intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Giáo trình phân tích nguyên lý ứng dụng các thiết bị lọc bụi trong kỹ thuật điều hòa không khí p2

Chia sẻ: Dasda Asdfa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích nguyên lý ứng dụng các thiết bị lọc bụi trong kỹ thuật điều hòa không khí p2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích nguyên lý ứng dụng các thiết bị lọc bụi trong kỹ thuật điều hòa không khí p2', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích nguyên lý ứng dụng các thiết bị lọc bụi trong kỹ thuật điều hòa không khí p2

 1. kiãøu loüc buûi våïi nhau, âàûc biãût våïi kiãøu loüc kiãøu xclän, hiãûu quaí coï thãø âaût 80 ÷ 98%. Pháön khäng khê coï nhiãöu buûi åí cuäúi thiãút bë âæåüc âæa vaìo xiclän âãø loüc tiãúp. 9.2.2.4 Bäü loüc buûi kiãøu tuïi vaíi. Thiãút bë loüc buûi kiãøu tuïi vaíi âæåüc sæí duûng ráút phäø biãún cho caïc loaûi buûi mën, khä khoï taïch khoíi khäng khê nhåì læûc quaïn tênh vaì ly tám. Âãø loüc ngæåìi ta cho luäöng khäng khê coï nhiãùm buûi âi qua caïc tuïi vaíi mën, tuïi vaíi seî ngàn caïc haût buûi laûi vaì âãø khäng khê âi thoaït qua. Qua mäüt thåìi gian loüc, læåüng buûi baïm laûi bãn trong nhiãöu , khi âoï hiãûu quaí loüc buûi cao âaût 90 ÷ 95% nhæng tråí læûûc khi âoï låïn ∆p = 600 ÷ 800 Pa, nãn sau mäüt thåìi gian laìm viãûc phaíi âënh kyì ruî buûi bàòng tay hoàûc khê neïn âãø traïnh ngheîn doìng gioï âi qua thiãút bë. Âäúi våïi doìng khê áøm cáön sáúy khä træåïc khi loüc buûi traïnh hiãûn tæåüng bãút dênh trãn bãö màût vaíi loüc laìm tàng tråí læûc vaì nàng suáút loüc. Thiãút bë loüc buûi kiãøu tuïi vaíi coï nàng suáút loüc khoaíng 150 ÷ 180m3/h trãn 1m2 diãûn têch bãö màût vaíi loüc. Khi näöng âäü buûi khoaíng 30 ÷ 80 mg/m3 thç hiãûu quaí loüc buûi khaï cao âaût tæì 96÷99%. Nãúu näöng âäü buûi trong khäng khê cao trãn 5000 mg/m3 thç cáön loüc så bäü bàòng thiãút bë loüc khaïc træåïc khi âæa sang bäü loüc tuïi vaíi. Bäü loüc kiãøu tuïi vaíi coï nhiãöu kiãøu daûng khaïc nhau, dæåïi âáy trçnh baìy kiãøu tuïi vaíi thæåìng âæåüc sæí duûng. Trãn hçnh 9-5 laì cáúu taûo cuía thiãút bë loüc buûi kiãøu tuïi vaíi âån giaín. Häùn håüp khäng khê vaì buûi âi vaìo cæía 1 vaì chuyãøn âäüng xoaïy âi xuäúng caïc tuïi vaíi 2, khäng khê loüt qua tuïi vaíi vaì âi ra cæía thoaït gioï 5. Buûi âæåüc caïc tuïi vaíi ngàn laûi vaì råi xuäúng phãøu 3 vaì âënh kyì xaí nhåì van 4 Âãø ruî buûi ngæåìi ta thæåìng sæí duûng caïc caïnh gaût buûi hoàûc khê neïn chuyãøn âäüng ngæåüc chiãöu khi loüc buûi , caïc låïp buûi baïm trãn vaíi seî råìi khoíi bãö màût bãn trong tuïi vaíi. Khäng khê ra 5 Khäng khê + buûi 1 2 3 4 Hçnh 9-5 Thiãút bë loüc buûi kiãøu tuïi vaíi 9.2.2.5 Bäü loüc buûi kiãøu læåïi Bäü loüc buûi kiãøu læåïi âæåüc chãú taûo tæì nhiãöu loaûi váût liãûu khaïc nhau nhàòm laìm cho doìng khäng khê âi qua chuyãøn âäüng dêch dàõc nhàòm loaûi boí caïc haût buûi láùn trong khäng khê. Loaûi 196
 2. phäø biãún nháút gäöm mäüt khung laìm bàòng theïp , hai màût coï læåïi theïp vaì åí giæîa laì låïp váût liãûu ngàn buûi. Låïp váût liãûu naìy coï thãø laì caïc máøu kim loaûi, sæï, såüi thuyí tênh, såüi nhæûa, ... Kêch thæåïc cuía váût liãûu âãûm caìng beï thç khe håí giæîa chuïng caìng beï vaì khaí nàng loüc buûi caìng cao. Tuy nhiãn âäúi våïi caïc loaûi loüc buûi kiãøu naìy khi hiãûu quaí loüc buûi tàng âãöu keìm theo tàng tråí læûc Trãn hçnh 9-6 laì táúm læåïi loüc våïi váût liãûu âãûm laì loíi kim loaûi hoàûc sæï. Kêch thæåïc thäng thæåìng cuía táúm loüc laì 500 x 500 x (75 ÷ 80)mm, kháu kim loaûi coï kêch thæåïc 13 x 13 x 1mm. Læåïi loüc coï tråí læûc khaï beï 30 ÷ 40 Pa. Hiãûu quaí loüc buûi coï thãø âaût 99%, nàng suáút loüc âaût 4000 ÷ 5000 m3/h cho 1m2 diãûn têch bãö màût læåïi loüc . Loaûi loüc buûi kiãøu læåïi naìy ráút thêch håüp cho caïc loaûi buûi laì såüi bäng, såüi vaíi .. . Haìm læåüng buûi sau bäü loüc âaût 6 ÷ 20 mg/m3 Tuyì theo læu læåüng khäng khê cáön loüc caïc táúm âæåüc gheïp våïi nhau trãn khung phàóng hoàûc gheïp nhiãöu táöng âãø tàng hiãûu quaí loüc. Trong mäüt säú træåìng håüp váût liãûu âãûm âæåüc táøm dáöu âãø náng cao hiãûu quaí loüc buûi. Tuy nhiãn dáöu sæí duûng cáön læu yï âaím baío khäng muìi , láu khä vaì khoï äxi hoaï. Sau mäüt thåìi gian laìm viãûc hiãûu quaí khæí buûi keïm nãn âënh kyì vãû sinh bäü loüc Hçnh 9-6 Thiãút bë loüc buûi kiãøu læåïi 9.2.2.6 Bäü loüc buûi kiãøu ténh âiãûn Bäü loüc ténh âiãûn âæåüc sæí duûng læûc huït giæîa caïc haût nhoí naûp âiãûn ám. Caïc haût buûi bãn trong thiãút bë loüc buûi huït nhau vaì kãút laûi thaình khäúi coï kêch thæåïc låïn åí caïc táúm thu goïp. Chuïng ráút dãù khæí boí nhåì doìng khê. Thiãút bë loüc buûi kiãøu âiãøn hçnh trçnh baìy trãn hçnh 9-7. Thiãút bë âæåüc chia thaình 2 vuìng: Vuìng iän hoaï vaì vuìng thu goïp. Vuìng iän hoaï coï càng caïc såüi dáy mang âiãûn têch dæång våïi âiãûn thãú 1200V. Caïc haût buûi trong khäng khê khi âi qua vuìng iän hoaï seî mang âiãûn têch dæång. Sau vuìng iän hoaï laì vuìng thu goïp, gäöm caïc baín cæûc têch âiãûn dæång vaì ám xen keí nhau näúi våïi nguäön âiãûn 6000V. Caïc baín têch âiãûn ám näúi âáút. Caïc haût buûi têch âiãûn dæång khi âi qua vuìng thu goïp seî âæåüc baín cæûc ám huït vaìo. Do giæîa caïc haût buûi coï ráút nhiãöu âiãøm Bäü loüc thä kiãøu truûc quay Dáy iän hoaï Táúm näúi âáút Khäng khê + Buûi Khäng khê saûch 197 Vuìng thu goïp Vuìng iän hoaï
 3. tiãúp xuïc nãn liãn kãút giæîa caïc haût buûi bàòng læûc phán tæí seî låïn hån læûc huït giæîa caïc táúm cæûc våïi caïc haût buûi . Do âoï caïc haût buûi kãút laûi vaì låïn dáön lãn. Khi kêch thæåïc caïc haût âuí låïn seî bë doìng khäng khê thäøi råìi khoíi bãö màût táúm cæûc ám. Caïc haût buûi låïn råìi khoíi caïc táúm cæûc åí vuìng thu goïp seî âæåüc thu gom nhåì bäü loüc buûi thä kiãøu truûc quay âàût åí cuäúi gom laûi. Hçnh 9-7: Bäü loüc buûi kiãøu ténh âiãûn Thiãút bë loüc buûi kiãøu ténh âiãûn ráút hiãûu quaí âäúi våïi caïc loaûi buûi kêch cåî tæì 0,5 âãúm 8µm. Khi caïc haût buûi coï kêch cåî khoaíng 10µm vaì låïn hån thç hiãûu quaí giaím. Täøn tháút aïp suáút khi âi qua vuìng iän hoaï vaì vuìng thu goïp tháúp vaì nàòm trong khoaíng tæì 0,15 âãún 0,25 in . WC (tæì 37 âãún 62 Pa) vaì täúc âäü khong khê tæì 300 âãún 500 fpm (1,5 âãún 2,5m/s). Cáön læu yï váún âãö an toaìn vç âiãûn thãú sæí duûng ráút cao vaì nguy hiãøm âãún tênh maûng con ngæåìi. 198
 4. PGS. TSKH. PHAN QUANG XÆNG GIAÏO TRÇNH TUÄC BIN NHIÃT ÂIÃN Û Û Ú PHÁÖN 1 QUÏA TRÇNH NHIÃÛT ÂAÌ NÀÔNG - 2002
 5. PGS.PTS. Bïi H¶i - PTS. Hoµng Ngäc §ång Bµi tËp Kü thuËt nhiÖt Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt Hµ néi -1999 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản