intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p4

Chia sẻ: Fgsdga Erytrh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
53
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng vận dụng quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p4', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích khả năng vận dụng quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p4

  1. 2.1. Vèn cña hé kinh doanh c¸ thÓ Tæng vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cña c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ n¨m 2000 lµ 29.267 tû ®ång t¨ng 12,93% so víi n¨m 1999. Vèn ®Çu t­ cña hé kinh doanh c¸ thÓ n¨m 2000 chiÕm 81,54% trong tæng sè vèn ®Çu t­ cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n vµ chiÕm 19,82% vèn ®Çu t­ x· héi. B¶ng 3: Vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn toµn x· héi n¨m 1999- 2000 §¬n vÞ: doanh nghiÖp TT ChØ tiªu §¬n N¨m N¨m T¨ng vÞ 1999 2000 so 1 Tæng sè vèn ®Çu t­ Tû 131.171 147.633 12,5 ph¸t triÓn x· héi ®ång 2 Khu vùc kinh tÕ t­ Tû 31.542 35.894 13,8 nh©n ®ång 28
  2. Trong tæng sè toµn x· % 24.05 24,31 héi - Doanh nghiÖp cña t­ Tû 5.628 6.627 17,7 nh©n ®ång + Tû träng trong toµn % 4,29 4,49 x· héi + Tû träng trong khu % 17,84 18,46 vùc t­ nh©n - Hé kinh doanh c¸ Tû 25.914 29.267 12,93 thÓ ®ång + Tû träng trong toµn % 19,76 19,82 x· héi + Tû träng trong khu % 82,16 81,54 vùc kinh tÕ t­ nh©n 29
  3. Nguån: B¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh vµ ph­¬ng h­íng, gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n, Ban Kinh tÕ Trung ­¬ng, ngµy 26-11-2001. Tæng vèn dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña hé kinh doanh c¸ thÓ lµ 63.668 tû ®ång, chiÕm 36,61% trong tæng sè vèn dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n (tÝnh ®Õn ngµy 31-12-2000). 2.2. Vèn cña doanh nghiÖp t­ nh©n. Vèn cña doanh nghiÖp t¨ng nhanh c¶ vÒ vèn ®¨ng ký kinh doanh, tæng vèn thùc tÕ sö dông vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn. Trong vèn ®¨ng ký cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn tõ n¨m 1991 ®Õn hÕt th¸ng 9 - 2001 ®¹t 50.795, 142 tû ®ång; n¨m 2000 t¨ng 87,5 lÇn so víi n¨m 1991. Trong ®ã doanh nghiÖp t­ nh©n ®¨ng ký 11.470,175 tû ®ång chiÕm 22,58%; c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ®¨ng ký 29.064,160 tû ®ång chiÕm 57, 22%; c«ng ty cæ phÇn ®¨ng ký 10.260,770 tû ®ång, chiÕm 20,20% (xem b¶ng 5). 30
  4. B¶ng 4: Vèn ®¨ng ký thµnh phÇn doanh nghiÖp qua c¸c n¨m. §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m Tæng vèn Doanh C«ng ty C«ng ty C«ng ®¨ng ký nghiÖp t­ TNHH cæ phÇn ty nh©n hîp doanh 1991 158.155 24.095 52.560 81.500 - 1992 2.786.123 97.307 1.700.887 987.829 - 1993 4.288.556 1.375.187 2.304.943 608.426 - 1994 3.29.799 1.121.712 1.770.485 406.602 - 1995 3.070.176 953.985 1.916.507 199.684 - 1996 3.050.100 910.727 1.734.220 405.153 - 31
  5. 1997 2.548.098 701.667 1.563.862 282.569 - 1998 2769.731 652.858 1.479.724 637.149 - 1999 5.483.098 877.744 2.898.925 1.706.429 - 2000 13.831.465 2.813.544 7.985.190 3.032.731 - 9h/2001 9.510.841 1.941.349 5.656.857 1.912.635 - 50.795.142 11.470.175 29.064.160 10.260.770 - Tæng Nguån: B¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh vµ ph­¬ng h­íng, gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n, ban kinh tÕ Trung ­¬ng, ngµy 26 - 11 -2001. TÝnh tõ khi cã luËt doanh nghiÖp ®Õn hÕt th¸ng 4 -2002 c¶ n­íc cã trªn 41.000 doanh nghiÖp míi thµnh lËp víi tæng sè vèn ®¨ng ký t­¬ng ®­¬ng 3,6 tû USD. Tæng vèn thùc tÕ sö dông cña doanh nghiÖp còng t¨ng nhanh. N¨m 2000 lµ 110.071 tû ®ång, t¨ng 38,46% so víi n¨m 1999; trong ®ã cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n t¨ng 32
  6. 40%, doanh nghiÖp t­ nh©n t¨ng 37,64%, c«ng ty cæ phÇn t¨ng 36,7% (xem b¶ng 6). N¨m 2000 khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®· ®Çu t­ mau 20,3% cæ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®· cæ phÇn ho¸. B¶ng 5: Tæng vèn thùc tÕ sö dông cña doanh nghiÖp §¬n vÞ: Tû ®ång TT Nguån vèn N¨m N¨m T¨ng so n¨m 1999 2000 tr­íc % 79.493,2 110.71,9 38,46 Tæng sè 1 Doanh nghiÖp t­ 11.828,2 16.281,1 37,64 nh©n 2 C«ng ty TNHH 37.426,6 52.426,8 40 3 C«ng ty cæ phÇn 30.230,76 41.353,6 36,79 33
  7. 4 C«ng ty hîp 7,3 10,3 41,09 doanh Nguån: B¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh vµ ph­¬ng h­íng, gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n, Ban Kinh tÕ Trung ­¬ng, ngµy 26 - 11 - 2001. Tæng vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp t­ nh©n t¨ng c¶ vÒ l­îng vèn vµ tû träng trong tæng vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n vµ cña toµn x· héi. Tæng vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp t¨ng tõ 5.628 tû ®ång n¨m 1999 lªn 6.627 tû ®ång n¨m 2000; t¨ng 17,7%; tû träng trong khu vùc kinh tÕ t­ nh©n t¨ng tõ 17,84% n¨m 1999 lªn 18,46% n¨m 2000; tû träng trong tæng vèn ®Çu t­ toµn x· héi tõ 4.29% n¨m 1999 lªn 4,49% n¨m 2000 (xem b¶ng 5). N¨m 2000, tæng sè vèn sö dông cña c¸c doanh nghiÖp. 3. VÒ lao ®éng cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n. TÝnh tõ n¨m 1996 ®Õn nay sè lao ®éng lµm viÖc táng khu vùc kinh tÕ t­ nh©n phi n«ng nghiÖp trong c¸c n¨m ®Òu t¨ng trõ n¨m 1997. So víi tæng sè lao ®éng toµn x· héi th× 34
  8. khu vùc nµy chiÕm tû lÖ kho¶ng 11% qua c¸c n¨m, riªng n¨m 2000 lµ 12% (xem b¶ng 6). N¨m 2000, lao ®éng táng khu vùc kinh tÕ t­ nh©n, kÓ c¶ khu vùc n«ng nghiÖp lµ 21.017.326 ng­êi, chiÕm 65,3% lao ®éng cã viÖc lµm th­êng xuyªn trong c¶ n­íc. Trong c¸c ngµnh phi n«ng nghiÖp, sè lao ®éng khu vùc kinh tÕ t­ nh©n n¨m 2000 lµ 4.643.844 lao ®éng, t¨ng 20,12% so víi n¨m 1996; b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng 194.670 lao ®éng, t¨ng 4,75% n¨m. Trong 4 n¨m tõ 1997 ®Õn n¨m 2000 riªng khu vùc nµy thu hót thªm 997.019 lao ®éng, gÊp 6,6 lÇn so víi khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc. TÝnh tõ n¨m 1996 ®Õn nay, lao ®éng trong c«ng nghiÖp t¨ng nhiÒu h¬n ngµnh th­¬ng m¹i, dÞch vô. N¨m 2000 so víi n¨m 1996 lao ®éng trong c«ng nghiÖp thªm ®­îc 363.442 ng­êi, t¨ng 20,68%; trong khi lao ®éng th­¬ng m¹i, dÞch vô thªm ®­îc 271.476 ng­êi. Lao ®éng c«ng nghiÖp ë doanh nghiÖp t­ nh©n t¨ng nhanh h¬n ë hé kinh doanh c¸ thÓ; n¨m 2000 so víi n¨m 1996, lao ®éng c«ng nghiÖp ë doanh nghiÖp t¨ng 114,02%;l lao ®éng c«ng nghiÖp ë hé kinh doanh c¸ thÓ chØ t¨ng ®­îc 6,4% (xem b¶ng 6). 35
  9. B¶ng 6: Lao ®éng khu vùc kinh tÕ t­ nh©n TT ChØ §¬n N¨m N¨m N¨m N¨m N¨m 2000 tiªu vÞ 1996 1997 1998 1999 1 Tæng Ng­êi 3.865.163 3.66.825 3.816.942 4.097.455 4.643.844 sè lao ®éng Tû % 11,2 10,3 10,3 10,9 2.121.228 träng so víi tæng sè lao ®éng x· héi 1.1 C«ng Ng­êi 1.757.786 1.655.862 1.623.971 1.786.509 45,68 nghiÖp TT % 45,48 45,16 42,54 43,61 1.7535.824 trong khu 36

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản