intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích những tế bào thượng bì ở thanh quản hệ thống tiêu hóa của động vật p3

Chia sẻ: Dfsdf Fdsgds | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
29
lượt xem
3
download

Giáo trình phân tích những tế bào thượng bì ở thanh quản hệ thống tiêu hóa của động vật p3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với trâu bò, sờ nắn để khám dạ cỏ, dạ tổ ong. ở ngựa thành bụng dày, căng sờ nắn bên ngoài để khám bệnh ít có kết quả; thường phải khám qua trực tràng. Cách khám: một tay đặt vào sống lưng làm điểm tựa, tay còn lại ấn mạnh vào vùng bụng để khám. ấn vào vùng bụng thấy gia súc đau, thường gặp khi: viêm màng bụng, lồng ruột, xoắn ruột.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích những tế bào thượng bì ở thanh quản hệ thống tiêu hóa của động vật p3

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k VIII. Khám d dày ñơn 1. D dày ng a D dày n m sâu trong xoang b ng nên khám bên ngoài không có giá tr ch n ñoán. Quan sát các tri u ch ng bi u hi n bên ngoài, khi c n có th dùng ng thông d dày, khám tr c tràng và xét nghi m d ch d dày. Ng a bi u hi n tri u ch ng: cơ th g y sút, tr ng thái u o i, hay ng g t, thi u máu, niêm m c vàng thư ng do viêm loét d dày. Ng a bi u hi n ñau b ng ñ t ng t, nôn m a, ng i như chó ng i, vùng b ng t kho ng sư n 15 - 17 bên trái căng ñ y thư ng do co th t thư ng v , giãn d dày c p tính. Khi ti n hành thông d dày: hơi ra nhi u, chua, gia súc d u nh ng cơn ñau thưòng do giãn d dày c p tính. N u con v t v n ñau ñ n thì tìm nguyên nhân khác. V i ng a th vóc nh mà d dày b giãn n ng, có th khám qua tr c tràng ñưa tay v phía trư c th n trái, s g p d dày tròn, ñàn h i và di ñ ng theo nh p th . 2. D dày l n V trí bên trái xoang b ng. Khi quan sát th y vùng b ng bên trái căng to thư ng b ñ y hơi ho c b i th c. Khi d dày b chư ng hơi s vào như bóng khí. Kh d dày b b i th c s vào th y th c ăn r n ch c, n m nh làm l n có ph n x nôn. Ngoài ra m t s b nh gây viêm loét d dày (d ch t l n, phó thương hàn l n) khi n m nh vào vùng d dày cũng có th gây nôn. 3. D dày chó, mèo B i th c, ñ y hơi thì vùng b ng trái căng to. Khi n m nh tay vào vùng b ng, d dày b i th c thì th c ăn trong d dày c ng và ch c như n vào túi b t. Còn trư ng h p d dày b ñ y hơi n tay vào có c m giác như n vào túi khí. Khi n tay vào vùng b ng gia súc ñau, giãy gi a thì do viêm màng b ng, viêm d dày. Dùng phương pháp gõ vùng b ng giúp cho vi c ch n ñoán các b nh trên. 4. D dày gia c m Có th s d dày cơ bên trái cơ th , d dày tuy n không th s ñư c. N u trong d dày tuy n có ngo i v t c ng thì có th s ñư c. IX. Xét nghi m ch t ch a trong d dày Ho t ñ ng phân ti t c a d dày do các ñ u mút th n kinh v giác b thích kích ho c do các ch t có trong th c ăn, ch t n i ti t kích thích gây ph n x ti t. Khi d dày phân ti t không bình thư ng, tiêu hóa b r i lo n thì tính ch t và thành ph n d ch d dày b thay ñ i. Có th ch n ñoán b nh qua nh ng thay ñ i ñó. 1. Cách l y d ch d dày ð khám tình hình phân ti t, tính ch t phân ti t thì ch l y m t l n; khi ti n hành khám cơ năng phân ti t thì l y nhi u l n. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….61
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Cách l y d ch d dày gia súc: Không cho súc v t ăn: gia súc l n nh n ăn t 12-16 gi , l n t 10-12 gi , chó t 8-10 gi . Sau ñó cho con v t ăn ch t kích thích: ng a dùng 500-1000 ml rư u 5%, l n: 50g bánh bao + 400 ml nư c ho c cho cháo cám; v i chó: 50-100 ml rư u 5% hay 400 ml canh th t. Sau 40 - 60 phút cho ăn ch t kích thích thì ti n hành l y d ch d dày ki m tra. Có th dùng ng thông d dày kích thích thành niêm m c d dày, sau ñó l y luôn d ch d dày mà không c n dùng ch t kích thích. N u khám kh năng phân ti t thì trong kho ng 2 gi 25 phút l y 6 l n: sau khi cho ch t kích thích 45 phút l y l n th nh t; sau ñó c 20 phút l y 1 l n. Ph i ki m tra riêng t ng l n l y ñ ch n ñoán ch c năng phân ti t c a d dày. 2. Xét nghi m lý tính - S lư ng: s lư ng d ch d dày ph n ánh kh năng phân ti t và liên quan m t thi t v i cơ năng nhu ñ ng c a d dày. V i gia súc kh e m t l n l y ñư c: Ng a: 2,5 lít. Chó: 250 ml. Khi s lư ng d ch ít thư ng do tuy n tiêu hóa r i lo n, hay th y trong viêm cata th thi u axit. - Màu s c: ki m tra ngay sau khi l y. D ch d dày bình thư ng: trong su t, loãng như nư c, màu hơi vàng. D ch d dày có màu ñ : do l n máu g p trong b nh loét d dày, t c m ch ru t, xo n ru t. D ch d dày màu vàng xanh: do l n m t trong các b nh gây r i lo n trao ñ i m t. Chú ý: màu d ch d dày ph thu c nhi u vào tính ch t th c ăn. - Mùi: d ch d dày m i l y có mùi chua ñ c b t, nh t là d ch d dày ng a. D ch có mùi th i: do ñ toan thi u, do t c ru t. D ch có mùi chua: do giãn d dày c p tính. - ð nh t: do niêm d ch, m nh th c ăn. Gia súc kh e, d ch d dày loãng như nư c, ít niêm d ch. Viêm cata d dày: d ch r t nhi u niêm d ch l ng xu ng thành l p c n dư i. Viêm xoang mũi: b t niêm d ch n i thành m t l p trên b m t d ch d dày. 3. Xét nghi m tính ch t hóa h c a. Xét nghi m ñ chua: D ch d dày có ph n ng toan do axit HCl, các mu i photphorat toan tính và lư ng nh axit h u cơ. ð ph n ánh ñ chua c a d ch d dày ngư i ta dùng khái ni m ñ axit: ñ axit là lư ng xút (NaOH) N/10 ñã trung hòa nó. G i là ñơn v axit ho c ñ axit (s lư ng mililit (ml) NaOH N/10 ñ trung hòa 100ml d ch v ). Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….62
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k - Chu n ñ HCl t do Thu c th : 1/ Dimethylaminoazobenzol 1% trong c n 2/ NaOH N/10 Cách làm: Cho vào m t c c th y tinh nh 10 ml d ch v ñã l c, thêm 10ml nư c c t và 1-2 gi t ch th màu 0.5% dimethylaminoazobenzol. Có trong HCl t do, h n h p có màu ñ . B ng buret, nh t t dung d ch NaOH N/10 cho ñ n lúc xu t hi n màu h ng. ð axit t do = s NaOH N/10 ñã dùng x10. - Chu n ñ axit t ng s G m các axit trong d ch v ( HCl t do, HCl k t h p, các axit h u cơ khác, các mu i toan tính khác…) Thu c th : 1/ Phenolfthalein 1% trong c n 2/ NaOH N/10 Ti n hành: Cho vào m t c c th y tinh nh 10 ml d ch v ñã l c, thêm 10ml nư c c t ñ pha loãng và 2 gi t ch th màu Phenolfthalein. Chu n ñ b ng NaOH N/10 ñ n lúc xu t hi n màu h ng. ð axit t ng s = S ml NaOH ñã dùng x 10. - Chu n ñ axit k t h p Là HCl k t h p toan hóa protein trong th c ăn. Thu c th : 1/ Alizarin sulfat1% 2/ NaOH N/10 Ti n hành: Cho vào m t c c th y tinh nh 10ml d ch v , thêm 10ml nư c và 2 gi t ch th màu Alizralin, h n d ch có màu vàng. Nh t t NaOH N/10 cho ñ n lúc xu t màu tím thì d ng l i. ð axit k t h p = T ng s axit – S ml NaOH ñã dùng x 10. gia súc kh e m nh. ð axit chung HCl t do HCl k t h p Ng a 14-30 0-14 5-15 Chó 40-70 16-35 15-30 Ln 30-60 10-30 10-20 - Chu n ñ thi u axit T c là thi u axit HCl không toan hóa h t s protein trong th c ăn. Thu c th : 1/ HCl N/10 2/ Dimethylaminoazobenzol0.5% Ti n hành: Cho vào m t c c th y tinh nh 10 ml d ch v , 10ml nư c c t và hai gi t ch th màu dimethylaminoazobenzol 0.5%. Nh t t dung d ch HCl N/10 vào cho ñ n khi xu t hi n màu h ng nh t thì d ng l i. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….63
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k ð axit thi u = S HCl N/10 ñã dùng x 10. ý nghĩa: ð axít cao: cơ năng tiêu hóa m nh, viêm cata d dày th cư ng toan. ð axit th p: cơ năng tiêu hóa y u, viêm d dày th như c toan. b. Xét nghi m s c t m t (bilirubin): Khi r i lo n tiêu hoá, trong các trư ng h p r i lo n trao ñ i s c t m t, s c t m t có trong d ch v . N u s lư ng nhi u thì d ch v màu xanh, có th phát hi n b ng m t thư ng. Xét nghi m: cho vài gi t d ch v lên m nh gi y l c, r i nh lên vài gi t Xanhmethylen 1%, n u xu t hi n màu h ng nh t: ph n ng dương tính (+). Ho c: cho vào ng nghi m 1-2 ml axit nitric ñ c, r i nh t t theo thành ng 1-2 ml d ch v c n xét nghi m. N u vòng ti p xúc xu t hi n màu vàng, tím, xanh: ph n ng dương tính. 4. Xét nghi m qua kính hi n vi L y d ch v lúc ñói, l c qua hai l n v i g c, ly tâm, l y ph n c n cho lên phi n kính, ñ y lamen r i quan sát trên kính hi n vi. Chú ý m nh th c ăn, t bào thư ng bì, h ng c u, vi khu n, ký sinh trùng… D ch v bình thư ng không có h ng c u nhưng có s lư ng ít các t bào b ch c u là do viêm d dày cata c p tính. Khi viêm d dày cata m n tính thì ñ HCl t do cao, có nhi u d ch nhày và không có t bào h ng c u. X. Khám ru t Ti p theo d dày là r t non: tá tràng, không tràng, h i tràng và ru t già: manh tràng, k t tràng (ñ i k t tràng. ti u k t tràng), tr c tràng li n v i h u môn. ð ng m ch treo tràng trư c và ñ ng m ch treo tràng sau cung c p máu cho ñư ng ru t. H lâm ba ru t r t phát tri n. Th n kinh th c v t chi ph i ho t ñ ng c a ñư ng ru t: dây phó giao c m hưng ph n tăng nhu ñ ng và phân ti t ru t. Dây th n kinh giao c m có tác d ng ngư c l i. Do c u t o ñư ng ru t lòai gia súc Vùng b ng trái ng a không gi ng nhau nên phương pháp 1. Ru t non; 2. K t tràng; 3. K t tràng trái khàm b nh cũng khác nhau. 1. Khám ru t loài nhai l i Ru t loài nhai l i t p trung trong h c b ng ph i m t khu v c khá h p, nên khám lâm sàng cho giá tr ch n ñoán ít nh t là ñ i v i gia súc l n. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….64
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k S n n: n m nh vùng b ng bên ph i gia súc ñau ñ n: do l ng ru t, xo n ru t, thoát v , viêm màng b ng. Gõ: tá tràng dư i m m ngang c a xương khum phía bên ph i; b trư c giáp vùng âm ñ c c a gan, b sau là cung sư n. Gõ tá tràng trâu bò có âm bùng hơi. Manh tràng phía trư c và phía dư i cánh xương hông; gõ có âm ñ c. K t tràng gi a vùng âm ñ c c a gan và manh tràng; gõ có âm bùng hơi. Không tràng và h i tràng mé dư i b ng sau d lá sách và d múi kh . Ph n trên có âm bùng hơi, ph n dư i có âm ñ c. Lúc gõ vùng ru t chú ý các bi u hi n t c ru t, xo n ru t, l ng ru t… Nghe ru t: Nhu ñ ng ru t loài nhai l i nghe m n, ti ng nhu ñ ng y u. Nhu ñ ng ru t m t: do t c ru t (do th c ăn tích l i trong ru t, l ng ru t, xo n ru t) và li t ru t. Nhu ñ ng ru t tăng: do kinh luy n ru t, viêm d dày và ru t c p tính, các nguyên nhân gây a ch y khác, gia súc b trúng ñ c c p tính. Khám tr c tràng: Ch y u ñ khám thai và khám bàng quang, khám th n. Ngư i khám ph i c t móng tay và mài th t nh n. T p khám b ng tay trái vì thu n l i cho vi c s vùng b ng ph i gia súc. Khi khám ph i c ñ nh gia súc th t ch c ch n. S vào tr c tràng trâu, bò kh e th y phân nhão. N u có nhi u d ch nhày, l n máu, mùi kh m g p trong các b nh như l ng ru t, xo n ru t, thoát v . Tr c tràng ñ y máu do xu t huy t, c u trùng, nhi t thán, ch n thương cơ gi i. Cho tay l n theo thành b ng ñ phát hi n thoát v , t c ru t, xo n ru t (ru t cu n thành m t ñám to). n m nh tay gia súc ñau do ru t l ng thành m t ño n ru t th ng, c ng. N u t c ru t do phân gây táo bón thì s vào có c m giác r t c ng. Ngoài ra có th khám m t s b ph n khác như bàng quang, t cung, bu ng tr ng và th n ph i. 2. Khám ru t ng a, la, l a Quan sát: vùng b ng ph i chư ng to do tích hơi ru t già; vùng b ng thóp l i do a ch y m n tính, ñói ăn. S n n: áp d ng v i ng a nh , nh ng con g y và chú ý hi n tư ng thoát v , viêm màng b ng. Gõ: Vùng b ng ph i ng a 1.K t tràng ph i; 2. Manh tràng Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….65

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản