intTypePromotion=3

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng lý luận nền kinh tế thị trường theo công nghệ p7

Chia sẻ: Asda Ytyity | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng lý luận nền kinh tế thị trường theo công nghệ p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng lý luận nền kinh tế thị trường theo công nghệ p7', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng lý luận nền kinh tế thị trường theo công nghệ p7

  1. thµnh sù nghiÖp cña d©n téc. Nh÷ng thµnh tùu vµ kinh nghiÖm mµ chóng ®· ®¹t ®­îc trong vßng h¬n 20 n¨m qua ®· t¹o cho chóng ta nh÷ng tiÒn ®Ò cho phÐp §¶ng ta quyÕt ®Þnh chuyÓn mäi ho¹t ®«ng cña ®Êt n­íc sang thêi kú ho¹t ®éng míi víi ®Æc tr­ng lµ nÒn kinh tÕ trÝ thøc thùc hiÖn d©n giµu n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh ®­a n­íc ta tiÕn nhanh, tiÕn ch¾c trªn con ®­êng XHCN. Mét sè tµi liÖu tham kh¶o - T¹p trÝ triÕt häc - Khoa häc c«ng nghÖ víi sù ph¸t triÓn KTXH - T¹p trÝ céng s¶n - Gi¸o tr×nh CNXHKH - Th«ng tin lý luËn 55
  2. - V¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng VIII 56
  3. Môc lôc A. PhÇn më ®Çu B. Néi dung chÝnh 3 I.cë së lý luËn vµ thùc tiÔn cña c¸ch m¹ng Kh- cn ë n­íc ta hiÖn nay . 1.Sù cÇn thiÕt ph¶i ph¸t triÓn KH- CN 2..Néi dung KH-CN vµ h­íng t¸c ®éng cña KH- CN ë ViÖt 6 Nam a. Néi dung KH-CN b. H­íng t¸c ®éng cña KH-CN 3.Vai trß cña khoa häc c«ng nghÖ 8 57
  4. a.Víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n vµ ph¸t triÓn n«ng th«n . b.Mèi quan hÖ gi÷a KH- CN víi s¶n xuÊt vËt chÊt c.Khoa häc – c«ng nghÖ ®· nhanh chãng trë thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt trùc tiÕp ë n­íc ta 4. C¸c nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn KH- CN 15 a. Ch¨m lo ph¸t triÓn nguån nh©n lùc KH- CN b. B¶o ®¶m nguån vèn cho sù ph¸t triÓn KH- CN II Thùc tr¹ng KH- CN ViÖt Nam. 18 1.Thµnh c«ng 2.H¹n chÕ 21 58
  5. 3.Nguyªn nh©n 26 III Mét sè gi¶i ph¸p . 29 C. KÕt luËn. 33 59
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản