intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng hệ thống quy đổi cường độ nén của bêtông p8

Chia sẻ: Fsdfds Dsfsdxf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

52
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng hệ thống quy đổi cường độ nén của bêtông p8', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng hệ thống quy đổi cường độ nén của bêtông p8

  1. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 194 1. Màõt cáy Màõt cáy coï 3 loaûi : - Màõt säúng : coìn cæïng, chàõc, dênh chàût vaìo thán gäù. - Màõt chãút : coï mäüt pháön hoàûc toaìn bäü råìi khoíi thán gäù, song váùn coìn cæïng, chæa muûc. - Màõt muûc : màõt gäù âaî muûc naït. Màõt laì táût chênh cuía gäù, màõt laìm cho thåï gäù bë læåün voìng dáùn âãún giaím khaí nàng chëu læûc cuía gäù nháút laì khi chëu keïo, neïn doüc thåï vaì khi chëu uäún. Màõt cáy coìn laìm gäù khoï gia cäng, giaím hiãûu quaí sæí duûng. 2. Vàûn thåï Gäù bë vàûn thåï laìm giaím cæåìng âäü, thay âäøi phæång chëu læûc cuía gäù. Màût khaïc, noï cuîng laìm cho gäù khoï gia cäng vaì khoï sæí duûng. Nhæîng cáy gäù åí vuìng coï gioï theo muìa thæåìng bë vàûn thåï. 3. Lãûch tám, hai tám Lãûch tám gäöm coï lãûch mäüt phêa vaì lãûch cuûc bäü. Hai tám laì hiãûn tæåüng trãn tiãút diãûn ngang cuía thán cáy coï hai loîi, thæåìng gàûp åí cáy gäù coï hai ngoün. Lãûch tám, hai tám laìm giaím hiãûu quaí sæí duûng gäù. Lãûch tám Hai tám 4. Cong queo Hiãûn tæåüng gäù cong queo laìm giaím cæåìng âäü doüc thåï cuía gäù vaì gáy laîng phê, khoï sæí duûng. II. SÁU, NÁÚM Náúm laì loaûi thæûc váût âån giaín nháút säúng nhåì trong caïc tãú baìo gäù vaì âäi khi gáy ra caïc hiãûn tæåüng hoïa lyï khaïc. Náúm phaït triãøn trong âiãöu kiãûn coï äxi, âäü áøm vaì nhiãût âäü thêch håüp. Gäù coï âäü áøm nhoí hån 20%, cuîng nhæ gäù ngám ngáûp trong næåïc thç khäng bë náúm phaï hoaûi. Náúm coï thãø laìm gäù bë biãún maìu, bë muûc vaì giaím tênh cháút cå lyï. Náúm coï thãø phaï hoaûi ngay khi cáy gäù coìn âang säúng, cáy gäù âaî chàût xuäúng hoàûc tiãúp tuûc phaï hoaûi gäù ngay trong caïc kãút cáúu cuía cäng trçnh.
  2. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 195 Sáu laì caïc loaûi cän truìng coï thãø âuûc gäù hoàûc duìng gäù laìm thæïc àn. Daûng khuyãút táût naìy xaíy ra trong cáy gäù âang låïn vaì cáy gäù âaî chàût xuäúng, coìn tæåi cuîng nhæ âaî khä. Noï laìm giaím tênh cháút cå hoüc vaì cháút læåüng cuía gäù âãún näùi phaíi boí âi. Ngoaìi ra, gäù taûi caïc cäng trçnh biãøn coìn bë phaï hoaûi do caïc loaûi giun biãøn (haì). III. CAÏC BIÃÛN PHAÏP BAÍO QUAÍN GÄÙ 1. Phoìng chäúng náúm vaì cän truìng Phoìng chäúng náúm vaì cän truìng nhàòm muûc âêch keïo daìi tuäøi thoü cuía gäù bàòng caïc biãûn phaïp sau : loaûi træì caïc âiãöu kiãûn sinh säúng cuía cän truìng, duìng hoïa cháút vaì sæí duûng thuäúc. a. Loaûi træì caïc âiãöu kiãûn sinh säúng cuía cän truìng Náúm vaì cän truìng sinh säúng nhåì vaìo khäng khê vaì thæïc àn trong gäù vaì phaït triãøn åí nhiãût âäü vaì âäü áøm thêch håüp. Coï thãø loaûi træì hai yãúu täú trãn bàòng caïch sáúy gäù åí 80 ÷ 100oC P P trong thåìi gian láu, hoàûc ngám dæåïi buìn âãø diãût sáu náúm vaì træïng sáu. b. Duìng hoïa cháút Hoïa cháút diãût náúm vaì cän truìng cáön baío âaím caïc tênh cháút sau âáy : - Coï khaí nàng diãût náúm vaì cän truìng maûnh - ÄØn âënh âäúi våïi mäi træåìng : coï taïc duûng láu daìi khäng bë næåïc cuäún âi - Khäng âäüc âäúi våïi ngæåìi vaì suïc váût. Khäng àn moìn gäù vaì caïc chi tiãút trong kãút cáúu gäù nhæ âinh, vêt, ke... - Dãù daìng ngáúm sáu vaìo gäù, khäng coï muìi hàõc c. Phæång phaïp sæí duûng thuäúc - Queït vaì phun ngoaìi màût : queït hay phun 2 âãún 3 låïp trãn màût, caïch naìy âån giaín, dãù laìm song thuäúc ngáúm khäng sáu, hao huût nhiãöu. - Ngám gäù vaìo dung dëch thuäúc : thuäúc ngáúm coï sáu hån phun vaì queït. - Táøm chán khäng coï aïp : taûo chán khäng âãø huït næåïc vaì khäng khê trong gäù, räöi ngám vaìo dung dëch thuäúc dæåïi aïp suáút 6atm. Phæång phaïp naìy ráút täút, thuäúc ngáúm sáu, song âàõt tiãön. - Táøm phán taïn : láúy gäù tæåi boïc voí, queït keo thuäúc 2 âãún 3 låïp, räöi boüc kên gäù bàòng giáúy dáöu, uí tæì 3 âãún 4 thaïng, sau âoï boïc giáúy, phåi khä. - Phæång phaïp thay thãú nhæûa : huït hãút nhæûa cáy vaì båm vaìo cáy gäù thuäúc træì sáu náúm 2. Phoìng chäúng haì Âãø phoìng chäúng haì ngæåìi ta thæåìng duìng caïc biãûn phaïp sau : - Duìng gäù cæïng (thiãút mäüc), gäù deío quaïnh (tãúch), gäù coï nhæûa (baûch âaìn) ... Nhæîng loaûi gäù cæïng, quaïnh laìm haì khoï âuûc, hoàûc vç såü nhæûa haì khäng baïm vaìo - Âãø nguyãn låïp voí cáy - Boüc ngoaìi gäù mäüt låïp voí kim loaûi - Boüc kãút cáúu gäù bàòng äúng ximàng amiàng, äúng saình - Duìng dáöu crãozät, CuSO4, ... B B
  3. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 196 ÅÍ næåïc ta coìn duìng phæång phaïp cäø truyãön laì thui cho gäù chaïy xeïm mäüt låïp moíng bãn ngoaìi. Phæång phaïp naìy sau 3 nàm phaíi thui laûi. 3. Baío quaín vaì phåi sáúy gäù Sáúy gäù laì biãûn phaïp laìm giaím âäü áøm cuía gäù, ngàn ngæìa muûc naït, tàng cæåìng âäü, haûn chãú sæû thay âäøi kêch thæåïc vaì hçnh daïng trong quaï trçnh sæí duûng. Caïc biãûn phaïp sáúy gäù âæåüc sæí duûng laì sáúy tæû nhiãn, sáúy phoìng, sáúy âiãûn, sáúy trong cháút loíng âun noïng. Trong âoï sáúy tæû nhiãn vaì sáúy phoìng laì chuí yãúu.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2