intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng phương pháp định tuyến các giao thức trong cấu hình ACDP p9

Chia sẻ: Dgrw Eryewr | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
40
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng phương pháp định tuyến các giao thức trong cấu hình ACDP p9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng phương pháp định tuyến các giao thức trong cấu hình acdp p9', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng phương pháp định tuyến các giao thức trong cấu hình ACDP p9

  1. 348 H×nh 4.2.5.d. ë thêi ®iÓm nµy, trªn b¶ng chuyÓn m¹ch cña switch ch−a cã th«ng tin g× vÒ ®Þa chØ ®Ých lµ ®Þa chØ MAC cña m¸y B. Do ®ã, switch chuyÓn frame ra tÊt c¶ c¸c port tõ port sè 3 lµ port nhËn frame vµo. H×nh 4.2.5.e. M¸y B nhËn ®−îc d÷ liÖu m¸y A göi cho nã, nã göi d÷ liÖu cña nã l¹i cho m¸y A
  2. 349 Lóc nµy, switch nhËn vµo tõ port sè 4 gãi d÷ liÖu cña m¸y B göi cho m¸y A. Còng b»ng c¸ch häc ®Þa chØ nguån trong frame nhËn vµo, switch sÏ ghi nhËn ®−îc vµo b¶ng chuyÓn m¹ch: ®Þa chØ MAC cña m¸y B lµ t−¬ng øng víi port sè 4. §Þa chØ ®Ých cña frame nµy lµ ®Þa chØ MAC cña m¸y A mµ swithc ®· häc tr−íc ®ã. Do ®ã, switch chØ chuyÓn frame ra port sè 3. 4.2.6. Thêi gian trÔ cña Ethernet switch. Thêi gian trÔ lµ kho¶ng thêi gian tõ lóc switch b¾t ®Çu nhËn frame cho ®Õn khi switch ®· chuyÓn hÕt frame ra port ®Ých. Thêi gian trÔ nµy phô thuéc vµo cÊu h×nh chuyÓn m¹ch vµ l−îng giao th«ng qua switch. Thêi gian trÔ ®−îc ®o ®¬n vÞ nhá h¬n gi©y. §èi víi thiÕt bÞ m¹ng ho¹t ®éng víi tèc ®é cao th× mçi mét nano gi©y (ns) trÔ h¬n lµ mét ¶nh h−ëng lín ®Õn ho¹t ®éng m¹ng. 4.2.7. ChuyÓn m¹ch Líp 2 vµ Líp 3. ChuyÓn m¹ch lµ tiÕn tr×nh nhËn frame vµo tõ mét cæng vµ chuyÓn frame ra mét cæng kh¸c. Router sö dông chuyÓn m¹ch Líp 3 ®Ó chuyÓn m¹ch c¸c gãi ®· ®−îc ®Þnh tuyÕn xong. Switch sö dông chuyÓn m¹ch Líp 2 ®Ó chuyÓn frame. Sù kh¸c nhau gi÷a chuyÓn m¹ch Líp 2 vµ Líp 3 lµ lo¹i th«ng tin n»m trong frame ®−îc sö dông ®Ó quyÕt ®Þnh chän cæng ra lµ kh¸c nhau. ChuyÓn m¹ch Líp 2 dùa trªn th«ng tin vÒ ®Þa chØ MAC. Cßn chuyÓn m¹ch Líp 3 th× dùa vµ ®Þa chØ líp M¹ng vÝ dô nh− ®Þa chØ IP. ChuyÓn m¹ch Líp 2 nh×n vµo ®Þa chØ MAC ®Ých trong phÇn header cña frame vµ chuyÓn frame ra ®óng port dùa theo th«ng tin vÒ ®Þa chØ MAC trªn b¶ng chuyÓn
  3. 350 m¹ch. B¶ng chuyÓn m¹ch ®−îc l−u trong bé nhí ®Þa chØ CAM (Content Addressable Memory). NÕu switch Líp 2 kh«ng biÕt ph¶i göi frame ra port nµo cô thÓ th× ®¬n gi¶n lµ nã qu¶ng b¸ frame ra tÊt c¶ c¸c port cña nã. Khi nhËn ®−îc gãi tr¶ lêi vÒ, switch sÏ ghi nhËn ®Þa chØ míi vµo CAM. ChuyÓn m¹ch Líp 3 lµ mét chøc n¨ng cña Líp M¹ng. ChuyÓn m¹ch Líp 3 kiÓm tra th«ng tin n»m trong phÇn header cña Líp 3 vµ dùa vµo ®Þa chØ IP trong ®ã ®Ó chuyÓn gãi. Dßng giao th«ng trong m¹ng chuyÓn m¹ch hay m¹ng ngang hµng hoµn toµn kh¸c víi dßng giao th«ng trong m¹ng ®Þnh tuyÕn hay m¹ng ph©n cÊp. Trong m¹ng ph©n cÊp, dßng giao th«ng ®−îc uyÓn chuyÓn h¬n trong m¹ng ngang hµng. H×nh 4.2.7.a. ChuyÓn m¹ch líp 2
  4. 351 H×nh 4.2.7.b. ChuyÓn m¹ch líp 3 4.2.8. ChuyÓn m¹ch ®èi xøng vµ bÊt ®èi xøng. ChuyÓn m¹ch LAN ®−îc ph©n lo¹i thµnh ®èi xøng vµ bÊt ®èi xøng dùa trªn b¶ng th«ng cña mçi Port trªn switch. ChuyÓn m¹ch ®èi xøng lµ chuyÓn m¹ch gi÷a c¸c port cã cïng b¨ng th«ng. ChuyÓn m¹ch bÊt ®èi xøng lµ chuyÓn m¹ch gi÷a c¸c port cã b¨ng th«ng kh¸c nhau, vÝ dô nh− gi÷a c¸c port 10 Mb/s vµ port 100 Mb/s. ChuyÓn m¹ch bÊt ®èi xøng cho phÐp dµnh nhiÒu b¨ng th«ng h¬n cho port nèi vµo server ®Ó tr¸nh nghÏn m¹ch trªn ®−êng nµy khi cã nhiÒu client cïng truy cËp vµo server cïng mét lóc. ChuyÓn m¹ch bÊt ®èi xøng cÇn ph¶i cã bé nhí ®Öm ®Ó gi÷ frame ®−îc liªn tôc gi÷a hai tèc ®é kh¸c nhau cña hai port. - ChuyÓn m¹ch gi÷a hai port cã cïng b¨ng th«ng (10/10 Mb/s hay 100/100 Mb/s). - Th«ng l−îng cµng t¨ng khi sè l−îng th«ng tin liªn l¹c ®ång thêi t¹i mét thêi ®iÓm cµng t¨ng.
  5. 352 H×nh 4.2.8.a . ChuyÓn m¹ch ®èi xøng. - ChuyÓn m¹ch gi÷a hai port kh«ng cïng b¨ng th«ng (10/100 Mb/s) - §ßi hái ph¶i cã bé nhí ®Öm. H×nh 4.2.8.b. ChuyÓn m¹ch bÊt ®èi xøng.
  6. 353 4.2.9. Bé ®Öm. Ethernet switch sö dông bé ®Öm ®Ó gi÷ vµ chuyÓn frame. Bé ®Öm cßn ®−îc sö dông khi port ®Ých ®ang bËn. Cã hai lo¹i bé ®Öm cã thÓ sö dông ®Ó chuyÓn frame lµ bé ®Öm theo port vµ bé ®Öm chia sÎ. Trong bé ®Öm theo port, frame ®−îc l−u thµnh tõng hµng ®îi t−¬ng øng víi tõng port nhËn vµo. Sau ®ã frame chØ ®−îc chuyÓn sang hµng ®îi cña port ®Ých khi tÊt c¶ c¸c frame tr−íc nã trong hµng ®îi ®· ®−îc chuyÓn hÕt. Nh− vËy mét frame cã thÓ lµm cho tÊt c¶ c¸c frame cßn l¹i trong hµng ®îi ph¶i ho·n l¹i v× port ®Ých cña frame nµy ®ang bËn. Ngay c¶ khi port ®Ých ®ang trèng th× còng vÉn ph¶i chê mét kho¶ng thêi gian ®Ó chuyÓn hÕt frame ®ã. Bé ®Öm ®−îc chia sÎ ®Ó tÊt c¶ c¸c frame vµo chung mét bé nhí. TÊt c¶ c¸c port cña switch chia sÎ cïng mét bé ®Öm. Dung l−îng bé ®Öm ®−îc tù ®éng ph©n bæ theo nhu cÇu cña mçi port ë mçi thêi ®iÓm. Frame ®−îc tù ®éng ph©n bæ theo nhu cÇu cña mçi port ë mçi thêi ®iÓm. Frame trong bé ®Öm ®−îc tù ®éng ®−a ra port ph¸t. Nhê c¬ chÕ chia sÎ nµy, mét frame nhËn ®−îc tõ port nµy kh«ng cÇn ph¶i chuyÓn hµng ®îi ®Ó ph¸t ra port kh¸c. Switch gi÷ mét s¬ ®å cho biÕt frame nµo t−¬ng øng víi port nµo vµ s¬ ®å nµy sÏ ®−îc xo¸ ®i sau khi ®· truyÒn frame thµnh c«ng. Bé ®Öm ®−îc sö dông theo d¹ng chia sÎ. Do ®ã l−îng frame l−u trong bé ®Öm bÞ giíi h¹n bëi tæng dung l−îng cña bé cña bé ®Öm chø kh«ng phô thuéc vµo vïng ®Öm cña tõng port nh− d¹ng bé ®Öm theo port. Do ®ã frame lín cã thÓ chuyÓn ®i ®−îc vµ Ýt bÞ rít gãi h¬n. §iÒu nµy rÊt quan träng ®èi víi chuyÓn m¹ch bÊt ®ång bé v× frame ®−îc chuyÓn m¹ch gi÷a hai port cã tèc ®é kh¸c nhau. - Bé ®Öm theo port l−u c¸c frame theo hµng ®îi t−¬ng øng víi tõng port nhËn vµo. - Bé ®Öm chia sÎ l−u tÊt c¶ c¸c frame vµo chung mét bé nhí. TÊt c¶ c¸c port trªn switch chia sÎ cïng mét vïng nhí nµy. 4.2.10. Hai ph−¬ng ph¸p chuyÓn m¹ch. Sau ®©y lµ hai ph−¬ng ph¸p chuyÓn m¹ch dµnh cho frame: - Store-and-forwad: NhËn vµo toµn bé frame xong råi míi b¾t ®Çu chuyÓn ®i. Switch ®äc ®Þa chØ nguån, ®Ých vµ läc frame nÕu cÇn tr−íc khi quyÕt ®Þnh chuyÓn frame ra. V× switch ph¶i nhËn xong toµn bé frame råi míi b¾t ®Çu tiÕn tr×nh chuyÓn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản