intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng nguyên lý cấu tạo của hệ thống mạch từ p1

Chia sẻ: Asda Ytyity | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
57
lượt xem
8
download

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng nguyên lý cấu tạo của hệ thống mạch từ p1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1 bộ Timer 8 bit và 1 bộ Timer 16 bit với chế độ so sỏnh và chia tần số tỏch biệt và chế độ bắt mẫu. + Ba kờnh điều chế độ rộng xung PWM + Cú đến 13 interrupt ngoài và trong + Bộ định thời Watchdog lập trỡnh được. tự động reset khi treo mỏy + Bộ so sỏnh tương tự + Ba chế độ ngủ : chế độ rỗi (Idle), tiết kiệm điện ( Power save) và chế độ Power Down Thiết kế mạch điều khiển và hiển thị chiều dài ống Mục đích : Mạch...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng nguyên lý cấu tạo của hệ thống mạch từ p1

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn Duy Hoµng to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng nguyên lý c u -tr a c k c u -tr a c k Më ®Çu cấu tạo của hệ thống mạch từ 1. §Æt vÊn ®Ò LÞch sö ph¸t triÓn cña loµi ng−êi g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña c«ng cô s¶n xuÊt vµ t×m kiÕm vËt liÖu míi. Mçi mét vËt liÖu míi ®−îc con ng−êi t×m ra th× víi trÝ th«ng minh cña m×nh loµi ng−êi ®· s¸ng t¹o ra nh÷ng c«ng cô lao ®éng phï hîp, gióp chóng ta tõ chç ph¶i chèng chäi víi thiªn nhiªn ®Õn khèng chÕ vµ c¶i t¹o nã. Mçi vËt liÖu míi ®Òu ®Ó l¹i nh÷ng dÊu Ên riªng, vËt liÖu sau h÷u dông h¬n vËt liÖu tr−íc vµ ®−a nÒn v¨n minh cña con ng−êi ngay cµng tiÕn lªn. Trong c«ng cuéc khai ph¸ vµ t×m kiÕm Êy kim lo¹i s¾t cã vai trß ®Æc biÖt, kh«ng nh÷ng thêi x−a mµ ®Õn nay vÉn gi÷ vai trß quan trong. Nã lµ phÇn kh«ng thÓ thiÕu trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng còng nh− trong c«ng nghiÖp. Víi vai trß quan träng nh− vËy nªn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt s¾t thÐp ®· ®−îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ tõ l©u vµ trë thµnh ngµnh c«ng nghiÖp träng ®iÓm quan träng. §èi víi n−íc ta §¶ng vµ Nhµ n−íc ta x¸c ®Þnh ®Ëy lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp c¬ b¶n quan träng trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc, do vËy nhµ m¸y c¸n thÐp lµ nh÷ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®Çu tiªn ®−îc xËy dùng. §Æc biÖt tõ khi ®Êt n−íc ta më cöa ®æi míi mäi mÆt, ®©y lµ chñ tr−¬ng ®óng ®óng ®¾n, vµ víi lîi thÕ vÒ nh©n c«ng ®«ng ®¶o gi¸ rÎ, thÞ tr−êng réng lín cã nhu cÇu rÊt lín vÒ c¸c s¶n phÈn thÐp cßn rÊt thiÕu. Do ®ã ®· thu hót ®−îc rÊt nhiÒu c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi ®Çu t− vµo ngµnh thÐp tõ rÊt sím. Trong c¸c nhµ ®Çu t− sím nhËn thÊy c¬ ®ã cã hai tËp ®oµn thÐp cña Hµn Quèc, ngay tõ ®Çu thËp niªn 90 hä ®· liªn doanh víi tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam x©y dùng nªn nhµ m¸y s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm thÐp ®Þnh h×nh nh− èng thÐp , thÐp h×nh hép ch÷ nhËt, hép vu«ng (m¹ kÏm vµ m¹ ®en), nh»m ®¾p øng nhu cÇu trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, xËy dùng, cÊp tho¸t n−íc, n«ng nghiÖp .... Tr−êng §H N«ng nghiÖp I T§H K46 - Khoa C¬ §iÖn -1-
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N . y y bu bu B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn Duy Hoµng to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 2. C«ng ty èng thÐp ViÖt nam Trô së: Cây số 9 đường 5B - Quán Toan - Hồng Bàng - Hải Phòng C«ng ty ®−îc thµnh lËp trªn c¬ së liªn doanh gi÷a tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam (VSC) víi hai tËp ®oµn thÐp hµng ®Çu cña Hµn Quèc (tËp ®oµn SeAH vµ POSCO). Tæng sè vèn ®Çu t− lªn ®Õn h¬n 10 triÖu(USD), trong ®ã ViÖt Nam gãp 50%, thêi h¹n liªn doanh 20 n¨m. Nhµ m¸y b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng tõ 1-8-1994 víi nhiÖm vô chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i thÐp ®Þnh h×nh phôc thÞ tr−êng trong n−íc. Víi s¶n l−îng thiÕt kÕ 30000 tÊn s¶n phÈm mét n¨m, s¶n phÈm cña c«ng ty ®−îc sö dông réng r·i trong rÊt nhiÒu ngµnh, tõ c¸c lo¹i èng dÉn th−êng dïng trong cÊp tho¸t n−íc sinh ho¹t ®« thÞ, n−íc th¶i c«ng nghiÖp, ®Õn èng dÉn c¸c vËt liÖu ®Æc biÖt nh− khÝ ho¸ láng, x¨ng dÇu. Ngoµi mét phÇn lín c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®−îc dïng trong x©y dùng. Víi nh÷ng −u ®iÓm ®Æc biÖt s¶n phÈm ®−îc sö dông lµm khung nhµ x−ëng c«ng nghiÖp, trang trÝ cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë c¸c vÞ trÝ nh− lan can tay vÞn cÇu thang, ®−êng d©y dÉn ®iÖn trong m«i tr−êng Èm ... H×nh 1: Quy tr×nh s¶n xuÊt Tr−êng §H N«ng nghiÖp I T§H K46 - Khoa C¬ §iÖn -2-
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y .B¸o bu bu c¸o tèt nghiÖp NguyÔn Duy Hoµng to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 2.1 C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty èng thÐp ViÖt Nam H×nh2. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty èng thÐp ViÖt Nam §©y lµ mét m« h×nh tæ cã ë hÇu hÕt c¸c c«ng ty liªn doanh hiÖn nay. Héi ®ång qu¶n trÞ bao gåm ®¹i diÖn cña c¸c nhµ ®Çu t−, th«ng th−êng tØ lÖ sè phiÕu cña c¸c nhµ ®Çu t− trong héi ®ång phï hîp víi tØ lÖ vèn hä gãp vµo liªn doanh. Ho¹t ®éng cña héi ®ång qu¶n trÞ lµ ®Ò ra ph−¬ng h−íng ho¹t ®éng chung cho c«ng ty. Héi ®ång nµy n¨m n¨m häp mét lÇn ®¹i héi ®ång, trong ®¹i héi nµy héi ®ång qu¶n trÞ sÏ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Ó tõ ®ã ®−a ra biÖn ph¸p ®Çu t− hiÖu qu¶ h¬n còng ®ång thêi bÇu ra tæng gi¸m ®èc cña c«ng ty ë nhiÖm kú tiÕp theo ( th«ng th−êng t¹i c«ng ty èng thÐp ViÖt Nam tæng gi¸m ®èc lµ ng−êi Hµn Quèc, phã tæng gi¸m ®èc lµ ng−êi ViÖt Nam vµ ng−îc l¹i). §Ó ®iÒu hµnh nhµ m¸y d−íi ban gi¸m ®èc cã c¸c phßng nghiÖp vô chuyªn m«n kh¸c nhau, c¸c phßng ®¶m nhËn tõng nhiÖm vô cô thÓ trong c«ng ty nh»m cô thÓ ho¸ c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®· ®Ò ra ®Õn tËn ng−êi lao ®éng. Tr−êng §H N«ng nghiÖp I T§H K46 - Khoa C¬ §iÖn -3-
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu .B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn Duy Hoµng to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 2.2 Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Lµ doanh nghiÖp ®Çu tiªn s¶n xuÊt mÆt hµng èng thÐp t¹i miÒn B¾c, tr¶i qua h¬n 10 n¨m ho¹t ®éng v−ît qua nhiÒu khã kh¨n cña buæi ®Çu ®−a s¶n phÈm míi ra chiÕm lÜnh thÞ tr−êng, víi nç lùc hÕt m×nh s¶n phÈm cña c«ng ty ®· chiÕm lÜnh hÇu hÕt thÞ tr−êng miÒn b¾c. Ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t triÓn víi møc t¨ng tr−ëng hµng n¨m trung b×nh trªn 10%, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước, đảm bảo mức thu nhập hàng tháng trung bình của người công nhân 2 triệu/tháng. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường về các sản phẩm ống thép và thép định hình tháng 6 năm 2005 công ty đã khánh thành thêm một dây chuyền mới và đón nhận chứng chỉ sản phẩm đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 phiên bản 2000. Trong thời gian tới ban lãnh đạo công ty xác định tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều thuận lợi nhưng có không ít khó khăn. Về thuận lợi : + Tình hình kinh tế của nước ta liên tục phát triển với tốc độ cao, nhu cầu các sản phẩm của công ty vẫn rất dồi dào + Kinh nghiệm sản xuất khinh doanh trên 10 năm và đội ngũ công nhân kỹ sư lành nghề là nguồn nội lực to lớn giúp công ty phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Về khó khăn: + Nguồn nguyên liệu chính để sản xuất là thép cuộn phải hoàn toàn nhập khẩu phụ thuộc giá cả thị trường quốc tế + Trên thị trường trong nước xuất hiện nhiều nhà sản xuất cạnh tranh khốc liệt Từ những nhận định về khó khăn thuận lợi trên toàn công ty đã xác định phương hướng sản xuất kinh doanh: + Tiếp tục giữ vững nhịp độ tăng trưởng, ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm + Đảm bảo tốt hơn đời sống công nhân, lao động sản xuất gắn liền với an toàn lao động vệ sinh công nghiệp ... Tr−êng §H N«ng nghiÖp I T§H K46 - Khoa C¬ §iÖn -4-
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu . B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn Duy Hoµng to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Ch−¬ng 1 Tæng quan quy tr×nh s¶n xuÊt trong nhµ m¸y 1.1 HÖ thèng cung cÊp ®iÖn vµ b¶o vÖ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trong nhµ m¸y 1.1.1 HÖ thèng cung cÊp ®iÖn H×nh 3. S¬ ®å cung cÊp ®iÖn n¨ng Nguån ®iÖn cung cÊp cho nhµ m¸y ®−îc lÊy tõ tr¹m trung gian An L¹c cung cÊp nguån 3pha 35KV, nguån nµy ®−îc ®−a ®Õn cÇu dao c¸ch li CDL, qua c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ chèng sÐt råi ®−îc ®−a ®Õn m¸y c¾t VCB-M 36KV-1200A , ®»ng sau ®Æt c¸c biÕn dßng, biÕn ¸p TU-TI ®Ó lÊy tÝn hiÖu ®o l−êng vµ b¶o vÖ. Nguån ®iÖn qua m¸y c¾t ®−îc ®−a ®Õn phÝa s¬ cÊp cña tr¹m biÕn ¸p M. TR Tr−êng §H N«ng nghiÖp I T§H K46 - Khoa C¬ §iÖn -6-
  6. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y .B¸o bu bu c¸o tèt nghiÖp NguyÔn Duy Hoµng to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k (36KV/3,3KV)Y/ ∆ , nguån ®iÖn nµy ®−a ®Õn c¸c biÕn ¸p nhá h¬n h¹ ¸p xuèng ®iÖn ¸p 380V vµ 220V cung cÊp cho c¸c bé phËn nh−: HF Hµn cao tÇn, ML c¸c ®éng c¬ c¸n, UT c¸c bé phËn kh¸c nh− : cÈu, m¹, v¨n phßng nhµ m¸y... 1.1.2 B¶o vÖ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trong nhµ m¸y a. ThiÕt bÞ b¶o vÖ Tr−êng §H N«ng nghiÖp I T§H K46 - Khoa C¬ §iÖn -7-
  7. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y . B¸o bu bu c¸o tèt nghiÖp NguyÔn Duy Hoµng to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k - TU BiÕn ¸p ®o l−êng, TI BiÕn dßng ®o l−êng - UVR R¬le b¶o vÖ thÊp, OVR R¬le b¶o vÖ qu¸ ¸p (cã ë m¸y c¾t chÝnh VCB) - OVGR R¬le b¶o vÖ qu¸ ¸p ch¹m ®Êt - EOCR R¬le b¶o vÖ qu¸ dßng - OCGR R¬le b¶o vÖ qu¸ dßng nèi ®Êt b. Nguyªn t¾c b¶o vÖ vµ ®iÒu khiÓn NhiÖm vô cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn tr¹m nguån lµ tù ®éng ng¾t m¸y c¾t khi cã sù cè, ë ®©y hÖ thèng b¶o vÖ sÏ ng¾t chç nµo cã sù cè. Nguån ®iÒu khiÓn cho m¸y c¾t chÝnh ®−îc lÊy tõ nguån ¾c quy 110V qua ¸pt«m¸t MCCB- 2P. COS (Local – Remote) lµ c«ng t¾c chän chÕ ®é ®ãng l¹i, t¹i chç chän (L), hay tõ xa chän (R). BÊm nót ON khi muèn cÊp nguån khÈn cÊp cho cuén ®ãng cña m¸y c¾t chÝnh VCB. TiÕp ®iÓm th−êng ®ãng 86X (1-2) cÊp ®iÖn cho cuén d©y m¸y c¾t chÝnh, nÕu tiÕp ®iÓm nµy më ( r¬ le 86X cã ®iÖn) th× bÞ c¾t ®iÖn ngay lËp tøc. R¬le 86X cã ®iÖn khi mét trong c¸c r¬le trung gian : 51X, 51GX, 64X, 59X, 27X, 96B2X cã ®iÖn. Trong ®ã:R¬le 51X b¶o vÖ qu¸ dßng cña 1 trong ba pha R,S,T t¸c ®éng R¬le 51GX r¬le b¶o vÖ qu¸ dßng ch¹m ®Êt cña 1 trong c¸c pha t¸c ®éng R¬le 64X b¶o vÖ qu¸ ¸p , r¬le 27X b¶o vÖ thÊp ¸p, r¬le 96B2X b¶o vÖ sù cè m¸y biÕn ¸p. Nh− vËy khi cã mét sù cè nµo ®ã th× ®Ìn b¸o sù cè ®ã sÏ s¸ng vµ ®ãng ®iÖn cho r¬le 86X lµm tiÕp ®iÓm th−êng ®ãng cña r¬le 86X(1-2) më ra c¾t m¸y chÝnh khái nguån, ®ång thêi ®ãng tiÕp ®iÓm th−êng më (3-4) ®ãng m¹ch cho chu«ng kªu. Khi m¸y c¾t chÝnh VCB-ML nh¶y th× r¬le thêi gian T1 cã ®iÖn sau thêi gian tõ 0-60 gi©y tiÕp ®iÓm T1(1-2) sÏ ng¾t m¹ch b¶o vÖ sù cè. Khi nµo muèn ®ãng ®iÖn l¹i ta ph¶i Ên nót RESET Trªn ®©y lµ nguyªn t¾c b¶o vÖ cho khèi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cña bé phËn t¹o èng bao t¹o èng vµ ®Þnh cì èng. C¸c khèi thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c còng ®−îc b¶o vÖ dùa trªn nguyªn t¾c nµy. Tr−êng §H N«ng nghiÖp I T§H K46 - Khoa C¬ §iÖn -8-
  8. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y . B¸o bu bu c¸o tèt nghiÖp NguyÔn Duy Hoµng to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 1.2 C«ng nghÖ s¶n xuÊt thÐp èng vµ ®Þnh h×nh Straightener M¸y n¾n th¼ng PM 2 FACE 2 D©y chuyÒn t¹o èng 1 M¸y doa 2 ®Çu èng HYDROTEST Slitter M¸y c¾t ph«i PM 4 FACE 4 M¹ kÏm hoÆc GA D©y chuyÒn t¹o èng 2 M¸y doa 2 ®Çu èng s¬n ®en Marking PACKING In m¸c §ãng gãi REN TiÖn ren H×nh5. S¬ ®å c«ng nghÖ s¶n xuÊt èng thÐp Nguyªn liÖu ®Ó lµm èng thÐp lµ cuén thÐp ph«i c¸n nãng nhÊp khÈu tõ Trung Quèc, Hµn Quèc, Th¸i Lan... Chóng cã bÒ réng tõ 1- 1,5 m, dµy tõ 1- 5mm, khèi l−îng 15-20 tÊn. Nh÷ng cuén ph«i nµy ®−îc ®−a lªn m¾y c¾t ph«i (Slitter) vµ ®−îc xÎ thµnh nh÷ng d¶i nhá h¬n phï hîp víi tõng lo¹i èng, nh÷ng d¶i nµy l¹i ®−îc cuén l¹i ®−îc gäi lµ Skeep Tuú theo kÝch cì cuén ph«i mµ chóng ®−îc ®−a ®Õn c¸c d©y chuyÒn t¹o èng kh¸c nhau. D©y chuyÒn t¹o èng (PM ) bao gåm nhiÒu c«ng ®o¹n: Un coiler ( më cuén ph«i), Forming( t¹o èng ), Up set (hµn èng ), sizing(®Þnh h×nh vµ cì èng). C¬ cÊu dÉn ®éng chÝnh lµ hai ®éng c¬ 1 chiÒu c«ng suÊt lín, ®éng c¬ kÐo t¹o èng 55 KW, ®éng c¬ ®Þnh cì èng 55KW, truyÒn chuyÓn ®éng qua c¸c bé gi¶m tèc, vµ tèc ®é cña hai kh©u nµy ®−îc ®iÒu chØnh phï hîp víi tõng lo¹i Tr−êng §H N«ng nghiÖp I T§H K46 - Khoa C¬ §iÖn -9-
  9. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N . y y bu bu B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn Duy Hoµng to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k èng, tèc ®é ®éng c¬ kh©u ®Þnh cì èng lu«n ®−îc ®iÒu chØnh lín h¬n tèc ®é ®éng c¬ t¹o èng. Gi÷a hai kh©u t¹o èng vµ ®Þnh cì èng lµ kh©u hµn chËp m¹ch cao tÇn( tÇn sè hµn lªn ®Õn 35 KHz), dßng hµn còng ®−îc ®iÒu chØnh theo tõng lo¹i èng. T¹i bé phËn t¹o èng d¶i ph«i ®· c¾t ®óng kÝch th−íc sÏ ®−îc c¸n trßn dÇn, khi qua hµn cao tÇn hai ®Çu mÐp ph«i thÐp sÏ ®−îc hµn l¹i. TiÕp tôc ®Õn kh©u ®Þnh cì èng ë ®©y èng thÐp sÏ ®−îc ®Þnh cì hoÆc t¹o h×nh vu«ng hay ch÷ nhËt tuú theo c¸ch l¾p c¸c qu¶ Roll. Sau khi ®Þnh cì vµ t¹o h×nh, t¹i khèi ®Þnh cì èng ®Æt 1 bé Encoder ( ph¸t xung theo vßng quay 6000 xung/vßng) bé nµy sÏ ®o chiÒu dµi cña ®o¹n èng ®−îc t¹o ra, chiÒu dµi ®o ®−îc nµy vµ chiÒu dµi ®o cña ®éng c¬ Servo kÐo bÖ dao c¾t sÏ ®−îc bé DDS sö lý sau ®ã sÏ so s¸nh víi chiÒu dµi cÇn c¾t sau ®ã ®−a ra tÝn hiÖu c¾t. §èi víi èng trßn khi c¾t xong c¸c ®Çu èng kh«ng ®−îc nh½n, nªn èng tiÕp tôc ®−îc ®−a ®Õn kh©u Facer ( doa ®Çu èng) ®Ó gät 2 ®Çu èng. §èi víi èng cì nhá tõ 2 inch trë xuèng sÏ ®−a qua kh©u n¾n th¼ng §Ó kiÓm tra chÊt l−îng èng, tÊt c¶ èng trßn ®−îc ®−a qua kh©u kiÓm tra ¸p lùc (Hydrotest) t¹i ®©y tõng èng sÏ ®−îc thö víi ¸p suÊt 50Kg/cm2 do c¸c Xilanh thuû lùc b¬m dung dÞch tõ hai ®Çu èng vµo, c¸c èng bÞ lçi sÏ bÞ lo¹i. Nh÷ng èng ®¹t yªu cÇu sÏ ®−îc ®−a vµo c«ng ®o¹n xö lÝ bÒ mÆt b»ng c¸ch nhóng c¸c èng vµo c¸c bÓ chøa dung dÞch H2SO4, NaOH, n−íc s¹ch trong nhiÖt ®é 50-700C, t¹i ®©y èng ®−îc tÈy röa c¸c t¹p chÊt b¸m trªn bÒ mÆt, sau ®ã ®−îc sÊy kh« tr−íc khi mang ®i m¹. §èi víi c¸c èng m¹ kÏm, tõng èng sÏ l¨n vµo bÓ kÏm nãng ch¶y (ph−¬ng ph¸p m¹ nhóng), sau vµi phót n»m trong bÓ kÏm tõng èng sÏ ®−îc l«i lªn vµ cho ®i qua thiÕt bÞ thæi khÝ nÐn víi ¸p suÊt 6Kg/cm2, nh»m thæi s¹ch kÏm cßn b¸m trªn èng ®¶m b¶o bÒ mÆt èng phñ 1 líp kÏm máng. §Ó bªn trong èng còng ph¶i nh½n, mét m¸y nÐn khÝ kh¸c sÏ thæi khÝ nÐn ®i qua lßng èng. Sau ®ã èng ®−îc ®−a vµo bÓ lµm m¸t vµ èng ®−îc in m¸c vµ ®ãng gãi. Tr−êng §H N«ng nghiÖp I T§H K46 - Khoa C¬ §iÖn - 10 -
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2