n byte. Đọc vị trí kế tiếp trong luồng hiện hành và chuyển vị trí đọc của ReadChar luồng theo sau sử dụng mã hóa và ký tự xác định được đọc từ luồng. Đọc n ký tự từ luồng hiện hành vào một mảng n ký tự. Và ReadChars chuyển vị trí đọc của luồng theo sau sử dụng mã hóa và ký tự xác định được đọc từ luồng. Đọc giá trị decimal và chuyển vị trí đọc sang 16 byte. ReadDecimal Đọc giá trị thực 8 byte và chuyển vị trí đọc sang 8 byte. ReadDouble Đọc giá trị 2 byte integer có dấu và chuyển vị trí đọc sang 2 ReadInt16 byte. Đọc giá trị 4 byte integer có dấu và chuyển vị trí đọc sang 4 ReadInt32 byte. Đọc giá trị 8 byte integer có dấu và chuyển vị trí đọc sang 8 byte ReadInt64 Đọc một signed byte từ luồng và chuyển vị trí đọc sang 1 byte. ReadSByte Đọc giá trị thực 4 byte từ luồng và chuyển vị trí đọc sang 4 byte. ReadSingle Đọc một chuỗi từ luồng. Chuỗi được cố định chiều dài trước. ReadString Và được mã hóa mỗi lần như là số nguyên 7 bit. Đọc giá trị 2-byte unsigned integer từ luồng. Sử dụng mã hóa ReadUInt16 thứ tự nhỏ ở cuối (little endian encoding). Và chuyển vị trí hiện hành sang 2 byte. 362 . Các Lớp Cơ Sở .NET
  2. Ngôn Ngữ Lập Trình C# . Đọc 8-byte unsigned integer từ luống hiện hành và chuyển sang ReadUInt64 8 byte. Bảng 12.4: Các phương thức đọc của BinaryReader. Câu hỏi và trả lời Câu hỏi 1: Các ngôn ngữ được hỗ trợ bởi .NET phải tuân thủ theo quy tắc nào không? Trả lời 1: Như đã trình bày bên trên, các ngôn ngữ .NET phải tuân thủ theo quy định chung để có thể hoạt động trên nền của .NET. Những quy định này được gọi là Common Language Specification (CLS). CLS đưa ra những kiểu dữ liệu chung và các tập luật để thao tác trên kiểu dữ liệu này, CLS cho phép tạo ra một môi trường thực thi chung mà không cần quan tâm đến từng ngôn ngữ được sử dụng. Lợi ích của CLS là mã nguồn được viết thống nhất để quản lý, mã nguồn được viết trong ngôn ngữ này có thể được sử dụng bởi một ngôn ngữ khác. Câu hỏi 2: Nếu muốn tìm hiểu về các lớp được cung cấp bởi .NET một cách chi tiết thì phải tìm ở đâu? Trả lời 2: Để tìm hiểu chi tiết các lớp của .NET thì chúng ta có thể tìm trong thư viện trực tuyến của Microsoft có tên là MSDN Online, thư viện này chứa tất cả các thông tin liên quan đến .NET Framework mà người học cần quan tâm. Thư viện này thường xuyên được cập nhật và chứa những thông tin mới nhất về các phiên bản của .NET. Câu hỏi thêm Câu hỏi 1: Để truy xuất thời gian của đồng hồ hệ thống chúng ta phải dùng lớp nào? Câu hỏi 2: Thông tin về máy tính có thể được truy xuất thông qua lớp nào? Câu hỏi 3: Tham số dòng lệnh là gì? Làm thế nào để lấy được tham số dòng lệnh? Câu hỏi 4: Lớp thao tác các phép toán học cơ bản? Chúng ta có thể tạo thể hiện của lớp này hay không? Câu hỏi 5: Lớp thao tác tập tin File chứa trong namespace nào? Các thao tác chính được thực hiện trên tập tin? Câu hỏi 6: Lớp nào cung cấp các thông tin về tập tin? Các phương thức chính của lớp này? Câu hỏi 7: Luồng là gì? Phân biệt giữa tập tin và luồng? Câu hỏi 8: Có mấy cách thức tạo tập tin? Cho biết thứ tự đọc của một tập tin? Câu hỏi 9: Sự khác nhau giữa lớp File và FileInfo? Khi nào thì sử dụng lớp File tốt hơn là sử dụng FileInfo? Câu hỏi 10: Khi tạo một tập tin mới trùng với tên của một tập tin cũ trong cùng một vị trí thư mục thì chuyện gì xảy ra? Câu hỏi 11: Nếu muốn viết dữ liệu đã định dạng như là kiểu số thì dùng cách viết vào tập tin dạng nào? Bài tập 363 . Các Lớp Cơ Sở .NET
  3. . Ngôn Ngữ Lập Trình C# Bài tập 1: Viết một chương trình minh họa việc truy xuất thông tin hệ thống của máy tính đang sử dụng. Thông tin này bao gồm: tên máy tính, hệ điều hành, bộ nhớ, đĩa cứng... Bài tập 2: Viết chương trình minh họa một máy tính cá nhân cho phép thực hiện các phép toán cơ bản. Chương trình hiện ra một menu các lệnh và mỗi lệnh được gán cho một số: như công thì số 1, trừ số 2, nhân 3,... Cho phép người dùng chọn một lệnh thông qua nhập vào số tương ứng. Sau đó cho người dùng nhập vào từng toán hạng rồi thực hiện phép toán và cuối cùng in kết quả ra màn hình. Bài tập 3: Viết chương trình cho phép xem thông tin về một tập tin. Chương trình cho người dùng nhập vào tên tập tin rồi sau đó lần lượt hiển thị các thông tin như: thuộc tính tập tin, ngày giờ tạo lập, kích thước tập tin... Bài tập 4: Viết chương trình xem tập tin văn bản giống như lệnh type của DOS. Chương trình cho phép người dùng nhập tên tập tin thông qua tham số dòng lệnh. Nếu người dùng không nhập qua tham số dòng lệnh thì yêu cầu nhập vào. Bài tập 5: Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào một mảng số nguyên. Sau đó sắp xếp mảng này theo thứ tự tăng dần rồi lưu mảng vào một tập tin trên đĩa với dạng nhị phân. 364 . Các Lớp Cơ Sở .NET
  4. . Ngôn Ngữ Lập Trình C# Chương 13 XỬ LÝ NGOẠI LỆ  Phát sinh và bắt giữ ngoại lệ  Câu lệnh throw  Câu lệnh catch  Câu lệnh finally  Những đối tượng ngoại lệ  Tạo riêng các ngoại lệ  Phát sinh lại ngoại lệ  Câu hỏi & bài tập Ngôn ngữ C# cũng giống như bất cứ ngôn ngữ hướng đối tượng khác, cho phép xử lý những lỗi và các điều kiện không bình thường với những ngoại lệ. Ngoại lệ là một đối tượng đóng gói những thông tin về sự cố của một chương trình không bình thường. Một điều quan trọng để phân chia giữa bug, lỗi, và ngoại lệ. Một bug là một lỗi lập trình có thể được sửa chữa trước khi mã nguồn được chuyển giao. Những ngoại lệ thì không được bảo vệ và tương phản với những bug. Mặc dù một bug có thể là nguyên nhân sinh ra ngoại lệ, chúng ta cũng không dựa vào những ngoại lệ để xử lý những bug trong chương trình, tốt hơn là chúng ta nên sửa chữa những bug này. Một lỗi có nguyên nhân là do phía hành động của người sử dụng. Ví dụ, người sử dụng nhập vào một số nhưng họ lại nhập vào ký tự chữ cái. Một lần nữa, lỗi có thể làm xuất hiện ngoại lệ, nhưng chúng ta có thể ngăn ngừa điều này bằng cách bắt giữ lỗi với mã hợp lệ. Những lỗi có thể được đoán trước và được ngăn ngừa. Thậm chí nếu chúng ta xóa tất cả những bug và dự đoán tất cả các lỗi của người dùng, chúng ta cũng có thể gặp phải những vấn đề không mong đợi, như là xuất hiện trạng thái thiếu bộ nhớ (out of memory), thiếu tài nguyên hệ thống,... những nguyên nhân này có thể do các chương trành khác cùng hoạt động ảnh hưởng đến. Chúng ta không thể ngăn ngừa các ngoại lệ này, nhưng chúng ta có thể xử lý chúng để chúng không thể làm tổn hại đến chương trình. Khi một chương trình gặp một tình huống ngoại lệ, như là thiếu bộ nhớ thì nó sẽ tạo một ngoại lệ. Khi một ngoại lệ được tạo ra, việc thực thi của các chức năng hiện hành sẽ bị treo cho đến khi nào việc xử lý ngoại lệ tương ứng được tìm thấy. 365 . Xử Lý Ngoại Lệ
  5. . Ngôn Ngữ Lập Trình C# Điều này có nghĩa rằng nếu chức năng hoạt động hiện hành không thực hiện việc xử lý ngoại lệ, thì chức năng này sẽ bị chấm dứt và hàm gọi sẽ nhận sự thay đổi đến việc xử lý ngoại lệ. Nếu hàm gọi này không thực hiện việc xử lý ngoại lệ, ngoại lệ sẽ được xử lý sớm bởi CLR, điều này dẫn đến chương trình của chúng ta sẽ kết thúc. Một trình xử lý ngoại lệ là một khối lệnh chương trình được thiết kế xử lý các ngoại lệ mà chương trình phát sinh. Xử lý ngoại lệ được thực thi trong trong câu lệnh catch. Một cách lý tưởng thì nếu một ngoại lệ được bắt và được xử lý, thì chương trình có thể sửa chữa được vấn đề và tiếp tục thực hiện hoạt động. Thậm chí nếu chương trình không tiếp tục, bằng việc bắt giữ ngoại lệ chúng ta có cơ hội để in ra những thông điệp có ý nghĩa và kết thúc chương trình một cách rõ ràng. Nếu đoạn chương trình của chúng ta thực hiện mà không quan tâm đến bất cứ ngoại lệ nào mà chúng ta có thể gặp (như khi giải phóng tài nguyên mà chương trình được cấp phát), chúng ta có thể đặt đoạn mã này trong khối finally, khi đó nó sẽ chắc chắn sẽ được thực hiện thậm chí ngay cả khi có một ngoại lệ xuất hiện. Phát sinh và bắt giữ ngoại lệ Trong ngôn ngữ C#, chúng ta chỉ có thể phát sinh (throw) những đối tượng các kiểu dữ liệu là System.Exception, hay những đối tượng được dẫn xuất từ kiểu dữ liệu này. Namespace System của CLR chứa một số các kiểu dữ liệu xử lý ngoại lệ mà chúng ta có thể sử dụng trong chương trình. Những kiểu dữ liệu ngoại lệ này bao gồm ArgumentNull- Exception, InValidCastException, và OverflowException, cũng như nhiều lớp khác nữa. Câu lệnh throw Để phát tín hiệu một sự không bình thường trong một lớp của ngôn ngữ C#, chúng ta phát sinh một ngoại lệ. Để làm được điều này, chúng ta sử dụng từ khóa throw. Dòng lệnh sau tạo ra một thể hiện mới của System.Exception và sau đó throw nó: throw new System.Exception(); Khi phát sinh ngoại lệ thì ngay tức khắc sẽ làm ngừng việc thực thi trong khi CLR sẽ tìm kiếm một trình xử lý ngoại lệ. Nếu một trình xử lý ngoại lệ không được tìm thấy trong phương thức hiện thời, thì CLR tiếp tục tìm trong phương thức gọi cho đến khi nào tìm thấy. Nếu CLR trả về lớp Main() mà không tìm thấy bất cứ trình xử lý ngoại lệ nào, thì nó sẽ kết thúc chương trình.  Ví dụ 13.1: Throw ngoại lệ. ----------------------------------------------------------------------------- namespace Programming_CSharp { using System; public class Test { 366 . Xử Lý Ngoại Lệ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2