intTypePromotion=3

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng trong quy trình quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p6

Chia sẻ: Fgsdga Erytrh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
37
lượt xem
6
download

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng trong quy trình quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thí điểm lập công ty đầu tư tài chính nhà nước để thực hiện đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại DN. Nghiên cứu ban hành luật sử dụng vốn nhà nước vào đầu tư và kinh doanh. DN được tự chủ trong việc phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận để lại theo khung quy định chung. Nhà nước có chính sách đối với những tài sản do DN đầu tư bằng vốn vay và đã trả hết nợ bằng nguồn khấu hao cơ bản và lợi nhuận do chính tài sản dó làm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng trong quy trình quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p6

  1. Nhµ n­íc cã c¬ chÕ ®Ó trong 5 n¨m 2001- 2005 c¬ b¶n t¹o dñ vèn ®iÒu lÖ cho doanh nghiÖp. Kh«ng thu thuÕ sö dông vèn ng©n s¸ch, chuyÓn h×nh thøc cÊp vèn sang ®Çu t­ vèn. ThÝ ®iÓm lËp c«ng ty ®Çu t­ tµi chÝnh nhµ n­íc ®Ó thùc hiÖn ®Çu t­ vµ qu¶n lý vèn nhµ n­íc t¹i DN. Nghiªn cøu ban hµnh luËt sö dông vèn nhµ n­íc vµo ®Çu t­ vµ kinh doanh. DN ®­îc tù chñ trong viÖc ph©n phèi vµ trÝch lËp c¸c quü tõ lîi nhuËn ®Ó l¹i theo khung quy ®Þnh chung. Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch ®èi víi nh÷ng tµi s¶n do DN ®Çu t­ b»ng vèn vay vµ ®· tr¶ hÕt nî b»ng nguån khÊu hao c¬ b¶n vµ lîi nhuËn do chÝnh tµi s¶n dã lµm ra theo h­íng thùc hiÖn hµi hoµ c¸c lîi Ých, phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng ngµnh nghÒ, tõng lÜnh vùc cô thÓ khuyÕn khÝch DN tiÕp tôc t¸i ®Çu t­ ph¸t triÓn -VÒ ®Çu t­: t¨ng thªm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña DNNN trong quyÕt ®Þnh ®Çu t­ trªn c¬ së chiÕn l­îc, quy ho¹ch ph¸t triÓn ®­îc phª duyÖt.
  2. -VÒ ®æi míi: hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ: DN ®­îc ¸p dông chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi ng­êi cã ®ãng gãp vµo ®æi míi c«ng nghÖ mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc cho DN; chi phÝ nµy ®­îc h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, hç trî DN ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ. -VÒ lao ®éng, tiÒn l­¬ng: DN quyÕt ®Þnh viÖc tuyÓn chon lao ®éng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt chÕ ®é ®èi víi ng­êi lao ®éng do m×nh tuyÓn dông kh«ng cã viÖc lµm b»ng c¸c nguån kinh phÝ cña DN; ®­îc tù chñ trong viÖc tr¶ tiÒn l­¬ng vµ tiÒn th­ëng trªn c¬ së n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña DN. -VÒ c¸n bé qu¶n lý DN: DN chñ ®éng lùa chän vµ bè chÝ c¸n bé qu¶n lý theo h­íng chñ yÕu lµ thi tuyÓn; c¬ quan nhµ n­íc vµ tæ chøc cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®inh bæ nhiÖm c¸n bé chñ chèt cña DN. Nhµ n­íc cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch vËt ch©t, tinh thÇn, ®ång thêi n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé qu¶n lý DN. -VÒ thanh tra kiÓm tra: hµng n¨m DN ph¶i ®­îc kiÓm to¸n, kÕt qu¶ kiÓm to¸n lµ c¨n cø ph¸p lý vÒ t×nh h×nh tµi
  3. chÝnh cña DN. C¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc ph¶i cã ch­¬ng tr×nh thanh tra, kiÓm tra ®Þnh kú ®èi víi DN vµ th«ng b¸o tr­íc cho DN. C¬ quan b¶o vÖ ph¸p luËt chØ kiÓm tra, thanh tra khi DN ®· cã ®Êu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt. C¸c c¬ quan thanh tra, kiÓm tra ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ kÕt qu¶ thanh tra, kiÓm tra. 2.2 §èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng c«ng Ých C¨n cø vµo yªu cÇu, nhiÖm vô mµ nhµ n­íc quyÕt ®Þnh quy m« tæ chøc, chÝnh s¸ch tµi chÝnh ®èi víi DN c«ng Ých. ChuyÓn tõ c¬ chÕ cÊp vèn giao nhiÖm vô sang c¬ chÕ ®Æt hµng hoÆc ®Êu thÇu thùc hiÖn s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých. Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô c«ng Ých, kh«ng ph©n biÖt lo¹i h×nh DN, thµnh phÇn kinh tÕ. Nhµ n­íc cÊp ®ñ vèn ®iÒu lÖ cho DNNN ho¹t ®éng c«ng Ých. Thùc hiÖn c¬ chÕ qu¶n lý lao ®éng tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp trªn c¬ së khèi l­îng, chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô mµ nhµ n­íc giao vµ ®Æt hµng. DN c«ng Ých còng ph¶i thùc hiÖn h¹ch to¸n.
  4. 2.3 Gi¶i quyÕt lao ®éng d«i d­ vµ nî kh«ng thanh to¸n ®­îc. Gi¶i quyÕt lao ®éng d«i d­ Bæ sung c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d­ trong s¾p xÕp c¬ cÊu l¹i DNNN. DN ph¶i ra so¸t vµ x©y dùng ®óng ®Þnh møc ®Ó x¸c ®Þnh sè l­îng lao ®éng cÇn thiÕt. Lao ®éng d«i d­ ®­îc DN t¹o ®iÒu kiÖn ®µo t¹o l¹i hoÆc nghØ viÖc h­ëng nguyªn l­¬ng mét thêi gian ®Ó t×m viÖc; nÕu kh«ng t×m ®­îc viÖc th× ®­îc nghØ chÕ ®é mÊt viÖc theo quy ®Þnh cña Bé LuËt lao ®éng. Bæ sung, söa ®æi mét sè chÝnh s¸ch cô thÓ ®èi víi ng­êi lao ®éng d«i d­ cã nguyÖn väng nghØ h­u tr­íc tuæi. ChÝnh phñ bè trÝ nguån kinh phÝ ®Ó gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch cho sè lao ®éng d«i d­. Söa ®æi, bæ sung Bé LuËt lao ®éng theo h­íng cho phÐp ¸p dông chÕ ®é mÊt viÖc ®èi víi sè lao ®éng d«i d­ tai thêi ®iÓm giao, b¸n, kho¸n kinh doanh vµ cho thuª DNNN. KhÈn tr­¬ng bæ sung chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi; ban hµnh
  5. chÝnh s¸ch b¶o hiÓm thÊt nghiÖp theo h­íng nhµ n­íc DN vµ ng­êi lao ®éng cïng ®ãng gãp. Xö lý nî kh«ng thanh to¸n ®­îc. ChÝnh phñ quy ®Þnh biÖn ph¸p gi¶i quyªt døt ®iÓm c¸c kho¶n nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cña DN ®èi víi ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ ng©n hµng, ®ång thêi cã gi¶i ph¸p ®Ó ng¨n ngõa sù t¸i ph¸t. Thµnh lËp c«ng ty mua b¸n nî vµ tµi s¶n cña DNNN ®Ó xö lý nî vµ tµi s¶n kh«ng cÇn dïng, tao ®iÒu kiÖn lµnh m¹nh ho¸ tµi chÝnh DN. 3. §æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc; h×nh thµnh mét sè tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh. N©ng cao hiÖu qu¶ c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc Tæng c«ng ty nhµ n­íc ph¶i cã vèn ®Òu lÖ ®ñ lín, cã thÓ huy ®«ng vèn tõ nhiÒu nguån, trong ®ã v«n nhµ n­íc lµ chñ yÕu ;thùc hiÖn kinh doanh ®a ngµnh ,cã ngµnh chÝnh
  6. chuyªn s©u; cã liªn kÕt gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vª s¶n xuÊt vÒ tµi chÝnh, thÞ tr­êng cã tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ qu¶n lý tiªn tiÕn ,n¨ng suÊt lao ®éng cao, chÊt l­îng s¶n phÈm tèt, cã kh¶ n¨ng canh tranh trªn thÞ tr­¬ng trong n­íc vµ quèc tÕ. Hoµn thµnh viÖc s¾p xÕp c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc hiªn cã nh»m tËp trung h¬n n÷a nguån lùc ®Ó chi phèi ®­îc c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc then chèt cña nÒn kinh tÕ; lµm lùc l­îng chñ lùc trong viÖc ®¶m b¶o c¸c c©n ®èi lín vµ æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«;cung øng nh÷ng s¶n phÈm träng yÕu cho nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ xu©t khÈu ®ãng gãp lín cho ng©n s¸ch; lµm nßng cèt thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cã hiªu qu¶. Nh÷ng ngµnh ,lÜnh vùc then chèt s¶n phÈm cÇn tæ chøc tæng c«ng ty nhµ n­íc:khai th¸c ,chÕ biªn dÇu khÝ vµ kinh doanh bu«n b¸n x¨ng dÇu;s¶n xu©t vµ cung øng ®iÖn;khai th¸c ,chÕ biÕn ,cung øng than, c¸c kho¸ng s¶n quan träng ,luyÖn kim ,c¬ khÝ chÕ t¹o,s¶n xu©t xi m¨ng, b­u chÝnh viÔn th«ng,®ien tö ,hµng kh«ng ,hµng h¶i, ®­êng s¾t ho¸ chÊt vµ ph©n ho¸ häc ,s¶n xuÊt mét sè hµng tiªu dung vµ c«ng nghiªp thùc phÈm quan träng ,ho¸ d­îc,x©y dùng ,kinh doanh bu«n b¸n l­¬ng thùc, ng©n hµng ,b¶o hiÓm
  7. Trong tõng thêi kú, theo yªu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ cÇn cã s­ ®iÒu chØnh phï hîp.Nh÷ng tæng c«ng ty ®ang ho¹t ®éng kh«ng cã ®ñ c¸c yªu cÇu trªn sÏ ®­îc s¾p xÕp l¹i. ThÝ ®iÓm rót kinh nghiÖm ®Ó nh©n réng viÖc thùc hiÖn chuyÓn tæng c«ng ty nhµ n­íc sang ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ – c«ng ty con, trong ®ã tæng c«ng ty ®Çu t­ vèn vµo c¸c DN thµnh viªn lµ nh÷ng c«ng ty TNHH mét chñ (tæng c«ng ty) hoÆc lµ c«ng ty cæ phÇn mµ tæng c«ng ty gi÷ cæ phÇn chi phèi. Ngoµi ra, tæng c«ng ty cã thÓ ®Çu ty vµo c¸c DN thuéc thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. Tæng c«ng ty 100% vèn nhµ n­íc ph¶i cã héi ®ång qu¶n trÞ. Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan ®¹i diÖn trùc tiÕp chñ së h÷u t¹i c«ng ty, nhËn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o toµn, ph¸t triÓn vèn, tµi s¶n nhµ n­íc giao. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña héi ®ång qu¶n trÞ: Tr×nh thñ t­íng chÝnh phñ (hoÆc bé tr­ëng, chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng) xem xÐt quyÕt ®Þnh: chñ tr­¬ng thµnh lËp, s¸p nhËp, chuyÓn ®æi së
  8. h÷u, gi¶i thÓ ®¬n vÞ thµnh viªn; bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt chñ tÞch, uû viªn héi ®ång qu¶n trÞ, tæng gi¸m ®èc; phª duyÖt môc tiªu, nhiÖm vô, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn trung h¹n, dµi h¹n cña tæng c«ng ty, c¸c dù ¸n ®Çu t­ thuéc thÈm quyÒn chÝnh phñ phª duyÖt. QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm phã tæng gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng th«ng qua viÖc bæ nhiÖm gi¸m ®èc ®¬n vÞ thµnh viªn ®Ó tæng gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh, quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c dù ¸n ®Çu t­ thuéc thÈm quyÒn theo chiÕn l­îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®· ®­îc phª duyÖt vµ ph­¬ng ¸n tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc kinh doanh, biªn chÕ bé m¸y qu¶n lý tæng c«ng ty; quyÕt ®Þnh ph©n phèi lîi nhuËn sau thuÕ. ChÝnh phñ quy ®Þnh tiÒn l­¬ng, chÕ ®é th­ëng cho héi ®ång qu¶n trÞ g¾n víi hiÖu qu¶ cña tæng c«ng ty. Thµnh lËp c¸c tËp ®oµn kinh tÕ H×nh thµnh mét sè tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh trªn c¬ së c¸c tæng c«ng ti nhµ n­íc cã sù tham gia cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, kinh doanh ®a ngµnh trong ®ã cã ngµnh kinh
  9. doanh chÝnh chuyªn m«n ho¸ cao vµ gi÷ vai trß chi phèi lín cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, cã quy m« rÊt lín vÒ vèn ho¹t ®éng c¶ trong vµ ngoµi n­íc, cã tr×nh ®é c«ng nghÖ cao vµ qu¶n lý hiÖn ®¹i, cã sù g¾n kÕt trùc tiÕp, chÆt chÏ gi÷a khoa häc c«ng nghÖ, ®µo t¹o, nghiªn cøu triÓn khai víi s¶n xuÊt kinh doanh. ThÝ ®iÓm h×nh thµnh tËp ®oµn kinh tÕ trong mét sè lÜnh vùc cã ®iÒu kiÖn, cã thÕ m¹nh, cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ®Ó c¹nh tranh vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cã hiÖu qu¶ nh­: dÇu khÝ viÔn th«ng ®iÖn lùc, x©y dùng… 4. §Èy m¹nh cæ phÇn hãa doanh nghiÖp nhµ n­íc. Môc tiªu cæ phÇn ho¸ DNNN lµ nh»m: t¹o ra lo¹i h×nh DN cã nhiÒu chñ së h÷u, trong ®ã cã ®«ng ®¶o ng­êi lao ®éng, ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ vèn, tµi s¶n cña nhµ n­íc vµ huy ®éng thªm vèn x· héi vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh; t¹o ®éng lùc m¹nh mÏ vµ c¬ chÕ qu¶n lý, cã hiÖu qu¶ cho DNNN; ph¸t huy vai trß lµm chñ thùc sù cña ng­êi lao ®éng, cña cæ ®«ng vµ t¨ng c­êng sù gi¸m s¸t cña x· héi ®èi víi DN; b¶o ®¶m hµi hoµ lîi Ých cña nhµ n­íc, DN, ng­êi lao ®éng. Cæ phÇn ho¸ DNNN kh«ng ®­îc biÕn thµnh nh©n ho¸ DNNN.
  10. §èi t­îng cæ phÇn ho¸ lµ nh÷ng DNNN hiÖn cã mµ nhµ n­íc kh«ng cÇn gi÷ 100% vèn, kh«ng phô thuéc vµo thùc tr¹ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. C¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn c¨n cø vµo ®Þnh h­íng s¾p xÕp DNNN vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña tõng DN mµ quyÕt ®Þnh chuyÓn DNNN hiÖn cã thµnh c«ng ty cæ phÇn trong ®ã nhµ n­íc cã cæ phÇn chi phèi, cæ phÇn ®Æc biÖt, cæ phÇn ë møc thÊp, hoÆc nhµ n­íc kh«ng gi÷ cæ phÇn. H×nh thøc cæ phÇn ho¸ bao gåm: gi÷ nguyªn gi¸ trÞ DN, ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó thu hót thªm vèn; b¸n mét phÇn hiÖn cã cña DN cho c¸c cæ ®«ng; cæ phÇn ho¸ ®¬n vÞ phô thuéc cña DN; chuyÓn toµn bé DN thµnh c«ng ti cæ phÇn. Tr­êng hîp cæ phÇn ho¸ ®¬n vÞ phô thuéc cña DN th× kh«ng ®­îc g©y khã kh¨n hoÆc lµm ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c bé phËn cßn l¹i cña DN. Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch ®Ó gi¶m bít t×nh tr¹ng chªnh lÖch vÒ cæ phÇn ­u ®·i cho ng­êi lao ®éng, gi÷a c¸c DN thùc hiÖn cæ phÇn ho¸. Cã quy ®Þnh ®Ó ng­êi lao ®éng gi÷ ®­îc cæ phÇn ­u ®·i trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Söa ®æi, bæ xung c¬ chÕ, ­u tiªn b¸n cæ phÇn cho ng­êi lao ®éng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản