intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p1

Chia sẻ: Nguyencaokyhoc Hoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
6
download

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p1', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p1

  1. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame CAÙCH TAÏO RA CAÙC ÑOAÏN PHIM TÖÔNG TAÙC TOÅNG QUAN VEÀ CAÙCH TAÏO RA CAÙC ÑOAÏN PHIM TÖÔNG TAÙC Trong hoaït caûnh chuyeån ñoäng ñôn giaûn, Flash seõ dieãn hoaït caùc Scene vaø frame moät caùch tuaàn töï. Trong moät ñoaïn Interactive Movie (ñoaïn phim töông taùc), ngöôøi xem coù theå duøng baøn phím, chuoät hoaëc caû hai thieát bò ñeå nhaûy ñeán töøng phaàn cuûa ñoaïn phim, di chuyeån caùc ñoái töôïng, nhaäp vaøo caùc thoâng tin trong caùc daïng thöùc (form) vaø thöïc hieän nhieàu thao taùc töông taùc khaùc. Baïn taïo ra caùc ñoaïn Interactive Movie baèng caùch thieát laäp caùc action (haønh ñoäng). Caùc muïc chæ daãn ñöôïc vieát baèng ngoân ngöõ ActionScript sau ñoù seõ chaïy caùc action naøy khi coù moät söï kieän ñaëc bieät xaûy ra. Caùc söï kieän naøy coù theå kích hoaït moät action nhö laø ñaàu Playhead chaïy ñeán moät frame hoaëc ngöôøi duøng nhaáp chuoät vaøo moät nuùt hoaëc nhaán caùc phím treân baøn phím. Baïn thieát laäp caùc action trong baûng Actions cho moät nuùt (Button), moät ñoaïn Movie Clip hoaëc moät frame. Duøng baûng Actions ñieàu khieån ôû cheá ñoä Normal Mode, baïn coù theå cheøn caùc action maø khoâng caàn phaûi vieát baát kyø caùc caâu leänh ActionScript naøo. Neáu baïn bieát veà caùc ActionScript, baïn coù theå vieát caùc script (taäp leänh) rieâng cho baïn. Caùc muïc höôùng daãn coù theå ôû trong daïng thöùc cuûa moät action ñôn leû nhö vieäc chæ daãn moät ñoaïn phim ngöøng phaùt hay moät loaït caùc action trong ñoù, tröôùc heát phaûi xaùc ñònh moät ñieàu kieän sau ñoù thöïc thi moät action. Nhieàu action ñoøi hoûi phaûi coù moät chuùt kinh nghieäm veà laäp trình môùi coù theå thieát laäp ñöôïc. Caùc action khaùc yeâu caàu baïn phaûi quen thuoäc vôùi moät vaøi ngoân ngöõ laäp trình vaø döï ñònh phaùt trieån action ñoù cao hôn. Ñeå bieát theâm caùc thoâng tin veà vieäc taïo ra caùc action caáp cao, baïn coù theå tham khaûo phaàn ActionScript Help. ÑOÂI NEÙT VEÀ ACTIONSCRIPT Flash duøng ngoân ngöõ ActionScript ñeå theâm söï töông taùc vaøo moät ñoaïn phim. Gioáng nhö ngoân ngöõ laäp trình JavaScript, ngoân ngöõ ActionScript laø moät ngoân ngöõ laäp trình höôùng ñoái töôïng (Object-Oriented Programming Language). Trong script höôùng ñoái töôïng, baïn toå chöùc caùc thoâng tin baèng caùch saép xeáp noù vaøo trong nhieàu nhoùm goïi laø caùc Class (lôùp). Baïn coù theå taïo ra nhieàu Instance trong moät Class goïi laø caùc ñoái töôïng, ñeå söû duïng caùc script cuûa baïn. Baïn coù theå söû duïng caùc Class ñöôïc thieát laäp saün trong ActionScript vaø taïo ra caùc Class rieâng cho baïn. Khi baïn taïo ra moät Class, baïn phaûi xaùc ñònh taát caû caùc thuoäc tính Properties (ñaëc ñieåm) vaø caùc phöông thöùc (Method), haønh vi (Behavior) cho moãi ñoái töôïng Class ñoù taïo ra ñuùng nhö caùc ñoái töôïng trong theá giôùi thöïc ñöôïc ñònh nghóa. Ví duï : Moät ngöôøi coù caùc thuoäc tính Propertie nhö gioáng, chieàu cao, maøu toùc vaø caùc phöông thöùc nhö noùi, ñi vaø neùm. Trong ví duï naøy, "ngöôøi" laø moät Class vaø moãi ngöôøi rieâng leõ laø moät ñoái töôïng hoaëc moät Instance cuûa Class ñoù. Caùc ñoái töôïng trong ngoân ngöõ ActionScript coù theå chöùa döõ lieäu hoaëc chuùng coù theå laø caùc bieåu töôïng ñoà hoïa trong vuøng Stage nhö caùc ñoaïn Movie Clip. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc thuaät ngöõ vaø caùch duøng naøy, baïn coù theå xem muïc ActionScript Help. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 240
  2. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 CAÙCH DUØNG BAÛNG ACTIONS Baûng Actions cho pheùp baïn taïo vaø hieäu chænh caùc action cho moät ñoái töôïng hay moät frame duøng hai cheá ñoä hieäu chænh khaùc nhau. Baïn coù theå choïn caùc action ñöôïc vieát laïi trong danh saùch Toolbox, keùo vaø thaû caùc action vaø duøng caùc nuùt ñeå xoaù hay saép xeáp laïi caùc action naøy. Trong cheá ñoä Normal Mode, baïn coù theå vieát caùc action, söû duïng caùc vuøng tham soá Parameter hay ñoái soá (Argument) maø baïn cho caùc ñoái soá ñuùng. Trong cheá ñoä Expert Mode, baïn coù theå vieát vaø hieäu chænh caùc action tröïc tieáp trong hoäp kyù töï gioáng nhö maõ vieát tay vôùi trình bieân taäp vaên baûn (Text Editor). Ñeå bieát theâm thoâng tin veà vieäc choïn caùc tuøy choïn trong baûng Actions vaø caùch chuyeån ñoåi giöõa caùc cheá ñoä hieäu chænh, baïn coù theå xem muïc caùc chuû ñeà töông öùng trong phaàn ActionScript Help. Hieån thò baûng Actions: Choïn treân trình ñôn Window > Actions. Choïn moät Instance laø frame, nuùt hoaëc moät ñoaïn Movie Clip ñeå kích hoaït baûng Actions naøy. Tieâu ñeà baûng Actions chuyeån ñoåi thaønh Object Actions cho ñoái töôïng ñöôïc choïn laø moät nuùt hoaëc Movie Clip vaø Frame Actions neáu ñoái töôïng choïn laø frame. Choïn cheá ñoä hieäu chænh cho moät action: TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 241
  3. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 1. Khi baûng Actions hieån thò, baïn haõy nhaáp chuoät vaøo muõi teân taïi goùc phaûi phía treân trong baûng ñeå hieån thò caùc leänh coù trong trình ñôn doïc. 2. Choïn leänh Normal Mode hoaëc Expert Mode coù trong trình ñôn. Moãi script coù moät cheá ñoä rieâng. Chaúng haïn nhö, neáu baïn vieát script cho moät Instance laø nuùt trong Normal Mode vaø caùc Instance khaùc laø Expert Mode, vieäc thay ñoåi caùc nuùt ñöôïc choïn seõ laøm thay ñoåi cheá ñoä hieäu chænh trong baûng naøy. DUØNG BAÛNG ACTIONS TRONG CHEÁ ÑOÄ NORMAL MODE Trong cheá ñoä Normal Mode, baïn taïo ra caùc action baèng caùch choïn caùc action trong danh saùch beân traùi cuûa baûng, goïi laø danh saùch Toolbox. Danh saùch Toolbox goàm coù caùc thö muïc Basic Actions, Actions, Operators, Functions, Properties vaø Objects. Muïc Basic Actions chöùa caùc action ñôn giaûn nhaát trong Flash vaø coù saün trong cheá ñoä Normal Mode. Caùc action choïn ñöôïc lieät keâ beân phaûi cuûa baûng trong danh saùch Actions. Baïn coù theå theâm, xoaù hoaëc thay ñoåi traät töï cuûa caùc caâu leänh action naøy. Ngoaøi ra baïn cuõng coù theå nhaäp vaøo tham soá (ñoái soá) cho caùc action trong baûng Parameters taïi vuøng beân döôùi baûng. Trong cheá ñoä Normal Mode, baïn duøng caùc ñieàu khieån trong baûng Actions ñeå xoaù hoaëc thay traät töï vaø caùc tham soá cuûa caâu leänh. Nhöõng ñieàu khieån naøy ñaëc bieät coù ích cho vieäc quaûn lyù caùc action cuûa frame vaø caùc nuùt coù nhieàu caâu leänh. Choïn moät action : 1. Nhaáp chuoät vaøo moät muïc Actions trong danh saùch Toolbox ñeå hieån thò caùc action trong thö muïc ñoù. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 242
  4. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 2. Nhaáp ñuùp chuoät vaøo moät action hoaëc keùo noù vaøo trong danh saùch Actions beân phaûi. Caùch duøng baûng tham soá Parameters: 1. Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng hình tam giaùc taïi goùc döôùi beân phaûi cuûa baûng Actions ñeå hieån thò baûng Parameters. 2. Choïn moät action vaø nhaäp vaøo nhöõng giaù trò môùi trong hoäp vaên baûn tham soá ñeå thay ñoåi caùc tham soá cuûa action ñang toàn taïi. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 243
  5. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Cheøn vaøo moät ñoaïn Movie Clip: 1. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Target Path taïi goùc phaûi phía döôùi cuûa baûng Actions ñeå hieån thò hoäp thoaïi Insert Target Path. 2. Choïn moät ñoaïn Movie Clip coù trong danh saùch hieån thò. Choïn moät ñoaïn Movie Clip coù trong danh saùch hieån thò Di chuyeån moät caâu leänh leân hoaëc xuoáng trong danh saùch: 1. Choïn moät caâu leänh coù trong danh saùch Actions. 2. Nhaáp chuoät vaøo caùc nuùt Up hay Down Arrow trong baûng Actions. Xoaù moät action: 1. Choïn moät caâu leänh coù trong danh saùch Actions. 2. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Delete (-). TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 244
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2