intTypePromotion=3

Giáo trình phân tích những tế bào thượng bì ở thanh quản hệ thống tiêu hóa của động vật p6

Chia sẻ: Dfsdf Fdsgds | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
3
download

Giáo trình phân tích những tế bào thượng bì ở thanh quản hệ thống tiêu hóa của động vật p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách khám: một tay đặt vào sống lưng làm điểm tựa, tay còn lại ấn mạnh vào vùng bụng để khám. ấn vào vùng bụng thấy gia súc đau, thường gặp khi: viêm màng bụng, lồng ruột, xoắn ruột. Thành bụng cứng: uốn ván, viêm màng bụng, viêm não tủy truyền nhiễm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích những tế bào thượng bì ở thanh quản hệ thống tiêu hóa của động vật p6

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k ng CaCl2 10% Nư c c t N ng ñ CaCl2 Huy t nghi m (ml) (ml) % thanh 1 5.0 - 0.1 0.1 2 4.5 0.5 0.09 0.1 3 4.0 1.0 0.08 0.1 4 3.5 1.5 0.07 0.1 5 3.0 2.0 0.06 0.1 6 2.5 2.5 0.05 0.1 7 2.25 2.75 0.04 0.1 8 2.0 3.0 0.035 0.1 9 1.75 3.25 0.03 0.1 10 1.5 3.5 0.02 0.1 11 1.0 4.0 0.01 0.1 L c ñ u tránh n i b t, ñ y các ng l i, ñun cách th y sôi 15 phút, l y ra ñ c k t qu ng có k t t a cu i cùng. Trâu bình thư ng: ng th 8 - 9, n ng ñ CaCl2 0.035 - 0.03%. N u k t t a ng 10 - 11: ph n ng dương tính (+). Ven-man dương tính khi viêm gan, xơ gan. - Ph n ng Gros Thu c th : Hayem HgCl2 : 0.5 g Na2SO4. 10H2O: 5 g NaCl: 2 g Nư c c t: 200 ml. Cách làm: cho vào ng nghi m 1ml huy t thanh tươi, r i dùng ng hút 5ml, nh t t dung d ch Hayem, v a nh v a l c ng nghi m, cho ñ n lúc có k t t a không tan. K t qu ñư c tính b ng s ml dung d ch ñã dùng. trâu bò kh e, ph n ng Gros: 2.4 – 2.6 (ml) Ph n ng là dương tính khi k t qu b ng 1/2 bình thư ng hay ít hơn. Ph n ng Gros dương tính: t n thương phân tán trên gan, viêm gan, xơ gan. Gros dương tính kéo dài ch ng t b nh viêm gan th m n tính. - Ph n ng Lugôn (Lugol) Thu c th Lugôn. I2 : 20.0g KI: 40.0g Nư c c t: 300ml Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….76
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Cách làm: Cho 1 gi t Lugol lên phi n kính r i nh thêm 1 gi t huy t thanh tươi, tr n ñ u. ð c k t qu sau 5 phút. Huy t thanh vón t ng c c: ++++ Vón t ng h t: +++ Vón t ng h t nh : ++ Vón t ng h t li ti: + Huy t thanh trong su t: - Xét nhi m cơ năng trao ñ i lipit Thư ng ph i ñ nh lư ng lipit t ng s , cholesterol và cholesterol este, photpholipit trong máu; ñi n di lipoprotein. Vai trò c a gan trong quá trình trao ñ i lipit b t ñ u t giai ño n tiêu hóa m trong ñư ng ru t. M t và các axit m t t axit torocolic (taurocolic) ho t hóa men lipara, cùng v i các Na+ t o thành các mu i c a axit m t. Các mu i này làm thay ñ i s c căng b m t c a h t m , nhũ hóa nó ñ d h p th . C quá trình th y hóa, oxy hoá, chuy n hoá lipit ph c t p g n li n v i ch c ph n c a gan. Xét nghi m cơ năng trao ñ i s c t m t C n xét nghi m bilirubin trong máu, Stecobilin trong phân và urobilin trong nư c ti u. Quá trình chuy n hóa s c t m t Trong các t bào h th ng võng m c n i mô gan, lách, t y xương: các t bào h ng c u già b thoái hóa cho hemoglobin, sau ñó là verdohemoglobin. Verdohemoglobin tách Fe và Globin ñ thành biliverbin và sau ñó là hemobilirubin. Hemobilirubin g n anbumin v n chuy n trong máu. Do có phân t lư ng l n nên nó không qua ñư c ng l c th n ñ ra ngoài cùng v i nư c ti u. Hemobilirubin không hòa tan trong nư c, không tác d ng tr c ti p v i thu c th diazo, nên còn g i là ph n ng Bilirubin gián ti p. Trong t bào gan: Hemobilirubin dư i xúc tác c a men urodindiphosphoglucoroni - Transpheraza, k t h p v i axit glucoronic ñ t o thành Cholebilirubin – bilirubindiglucoroconic (s c t II) và bilirubinmonoglucoronic (s c t I). Theo Todorov (1966) thì s c t m t I chi m kho ng 30%, s c t II chiém kho ng 70%. men Bilirubin + 2UDPGA bilirubindiglucoronic + 2UDP men Bilirubin + UDPGA bilirubindiglucoronic + UDP UDPGA: axit urodindiphosphoglucoronic UDP: urodindiphosphat Cholebilirubin là s c t màu ñ , tính axit, tan trong nư c, d k t h p v i cá kim lo i mu i ki m. Các mu i Ca c a bilirubin khó tan trong nư c, nên d k t t a t o thành s i m t. Cholebilirubin theo ng d n m t vào túi m t và vào tá tràng. ñư ng ru t, dư i tác d ng c a h vi khu n, Cholebilirubin b kh oxy thành mezobilirubin (bilirubin trung gian) và sau ñó Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….77
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k t o thành Stecobilinogen và urobilinogen. M t ph n Stecobilinogen và urobilinogen th m theo thành ru t, theo tĩnh m ch c a vào gan ñư c oxy hóa thành bilirubin tích l i trong m t. Ph n l n Stecobilinogen theo phân ra ngoài, g p oxy, chúng thành Stecobilin - s c t c a phân. M t ph n r t ít bilirubin ñã b kh oxy xu ng ru t già, ng m vào m ch qu n thành ru t, theo máu ñ n th n, bài ti t ra ngoài. Trong nư c ti u, g p oxy, b oxy hóa tr thành urobilin. Stecobilinogen và Stecobilin, urobilinogen và urobilin gi ng nhau v tính ch t hóa h c. ý nghĩa ch n ñoán xét nghiêm chúng trong phân, trong nư c ti u ñã ñư c trình bày ph n : xét nghi m phân và ph n xét nghi m nư c ti u. Trong lâm sàng c n ph i ch n ñoán phân bi t ch ng hoàng ñ n do b nh gan, t c m t và do b nh phá h ng c u hàng lo t. Nh ng b nh có v quá nhi u h ng c u (thi u máu truy n nhi m c a ng a, các b nh do huy t bào t trùng, các ch ng trúng ñ c…), hemoglobin nhi u, hemobilirubin cũng tăng m nh, tích l i trong máu, t l i trong các t ch c. Stecobilinogen và urobilinogen nhi u, gan không oxy hóa k p cũng tích l i trong máu và trong nư c ti u urobilin tăng lên. Nh ng b nh gan (viêm gan, gan thoái hóa, xơ gan…) gan không chuy n hóa h t hemobilirubin thành cholebilirubin, hemobilirubin tích l i trong máu, trong t ch c. M t khác, cholebilirubin có th th m qua t ch c gan t n thương ñ vào máu, tích l i trong t ch c và m t ph n theo nư c ti u ra ngoài. Gan b t n thương không oxy hóa h t Stecobilinogen và urobilinogen, chúng tích l i trong t ch c và th i ra ngoài nhi u trong nư c ti u. Nh ng b nh làm t c ng m t (s i m t, viêm túi m t, viêm cata ru t…), ng m t trương to, cholebilirubin tràn vào máu, th i r t nhi u ra ngoài qua nư c ti u. Ch n ñoán phân bi t ch ng hoàng ñ n Hoàng ñ n S ct Trong Gia súc kho T n thương Dung Cơ gi i gan huy t +++ +++ +++ ++++ Máu, nư c Hemoglobin ti u - - - +++ Hemobilirubin Máu + + +++ ++++ - + ++++ Phân, máu, ++ Cholebilirubin +++ ++++ - nư c ti u - +++ ++++ - Ph n ng Gián ti p (tùy theo lo i Tr c Lư ng tính Gián ti p gia súc) ti p Van-den-berg Urobilin Nư c ti u + - ++++ +++ Stecobilin Phân + - + ++++ Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….78
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Xét nghiêm ho t tính c a SGOT và SGPT SGOT: Serum glutamat – Oxalocetac – Transaminaza SGPT: Serum glutamat – Pyruvat – Transaminaza ðó là hai men chu chuy n amin và ho t tính c a nó thay ñ i liên quan ñ n tr ng thái t bào gan r t l n. Trong thú y, nhi u ngư i ñã ng d ng nghiên c u ng d ng hai men trên ñ ch n ñoán b nh gia súc, nhưng k t qu còn t n m n. Theo Jonov và Usa thì ho t tính c a SGOT và SGPT bò kho và bò b nh khác nhau r t nhi u; bò kh e SGOT và SGPT: 20-30 và 20-50 ñơn v trong 1ml huy t thanh; bò b b nh gan: 90-150 ñơn v . Nhưng theo Nhicov thì h at tính c a SGOT và SGPT bò kh e và bò có b nh gan không khác nhau m y. Th c nghi m trâu (H văn Nam và c ng s ) cho th y: SGOT và SGPT tăng lên r t nhi u trâu gan có t n thương nh t là các ca viêm gan. Gan và quá trình ñông máu Trong gan, protrompin, antitrombin, fibrinogen. v.v… ñư c t ng h p. Quá trình ñó c n thi t ph i có vitamin K. Hoàng ñ n do t c ng m t, m t không ra ñư c tá tràng, nhũ hoá và h p thu m ñư ng ru t b tr ng i, cơ th thi u vitamin K (K- avitanminosis). Hoàng ñ n do t n thương gan, antitrombin tăng, hàm lư ng fibrinnogen gi m. Trong xơ gan, lư ng fibrinigen gi m ñ n 20%; viêm gan c p tính gi m ñ n 50% so v i bình thư ng. Nh ng b nh làm t c ng m t, t n thương gan thư ng có tri u ch ng máu khó ñông. 4. Sinh thi t gan(biopsia) Nh ng ca b nh tri u ch ng lâm sàng không rõ, tư li u xét nghi m không ñ ñ ch n ñoán b nh, c n ph i sinh thi t gan ñ ki m tra t ch c. Sinh thi t gan t ng ñi m b ng cách hút và phi t kính; cũng có th l y b ng cách ch c dò c c gan làm tiêu b n t ch c ho c hóa t ch c. Soi b ng chưa ñư c áp d ng gai súc. V trí Trâu, bò: gian sư n 10 – 11 bên ph i, trong vùng âm ñ c c a gan – kho ng k p gi a ñư ng k ngang k t m m xương ng i và ñư ng ngang k t m m xương cánh hông. Ng a:bên ph i, gian sư n: 14 – 15; bên trái: 8 - 9, trên dư i ñư ng k ngang t m m xương cánh hông. K thu t sinh thi t: v trí sinh thi t ph i ñư c c t s ch lông, sát rùng b ng c n iôt 5%. D ng c : ng hút, kim… ñ u ph i ñư c sát trùng và ñun ki t nư c ñ ng trong lòng kim. Sinh thi t ñi m Kim dài 9 cm, ph n ch c sinh thi t 7 cm; ñư ng kính trong: 1,5 mm, ñư ng kính ngoài: 2 mm nòng b ng thép kít và cũng mài nh n theo kim. Kim ch c dò sinh thi t n i v i ng hút ñ hút t bào gan. Cách ch c: c ñ nh t t gia súc,c t lông sát trùng. Ch c kim th ng góc v i thành b ng, qua da, qua t ng xuyên qua thành b ng. Khi kim ñã ch c qua thành b ng kéo nòng thép ra, r i ñ y Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….79
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k kim ti p vào t ch c gan. L p ng hút và hút th t m nh. Có th hút vài l n ñ t bào gan hút vào lòng kim. Rút kim cùng ng hút ra. Bơm m nh nh ng m nh t ch c lên lam kính ñ ph t kính làm tiêu b n. Tiêu b n ñư c ñ khô, c ñ nh b ng c n metylic trong 5 phút. Nhu m theo phương pháp Papenheim trong 10 phút, ho c nhu m b ng phương pháp nhu m t ch c h c. Các phi n kính này có th x lý theo phương pháp hóa h c t ch c ñ ki m tra glucogen, m trung tính, phosphataza… Sinh thi t l y c c gan: ch c l y c c gan ñi m b t kỳ ho c ch c l y c c gan qua máy soi b ng. Sinh thi t l y c c gan khi c n thi t ki m tra hình thái t ch c vi th ho c làm xét nghi m hóa t ch c. Kim sinh thi t: dài kho ng 15 cm, ñư ng kính ngoài 3mm, ñư ng kính trong 2mm. nòng thép ph i th t kín v i lòng kim. Mài ng n ñ u kim (cùng v i nòng) theo 3 m t sao cho khi rút nòng kim ra, ñ u kim có 3 nh n s c. ðuôi kim nên có rãnh ñ c ñ nh nòng kim khi ch c sinh thi t. Cách ch c kim: gi ng cách ch c l y t ng ñi m gan. Khi ñã rút nòng kim ra, ñ y kim sâu thêm 2cm. Xoay kim m t vòng r i nh nhàng rút kim ra. Cho nòng kim vào, ñ y nh c c gan ra và theo yêu c u xét nghi m x lý ti p. CÂU H I KI M TRA CHƯƠNG 5: KHÁM H TIÊU HOÁ 1. Ki m tra tr ng thái ăn u ng c a gia súc? 2. Khám mi ng, h ng và th c qu n gia súc? 3. Khám d c , d t ong, d lá sách và d múi kh c a loài nhai l i? 4. Xét nghi m ch t ch a trong d dày ñơn? 5. Khám phân c a gia súc? 6. Ch c dò xoang b ng và ý nghĩa ch n ñoán? 7. Khám gan và ý nghĩa ch n ñoán? Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….80

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản