intTypePromotion=3

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo DSlam để tương thích với mạng di động p4

Chia sẻ: Asda Ytyity | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
39
lượt xem
3
download

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo DSlam để tương thích với mạng di động p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo dslam để tương thích với mạng di động p4', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo DSlam để tương thích với mạng di động p4

  1. . Luaän vaên toát nghieäp taàn soá). Chuoãi nhaûy taàn ñöôïc MS tính toaùn treân caùc thoâng soá nhaän ñöôïc töø BTS moãi khi thay ñoåi keânh (aán ñònh ban ñaàu vaø handover) nhö sau: AÁn ñònh oâ (CA: Cell Allocation): danh saùch caùc keânh voâ tuyeán roãi trong oâ. - AÁn ñònh di ñoäng (MA: Mobile Allocation): danh saùch caùc keânh daønh cho MS - ñeå nhaûy taàn, ñaây laø moät taäp con cuûa CA (cöïc ñaïi 64), tröôøng hôïp khoâng nhaûy taàn danh saùch chæ coù moät taàn soá. Dòch chæ soá aán ñònh di ñoäng (MAIO: Mobile Allocation Index Offset): 6 bit soá - lieäu ñaëc tröng cho nhaûy taàn ñoái vôùi MS. Soá chuoãi nhaûy taàn (HSN: Hopping Sequence Number): chuaån cuûa laàn nhaûy - taàn trong oâ. Ñeå tính chuoãi nhaûy taàn MS phaûi tính chæ soá aán ñònh di ñoän g MAI (Mobile Allocation Index): ñaëc tính cho moät taàn soá ôû moät khung cho tröôùc. MS tính MAI nhö sau: Nhaûy taàn tuaàn hoaøn:  HSN = 0 MAI = (FN + MAIO) mod N Trong ñoù FN soá khung (Frame Number) Nhaûy taàn ngaãu nhieân:  M = T2 +RNTABLE (HSN XOR T1R + T3) M'=M mod (2^ NBIN) T'=T3 mod (2^ NBIN) S= M' neáu M'
  2. . Luaän vaên toát nghieäp Löu yù raèng keânh vaät lyù chöùa BCCH khoâng nhaûy vaø caùc khe khaùc nhau nhaûy khaùc nhau. Quaù trình nhaûy taàn minh hoïa hình 1.23. Hình 1.23. Nhaûy taàn (nhìn töø MS). 1.5.6. Ñieàu cheá GSM söû duïng phöông phaùp ñieàu cheá khoùa chuyeån pha cöïc tieåu Gauss GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying). Ñaây laø phöông phaùp ñieàu cheá baêng heïp döïa treân kyõ thuaät ñieàu cheá dòch pha. Ñeå giaûi thích GMSK tröôùc heát ta xeùt MSK baèng caùch so saùnh noù vôùi PSK. Ta coù theå trình baøy soùng mang ñaõ ñöôïc ñieàu cheá ñoái vôùi PSK vaø MSK nhö sau: S (t) = A cos (0t + t + 0) A: bieân ñoä khoâng thay ñoåi 0 = 2f (rad/s) laø taàn soá goùc cuûa soùng mang t laø goùc pha phuï thuoäcvaøo luoàng soá ñöa leân ñieàu cheá 0 laø goùc pha ban ñaàu Ñoái vôùi ñieàu cheá pha boán traïng thaùi ta ñöôïc goùc pha t nhö sau : t =n. /2 vôùi n = 0,1,2,3 töông öùng vôùi caëp bit ñöôïc leân ñieàu cheá laø {00,01,11,10} 32
  3. . Luaän vaên toát nghieäp Ñoái vôùi ñieàu cheá MSK ta ñöôïc goùc fa nhö sau t nhö sau: t = kiÞi (t-iT) Trong ñoù : chuoãi bit ñöa leân ñieàu cheá laø (....di-1, di , di+1) ki =1 neáu di=di-1 ki=-1 neáu di  di-1 Þi(t) =/2T.t, T laø khoaûng thôøi gian cuûa bit Ta thaáy ôû MSK neáu bit ñieàu cheá ôû thôøi ñieåm xeùt gioáng nhö bit ôû thôøi ñieåm tröôùc ñoù t seõ thay ñoåi tuyeán tính töø 0 /2, ngöôïi laïi neáu bit ñieàu cheá ôû thôøi ñieåm xeùt khaùc bit tröôùc ñoù thì t seõ thay ñoåi tuyeán tính töø 0  -/2. Thay ñoåi cuûa t phuï thuoäc vaøo caëp bit ñöa leân ñieàu cheá ñoái vôùi 4PSK vaø MSK ñöôïc cho ôû hình 1.24. Söï thay ñoåi goùc pha ôû ñieàu cheá MSK cuõng daãn ñeán thay ñoåi taàn soá theo quan heä sau:  = d(t)/dt Trong ñoù : (t) = 0t +  t + 0 Neáu chuoãi bit ñöa leân ñieàu cheá khoâng ñoåi (toaøn soá 1 hoaëc toaøn soá 0) ta coù taàn soá nhö sau: 1 = 2f1= 0+T/2 Neáu chuoãi bit ñöa leân ñieàu cheá thay ñoåi luaân phieân (1,0,1,0...) thì ta coù: 2 = 2f2= 0 - T/2 Ñeå thu heïp phoå taàn cuûa tín hieäu ñieàu cheá luoàng bit ñöa leân ñieàu cheá ñöôïc ñöa qua boä loïc Gaussô. ÔÛ GSM boä loïc Gaussô ñöôïc söû duïng BT =0,3, trong ñoù B laø ñoä roäng baêng taàn. Vaäy ñoä roäng baêng taàn ôû 3dB coù theå tính nhö sau: B.T = 0,3 hay B=0,3/T = 0,3/ (1/271 x103) =81 Khz Hình 1.25 cho thaáy phoå cuûa tín hieäu GMSK ñoái vôùi caùc boä loïc khaùc nhau. Töø hình 1.24 ta thaáy raèng ôû taàn soá 200 Khz so vôùi taàn soá danh ñònh möùc coâng suaát phoå vaøo khoaûng –32dBm ñoái vôùi GMSK coù boä loïc BT=0,3. Taàn soá chuaån laø 200/271=0,75. Ñeå giaûm nhieãu caùc keânh laân caän caàn löu yù khi qui hoaïch taàn soá. 33
  4. Luaän vaên toát nghieäp . Vì giaûi ñieàu cheá pha lieân quan ñeán khoâi phuïc soùng mang neân ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi khi giaûi ñieàu cheá pha luoàng soá ñieàu cheá ñöôïc maõ hoaù vi sai tröôùc khi ñöa leân ñieàu cheá. 34
  5. . Luaän vaên toát nghieäp Hình 1.24. Phuï thuoäc  t vaøo caëp bit ôû PSK vaø MSK Hình 1.25. Phoå cuûa GMSK 1.5.7. Boä caân baèng Viterbi ÔÛ ñöôøng truyeàn daãn voâ tuyeán do aûnh höôûng phaûn xaï töø nhieàu vaät khaùc nhau daãn ñeán giao thoa giöõa caùc kyù hieäu ISI gaây ra loãi bit. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy ngöôøi ta aùp duïng nguyeân lyù cuûa maùy thu toái öu: ñaây laø moät maùy thu thoâng minh coù khaû naêng xaây döïng ñöôïc moâ hình keânh truyeàn soùng ôû moïi thôøi ñieåm. ÔÛ GSM maùy thu naøy ñöôïc thöïc hieän ôû boä caân baèng Viterbi (hình 1.26). Ñeå boä caân baèng coù theå xaây döïng ñöôïc moâ hình keânh ôû caùc thôøi ñieåm khaùc nhau chuoãi bit höôùng daãn (S=26) ñöôïc phaùt ñi ôû giöõa cuïm, chuoãi naøy seõ phaûn aùnh töông ñoái ñuùng tình traïng truyeàn soùng cho maùy thu. Do chuoãi naøy ñöôïc maùy thu bieát tröôùc neân döïa treân söï sai leäch ôû chuoãi naøy maùy thu coù theå xaây döïng ñöôïc moâ hình keânh ôû thôøi ñieåm ñang xeùt. Sau ñoù maùy thu seõ cho caùc toå hôïp bit khaùc nhau coù theå qua moâ hình keânh vaø choïn toå hôïp nhanh nhaát ngöôøi ta söû duïng thuaät toaùn Viterbi 35
  6. . Luaän vaên toát nghieäp Hình 1.26: Boä caân baèng Viterbi Nguyeân lyù cuûa thuaät toaùn naøy laø trong khi tính toaùn ta loaïi boû caùc toå hôïp vaøo coù xaùc suaát thaáp nhôø vaäy giaûm ñöôïc soá löôïng tính toaùn caàn thieát. Boä caân baèng Viterbi ôû GSM cho pheùp xöû lyù caùc tín hieäu phaûn xaï treã tôùi 15 µs. Boä caân baèng cuõng ñöa ra thoâng tin meàm döôùi boä giaûi maõ keânh ñeå taïo ñieàu kieän cho boä naøy hieäu chænh loãi ñöôïc toát hôn. 2. Truyeàn baùo hieäu 2.1. Maïng baùo hieäu Maïng baùo hieäu laø moät heä thoáng ñöôïc söû duïng ñeå truyeàn daãn caùc thoâng tin baùo hieäu cuûa caùc loaïi ngöôøi söû duïng khaùc nhau nhö :ñieän thoaïi, soá lieäu, khai thaùc vaø baûo döôõng....moät maïng baùo hieäu bao goàm caùc ñieåm baùo hieäu SP (Sinnalling Point) vaø caùc ñöôøng truyeàn baùo hieäu SL (Signalling Link) hay cuï theå hôn : maïng truyeàn daãn bao goàm moät soá caùc toång ñaøi (ñieåm nuùt) thoâng tin vôùi nhau qua keânh baùo hieäu (hình 1.27). 36
  7. . Luaän vaên toát nghieäp Keát noái tieáng Ñöôøng truyeàn baùo Toång ñaøi B STP Taäp ñöôøng truyeàn baùo SP SP Toång ñaøi A Toång ñaøi C Kyù hieäu: SP: Signalling point = Ñieåm baùo hieäu STP: Signalling Transfer point = Ñieåm Hình 1.27: Maïng baùo hieäu + Caùc phaàn töû cuûa maïng baùo hieäu - Caùc ñöôøng truyeàn baùo hieäu (SL : Signal Link) Caùc ñöôøng truyeàn baùo hieäu laø caùc phaàn töû cô baûn trong moät maïng baùo hieäu duøng ñeå noái hai ñieåm baùo hieäu vôùi nhau. S1 baûo ñaûm ñieàu khieån vieäc truyeàn caùc baûn tin khoâng maéc loãi vaø trình töï truyeàn caùc baûn tin. - Caùc ñieåm baùo hieäu (SP : Signalling Point) Caùc ñieåm baùo hieäu ñaûm baûo caùc chöùc naêng cuûa maïng baùo hieäu vaø coù theå phaùt thu tín hieäu töø / tôùi caùc ngöôøi söû duïng khaùc nhau. 2.2. Baùo hieäu keânh chung soá 7 (CCS N7: common chanel signalling number 7) ÔÛû CCSN7 ñöôøng baùo hieäu taùch rieâng so vôùi ñöôøng tieáng. ÔÛ maïng naøy khoâng nhaát thieát phaûi coù moät keânh baùo hieäu treân moïi ñöôøng noái. Ñieàu naøy coù nghóa raèng caùc baûn tin baùo hieäu coù theå coù caùc ñöôøng truyeàn khaùc nhau so vôùi ñöôøng tieáng ñeå ñeán ñöôïc ñieåm thu ñeå traùnh nhaàm laãn ngöôøi ta gaùn nhaõn cho töøng baûn tin. Keânh baùo hieäu coù theå chieám moät khe thôøi gian baát kyø treân caùc ñöôøng truyeàn daãn 2Mbit/s vaø ñöôïc söû duïng ñeå truyeàn taát caû caùc baùo hieäu cuûa caùc keânh thoaïi ôû ñöôøng noái töông öùng. CCSN7 coù raát nhieàu öu ñieåm : Dung löôïng truyeàn baùo hieäu cao, moät keânh baùo hieäu coù theå ñaûm baûo baùo hieäu - cho 5000 maïch tieáng(thoaïi) Cho pheùp söû duïng nhieàu dòch vuï môùi. - 37
  8. . Luaän vaên toát nghieäp Cho pheùp giaûm kích thöôùc cuûa caùc thieát bò vì khoâng caàn thieát phaûi aán ñònh - thieát bò baùo hieäu rieâng cho töøng maïch tieáng. Ñoä tin caäy cao (nhôø coù döï phoøng) - Neáu baûn tin baùo hieäu ñöôïc phaùt ñi ôû cuøng moät ñöôøng truyeàn PCM vaø tieáng ñöôïc truyeàn ôû caùc ñöôøng truyeàn PCM khaùc nhau thì baùo hieäu ñöôïc goïi laø töïa lieân keát (hình 1.28). Ñeå traùnh söï coá öù ngheõn, ñöôøng truyeàn baùo hieäu coù theå tuøy choïn. Töïa lieân Tieáng Baùo Lieân keát Hình 1.28: baùo hieäu lieân keát vaø töïa lieân keát 2.3. Phaàn truyeàn baûn tin: (MTP) MTP ñaûm baûo truyeàn taûi vaø phaân phoái tin caäy thoâng tin cuûa phaàn ngöôøi söû duïng qua maïng baùo hieäu CCSN7. Noù cuõng coù khaû naêng phaûn öùng leân caùc söï coá cuûa maïng vaø heä thoáng khi caùc söï coá naøy aûnh höôûng ñeán thoâng tin cuûa caùc UP vaø coù khaû naêng ñöa ra caùc bieän phaùp caàn thieát ñeå ñaûm baûo truyeàn caùc thoâng tin naøy moät caùch tin caäy. Phaàn ngöôøi söû duïng MTP laø ISDN –up, TUP, SCCP vaø DUP. 38
  9. . Luaän vaên toát nghieäp Hình 1.29: MTP laø moâi tröøông truyeàn daãn chung giöõa caùc ngöôøi söû duïng Caùc chöùc naêng cuûa MTP ñöôïc chia thaønh caùc möùc chöùc naêng sau:  MTP lôùp 1 – caùc chöùc naêng ñöôøng truyeàn soá lieäu baùo hieäu  MTP lôùp 2 – caùc chöùc naêng ñöôøng truyeàn  MTP lôùp 3 – caùc chöùc naêng maïng baùo hieäu 2.4. Phaàn ñieàu khieån vaø noái thoâng baùo hieäu SCCP Ñeå ñaùp öùng caùc nhu caàu môùi trong töông lai, ngöôøi ta ñöa ra moät goùi phaàn meàm ñöôïc goïi laø SCCP, SCCP cung caáp caùc chöùc naêng boå sung cho MTP ñeå baùo hieäu ñònh höùông theo noái thoâng coù theå truyeàn thoâng tin baùo hieäu lieân quan ñeán maïch vaø ñeå baùo hieäu khoâng ñònh höôùng theo noái thoâng coù theå truyeàn thoâng tin baùo hieäu khoâng lieân quan ñeán maïch qua maïng baùo hieäu soá 7. SCCP cuøng vôùi MTP taïo neân phaàn dòch vuï maïng ñeå ñaûm baûo baùo hieäu soá 7 phuø hôïp vôùi moâ hình OSI, SCCP bao goàm taát caû caùc chöùc naêng con ñöôïc thöïc hieän ôû phaàn meàm trung taâm sau:  Ñieàu khieån ñònh höôùng theo noái thoâng cuûa SCCP, chöùc naêng naøy xöû lyù thieát laäp, truyeàn soá lieäu vaø giaùm saùt caùc noái thoâng logic baùo hieäu.  Ñieàu khieån khoâng theo noái thoâng cuûa SCCP, chöùc naêng naøy xöû lyù truyeàn soá lieäu khoâng theo noái thoâng.  Quaûn lyù SCCP ñeå xöû lyù caùc thoâng tin traïng thaùi cuûa maïng SCCP. Thoâng tin naøy lieân quan ñeán khaû naêng saün saøng cuûa caùc SP vaø caùc ngöôøi söû duïng khaùc cuûa maïng, noù ñöôïc söû duïng ñeå caäp nhaät baûng ñònh tuyeán baûn tin. 39
  10. . Luaän vaên toát nghieäp  Ñònh tuyeán SCCP ñeå xöû lyù vieäc ñònh tuyeán caùc baûn tin SCCP trong maïng baùo hieäu soá 7. Noù bao goàm vieäc dòch teân toaøn caàu ñeå nhaän ñòa chæ maïng cuï theå. Chöùc naêng ñònh tuyeán SCCP cuõng ñaûm baûo vieäc phaân phoái caùc baûn tin treân cô sôû soá heä thoáng con cuûa SCCP (SSN: Subsystem Number). SSN nhaän daïng moät ngöôøi söû duïng SCCP chöùc naêng con quaûn lyù SCCP. Baûn tin maø ñòa chæ phaàn bò goïi cuûa noù laø ngöôøi söû duïng noäi haït seõ ñöïôc chuyeån ñeán phaàn ñieàu khieån SCCP CO hay CL coøn caùc baûn tin cho ngöôøi söû duïng ôû xa seõ ñöôïc chuyeån tôùi MTP ñeå truyeàn tôùi ngöôøi söû duïng SCCP ôû xa. Giao dieän giöõa SCCP vaø MTP ñöôïc cho ôû hình 1.30. Bieân baûn SCCP cung caáp boán loaïi dòch vuï CL vaø hai cho dòch vuï CO Boán loaïi dòch vuï naøy nhö sau : Loaïi CL cô sôû Loaïi CL theo trình töï (MTP) - Loaïi CO cô sôû - Loaïi CO ñieàu khieån luoàng - Caùc ngöôøi SCC MTP söû duïng Baûn tin Ñieàu khieån CO ñònh Söï coá höôùng Ñieàu ñònh theo noái khieån ñònh Baûn tin tuyeán Ñieàu SCCP khieån CL Söï coá ñònh ñònh höôùng khoâng Baûn tin thu cho SS Quaûn lyù SCCP Hình 1.30: Giao dieän SCCP vôùi MTP vaø caùc ngöôøi söû duïng 40
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản