intTypePromotion=3

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng phương pháp định tuyến các giao thức trong cấu hình ACDP p4

Chia sẻ: Dgrw Eryewr | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
43
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng phương pháp định tuyến các giao thức trong cấu hình ACDP p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng phương pháp định tuyến các giao thức trong cấu hình acdp p4', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng phương pháp định tuyến các giao thức trong cấu hình ACDP p4

  1. 318 Sù cè th−êng gÆp nhÊt cña RIP lµm cho RIP kh«ng thùc hiÖn qu¶ng c¸o vÒ mét ®−êng nµo ®ã lµ do VLSM (Variable – length subnet mask). RIP phiªn b¶n 1 kh«ng hç trî VLSM. Do ®ã khi RIP kh«ng qu¶ng c¸o vÒ mét ®−êng nµo ®ã, b¹n nªn kiÓm tra nh÷ng ®iÒu sau: • Cã sù cè vÒ kÕt nèi ë Líp 1 hoÆc Líp 2 hay kh«ng. • Cã cÊu h×nh ®Þa chØ IP theo s¬ ®å VLSM hay kh«ng. VLSM kh«ng thÓ sö dông ®−îc víi RIPv1. • CÊu h×nh RIPv1 vµ RIPv2 cã phï hîp víi nhau hay kh«ng. • C©u lÖnh network cã bÞ thiÕu hay bÞ sai kh«ng. • Cæng giao tiÕp trªn router cã ho¹t ®éng tèt kh«ng. LÖnh show ip protocols cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ ®Æc ®iÓm vµ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i cña c¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn ®ang ho¹t ®éng trªn router. RIP göi th«ng tin ®Þnh tuyÕn ra c¸c cæng giao tiÕp cã ®Þa chØ IP n»m trong ®Þa chØ m¹ng ®−îc khai b¸o trong c©u lÖnh network. VÝ dô: nÕu b¹n ®· cÊu h×nh xong cæng FastEtherrnet 0/1 nh−ng b¹n kh«ng khai b¸o ®Þa chØ m¹ng cña cæng nµy cho RIP b»ng lÖnh network th× RIP sÏ kh«ng göi th«ng tin ®Þnh tuyÕn ra cæng ®ã vµ ®ång thêi còng kh«ng nhËn th«ng b¸o nµy tõ cæng nµy. B¹n cã thÓ dïng lÖnh debug ip rip ®Ó xem c¸c th«ng tin tøc thêi vÒ ho¹t ®éng cña RIP. Sau ®ã b¹n dïng lÖnh no debug ip rip, no debug all hoÆc undebug all ®Ó t¾t debug.
  2. 319 H×nh 3.3.2.a. VÝ dô kÕt qu¶ hiÓn thÞ cña lÖnh show ip protocols H×nh 3.3.2.b. VÝ dô hiÓn thÞ cña lÖnh debug ip rip VÝ dô trong h×nh 3.3.2.b, router R1 ®ang nhËn th«ng tin cËp nhËt tõ mét router kh¸c cã ®Þa chØ lµ 192.168.3.1. Router nµy göi th«ng tin vÒ hai m¹ng ®Ých lµ 172.30.0.0 vµ 172.16.0.0. Router R1 còng göi th«ng tin cËp nhËt cña nã ra cæng FastEthernet 0/0. C¶ hai router ®Òu sö dông ®Þa chØ qu¶ng b¸ 255.255.255.255 lµm ®Þa chØ ®Ých
  3. 320 cho c¸c gãi th«ng tin ®Þnh tuyÕn cña m×nh. ChØ sè trong ngoÆc () lµ ®Þa chØ nguån ®−îc ®ãng gãi trong phÇn IP header. B¹n cã thÓ sÏ gÆp c©u th«ng b¸o nh− sau khi router nhËn ®−îc mét gãi kh«ng ®óng d¹ng chuÈn: RIP: bad version 128 from 160.89.80.43 3.3.3. Xö lý sù cè cÊu h×nh IGRP IGRP lµ mét giao thøc ®Þnh tuyÕn theo vect¬ kho¶ng c¸ch ®−îc ph¸t triÓn bëi Cisco tõ gi÷a thËp niªn 80. IGRP cã nhiÒu ®Æc ®iÓm kh¸c víi c¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn theo vect¬ kho¶ng c¸ch nh− RIP ch¼ng h¹n. C¸c ®Æc ®iÓm nµy ®−îc liÖt kª trong b¶ng 3.3.3. §Æc ®iÓm Gi¶i thÝch Kh¶ n¨ng më réng IGRP cã kh¶ n¨ng ®Þnh tuyÕn cho m¹ng cã kÝch th−íc lín t¨ng h¬n nhiÒu s¬ víi m¹ng sö dông RIP. Th«ng sè ®Þnh tuyÕn IGRP sö dông th«ng sè ®Þnh tuyÕn tæng hîp ®Ó chän phøc t¹p ®−êng linh ho¹t h¬n. C¸c yÕu tè t¸c ®éng vµo viÖc chän ®−êng lµ b¨ng th«ng, ®é trÔ, ®é t¶i vµ ®é tin cËy. MÆc ®Þnh, th«ng sè ®Þnh tuyÕn chØ bao gåm b¨ng th«ng vµ ®é trÔ. IGRP kh¾c phôc ®−îc giíi h¹n 15 hop cña RIP. IGRP cã gi¸ trÞ hop tèi ®a mÆc ®Þnh lµ 100 nh−ng b¹n cã thÓ cÊu h×nh cho gi¸ trÞ nµy lªn tíi 255. Chia t¶i ra nhiÒu IGRP cã thÓ duy tr× tíi 6 ®−êng kh¸c nhau gi÷a mét cÆp ®−êng nguån vµ ®Ých. Nh÷ng ®−êng nµy gi÷a mét cÆp nguån vµ ®Ých. Nh÷ng ®−êng nµy kh«ng b¾t buéc ph¶i cã chi phÝ b»ng nhau nh− ®èi víi RIP. ViÖc sö dông nhiÒu ®−êng cho cïng mét ®Ých nh− vËy sÏ t¨ng ®−îc b¨ng th«ng ®−êng truyÒn hoÆc cã thÓ ®Ó dù phßng B¶ng 3.3.3
  4. 321 B¹n dïng lÖnh router igrp autonomous-system ®Ó khëi ®éng tiÕn tr×nh ®Þnh tuyÕn IGRP trªn router nh− sau: R1 (config)#router igrp 100 Sau ®ã, b¹n dïng lÖnh network network-number ®Ó khai b¸o c¸c ®Þa chØ cña c¸c cæng trªn router tham gia vµo qu¸ tr×nh cËp nhËt IGRP. R1 (config-router)#network 172.30.0.0 R1 (config-router)#network 192.168.3.0 B¹n dïng c¸c lÖnh sau ®Ó kiÓm tra cÊu h×nh vµ ho¹t ®éng cña IGRP: R1#show ip protocols R1#show ip route H×nh 3.3.3.a
  5. 322 H×nh 3.3.3.b 3.3.5.Xử lý sự cố cấu hình OSPF OSPF là 1 giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết.Một liên kết tương ứng với một cổng giao tiếp trên một router.Trạng thái của một đường liên kết bao gồm thông tin về cổng giao tiếp và mố i quan hệ với các router láng giềng kết nối vào cổng đó.Ví dụ : thông tin về một cổng giao tiếp bao gồm địa chỉ IP ,subnet mask và loại mạng kết nối vào cổng đó cũng như các router kết nối vào cổng này.Tập hợp các thông tin như vậy tạo thành cơ sở dữ liệu về trạng thái các đường liên kết. -Sự cố thường xảy ra với OSPF có liên quan tới quan hệ với các láng giềng thân mật và việc đồng bộ cơ sở dữ liệu về trạng thái các đường liên kết.Lệnh show ip ospf neighbors sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho việc xử lý sự cố liên quan đến việc quan hệ với các router láng giềng thân mật. -Bạn sử dụng lệnh debug ip ospf events để hiển thị thông tin về các sự kiện liên quan đến OSPF như: +Mố i quan hệ láng giềng thân mật. +Gửi thông tin định tuyến +Bầu router đại diện(DR)
  6. 323 +Tính toán chọn đường ngắn nhất(OSPF) -Nếu router đã được cấu hình định tuyến OSPF mà không thấy được các láng giềng OSPF trên những mạng kết nối trực tuyến của nó thì bạn nên thực hiện các việc sau: +Kiểm tra xem cả hai router láng giềng với nhau đã được cấu hình IP có cùng subnet mask ,cùng khoảng thời gian hello và khoảng thời gian bất động hay chưa. +Kiểm tra xem cả hai router láng giềng của nhau có nằm trong cùng một vùng hay không. Để hiển thị thông tin về mỗ i gói OSPF nhận được ,bạn dùng lệnh debug ip ospf packet.Dùng dạng no của câu lệnh này để tắt debug. Lệnh debug ip ospf packet sẽ hiển thị các thông tin của từng gói OSPF mà router nhận được.Thông tin hiển thị thay đổi một chút tuỳ theo loại cơ chế xác minh đang được sử dụng. TỔNG KẾT Sau khi đọc xong chương này ,bạn phải trả lời được các câu hỏi sau: 1. EIGRP là một giao thức lai,kết hợp các ưu điểm của giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách và giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết.Vậy EIGRP giống giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách ở những điểm nào? Và giống giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết ở những điểm nào? 2. Bảng cấu trúc mạng của EIGRP và cơ sở dữ liệu về cấu trúc mạng của OSPF khác nhau như thế nào? Sau đây là những điểm quan trọng trong chương này: +Điểm khác nhau giữa EIGRP và IGRP +Các khái niệm chính,kỹ thuật chính và cấu trúc dữ liệu của EIGRP +Hoạt động hội tụ của EIGRP và hoạt động cơ bản của DUAL +Cấu hình IEGRP cơ bản

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản