intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p3

Chia sẻ: Nguyencaokyhoc Hoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
41
lượt xem
4
download

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p3', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p3

  1. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 THIEÁT LAÄP CAÙC TUØY CHOÏN CHO MOUSE EVENT (SÖÏ KIEÄN DUØNG CHUOÄT) Vieäc gaùn moät action cho moät nuùt seõ töï ñoäng gaùn vaøo action coù teân laø Mouse Event ñeán nuùt ñoù ñeå ñieàu khieån hoaëc quaûn lyù action ñoù. Moãi handler baét ñaàu baèng töø “on”, theo sau moät event maø handler ñoù traû lôøi. Ví duï: on (release) on (keyPress "") on (rollOver) Tham soá release cho bieát raèng ngöôøi duøng nhaán vaø nhaû nuùt chuoät. Baïn coù theå xaùc ñònh Mouse Event naøo kích hoaït moät action nuùt baèng caùch söû duïng baûng Actions. Thieát laäp caùc tuøy choïn cho Mouse Event: 1. Choïn nuùt maø baïn seõ gaùn action cho noù. 2. Trong hoäp danh saùch Toolbox beân traùi baûng Actions, nhaáp chuoät vaøo muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc action cô baûn (Basic Actions). 3. Choïn caùc tuøy choïn sau ñaây: Choïn action laø On Mouse Event. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 250
  2. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Choïn moät action trong thö muïc Basic Actions. 4. Trong baûng Parameters, trong muïc Event, choïn moät phím hoaëc Mouse Event seõ kích hoaït action naøy: Leänh Press kích hoaït action khi nhaáp nuùt chuoät trong khi ñöa con troû ngang qua nuùt naøy. Leänh Release (maëc ñònh) kích hoaït action khi nhaáp nuùt chuoät trong khi ñöa con troû ngang qua noù. Ñieàu naøy seõ thieát laäp behavior (haønh vi) nhaáp chuoät chuaån. Leänh Release Outside kích hoaït action khi nhaû nuùt chuoät trong khi con troû khoâng ôû treân nuùt ñoù. Leänh Key Press kích hoaït action khi nhaán phím xaùc ñònh. Neáu baïn choïn tuøy choïn naøy, baïn haõy nhaäp vaøo teân phím trong hoäp kyù töï. Leänh Roll Over kích hoaït action khi con troû cuoän treân nuùt ñoù. Leänh Roll Out kích hoaït action khi con troû cuoän beân ngoaøi nuùt. Leänh Drag Over kích hoaït action khi nhaû nuùt chuoät trong khi con troû vaãn ôû treân nuùt ñoù, con troû cuoän ra khoûi nuùt vaø sau ñoù cuoän trôû laïi leân treân nuùt. Leänh Drag Out kích hoaït action khi nhaán nuùt chuoät treân nuùt vaø sau ñoù con troû cuoän ra khoûi nuùt. 5. Gaùn moät vaøi action boå sung vaøo cho nuùt ñoù. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 251
  3. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Ñeå bieát theâm chi tieát veà Mouse Event, baïn coù theå xem muïc ActionScript Help. Kieåm tra caùc action trong frame: 1. Choïn treân trình ñôn Control > Enable Simple Frame Actions. 2. Choïn treân trình ñôn Control > Test Movie. GAÙN NHÖÕNG ACTION CHO CAÙC FRAME Ñeå moät ñoaïn phim thöïc hieän moät caùi gì ñoù khi noù chaïy ñeán moät keyframe, baïn gaùn moät frame action cho keyframe. Ví duï: Ñeå taïo moät voøng laëp trong moät ñoaïn phim, baïn coù theå theâm vaøo moät frame action ñeán Frame 20 xaùc ñònh "go to Frame 10 and play." Ñoù laø moät yù töôûng hay ñeå ñaët taát caû caùc frame action trong moät Layer ñeå laøm cho noù deã theo doõi hôn. Caùc frame coù action seõ hieån thò moät kyù töï a nhoû trong thanh thöôùc Timeline. Moät khi baïn ñaõ gaùn moät action, toát hôn heát baïn neân kieåm tra xem chuùng coù hoaït ñoäng hay khoâng, duøng leänh Test Movie trong trình ñôn Control. Haàu heát caùc action seõ khoâng hoaït ñoäng trong cheá ñoä hieäu chænh Editing Mode. Nhöõng chæ daãn sau moâ taû caùch thieát laäp caùc action cho caùc frame duøng baûng Actions ôû cheá ñoä Normal Mode. Gaùn moät action cho moät keyframe: 1. Choïn moät keyframe trong thanh thöôùc Timeline vaø choïn treân trình ñôn Window > Actions. Neáu baïn choïn moät frame khoâng phaûi laø keyframe, action seõ ñöôïc gaùn vaøo keyframe tröôùc ñoù. Neáu vuøng choïn khoâng phaûi laø moät frame hoaëc vuøng choïn goàm coù nhieàu frame, baûng Actions seõ bò môø ñi. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 252
  4. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 2. Trong danh saùch Toolbox beân traùi baûng, nhaáp chuoät vaøo muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc action cô baûn. 3. Ñeå gaùn moät action vaøo moät frame, baïn coù theå thöïc hieän moät trong nhöõng böôùc sau ñaây: Nhaáp ñuùp chuoät vaøo moät action trong muïc Basic Actions trong danh saùch Toolbox. Keùo moät action trong danh saùch Toolbox beân traùi sang danh saùch Actions beân phaûi baûng. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Add (+) vaø choïn moät caâu leänh coù trong trình ñôn doïc. Duøng phím taét. 4. Ñeå hieån thò baûng Parameters, baïn haõy nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng hình tam giaùc taïi goùc phaûi döôùi cuûa baûng Actions. Choïn moät action vaø nhaäp vaøo caùc giaù trò môùi trong hoäp kyù töï Parameters ñeå thay ñoåi caùc tham soá cuûa caùc action ñang toàn taïi. Caùc tham soá thay ñoåi tuøy thuoäc vaøo action baïn choïn. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 253
  5. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng tam giaùc ñeå xuaát hieän caùc tham soá choïn 5. Laëp laïi caùc böôùc 3 vaø 4 ñeå gaùn cho caùc action boå sung vaøo neáu baïn thaáy caàn thieát. Kieåm tra moät frame action trong moät Scene: Choïn treân trình ñôn Control > Test Movie. CAÙCH DUØNG CAÙC ACTION CÔ BAÛN CHO SÖÏ ÑÒNH HÖÔÙNG (NAVIGATION) VAØ TÖÔNG TAÙC (INTERACTION) Caùc Basic Action (action cô baûn) trong baûng Actions cho pheùp baïn ñieàu khieån vieäc ñònh höôùng vaø töông taùc cuûa ngöôøi duøng trong ñoaïn phim baèng caùch choïn caùc action vaø Flash seõ vieát caùc maõ code ActionScript cho baïn. Caùc Basic Actions goàm coù caùc leänh sau: Action Go To nhaûy ñeán moät frame hay moät Scene. Action Play vaø Stop phaùt vaø döøng ñoaïn phim. Action Toggle High Quality hieäu chænh chaát löôïng xuaát cuûa ñoaïn phim. Action Stop All Sounds döøng taát caû caùc aâm thanh trong ñoaïn phim. Action Get URL nhaûy ñeán moät URL. Action FSCommand ñieàu khieån Flash Player ñang phaùt moät ñoaïn phim. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 254
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2