intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng hệ thống quy đổi cường độ nén của bêtông p1

Chia sẻ: Fsdfds Dsfsdxf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng hệ thống quy đổi cường độ nén của bêtông p1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng hệ thống quy đổi cường độ nén của bêtông p1', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng hệ thống quy đổi cường độ nén của bêtông p1

  1. Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng hệ thống Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng đổi cường độ nén của bêtông quy Trang 159 Hãû säú quy âäøi cæåìng âäü neïn cuía bãtäng åí caïc tuäøi vãö cæåìng âäü 28 ngaìy (kt) Baíng 5-13 3 7 28 60 90 180 Tuäøi bãtäng, ngaìy 0,5 0,7 1,0 1,1 1,5 1,2 kt Ghi chuï : Hãû säú kt cuía baíng naìy aïp duûng cho âiãöu kiãûn nhiãût âäü khäng khê t > 20oC. - kt åí tuäøi 3, 7 ngaìy láúy tæång æng 0,45 vaì 0,65 khi nhiãût âäü khäng khê t = 15 ÷ ï o 20 C. - kt åí tuäøi 3, 7 ngaìy láúy tæång æïng 0,40 vaì 0,60 khi nhiãût âäü khäng khê t = 10 ÷ o 15 C. * Xaïc âënh læåüng ximàng (X) vaì phuû gia (PG) : Tæì læåüng næåïc vaì tyí lãû X/N ta xaïc âënh âæåüc læåüng ximàng cáön duìng nhæ sau : X X= × N ; kg N Sau khi tênh âæåüc læåüng ximàng ta phaíi âem so saïnh våïi læåüng ximàng täúi thiãøu theo baíng 5-14, nãúu tháúp hån thç phaíi láúy læåüng ximàng täúi thiãøu âãø tênh toaïn tiãúp (âãø âaím baío häùn håüp bãtäng khäng bë phán táöng), âäúi våïi bãtäng âãø båm khäng nhoí hån 280 kg/m3. Khi âoï âãø baío baío giæî nguyãn cæåìng âäü cuía bãtäng theo thiãút kãú ban âáöu thç tyí lãû N/X phaíi khäng thay âäøi, do âoï læåüng næåïc cuîng phaíi tênh laûi. Baíng 5-14 10 20 40 70 Kêch thæåïc haût cäút liãûu låïn nháút, Dmax, mm Bãtäng coï âäü suût 1 ÷ 10cm 220 200 180 160 Bãtäng coï âäü suût 10 ÷ 16cm 240 220 210 180 Khi læåüng ximàng tênh âæåüc låïn hån 400kg, cáön hiãûu chènh laûi læåüng næåïc. Læåüng næåïc hiãûu chènh tênh bàòng cäng thæïc : 10.N − 400 N hc = ; lêt X 10 − N trong âoï : Nhc - læåüng næåïc hiãûu chènh, lêt N - læåüng næåïc tênh toaïn ban âáöu, lêt X/N - tyí lãû ximàng trãn næåïc tênh åí trãn Sau âoï giæî nguyãn tyí lãû X/N, tênh laûi læåüng ximàng theo læåüng næåïc âaî hiãûu chènh. Haìm læåüng phuû gia âæåüc tênh theo % haìm læåüng ximàng. * Xaïc âënh læåüng âaï dàm hay soíi (Â) : Âãø xaïc âënh læåüng cäút liãûu låïn vaì nhoí phaíi dæûa trãn nguyãn tàõc ban âáöu âaî nãu, tæïc laì thãø têch 1m3 häùn håüp bãtäng sau khi âáöm chàût laì thãø têch hoaìn toaìn âàûc cuía cäút liãûu vaì thãø têch häö ximàng. Ta coï : VaX + VaN + VaC + VaD = 1000 (1)
  2. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 160 X C D +N+ + = 1000 (2) Hay γ aX γ aC γ aD trong âoï : VaX, VaN, VaC, Va - thãø têch hoaìn toaìn âàûc cuía ximàng, næåïc, caït, âaï trong 1m3bãtäng, lit X, N, C,  - khäúi læåüng ximàng, næåïc, caït, âaï trong 1m3bãtäng, kg γaX, γaC, γa - khäúi læåüng riãng cuía ximàng, caït vaì âaï, kg/ lit Quan niãûm ràòng ximàng khi tæång taïc våïi næåïc taûo thaình häö ximàng seî láp âáöy läù ú räùng giæîa caïc haût cäút liãûu nhoí (caït) vaì bao boüc caït taûo thaình væîa ximàng (coi nhæ væîa ximàng hoaìn toaìn âàûc). Væîa ximàng laûi láúp âáöy läù räùng giæîa caïc haût cäút liãûu låïn (âaï) vaì bao quanh chuïng thaình mäüt låïp coï chiãöu daìy nháút âënh âãø cho häùn håüp bãtäng âaût âæåüc âäü deío cáön thiãút. Nhæ váûy, thãø têch væîa ximàng taûo thaình phaíi låïn hån täøng thãø têch caïc läù räùng cuía âaï, nghéa laì : Vvæîa = kd.Vr ; våïi kd > 1 VaX + VaN + VaC = kd.Vr X C D +N + = kd.râVo = k d .rd . (3) γ aX γ aC γ oD D D + = 1000 tæì (2) vaì (3) ta coï : k d .rd . γ oD γ aD 1000 Â= ; kg k d rD 1 + γ oD γ aD γ oD ; kg hoàûc Â= rd (k d − 1) + 1 trong âoï : râ - âäü räùng cuía âaï, % kd - hãû säú dæ væîa håüp lyï γoÂ, γa - khäúi læåüng thãø têch vaì khäúi læåüng riãng cuía âaï, kg/ lit Âäúi våïi caïc häùn håüp bãtäng cáön ÂS = 2 ÷ 12cm (træì bãtäng coï yãu cáöu cæåìng âäü uäún hoàûc cæåìng âäü chäúng tháúm næåïc), hãû säú dæ væîa håüp lyï kd âæåüc xaïc âënh theo baíng 5- 15trãn cå såí thãø têch häö ximàng vaì mäâun âäü låïn cuía caït. Thãø têch häö ximàng âæåüc xaïc âënh bàòng cäng thæïc : X Vh = + N ; lêt γ aX
  3. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 161 trong âoï : Vh - thãø têch häö ximàng, lêt N - læåüng næåïc cho 1m3 bãtäng, lêt γaX - khäúi læåüng riãng cuía ximàng, g/cm3 Hãû säú dæ væîa håüp lyï (kd) duìng cho häùn håüp bãtäng deío (ÂS = 2 ÷ 12cm); Cäút liãûu låïn laì âaï dàm (nãúu duìng soíi, kd tra baíng cäüng thãm 0,06) Baíng 5 -15 kd æïng våïi giaï trë Vh = X/γaX + N (lêt/m3) bàòng Mâl cuía caït 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 3,0 1,33 1,38 1,43 1,48 1,52 1,56 1,59 1,62 1,64 1,66 2,75 1,30 1,35 1,40 1,45 1,49 1,53 1,56 1,59 1,61 1,63 2,5 1,26 1,31 1,36 1,41 1,45 1,49 1,52 1,55 1,57 1,59 2,25 1,24 1,29 1,34 1,39 1,43 1,47 1,50 1,53 1,55 1,57 2,0 1,22 1,27 1,32 1,37 1,41 1,45 1,48 1,51 1,53 1,55 1,75 1,14 1,19 1,24 1,29 1,33 1,37 1,40 1,43 1,45 1,47 1,5 1,07 1,12 1,17 1,22 1,26 1,30 1,33 1,36 1,38 1,40 Våïi caïc âäü suût khaïc, âiãöu chènh kd nhæ sau : - Khi bãtäng coï âäü suût 14 ÷ 18cm, kd tra baíng cäüng thãm 0,1 âäúi våïi caït coï Mâl < 2; cäüng thãm 0,15 våïi caït coï Mâl = 2 ÷ 2,5; cäüng thãm 0,2 våïi caït coï Mâl > 2,5. - Khi bãtäng coï âäü suût 0 ÷ 1cm (Vebe = 4 ÷ 8s) kd tra baíng træì båït 0,1 âäúi våïi caït coï Mâl < 2(nhæng giaï trë cuäúi cuìng khäng nhoí hån 1,05); træì båït 0,15 ÷ 0,2 âäúi våïi caït coï Mâl ≥ 2 (nhæng giaï trë cuäúi cuìng khäng nhoí hån 1,1). * Xaïc âënh læåüng caït (C) : Sau khi xaïc âënh âæåüc læåüng næåïc (N), ximàng (X) vaì âaï (Â) ta coï thãø suy ra læåüng caït tæì phæång trçnh (2) nhæ sau : ⎡ ⎞⎤ ⎛X D C = ⎢1000 − ⎜ ⎜ γ + γ + N ⎟⎥ × γ aC ; kg ⎟ ⎝ aX ⎠⎦ ⎣ oD trong âoï : γaX, γaC, γ0Â - khäúi læåüng riãng cuía ximàng, caït vaì khäúi læåüng thãø têch cuía âaï , kg/ lit Kiãøm tra bàòng thæûc nghiãûm Bæåïc 2 : Bæåïc tênh toaïn så bäü ta âaî xaïc âënh âæåüc læåüng ximàng, næåïc, caït, âaï (soíi) cho 1m3 häùn håüp bãtäng. Song trong quaï trçnh tênh toaïn ta âaî dæûa vaìo mäüt säú baíng tra, biãøu âäö, cäng thæïc maì âiãöu kiãûn thaình láûp caïc baíng tra, biãøu âäö, cäng thæïc âoï coï thãø khaïc våïi âiãöu kiãûn thæûc tãú. Vç váûy cáön phaíi coï bæåïc kiãøm tra laûi bàòng thæûc nghiãûm âãø xem våïi liãöu læåüng váût liãûu tênh toaïn åí trãn häùn håüp bãtäng vaì bãtäng coï âaût caïc yãu cáöu kyî thuáût hay khäng. * Tênh liãöu læåüng váût liãûu cho mäüt meí träün thê nghiãûm : Tæì liãöu læåüng váût liãûu cuía 1m3 bãtäng âaî tênh âæåüc åí bæåïc tênh så bäü ta seî tênh âæåüc khäúi læåüng váût liãûu cho mäüt meí träün theo thãø têch cáön coï.
  4. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 162 X xm = × Vm 1000 C cm = × Vm 1000 D âm = × Vm 1000 N nm = × Vm 1000 PG pg m = × Vm 1000 trong âoï : xm, cm, âm, nm, pgm - khäúi læåüng ximàng, caït, âaï, næåïc, phuû gia cho mäüt meí träün, kg X, C, Â, N, PG - khäúi læåüng ximàng, caït, âaï, næåïc, phuû gia cho 1m3 bãtäng, kg Vm - thãø têch cuía mäüt meí träün, lêt * Kiãøm tra tênh deío cuía häùn håüp bãtäng : Kiãøm tra âäü suût hoàûc âäü cæïng Träün váût liãûu theo liãöu læåüng duìng cho mäüt meí träün thê nghiãûm räöi kiãøm tra âäü suût bàòng hçnh noïn cuût tiãu chuáøn theo TCVN 3106 - 1993 hoàc kiãøm tra âäü cæïng bàòng nhåït kãú û Vebe. Khi kiãøm tra âäü suût coï thãø xaíy ra caïc træåìng håüp sau : - Âäü suût thæûc tãú bàòng âäü suût yãu cáöu - Âäü suût thæûc tãú nhoí hån hay låïn hån âäü suût yãu cáöu Khi kiãøm tra âäü cæïng cuîng coï thãø xaíy ra caïc træåìng håüp tæång tæû : - Âäü cæïng thæûc tãú bàòng âäü cæïng yãu cáöu - Âäü cæïng thæûc tãú nhoí hån hay låïn hån âäü cæïng yãu cáöu Nãúu âäü suût thæûc tãú nhoí hån âäü suût yãu cáöu (hay âäü cæïng thæûc tãú låïn hån âäü cæïng yãu cáöu) thç phaíi tàng thãm læåüng næåïc vaì ximàng sao cho tyí lãû X/N khäng thay âäøi cho tåïi khi bãtäng âaût tênh deío theo yãu cáöu. Âãø tàng mäüt cáúp âäü suût khoaíng 2÷3cm cáön thãm 5 lêt næåïc. Nãúu âäü suût thæc tãú låïn hån âäü suût yãu cáöu (hay âäü cæïng thæûc tãú nhoí hån âäü cæïng û C yãu cáöu) thç phaíi tàng thãm læåüng cäút liãûu caït vaì âaï nhæng phaíi âaím baío tyí lãû C+D khäng thay âäøi. * Kiãøm tra cæåìng âäü : Âãø kiãøm tra cæåìng âäü ta láúy häùn håüp bãtäng âaî âaût yãu cáöu vãö tênh deío âem âuïc máùu bàòng caïc khuän coï hçnh daûng vaì kêch thæåïc quy âënh. Säú máùu cáön âuïc tuyì thuäüc vaìo cæåìng âäü cuía bãtäng cáön phaíi xaïc âënh åí nhæîng tuäøi naìo. Sau âoï âem máùu dæåîng häü 28 ngaìy trong âiãöu kiãûn tiãu chuáøn räöi neïn xaïc âënh cæåìng âäü chëu neïn trung bçnh. Nãúu caïc máùu thê nghiãûm coï hçnh daïng kêch thæåïc khäng tiãu chuáøn thç phaíi chuyãøn vãö cæåìng âäü cuía máùu tiãu chuáøn.
  5. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 163 Nãúu Rtb = (1 ÷ 1,15) Rby/c thç bãtäng âaût yãu cáöu vãö cæåìng âäü giæî nguyãn cáúp phäúi âaî tênh toaïn. Nãúu Rtb > 1,15Rby/c thç phaíi tênh laûi hoàûc giaím båït læåüng ximàng âãø âaím baío tênh kinh tãú. Nãúu Rtb < Rby/c thç nháút thiãút phaíi tênh laûi hoàûc tàng thãm læåüng ximàng. Âãø thuáûn tiãûn cho viãûc kiãøm tra ngæåìi ta âuïc thãm hai täø máùu våïi læåüng ximàng tàng vaì giaím 10% räöi xaïc âënh cæåìng âäü trung bçnh cuía hai täø máùu âuïc thãm naìy. Láûp âäö thë Rb æïng våïi caïc tyí lãû X/N khaïc nhau. Tæì cæåìng âäü bãtäng yãu cáöu ta seî xaïc âënh âæåüc trãn âäö thë tyí lãû X/N räöi tênh âæåüc caïc thaình pháön coìn laûi. Rb Rby/c X/N X/N * Kiãøm tra caïc yãu cáöu khaïc : Âäúi våïi bãtäng caïc cäng trçnh thuyí låüi, thuyí âiãûn thæåìng coï yãu cáöu cao vãö âäü chäúng tháúm næåïc thç ta phaíi kiãøm tra maïc chäúng tháúm cuía bãtäng. * Khäúi læåüng thãø têch cuía häùn håüp bãtäng âaî leìn chàût : Gk +b − Gk γ oh = ; kg/ l Vk trong âoï : γoh - khäúi læåüng thãø têch cuía häùn håüp bãtäng âaî leìn chàût, kg/ l Gk+b - khäúi læåüng cuía khuän âaî chæïa bãtäng sau khi âuïc máùu, kg Gk - khäúi læåüng cuía khuän, kg Vk - thãø têch cuía khuän, lêt Sau khi kiãøm tra vaì âiãöu chènh caïc thaình pháön cáúp phäúi ta coï læåüng váût liãûu cho mäüt meí träün thê nghiãûm laì x'm , n'm , c'm , â'm , pg'm . Læûa choün thaình pháön chênh thæïc Bæåïc 3 : * Thãø têch thæûc cuía meí träün thê nghiãûm sau khi âiãöu chènh : x' m + n' m +c' m + d ' m + pg ' m vm = ; lêt γ oh trong âoï : vm - thãø têch thæûc tãú cuía meí träün thê nghiãûm sau khi âiãöu chènh,ltt γoh - khäúi læåüng thãø têch cuía häùn håüp bãtäng âaî leìn chàût, kg/ l x'm , n'm , c'm , â'm , pg'm - læåüng ximàng, næåïc, caït, âaï vaì phuû gia duìng cho meí träün thê nghiãûm sau khi âiãöu chènh, kg * Tênh læåüng váût liãûu cho 1m3 bãtäng theo thaình pháön chênh thæïc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2