intTypePromotion=3

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng phương pháp định tuyến các giao thức trong cấu hình ACDP p2

Chia sẻ: Dgrw Eryewr | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
3
download

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng phương pháp định tuyến các giao thức trong cấu hình ACDP p2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng phương pháp định tuyến các giao thức trong cấu hình acdp p2', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng phương pháp định tuyến các giao thức trong cấu hình ACDP p2

  1. 306 H×nh 3.2.2.d. ViÖc tæng hîp ®−êng ®i cña EIGRP cã thÓ ®−îc cÊu h×nh trªn tõng cæng cña router Víi EIGRP, viÖc tæng hîp ®−êng ®i cã thÓ ®−îc cÊu h×nh b»ng tay trªn tõng cæng cña router víi giíi h¹n tæng hîp mµ b¹n muèn chø kh«ng tù ®éng tæng hîp theo líp cña ®Þa chØ IP. Sau khi khai b¸o ®Þa chØ tæng hîp cho mét cæng cña router, router sÏ ph¸t qu¶ng c¸o ra cæng ®ã c¸c ®Þa chØ ®−îc tæng hîp nh− mét c©u lÖnh ®· cµi ®Æt. §Þa chØ tæng hîp ®−îc khai b¸o b»ng lÖnh ip summary-address eigrp nh− sau: Router(config-if)#ip summary-address eigrp autonomous-system-number ip- address mask administrative-distance §−êng tæng hîp cña EIGRP cã chØ sè mÆc ®Þnh cña ®é tin cËy (administrative- distance) lµ 5. Tuy nhiªn, b¹n cã thÓ khai b¸o gi¸ trÞ cho chØ sè nµy trong kho¶ng tõ 1 ®Õn 255. XÐt vÝ dô nh− h×nh 3.2.2.d, RTC ®−îc cÊu h×nh nh− sau: RTC(config)#router eigrp 2446 RTC(config-router)#no auto-summary RTC(config-router)#exit RTC(config)#interface serial 0/0 RTC(config-if)#ip simmary-address Îigp 2446 2.1.0.0 255.255.0.0
  2. 307 Khi ®ã, RTC sÏ thªm vµo b¶ng ®Þnh tuyÕn cña nã mét ®−êng tæng hîp nh− sau: D 2.1.0.0/16 is a summary, 00:00:22, Null0 L−u ý r»ng ®−êng tæng hîp cã nguån lµ Null0 chø kh«ng ph¶i lµ tõ mét cæng cô thÓ v× ®−êng nµy chØ cã môc ®Ých ®Ó qu¶ng c¸o chø kh«ng ph¶i lµ ®¹i diÖn cho mét ®−êng cô thÓ ®Õn m¹ng ®Ých. Trªn RTC, ®−êng tæng hîp nµy cã chØ sè ®é tin cËy (administrative distance) lµ 5. RTD kh«ng hÒ biÕt ®©y lµ ®−êng tæng hîp nªn nã ghi nhËn th«ng tin vÒ ®−êng nµy tõ RTC nh− mét ®−êng EIGRP b×nh th−êng víi chØ sè tin cËy mÆc ®Þnh cña EIGRP lµ 90. Trong cÊu h×nh cña RTC, chÕ ®é tù ®éng tæng hîp ®−êng ®i ®−îc t¾t ®i b»ng lÖnh no auto-summary. NÕu b¹n kh«ng t¾t chÕ ®é tù ®éng tæng hîp nµy th× RTD sÏ nhËn ®−îc ®ång thêi 2 th«ng tin, mét lµ ®Þa chØ m¹ng tæng hîp theo lÖnh cµi ®Æt ë trªn 2.1.0.0/16 vµ mét lµ ®Þa chØ m¹ng tæng hîp tù ®éng theo líp cña ®Þa chØ IP 2.0.0.0/8. Trong ®a sè c¸c tr−êng hîp, khi b¹n muèn cÊu h×nh tæng hîp ®Þa chØ b»ng tay th× b¹n nªn t¾t chÕ ®é tù ®éng tæng hîp b»ng lÖnh no auto-summary. 3.2.3. KiÓm tra ho¹t ®éng cña EIGRP B¹n sö dông c¸c lÖnh show nh− trong b¶ng 3.2.3.a ®Ó kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng cña EIGRP. Ngoµi ra, c¸c lÖnh debug lµ nh÷ng lÖnh gióp b¹n theo dâi ho¹t ®éng EIGRP khi cÇn thiÕt. LÖnh Gi¶i thÝch HiÓn thÞ b¶ng l¸ng giÒng cña EIGRP. Sö dông tham sè type Show ip eigrp number ®Ó x¸c ®Þnh cô thÓ cæng cÇn xem. Tõ kho¸ details cho neighbors [type phÐp hiÓn thÞ th«ng tin chi tiÕt h¬n. number] [details]
  3. 308 Show ip eigrp HiÓn thÞ th«ng tin EIGRP cña c¸c cæng. Sö dông c¸c tham sè in nghiªng cho phÐp giíi h¹n phÇn th«ng tin hiÓn thÞ cho tõng interfaces [type cæng hoÆc trong tõng AS. Tõ kho¸ details cho phÐp hiÓn thÞ number] [as- th«ng tin chi tiÕt h¬n. number] [details] Show ip eigrp HiÓn thÞ tÊt c¶ c¸c feasible successor trong b¶ng cÊu tróc m¹ng cña EIGRP. Sö dông c¸c tham sè in nghiªng ®Ó giíi h¹n topology [as- th«ng tin hiÓn thÞ theo sè AS hay theo ®Þa chØ m¹ng cô thÓ. number] [[ip- address] mask] Show ip eigrp Tuú theo b¹n sö dông tõ kho¸ nµo, router sÏ hiÓn thÞ th«ng tin vÒ c¸c ®−êng ®i ®ang ho¹t ®éng, ®ang chê xö lý hay kh«ng cã topology [active | successor. pending | zero- successors] HiÓn thÞ th«ng tin vÒ mäi ®−êng ®i chø kh«ng chØ cã feasible Show ip eigrp successor trong b¶ng cÊu tróc EIGRP. topology all-links HiÓn thÞ sè gãi EIGRP ®· göi ®i vµ nhËn ®−îc. Show ip eigrp traffic [as-number] B¹n sö dông tham sè as-number ®Ó giíi h¹n th«ng tin hiÓn thÞ trong mét AS cô thÓ. B¶ng 3.2.3a. C¸c lÖnh show dïng cho EIGRP LÖnh Gi¶i thÝch Debug eigrp fsm HiÓn thÞ ho¹t ®éng cña c¸c EIGRP feasible successor gióp chóng ta x¸c ®Þnh khi nµo tiÕn tr×nh ®Þnh tuyÕn cµi ®Æt vµ xo¸ th«ng tin cËp nhËt vÒ ®−êng ®i.
  4. 309 Debug eigrp packet HiÓn thÞ c¸c gãi EIGRP göi ®i vµ nhËn ®−îc. C¸c gãi nµy cã thÓ lµ gãi hello, cËp nhËt, b¸o nhËn, yªu cÇu hoÆc håi ®¸p. Sè thø tù cña gãi vµ chØ sè b¸o nhËn ®−îc sö dông ®Ó göi b¶o ®¶m c¸c gãi EIGRP còng ®−îc hiÓn thÞ. B¶ng 3.2.3.b. C¸c lÖnh EIGRP debug 3.2.4. X©y dùng b¶ng l¸ng giÒng. Router ®Þnh tuyÕn theo vect¬ kho¶ng c¸ch d¹ng ®¬n gi¶n kh«ng thiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c l¸ng giÒng cña nã. RIP vµ IGRP chØ ®¬n gi¶n lµ ph¸t qu¶ng b¸ hoÆc multicast th«ng tin cËp nhËt ra c¸c cæng ®· ®−îc cÊu h×nh. Ng−îc l¹i, EIGRP router chñ ®éng thiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c l¸ng giÒng cña nã gièng nh− router OSPF ®· lµm. B¶ng l¸ng giÒng lµ b¶ng quan träng nhÊt trong EIGRP. Mçi EIGRP l−u mét b¶ng l¸ng giÒng, trong ®ã lµ danh s¸ch c¸c router l¸ng giÒng th©n mËt. B¶ng nµy t−¬ng tù nh− c¬ së d÷ liÖu vÒ l¸ng giÒng cña OSPF. EIGRP cã riªng tõng b¶ng l¸ng giÒng cho mçi giao thøc mµ EIGRP hç trî. EIGRP router sö dông c¸c gãi hello rÊt nhá ®Ó thiÕt lËp mèi quan hÖ th©n mËt víi c¸c router l¸ng giÒng. MÆc ®Þnh, hello ®−îc göi ®i theo chu kú 5 gi©y/lÇn. NÕu router vÉn nhËn ®−îc ®Òu ®Æn c¸c gãi hello tõ mét router l¸ng giÒng th× nã vÉn sÏ hiÓu r»ng router l¸ng giÒng ®ã cïng víi c¸c ®−êng ®i cña nã vÉn cßn ho¹t ®éng. B»ng c¸ch thiÕt lËp mèi quan hÖ th©n mËt nh− vËy, EIGRP router thùc hiÖn ®−îc nh÷ng viÖc sau: • Tù ®éng häc ®−îc ®−êng míi khi ®−êng nµy kÕt nèi vµo m¹ng. • X¸c ®Þnh router l¸ng giÒng bÞ ®øt kÕt nèi hay kh«ng cßn ho¹t ®éng n÷a. • T¸i ph¸t hiÖn c¸c router vèn tr−íc ®ã bÞ xem lµ ®øt kÕt nèi.
  5. 310 H×nh 3.2.4.a. B¶ng l¸ng giÒng cña EIGRP Sau ®©y lµ c¸c th«ng tin trong b¶ng l¸ng giÒng: • §Þa chØ cña router l¸ng giÒng. • Hold time: Lµ kho¶ng thêi gian l−u gi÷. NÕu kh«ng nhËn ®−îc bÊt kú c¸i g× tõ router l¸ng giÒng trong suèt kho¶ng thêi gian l−u gi÷ th× khi kho¶ng thêi gian nµy hÕt thêi h¹n, router míi xem kÕt nèi ®Õn l¸ng giÒng ®ã kh«ng cßn ho¹t ®éng. Ban ®Çu, kho¶ng thêi gian nµy chØ ¸p dông cho c¸c gãi hello, nh−ng ë c¸c phiªn b¶n Cisco IOS hiÖn nay, bÊt kú gãi EIGRP nµo nhËn ®−îc sau gãi hello ®Çu tiªn ®Òu khëi ®éng l¹i ®ång hå ®o kho¶ng thêi gian nµy. • Smooth Round Trip Timer (SRTT): Lµ kho¶ng thêi gian trung b×nh mµ router göi ®i mét gãi vµ nhËn vÒ mét gãi tõ mét router l¸ng giÒng. Kho¶ng thêi gian nµy ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh thêi gian truyÒn l¹i (RTO). • Queue count (QCnt): Lµ sè l−îng gãi d÷ liÖu ®ang xÕp trong hµng ®îi ®Ó chê ®−îc chuyÓn ®i. NÕu phÇn nµy lu«n cã gi¸ trÞ kh«ng ®æi lín h¬n 0 th× cã thÓ lµ router ®ang bÞ nghÏn m¹ch. NÕu phÇn nµy cã gi¸ trÞ 0 cã nghÜa lµ kh«ng cã gãi EIGRP nµo trong hµng ®îi.
  6. 311 • Sequence number (Seq No): Lµ sè thø tù cña gãi nhËn ®−îc míi nhÊt tõ router l¸ng giÒng. EIGRP sö dông chØ sè nµy ®Ó x¸c ®Þnh gãi cÇn truyÒn l¹i víi router l¸ng giÒng. B¶ng l¸ng giÒng nµy ®−îc sö dông ®Ó hç trî cho viÖc göi ®¶m b¶o tin cËy vµ tuÇn tù cho c¸c gãi d÷ liÖu EIGRP, t−¬ng tù nh− TCP thùc hiÖn göi b¶o ®¶m cho c¸c gãi IP vËy. H×nh 3.2.4.b. Qu¸ tr×nh trao ®æi th«ng tin ®Þnh tuyÕn gi÷a hai router l¸ng giÒng víi nhau 3.2.5. Ph¸t hiÖn ®−êng ®i C¸c router ch¹y EIGRP gi÷ c¸c th«ng tin vÒ ®−êng ®i trªn RAM, do ®ã cã thÓ ®¸p øng nhanh chãng. Gièng nh− OSPF, EIGRP l−u c¸c th«ng tin nµy thµnh tõng b¶ng hay tõng c¬ së d÷ liÖu. DUAL lµ thuËt to¸n vect¬ kho¶ng c¸ch cña EIGRP, nã sö dông th«ng tin trong b¶ng l¸ng giÒng vµ b¶ng cÊu tróc m¹ng ®Ó tÝnh to¸n ®−êng cã chi phÝ thÊp nhÊt ®Õn m¹ng ®Ých. §−êng chÝnh ®−îc chän ra ®−îc gäi lµ ®−êng successor. Sau khi tÝnh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản