intTypePromotion=3

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng điều chế tỷ lệ chất khí trong quá trình điều hòa p8

Chia sẻ: Asda Ytyity | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
34
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng điều chế tỷ lệ chất khí trong quá trình điều hòa p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng điều chế tỷ lệ chất khí trong quá trình điều hòa p8', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng điều chế tỷ lệ chất khí trong quá trình điều hòa p8

  1. Baíng 3-8b : Hãû säú taïc duûng tæïc thåìi nt cuía læåüng bæïc xaû màût tråìi xám nháûp qua cæía kênh coï maìn che bãn trong (Hoaût âäüng 24giåì/24, nhiãût âäü khäng khê khäng âäøi) Hæåïng Khäúi læåüng Saïng Chiãöu, Täúi Saïng kg/m2 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 > 700 0,06 0,06 0,23 0,38 0,51 0,60 0,66 0,67 0,64 0,59 0,42 0,24 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 Nam 500 0,04 0,04 0,22 0,38 0,52 0,63 0,70 0,71 0,69 0,59 0,45 0,26 0,22 0,18 0,16 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 150 0,10 0,21 0,43 0,63 0,77 0,86 0,88 0,82 0,56 0,50 0,24 0,16 0,11 0,08 0,05 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0 0 0 0 > 700 0,04 0,28 0,47 0,59 0,64 0,62 0,53 0,41 0,27 0,24 0,21 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 Âäng 500 0,03 0,28 0,47 0,61 0,67 0,65 0,57 0,44 0,29 0,24 0,21 0,18 0,15 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 Nam 150 0 0,30 0,57 0,75 0,84 0,81 0,69 0,50 0,30 0,20 0,17 0,13 0,09 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 0 0 0 0 0 > 700 0,39 0,56 0,62 0,59 0,49 0,33 0,23 0,21 0,20 0,18 0,17 0,15 0,12 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 Âäng 500 0,40 0,58 0,65 0,63 0,52 0,35 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 150 0,46 0,70 0,80 0,79 0,64 0,42 0,25 0,19 0,16 0,14 0,11 0,09 0,07 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0 > 700 0,47 0,58 0,54 0,42 0,27 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,14 0,12 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 Âäng 500 0,48 0,60 0,57 0,46 0,30 0,24 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,13 0,11 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 Bàõc 150 0,55 0,76 0,73 0,58 0,36 0,24 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 0,07 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0 > 700 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,16 0,33 0,49 0,61 0,60 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 Táy 500 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,34 0,52 0,65 0,64 0,23 0,18 0,15 0,12 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 Bàõc 150 0,03 0,05 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,17 0,39 0,63 0,80 0,79 0,28 0,18 0,12 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0 > 700 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,18 0,36 0,52 0,63 0,65 0,55 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 Táy 500 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,18 0,36 0,54 0,66 0,68 0,60 0,25 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 150 0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,19 0,42 0,65 0,81 0,85 0,74 0,30 0,19 0,13 0,09 0,06 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0 Táy > 700 0,08 0,08 0,9 0,10 0,11 0,24 0,39 0,53 0,63 0,66 0,61 0,47 0,23 0,19 0,18 0,16 0,14 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 Nam 500 0,07 0,08 0,08 0,08 0,10 0,24 0,40 0,55 0,66 0,70 0,64 0,50 0,26 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 150 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,23 0,47 0,67 0,81 0,86 0,79 0,60 0,26 0,17 0,12 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0 0 > 700 0,08 0,36 0,67 0,71 0,74 0,76 0,79 0,81 0,83 0,84 0,86 0,87 0,88 0,29 0,26 0,23 0,20 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10 Bàõc 500 0,06 0,31 0,67 0,72 0,76 0,79 0,81 0,83 0,85 0,87 0,88 0,90 0,91 0,30 0,26 0,22 0,19 0,16 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08 150 0 0,25 0,74 0,83 0,88 0,91 0,94 0,96 0,96 0,98 0,98 0,99 0,99 0,26 0,17 0,12 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0.01 37
  2. Baíng 3-8c : Hãû säú taïc duûng tæïc thåìi nt cuía læåüng bæïc xaû màût tråìi xám nháûp qua cæía kênh khäng coï maìn che hoàûc trong rám (Hoaût âäüng 24giåì/24, nhiãût âäü khäng khê khäng âäøi) Hæåïng Khäúi læåüng Saïng Chiãöu, Täúi Saïng kg/m2 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 > 700 0,17 0,27 0,33 0,33 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 0,22 0,20 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 Nam 500 0,19 0,31 0,38 0,39 0,36 0,34 0,27 0,24 0,22 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,12 0,10 0,07 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 150 0,31 0,56 0,65 0,61 0,46 0,33 0,26 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0 > 700 0,16 0,26 0,34 0,39 0,40 0,38 0,34 0,30 0,28 0,26 0,23 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 Âäng 500 0,16 0,29 0,40 0,46 0,46 0,42 0,36 0,31 0,28 0,25 0,23 0,20 0,18 0,15 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 0,04 Nam 150 0,27 0,50 0,67 0,73 0,68 0,53 0,38 0,27 0,22 0,18 0,15 0,12 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0,01 > 700 0,08 0,14 0,22 0,71 0,38 0,43 0,44 0,43 0,39 0,35 0,32 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 Âäng 500 0,05 0,12 0,23 0,35 0,44 0,49 0,51 0,47 0,41 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 150 0 0,18 0,40 0,59 0,72 0,77 0,72 0,60 0,44 0,32 0,23 0,18 0,14 0,09 0,07 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0 0 0 > 700 0,10 0,10 0,13 0,20 0,28 0,35 0,42 0,48 0,51 0,51 0,48 0,42 0,37 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 Âäng 500 0,07 0,06 0,12 0,20 0,30 0,39 0,48 0,54 0,58 0,57 0,53 0,45 0,37 0,31 0,24 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10 0,08 Bàõc 150 0 0 0,12 0,29 0,48 0,64 0,75 0,82 0,81 0,75 0,61 0,42 0,28 0,19 0,13 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0 0 > 700 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,14 0,21 0,29 0,36 0,43 0,47 0,46 0,40 0,34 0,30 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 Táy 500 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,14 0,22 0,31 0,42 0,50 0,53 0,51 0,44 0,35 0,29 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 0,09 Bàõc 150 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,12 0,34 0,53 0,68 0,78 0,78 0,68 0,46 0,29 0,20 0,14 0,09 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 > 700 0,12 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,13 0,19 0,27 0,36 0,42 0,44 0,38 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,18 0,16 0,15 0,13 0,02 Táy 500 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,12 0,19 0,30 0,40 0,48 0,51 0,42 0,35 0,30 0,25 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13 0,11 0,09 150 0,02 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,14 0,29 0,49 0,67 0,76 0,75 0,53 0,33 0,22 0,15 0,11 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 Táy > 700 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12 0,17 0,25 0,34 0,39 0,34 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,10 Nam 500 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,11 0,19 0,29 0,40 0,46 0,40 0,32 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13 0,11 0,10 0,08 150 0,02 0,04 0,05 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,13 0,27 0,48 0,65 0,73 0,49 0,31 0,21 0,16 0,10 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 > 700 0,16 0,23 0,33 0,41 0,47 0,52 0,57 0,61 0,66 0,69 0,72 0,74 0,59 0,52 0,46 0,42 0,37 0,34 0,31 0,27 0,25 0,23 0,21 0,17 Bàõc 500 0,11 0,33 0,44 0,54 0,57 0,62 0,66 0,70 0,74 0,76 0,79 0,80 0,60 0,51 0,44 0,37 0,32 0,29 0,27 0,23 0,21 0,18 0,16 0,13 150 0 0,48 0,66 0,76 0,82 0,87 0,91 0,43 0,95 0,97 0,98 0,98 0,52 0,34 0,24 0,16 0,11 0,07 0,05 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 38
  3. Vê duû 1: Xaïc âënh læåüng nhiãût bæïc xaû låïn nháút vaìo qua cæía säø bàòng kênh cå baín, räüng 5m2. Cho biãút âëa phæång nåïi làõp âàût cäng trçnh åí vé âäü 20o Bàõc, kênh quay vãö hæåïng Âäng, khung cæía bàòng sàõt, nhiãût âäü âoüng sæång trung bçnh laì 25oC, tråìi khäng sæång muì, âäü cao so våïi màût næåïc biãøn laì 100m. -ÆÏng våïi 20o Bàõc , hæåïng Âäng , theo baíng 3-8 , tra âæåüc Rmax = 520 W/m2 vaìo 8 giåì thaïng 4 vaì thaïng 8 - Hãû säú εc = 1 + 0,023x100/1000 = 1,0023 - Hãû säú εds = 1 - 0,13 (25-20)/10 = 1,065 - Tråìi khäng máy nãn εmm = 1 - Khung cæía kênh laì khung sàõt nãn εkh = 1,17 - Kênh laì kênh cå baín vaì khäng coï reìm che nãn εk = εm =1 Theo cäng thæïc (3-21) ta coï : Q = 5 x 520 x 1,0023 x 1,065 x 1,17 = 3247 W Vê duû 2 : Xaïc âënh læåüng nhiãût bæïc xaû xám nháûp khäng gian âiãöu hoaì qua 10m2 kênh chäúng nàõng maìu xaïm daìy 6mm, âàût hæåïng Táy Nam, åí TP. Häö Chê Minh, bãn trong coï maìn che kiãøu Haì Lan. Vë trê làõp âàût coï âäü cao so våïi màût næåïc biãøn khäng âaïng kãø, nhiãût âäü âäüng sæång trung bçnh 24oC, tråìi khäng máy, khung cæía bàòng gäø. - Læåüng nhiãût bæïc xaû qua kênh âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc : Q = F.Rxn.εc.εds.εmmεkh - Caïc hãû säú εc = εmm = εkh = 1 - Hãû säú εds = 1+ 0,13.(24 - 20)/10 = 1,052 - Læåüng nhiãût xám nháûp : Rxn = [0,4αk + τk.(αm+τm+ρk.ρm+0,4αk.αm)].R / 0,88 = [ 0,4 x 0,51 + 0,44.(0,09 + 0,14 + 0,05x0,77+0,4x0,51x0.09] R/0,88 = 0,375.R - Giaï trë R tra theo baíng 3-7 våïi 10o vé Bàõc, hæåïng Táy Nam : Rmax = 508 W/m2 vaìo luïc 15 giåì thaïng 1 vaì 11. Q = 10 x 0,375 x 508 x 1,052 = 2004 W b. Nhiãût læåüng bæïc xaû màût tråìi qua kãút cáúu bao che Q62. Khaïc våïi cæía kênh cå chãú bæïc xaû màût tråìi qua kãút cáúu bao che âæåüc thæûc hiãûn nhæ sau - Dæåïi taïc duûng cuía caïc tia bæïc xaû màût tråìi, bãö màût bãn ngoaìi cuìng cuía kãút cáúu bao che seî dáön dáön noïng lãn do háúp thuû nhiãût. Læåüng nhiãût naìy seî toaí ra mäi træåìng mäüt pháön, pháön coìn laûi seî dáùn nhiãût vaìo bãn trong vaì truyãön cho khäng khê trong phoìng bàòng âäúi læu vaì bæïc xaû. Quaï trçnh truyãön naìy seî coï âäü cháûm trãù nháút âënh. Mæïc âäü cháûm trãù phuû thuäüc baín cháút kãút cáúu tæåìng, mæïc âäü daìy moíng. Thäng thæåìng ngæåìi ta boí qua læåüng nhiãût bæïc xaû qua tæåìng. Læåüng nhiãût truyãön qua maïi do bæïc xaû vaì âäü chãnh nhiãût âäü trong phoìng vaì ngoaìi tråìi âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc: Q62 = F.k.ϕm.∆t, W (3-26) 2 F - Diãûn têch maïi (hoàûc tæåìng), m k - Hãû säú truyãön nhiãût qua maïi (hoàûc tæåìng), W/m2.oC ∆t = tTD - tT âäü chãnh nhiãût âäü tæång âæång tTD = εs.Rxn / αN (3-27) εs - Hãû säú háúp thuû cuía maïi vaì tæåìng 39
  4. αN = 20 W/m2.K - Hãû säú toaí nhiãût âäúi læu cuía khäng khê bãn ngoaìi Rnx = R/0,88 - Nhiãût bæïc xaû âáûp vaìo maïi hoàûc tæåìng, W/m2 R - Nhiãût bæïc xaû qua kênh vaìo phoìng (tra theo baíng 3-7), W/m2 ϕm - Hãû säú maìu cuía maïi hay tæåìng : ϕm = 1 + Maìu tháøm + Maìu trung bçnh : ϕm = 0,87 : ϕm = 0,78 + Maìu saïng εs - Hãû säú háúp thuû cuía tæåìng vaì maïi phuû thuäüc maìu sàõc, tênh cháút váût liãûu, traûng thaïi bãö màût tra theo baíng dæåïi âáy Baíng 3.9 : Âäü âen bãö màût kãút cáúu bao che Hãû säú ε STT Váût liãûu vaì máöu sàõc A Màût maïi 1 Fibrä xi màng, måïi, maìu tràõng 0,42 2 Fibrä xi màng , sau 6 thaïng sæí duûng 0,61 3 Fibrä xi màng , sau 12 nàm sæí duûng 0,71 4 Fibrä xi màng maìu tràõng, queït næåïc xi màng 0,59 5 Fibrä xi màng maìu tràõng sau 6 nàm sæí duûng 0,83 6 Táúm eïp gåün soïng bàòng bäng khoaïng 0,61 7 Giáúy dáöu låüp nhaì âãø thä 0,91 8 Giáúy dáöu låüp nhaì âãø thä, ràõc haût khoaïng phuí màût 0,84 9 Giáúy dáöu låüp nhaì âãø thä, ràõc caït maìu xaïm 0,88 10 Giáúy dáöu låüp nhaì âãø thä, ràõc caït maìu xáøm 0,90 11 Tän maìu saïng 0,8 12 Tän maìu âen 0,86 13 Ngoïi maìu âoí hay náu 0,65 14 Ngoïi maìu âoí tæåi 0,6 15 Ngoïi xi màng maìu xaïm 0,65 16 Theïp âaïnh boïng hay maìu tràõng 0,45 17 Theïp âaïnh boïng hay maû maìu xanh 0,76 18 Tän traïng keîm måïi 0,64 19 Tän traïng keîm bë buûi báøn 0,90 20 Nhäm khäng âaïnh boïng 0,52 21 Nhäm âaïnh boïng 0,26 B Màût queït sån 22 Sån maìu âoí saïng 0,52 23 Sån maìu xanh da tråìi 0,64 24 Sån maìu têm 0,83 25 Sån maìu vaìng 0,44 26 Sån maìu âoí 0,63 C Màût tæåìng 27 Âaï granit maìi nhàôn, maìu âoí, xaïm nhaût 0,55 40
  5. 28 Âaï granit maìi nhàôn âaïnh boïng, maìu xaïm 0,60 29 Âaï cáøm taûch maìi nhàôn maìu tràõng 0,30 30 Gaûch traïng men maìu tràõng 0,26 31 Gaûch traïng men maìu náu saïng 0,55 32 Gaûch nung máöu âoí måïi 0,70 0,74 33 Gaûch nung, coï buûi báøn 0,77 34 Gaûch gäúm äúp màût máöu saïng 0,45 35 Bã täng nhàôn phàóng 0,54 - 0,65 36 Traït væîa maìu vaìng, tràõng 0,42 37 Traït væîa maìu xi màng nhaût 0,47 3.2.7 Nhiãût do loüt khäng khê vaìo phoìng Q7 Khi coï âäü chãnh aïp suáút trong nhaì vaì bãn ngoaìi thç seî coï hiãûn tæåüng roì rè khäng khê . Viãûc naìy luän luän keìm theo täøn tháút nhiãût. Noïi chung viãûc tênh täøn tháút nhiãût do roì rè thæåìng ráút phæïc taûp do khoï xaïc âënh chênh xaïc læu læåüng khäng khê roì rè. Màût khaïc caïc phoìng coï âiãöu hoìa thæåìng âoìi hoíi phaíi kên. Pháön khäng khê roì rè coï thãø coi laì mäüt pháön khê tæåi cung cáúp cho hãû thäúng. Q7 = L7.(IN - IT) = L7 .Cp(tN-tT) + L7.ro(dN-dT) (3-28) L7 - Læu læåüng khäng khê roì rè, kg/s IN, IT - Entanpi cuía khäng khê bãn ngoaìi vaì bãn trong phoìng, kJ/kg tT, tN - Nhiãût âäü cuía khäng khê tênh toaïn trong nhaì vaì ngoaìi tråìi, oC dT, dN - Dung áøm cuía khäng khê tênh toaïn trong nhaì vaì ngoaìi tråìi, g/kg.kk Tuy nhiãn, læu læåüng khäng khê roì rè Lrr thæåìng khäng theo quy luáût vaì ráút khoï xaïc âënh. Noï phuû thuäüc vaìo âäü chãnh lãûch aïp suáút, váûn täúc gioï, kãút cáúu khe håí cuû thãø, säú láön âoïng måí cæía ...vv. Vç váûy trong caïc træåìng håüp naìy coï thãø xaïc âënh theo kinh nghiãûm Q7h = 0,335.(tN - tT).V.ξ , W (3-29) Q7w = 0,84.(dN - dT).V.ξ , W (3-30) 3 V - Thãø têch phoìng, m ξ - Hãû säú kinh nghiãûm cho theo baíng 3.10 dæåïi âáy Baíng 3.10 : Hãû säú kinh nghiãûm ξ Thãø têch < 500 500 1000 1500 2000 2500 > 3000 V, m3 ξ 0,7 0,6 0,55 0,5 0,42 0,4 0,35 Täøng læåüng nhiãût do roì rè khäng khê: Q7 = Q7h + Q7w (3-31) Trong træåìng håüp åí caïc cæía ra vaìo säú læåüt ngæåìi qua laûi tæång âäúi nhiãöu , cáön bäø sung thãm læåüng khäng khê . Gc = Lc.n.ρ (3-32) Gc - Læåüng khäng khê loüt qua cæía, kg/giåì Lc - Læåüng khäng khê loüt qua cæía khi 01 ngæåìi âi qua, m3/ngæåìi n - Säú læåüt ngæåìi qua laûi cæía trong 1 giåì. ρ - Khäúi læåüng riãng cuía khäng khê, kg/m3 41
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản