intTypePromotion=3

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo graphic movie để tạo chuyển động bằng key sence p2

Chia sẻ: Asda Ytyity | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
36
lượt xem
3
download

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo graphic movie để tạo chuyển động bằng key sence p2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo graphic movie để tạo chuyển động bằng key sence p2', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo graphic movie để tạo chuyển động bằng key sence p2

  1. . THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 26. Nhaán phím Enter ñeå xem ñoaïn phim dieãn hoaït. Khi ñoù baïn seõ thaáy keát quaû cuûa baïn ñang thöïc hieän, ñoaïn thaúng seõ chuyeån ñoäng sang phaûi roài sang traùi. 27. Taïo môùi moät symbol movie clip coù teân Movie Action trong hoäp thoaïi Symbol Properties. 28. Keùo ñoaïn phim coù teân Line Movement töø cöûa soå thö vieän vaøo trong vuøng laøm vieäc. 29. Nhaáp choïn treân trình ñôn Window > Panels > Instance, nhaäp vaøo muïc Name trong baûng Instance laø line trong khi ñoaïn Line Movement phim ñang choïn. . GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK Ï 225
  2. . THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 30. Taïo môùi Layer2, duøng coâng cuï Rectangle Tool veõ vaøo vuøng laøm vieäc hình chöõ nhaät khoâng coù maøu vieàn hoaëc maøu vieàn ñen, maøu toâ laø maøu traéng (#FFFFFF). Sau ñoù nhoùm ñoái töôïng hình chöõ nhaät naøy baèng caùch choïn treân trình ñôn Modify > Group. Haõy di chuyeån goùc traùi treân cuûa hình chöõ nhaät naèm saùt vaøo ñieåm khai baùo cuûa ñoaïn phim. 31. Nhaáp chuoät vaøo frame thöù 8 vaø nhaán phím F5 ñeå theâm vaøo frame troáng treân Layer1. 32. Nhaán phím F5 taïi frame thöù 2 cuûa Layer2, nhaáp choïn frame naøy vaø xoaù döõ lieäu trong frame ñeå trôû thaønh frame roãng hoaøn toaøn. 33. Nhaán phím F6 taïi frame 7 vaø frame 8, nhaáp choïn vaøo khoaûng keyframe thöù nhaát treân Layer2. Keyframe 7 vaø 8 troáng treân thanh thöôùc Timeline 34. Choïn treân trình ñôn Window > Actions vaø nhaäp vaøo caùc doøng leänh sau trong baûng Frame Actions ôû cheá ñoä Expert Mode. Baïn coù theå xem laïi caùc baøi tröôùc ñoù ñeå bieát caùch choïn vaøo cheá ñoä Expert Mode. escada = 1; . GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK Ï 226
  3. . THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY line = 52; setProperty ("line", _visible, false); 35. Nhaáp chuoät vaøo khoaûng keyframe troáng töø frame 2 ñeán frame 6, nhaäp tieáp vaøo caùc leänh sau: duplicateMovieClip ("line", "line" add escada, escada); setProperty ("line" add escada, _y, escada*5); setProperty ("line" add escada, _x, (line-escada)*6); setProperty ("line" add escada, _xscale, escada*5); 36. Nhaáp choïn tieáp vaøo keyframe 7 vaø nhaäp tieáp vaøo caùc doøng leänh trong baûng Frame Actions laø: if (Number(escada)
  4. . THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 37. Nhaáp chuoät tieáp vaøo keyframe 8 vaø gaùn leänh Stop cho frame naøy. 38. Nhaáp chuoät trôû laïi vuøng laøm vieäc chính Stage, keùo ñoaïn phim coù teân Flare Movie vaøo vuøng laøm vieäc hai laàn ñeå coù hai ñoaïn phim vaø ñaët chuùng hai beân trong vuøng laøm vieäc. 39. Duøng coâng cuï Rotate xoay ñoaïn phim beân traùi höôùng töø traùi höôùng leân treân. 40. Laëp laïi böôùc treân cho ñoaïn phim, nhöng thöïc hieän ngöôïc laïi ñeå cho hai ñoái töôïng xuaát hieän ñoái nhau. . THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 228
  5. . THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 41. Taïo môùi Layer2 vaø keùo ñoaïn phim coù teân Movie Action vaøo trong vuøng laøm vieäc. 42. Baïn haõy nhaán phím Ctrl + Enter ñeå xem ñoaïn phim dieãn hoaït. Baïn haõy hieäu chænh laïi hai nguoàn saùng cuûa ñoaïn phim trong Layer1 sao cho khi dieãn hoaït chuùng xuaát phaùt töø hai phía höôùng vaøo trong. Ñeå thöïc hieän ñieàu ñoù baïn phaûi choïn ñoaïn phim beân phaûi hoaëc traùi trong giao dieän taïi Layer1 vaø laät noù theo chieàu ngang baèng caùch choïn ñoaïn phim vaø choïn treân trình ñôn Modify > Trasform > Flip Horizontal. . THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 229
  6. .THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 43. Cuoái cuøng baïn coù theå trang trí theâm moät soá kyù töï hoaëc aûnh khaùc caàn thieát. . GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK Ï 230
  7. . THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Chuùc caùc baïn thaønh coâng. . GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK Ï 231
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản