intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng loại thuốc trị nhiễm khuẩn đường ruột đặc hiệu cho gia súc hiện nay p5

Chia sẻ: Fgsdga Erytrh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
79
lượt xem
5
download

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng loại thuốc trị nhiễm khuẩn đường ruột đặc hiệu cho gia súc hiện nay p5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CAFEiN Cafein là một alcaloid chiết suất từ càfê, lá chè, hạt côca, cacao và là dẫn suất của xanthin. Cafein tổng hợp từ axit uric. 1. Tính chất Cafein tinh thể hình kim, nhỏ, dẹt, trắng. ít tan trong nước lạnh, dưới dạng muối benzoat hay Natri Salicilat sẽ tan tốt hơn, đặc biệt trong nước nóng. Tan nhiều trong rượu. Cafein rất ít độc. 2. Tác dụng Cafein tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương. Làm tăng cường quá trình hưng phấn của vỏ não nên trí óc minh mẫn hơn, khả năng làm việc bằng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng loại thuốc trị nhiễm khuẩn đường ruột đặc hiệu cho gia súc hiện nay p5

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 4. LiÒu l−îng Tiªm d−íi da, tiªm b¾p - Ngùa, tr©u, bß: 300 - 500 ml/ngµy - Dª, cõu, lîn: 50 - 100 ml/ngµy - Chã: 100 - 200 ml/ngµy - Gia cÇm: 50 ml/ngµy Cho uèng: liÒu cã thÓ t¨ng lªn gÊp ®«i. 80
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Vitamin B12 ®−îc s¶n xuÊt tõ chÊt th¶i cña c«ng nghiÖp s¶n xuÊt Streptomycin tõ nÊm Streptomyces Griseus. Trong c«ng nghiÖp thøc: ¨n gia sóc, Vitamin B12 th« ®−îc s¶n xuÊt tõ sinh khèi Bacterium propionicin. Trong mçi gam sinh khèi vi khuÈn cã chøa 14γ Vitamin B12. Vitamin B12 lµ mét phøc hîp cã chøa 4% Coban. ë gia sóc ®Æc biÖt lµ loµi nhai l¹i, hÖ vi sinh vËt ®−êng ruét cã kh¶ n¨ng tæng hîp B12 cung cÊp cho vËt chñ. 1. TÝnh chÊt Vitamin B12 cã d¹ng tinh thÓ mµu ®á sÉm, tan trong 80 phÇn n−íc vµ trong cån. ChÞu t¸c dông víi ¸nh s¸ng, ®é toan vµ ®é kiÒm. Dung dÞch B12 v« trïng kh¸ bÒn v÷ng, b¶o qu¶n trong 1 n¨m kh«ng bÞ mÊt t¸c dông. 2. T¸c dông - Vitamin B12 lµ chÊt xóc t¸c m¹nh cña sù trao ®æi protein thóc ®Èy sù tæng hîp c¸c axit amin lµ thµnh phÇn chñ chèt cña nguyªn sinh chÊt vµ nh©n tÕ bµo. - Vitamin B12 t¹o ®iÒu kiÖn tèt ®Ó tæng hîp Hemoglobin vµ c¸c hîp chÊt cã nhãm sunfidrin trong hång cÇu (lµ yÕu tè chèng thiÕu m¸u) v× vËy Vitamin B12 cã t¸c dông kÝch thÝch t¹o hång cÇu, ng¨n chÆn sù tiÕn triÓn cña sù thiÕu m¸u ¸c tÝnh. - Vitamin B12 cã t¸c dông tèt víi chøc phËn gan t¸c ®éng h−íng thÇn kinh vµ chèng dÞ øng. 3. ChØ ®Þnh Vitamin B12 ®−îc dïng ®Ó phßng trÞ c¸c bÖnh sau: - TÊt c¶ c¸c tr−êng hîp thiÕu m¸u ¸c tÝnh, thiÕu m¸u do thiÕu hôt Vitamin B12 - axit folic, thiÕu m¸u trong ®Î khã b¨ng huyÕt... - ThiÕu m¸u trong c¸c bÖnh do ký sinh trïng ®−êng m¸u, ®−êng ruét g©y ra (bÖnh giun xo¾n, giun mãc, giun ®Çu gai, tiªn mao trïng, lª d¹ng trïng...) - Båi bæ c¬ thÓ, phôc håi søc khoÎ sau khi nhiÔm bÖnh: - Trong tr−êng hîp gia sóc suy nh−îc, cßi cäc, chËm lín - Phßng vµ ch÷a c¸c bÖnh thÇn kinh cña gia sóc. - Trong bÖnh suy nh−îc gan, kh« da, rông l«ng, xï l«ng - Trong c¸c bÖnh lë loÐt miÖng, l−ìi, èng tiªu ho¸, loÐt da, báng... 81
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 4. LiÒu l−îng Tiªm b¾p thÞt hay d−íi da. Gia sóc lín: 100 γ/ngµy - Lîn, chã: 400 γ/ngµy - KÝch thÝch sinh tr−ëng cho gia sóc Lîn: 10 - 20 γ/ngµy - Chã: 5 - 10 γ/ngµy - Gia cÇm: 3 - 5 γ/ngµy - Cã thÓ bæ sung B12 th« vµo thøc ¨n gia sóc. 82
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k B COMPLEX BiÖt d−îc B complex lµ mét hçn hîp c¸c lo¹i Vitamin nhãm B, dïng ®Ó tiªm b¾p. 1. TÝnh chÊt B complex tiªm lµ dung dÞch mµu vµng trong. Thµnh phÇn chÕ phÈm bao gåm: - Vitamin B1 (Thiamin chlohydrat): 8,0mg - Vitamin B2 (Ribonavin): 0,4mg - Vitamin B6 (pyridoxm): 0,8mg - Vitamin B5 (Axit Pantothenic): 0,8mg - Vitamin PP (Axit Nicotmic): 20mg - Vitamin B12 (Cyanocobalamin): 0,02mg 2. T¸c dông - B complex cã t¸c dông n©ng cao søc ®Ò kh¸ng cña gia sóc chèng l¹i ®iÒu kiÖn sèng bÊt lîi. - T¨ng cuêng qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt cña c¬ thÓ ®éng vËt. - KÝch thÝch sù sinh tr−ëng vµ sinh s¶n cña gia sóc. - Lµm tèt h¬n lªn chøc phËn hÖ thÇn kinh. 3. ChØ ®Þnh B complex ®−îc sö dông trong c¸c tr−êng hîp sau: - Phßng chèng gÇy, cßm cña gia sóc cã chöa, gia sóc c¸i cho s÷a, gµ m¸i ®Î. - T¨ng tû lÖ thô thai cña gia sóc c¸i, t¨ng s¶n l−îng trøng cña gµ m¸i ®Î. - KÝch thÝch sù t¨ng tr−ëng cña gia sóc non, chèng cßi cäc - Thóc ®Èy sù t¸i sinh cña tÕ bµo thÇn kinh. - Ch÷a c¸c héi chøng thÇn kinh b¹i liÖt do viªm thÇn kinh. - Phèi hîp dïng trong c¸c bÖnh sèt cao do nhiÔm trïng nh−: kÕt hîp víi kh¸ng sinh ®iÒu trÞ c¸c viªm nhiÔm ®−êng h« hÊp vµ tiªu ho¸. - KÝch thÝch ngon miÖng cña gia sóc. - Trong c¸c tr−êng hîp thiÕu m¸u cña gia sóc. 83
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 4. LiÒu l−îng Tiªm b¾p thÞt hay tiªm d−íi da. - Tr©u, bß, ngùa: 5 - 10 ml/lÇn/ngµy - Dª, cõu, lîn: 3 - 5 ml/lÇn/ngµy - Dª, cõu, lîn nhá: 2 - 3 ml/lÇn/ngµy - Gµ: 0,5 - 1 ml/lÇn/ngµy TuÇn tiªm 2 - 3 lÇn tuú tõng tr−êng hîp. Hoµ tan n−íc cho gµ uèng: 100 gµ: 50ml pha vµo 3 lÝt n−íc. 84
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2