intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng hệ thống quy đổi cường độ nén của bêtông p2

Chia sẻ: Fsdfds Dsfsdxf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
39
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng hệ thống quy đổi cường độ nén của bêtông p2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng hệ thống quy đổi cường độ nén của bêtông p2', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng hệ thống quy đổi cường độ nén của bêtông p2

  1. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 164 Trong quaï trçnh kiãøm tra bàòng thæûc nghiãûm coï thãø ta âaî thãm nguyãn váût liãûu âãø bãtäng âaût caïc yãu cáöu kyî thuáût nãn læåüng váût liãûu cho 1m3 bãtäng âaî thay âäøi, do âoï phaíi tênh laûi theo caïc cäng thæïc sau : x' m X1 = × 1000 ; kg vm n' N1 = m × 1000 ; kg vm c' C1 = m × 1000 ; kg vm d' Â1 = m × 1000 ; kg vm pg ' m PG1 = × 1000 ; kg vm Chuyãøn thaình pháön bãtäng hiãûn træåìng Bæåïc 4 : Khi tênh toaïn så bäü thaình pháön váût liãûu cho 1m3 bãtäng ta âaî giaí thiãút laì nguyãn váût liãûu hoaìn toaìn khä (W = 0%). Nhæng trong thæûc tãú caït vaì âaï luän bë áøm nãn phaíi tênh âãún âãø âiãöu chènh laûi læåüng caït, âaï vaì næåïc cho chênh xaïc. Læåüng nguyãn váût liãûu trãn hiãûn træåìng âæåüc tênh theo caïc cäng thæïc sau : X2 = X1 ; kg C2 = C1 (1 + WC /100) ; kg Â2 = Â1 (1 + W /100) ; kg N2 = N1 - (C1WC /100 + Â1W /100) ; lêt trong âoï : X2 , C2 , Â2 , N2 - læåüng ximàng, caït áøm, âaï áøm vaì næåïc seî sæí duûng cho 1m3 bãtäng taûi hiãûn træåìng, kg X1 , C1 , Â1 , N1 - læåüng ximàng, caït, âaï vaì næåïc theo cáúp phäúi chuáøn (åí âiãöu kiãûn khä) cho 1m3 bãtäng, kg WC , W - âäü áøm cuía caït vaì âaï taûi hiãûn træåìng, % Tênh læåüng váût liãûu cho mäüt meí träün bàòng maïy Bæåïc 5 : * Hãû säú saín læåüng bãtäng Trong thæûc tãú khi chãú taûo bãtäng váût liãûu âæåüc sæí duûng åí traûng thaïi tæû nhiãn (VoX ,VoC , VoÂ). Dung têch thuìng träün laì Vo , coi ràòng caït, âaï vaì ximàng chiãúm chäù toaìn bäü thuìng träün coìn næåïc khäng chiãúm chäù vç noï âi vaìo caïc läù räùng cuía thuìng träün. Ta coï : VoX + VoC + Vo = Vo X C D + + = Vo hay γ oX γ oC γ oD Thãø têch häùn håüp bãtäng sau khi nhaìo träün luän luän nhoí hån täøng thãø têch tæû nhiãn cuía caïc nguyãn váût liãûu,âiãöu âoï âæåüc thãø hiãûn bàòng hãû säú saín læåüng bãtäng β. Vb β= Vo
  2. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 165 Khi âaî biãút cáúp phäúi cäng taïc ta coï cäng thæïc xaïc âënh hãû säú saín læåüng nhæ sau : 1000 β= VoX + VoC + VoD 1000 β= hay X 2 C2 D + +2 γ oX γ oC γ oD trong âoï : X2 , C2 , Â2 - læåüng váût liãûu cho 1m3 bãtäng taûi hiãûn træåìng, kg γoX , γoC , γo - khäúi læåüng thãø têch xäúp cuía ximàng, caït, âaï taûi hiãûn træåìng, kg/ l Tuyì thuäüc vaìo âäü räùng cuía cäút liãûu maì giaï trë cuía β nàòm trong khoaíng 0,55 ÷ 0,75. * Xaïc âënh liãöu læåüng cho mät meí träün bàòng maïy : ü Hãû säú saín læåüng bãtäng âæåüc sæí duûng trong viãûc tênh læåüng nguyãn váût liãûu cho mäüt meí träün cuía maïy coï dung têch thuìng träün laì Vo (lêt). Læåüng váût liãûu cho mäüt meí träün cuía maïy âæåüc tênh nhæ sau : X2 βVo ; Xo = kg 1000 N N o = 2 βVo ; lêt 1000 C C o = 2 βVo ; kg 1000 D Âo = 2 βVo ; kg 1000 PG2 βVo PGo = ; kg 1000 trong âoï : Xo , No , Co , Âo , PGo - læåüng ximàng, næåïc, caït, âaï vaì phuû gia duìng cho mäüt meí träün X2 , N2 , C2 , Â2 , PG2 - læåüng ximàng, næåïc, caït, âaï vaì phuû gia theo cáúp phäúi cäng taïc
  3. . iaïo aïn Váût G liãûu xáy dæûng Trang 166 CHÆÅNG VI : VÆÎA XÁY DÆÛNG §1. KHAÏI NIÃÛM VAÌ PHÁN LOAÛI I. KHAÏI NIÃÛM Væîa xáy dæûng laì mäüt loaûi váût liãûu âaï nhán taûo tæång tæû nhæ bã täng, thaình pháön chãú taûo gäöm coï : cháút kãút dênh, næåïc, cäút liãûu nhoí vaì phuû gia (nãúu coï). Phuû gia coï taïc duûng caíi thiãûn tênh cháút cuía häùn håüp væîa vaì væîa. Væîa xáy dæûng coï âàûc âiãøm gáön giäúng nhæ bã täng, chè khaïc åí mäüt säú âiãøm sau : - Væîa phaíi laìm viãûc åí traûng thaïi daìn thaình låïp moíng nãn khäng thãø coï cäút liãûu låïn maì chè coï cäút liãûu nhoí. - Do chè coï cäút liãûu nhoí nãn tyí diãûn ráút låïn, âoìi hoíi læåüng næåïc nhaìo träün phaíi låïn hån. - Væîa tiãúp xuïc våïi khäng khê, våïi váût liãûu xáy huït næåïc nãn dãù bë máút næåïc nãn âoìi hoíi væîa phaíi coï khaí nàng giæî næåïc låïn hån âãø âaím baío âäü deío vaì quaï trçnh ràõn chàõc cuía ximàng. - Væîa laìm nhiãûm vuû liãn kãút váût liãûu xáy nãn âoìi hoíi læûc kãút dênh våïi váût liãûu xáy phaíi låïn. Ngoaìi ra , væîa laì mäüt loaûi âaï nhán taûo nãn cæåìng âäü vaì âäü bãön, âäü deío yãu cáöu cuîng giäúng nhæ bã täng. II. PHÁN LOAÛI 1. Theo khäúi læåüng thãø têch - Væîa nàûng : γo > 1500 kg/m3 - Væîa nheû : γo ≤ 1500 kg/m3 2. Theo cháút kãút dênh - Væîa xi màmg : ximàng + caït + næåïc - Væîa väi : väi + caït + næåïc - Væîa thaûch cao : thaûch cao + caït + næåïc - Væîa häùn håüp : ximàng - väi, ximàng - âáút seït, ximàng - thaûch cao v.v... 3. Theo muûc âêch sæí duûng - Væîa xáy âãø xáy gaûch âaï, sæí duûng caït haût trung - Væîa traït âãø hoaìn thiãûn bãö màût khäúi xáy, sæí duûng caït haût mën - Væîa laïng, laït, äúp, væîa trang hoaìng ... âãø hoaìn thiãûn cäng trçnh, thæåìng duìng thaûch cao laìm cháút kãút dênh vç coï âäü mën vaì boïng cao. - Væîa âàûc biãût : væîa giãúng khoan, væîa cheìn mäúi näúi caïc chi tiãút trong quaï trçnh làõp gheïp nhaì vaì cäng trçnh, væîa phun caïp dæû æïng læûc, væîa caïch ám, caïch nhiãût v.v...
  4. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 167 §2. VÁÛT LIÃÛU CHÃÚ TAÛO VÆÎA I. CHÁÚT KÃÚT DÊNH Âãø chãú taûo væîa thæåìng duìng cháút kãút dênh vä cå nhæ ximàng pooclàng, ximàng pooclàng xè, ximàng pooclàng puzålan, väi khäng khê, väi thuíy, thaûch cao xáy dæûng v.v... Viãûc læûa choün cháút kãút dênh tuìy thuäüc vaìo mäi træåìng sæí duûng vaì maïc væîa yãu cáöu. Loaûi væîa maïc 2 ÷ 10, duìng åí mäi træåìng khä raïo, thç duìng väi Loaûi væîa maïc trung bçnh, tæì 10 ÷ 75 nãúu khäng coï yãu cáöu gç âàûc biãût thç nãn duìng loaûi væîa häùn håüp væìa âaím baío cæåìng âäü laûi væìa âaím baío âäü deío. Loaûi væîa maïc cao, tæì 75 ÷ 200 nháút thiãút phaíi duìng xi màng âãø baío âaím cæåìng âäü. 1. Xi màng Vai troì : trong væîa ximàng, ximàng coï vai troì laì cháút kãút dênh âãø taûo ra cæåìng âäü cho væîa. Màût khaïc ximàng coìn coï taïc duûng giæî næåïc taûo âäü deío cho væîa. Coìn trong væîa häùn håüp ximàng chè âoïng vai troì laì cháút kãút dênh âãø taûo ra cæåìng âäü cho væîa, coìn väi (hoàûc âáút seït) seî laìm nhiãûm vuû giæî næåïc taûo âäü deío cho væîa. Loaûi xi màng : choün tuìy thuäüc vaìo mäi træåìng sæí duûng Maïc xi màng : Ximàng cáön coï maïc cao gáúp 3 ÷ 4 láön maïc væîa. Khi duìng ximàng maïc cao coï thãø pha vaìo phuû gia trå vaì väi âãø haû maïc ximàng xuäúng. 2. Väi Vai troì : trong væîa väi, väi coï vai troì laì cháút kãút dênh âãø taûo ra cæåìng âäü cho væîa. Màût khaïc väi coìn coï khaí nàng giæî næåïc taûo âäü deío cho væîa. Coìn trong væîa häùn håüp, väi coï nhiãûm vuû chuí yãúu laì âaím baío khaí nàng giæî næåïc cho væîa, coìn ximàng seî laìm nhiãûm vuû kãút dênh vaì taûo ra cæåìng âäü cho væîa. Khi cháút læåüng väi täút, khaí nàng giæî næåïc seî täút thç læåüng väi trong væîa seî giaím xuäúng roî rãût, maì væîa váùn deío. Väi duìng cho væîa coï thãø duìng bäüt väi säúng hoàûc väi nhuyãùn, nãúu laì väi nhuyãùn thç phaíi täi kyî vaì loüc qua saìng 0,6 mm (âãø loaûi haût quaï giaì læía laìm räù màût traït), nãúu laì bäüt väi säúng phaíi cáøn tháûn khi nhaìo träün. II. CAT Ï Caït cáúu taûo nãn bäü xæång cæïng trong væîa, laìm cho væîa båït co thãø têch vaì tàng saín læåüng. Vç váûy, cháút læåüng caït coï aính hæåíng ráút låïn âãún cæåìng âäü cuía væîa. Caïc chè tiãu âaïnh giaï cháút læåüng cuía caït duìng cho væîa gäöm coï : Haìm læåüng cháút báøn CT1 : Haìm læåüng cháút báøn, buûi, seït trong caït âæåüc khäúng chãú nhæ sau : < 20% cho maïc væîa dæåïi 10; < 10% cho væîa maïc 25 vaì 50; vaì < 5 % cho væîa maïc 75 tråí lãn. Thaình pháön haût , âäü låïn CT2 : Thaình pháön haût : noïi chung caït phaíi coï mäâun âäü låïn khäng nhoí hån 0,7 vaì cáúp phäúi phaíi phuì håüp våïi baíng 6-1 vaì âæåüc biãøu diãùn åí âäö thë nhæ hçnh veî. Baíng 6-1 5 1,25 0,315 0,14 Kêch thæåïc màõt saìng (mm) 0 ÷ 10 0 ÷ 55 30 ÷ 95 75 ÷ 100 Læåüng soït têch luyî (%)
  5. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 168 0 10 Læåüng soït têch luyî Ai (%) Phaûm vi cho pheïp 20 30 40 50 60 70 80 0 0,14 0,315 1,25 5,0 Kêch thæåïc läù saìng, Âäö thë xaïc âënh thaình pháön haût cuía caït trong væîa Âäü låïn : khi xáy gaûch nãn duìng caït coï dmax ≤ 5mm, xáy âaï häüc duìng caït coï kêch thæåïc khäng låïn hån 1/4 ÷ 1/5 chiãöu daìy maûch xáy, coìn khi hoaìn thiãûn thç caït coï dmax < 2,5mm. Caït coï thãø laì caït thiãn nhiãn (caït thaûch anh, caït fenspat) vaì caït nhán taûo (nghiãön tæì caïc loaûi âaï âàûc hoàûc âaï räùng). III. PHUÛ GIA Trong væîa coï thãø duìng táút caí caïc loaûi phuû gia nhæ bãtäng. Phuû gia âæåüc cho vaìo nhàòm muûc âêch caíi thiãûn caïc tênh cháút nháút âënh cuía væîa. Âãø tiãút kiãûm læåüng cháút kãút dênh, laìm giaím læåüng næåïc nhaìo träün, laìm tàng âäü deío, thæåìng duìng mäüt säú phuû gia hoaût tênh bãö màût . Khi cáön tàng saín læåüng vaì haû maïc væîa thæåìng duìng caïc loaûi phuû gia vä cå nhæ âáút seït deío, caït nghiãön nhoí, bäüt âaï puzålan. IV. NÆÅÏC Næåïc duìng âãø chãú taûo væîa laì næåïc saûch. §3. MÄÜT SÄÚ TÊNH CHÁÚT CUÍA HÄÙN HÅÜP VÆÎA VAÌ VÆÎA I. ÂÄÜ DEÍO CUÍA HÄÙN HÅÜP VÆÎA (TCVN 3121-1979) 1. Khaïi niãûm Âäü deío cuía häùn håüp væîa âàûc træng cho khaí nàng dãù hay khoï nhaìo träün, thi cäng, laì tênh cháút quan troüng âaím baío nàng suáút thi cäng vaì cháút læåüng cuía khäúi xáy. Do væîa phaíi laìm viãûc åí traûng thaïi daìn moíng nãn yãu cáöu âäü deío phaíi låïn. 2. Caïch xaïc âënh Âäü deío âæåüc âaïnh giaï bàòng âäü càõm sáu vaìo häùn håüp væîa cuía cän, tênh bàòng cm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2