intTypePromotion=3

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng phương pháp định tuyến các giao thức trong cấu hình ACDP p8

Chia sẻ: Dgrw Eryewr | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
42
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng phương pháp định tuyến các giao thức trong cấu hình ACDP p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng phương pháp định tuyến các giao thức trong cấu hình acdp p8', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng phương pháp định tuyến các giao thức trong cấu hình ACDP p8

  1. 342 Ph©n ®o¹n m¹ng b»ng bridge gióp gi¶m sè l−îng ng−êi dïng trªn mét segment. bridge nhËn frame, gi÷ frame råi chuyÓn frame ®i dùa theo ®Þa chØ Líp 2.
  2. 343 Kh«ng phô thuéc vµo giao thøc Líp 3 T¨ng thêi gian trÔ trªn m¹ng. 4.2.3. Ph©n ®o¹n m¹ng b»ng router. Ph©n ®o¹n m¹ng b»ng router sÏ lµm t¨ng thêi gian trÔ cña m¹ng lªn 20% ®Õn 30%. Thêi gian trÔ nµy cao h¬n bridge v× router ho¹t ®éng ë líp M¹ng vµ sö dông ®Þa chØ IP ®Ó quyÕt ®Þnh chän ®−êng tèt nhÊt ®Õn m¸y ®Ých. Bridge vµ switch chØ ph©n ®o¹n m¹ng trong mét m¹ng ®¬n nay trong mét subnet th«i. Cßn router cung cÊp kÕt nèi gi÷a c¸c m¹ng vµ c¸c subnet víi nhau. Router kh«ng chuyÓn gãi qu¶ng b¸ trong khi swich vµ bridge b¾t buéc ph¶i chuyÓn gãi qu¶ng c¸o.
  3. 344 - DÔ qu¶n lý h¬n, chøc n¨ng nhiÒu h¬n, nhiÒu ®−êng ®i h¬n - Thu nhá khÝch th−íc miÒn qu¶ng b¸ - Ho¹t ®éng ë líp 3 4.2.4. Ph©n ®o¹n m¹ng b»ng switch ChuyÓn m¹ch LAN gióp gi¶m ®i t×nh tr¹ng thiÕu hôt b¨ng th«ng vµ nghÏn m¹ch. SwitchsÏ ph©n ®o¹n m¹ng LAN thµnh c¸c vi ®o¹n (microsegment), thu nhá tèi ®a kÝch th−íc miÒn ®ông ®é. Tuy nhiªn tÊt c¶ c¸c host kÕt nèi vµo mét switch vÉn n»m trong cïng mét miÒn qu¶ng b¸.
  4. 345 Trong m¹ng Ethernet LAN thuÇn chuyÓn m¹ch, c¸c node thùc hiÖn chøc n¨ng truyÒn vµ nhËn giãng nh− lµ trong m¹ng chØ cã duy nhÊt m×nh nã vËy. Khi hai node thiÕt lËp kÕ nèi, mét m¹ch ¶o ®−îc thiÕt lËp gi÷a chóng vµ cuing cÊp toµn bé b¨ng th«ng m¹ng. M¹ch ¶o nµy chØ tån t¹i trong switch khi c¸c node cÇn trao ®æi. C¸c kÕt nèi b»ng switch cung cÊp nhiÒu th«ng l−îng h¬ so víi Ethernet LAN kÕt nèi b»ng bridge hay hub. - Swithc lo¹i trõ ®ông ®é b»ng c¸ch ph©n ®o¹n cùc nhá (microsegement). - Têi gian trÔ thÊp vµ tèc ®é chuyÓn trang frame cao trªn mçi port. - Ho¹t ®éng tèt víi card m¹ng vµ c¸p cã s½n cña chuÈn 802.3 (CSMA/CD). 4.2.5. Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña switch. ChuyÓn m¹ch lµ mét kü thuËt gióp gi¶m t¾c nghÏn träng m¹ng Ethernet, Token Ring vµ FDDI (Fiber Distributed Data Inteface). ChuyÓn m¹ch thùc hiÖn ®−îc viÖc nµy b»ng c¸ch gi¶m giao th«ng vµ t¨ng b¨ng th«ng. LAN switch th−êng ®−îc sö dông ®Ó thay thÕ cho hub vµ vÉn ho¹t ®éng tèt víi c¸c cÊu tróc c¸p cã s½n. Switch thùc hiÖn ho¹t ®éng chÝnh sau: - ChuyÓn m¹ch frame - B¶o tr× ho¹t ®éng chuyÓn m¹ch.
  5. 346 - Kh¶ n¨ng truy cËp riªng biÖt trªn port - Lo¹i trõ ®−îc ®ông ®é vµ t¨ng th«ng l−îng ®−êng truyÒn - Hç trî ®−îc nhiÒu phiªn giao dÞch cïng mét lóc - ChuyÓn frame dùa trªn b¶ng chuyÓn m¹ch + ChuyÓn frame dùa theo ®Þa chØ MAC (Líp 2). - Ho¹t ®éng ë Líp 2 cña m« h×nh OSI. - Häc vÞ trÝ kÕt nèi cña tõng m¸y tr¹m b»ng c¸ch ghi nhËn ®Þa chØ nguån trªn frame nhËn vµo. + ChuyÓn frame ra tÊt c¶ c¸c port khi ®Þa chØ ®Ých lµ qu¶ng b¸, multicast hoÆc lµ mét ®Þa chØ mµ switch kh«ng biÕt. + ChØ chuyÓn frame ra port kh¸c khi ®Þa chØ ®Ých n»m ë port kh¸c víi port nhËn vµo.
  6. 347 H×nh 4.2.5.b. Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña switch. Ta xÐt ho¹t ®éng cña switch tõ lóc ban ®Çu ch−a cã th«ng tin g× trong b¶ng chuyÓn m¹ch. ë h×nh nµy, m¸y A thùc hiÖn göi gãi d÷ liÖu cho m¸y B. H×nh 4.2.5.c. Switch nhËn ®−îc frame tõ m¸y A vµo port sè 3. Switch kiÓm tra ®Þa chØ nguån trong frame nh©n ®−îc vµ ghi nhËn vµo b¶ng chuyÓn m¹ch: ®Þa chØ MAC cña m¸y A t−¬ng øng víi port sè 3.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản