intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p4

Chia sẻ: Nguyencaokyhoc Hoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
4
download

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p4', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p4

  1. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Action Load Movie vaø Unload Movie naïp vaø khoâng naïp caùc ñoaïn phim boå sung. Action Tell Target ñieàu khieån caùc ñoaïn Movie Clip vaø caùc ñoaïn phim khaùc. Action If Frame Is Loaded kieåm tra xem frame ñoù coù ñöôïc naïp vaøo hay khoâng. Action On Mouse Event gaùn moät Mouse Event hoaëc baøn phím ñeå kích hoaït moät action. Ngoaøi ra, action Print cho pheùp baïn xaùc ñònh caùc frame coù theå in ra ngoaøi. Ñeå bieát theâm thoâng tin chi tieát veà caùc action khaùc, baïn coù theå xem muïc ActionScript vaø caùc töông taùc cao hôn trong phaàn ActionScript Help. NHAÛY ÑEÁN MOÄT FRAME HOAËC MOÄT SCENE Ñeå nhaûy ñeán moät frame hoaëc moät Scene ñaëc bieät trong ñoaïn phim, baïn söû duïng action Go To. Khi ñoaïn phim nhaûy ñeán moät frame, baïn coù theå phaùt ñoaïn phim töø moät frame môùi (maëc ñònh) hoaëc döøng taïi frame ñoù. Ngoaøi ra trong ñoaïn phim baïn cuõng coù theå nhaûy ñeán moät Scene vaø phaùt moät frame ñaëc bieät hoaëc frame ñaàu tieân cuûa Scene tröôùc hay sau ñoù. Nhaûy ñeán moät frame hay moät Scene: 1. Choïn moät frame coù Instance laø Button hoaëc Movie Clip maø baïn seõ gaùn action cho noù. 2. Choïn treân trình ñôn Window > Actions ñeå hieån thò baûng Actions. 3. Trong danh saùch Toolbox, nhaáp chuoät vaøo muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc Basic Actions vaø choïn action laø Go To. Flash seõ ñöa action Go To vaø Play vaøo trong danh saùch Actions. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 255
  2. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 4. Tieáp tuïc phaùt ñoaïn phim sau khi nhaûy, baïn haõy ñeå muïc tuøy choïn Go To and Play (theo maëc ñònh) leänh naøy ñöôïc choïn trong vuøng Parameters. Neáu baïn muoán döøng ñoaïn phim taïi moät frame ñaëc bieät naøo ñoù, baïn haõy boû choïn muïc Go To and Play. Action naøy seõ bieán ñoåi sang muïc Go To and Stop. 5. Trong trình ñôn xoå xuoáng Scene taïi baûng Parameters, baïn haõy xaùc ñònh Scene ñeán: Current hoaëc Named Scene xaùc ñònh moät frame trong Scene hoaëc Next, Previous ñeå ñoaïn phim nhaûy ñeán frame thöù nhaát cuûa Scene. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 256
  3. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 6. Trong trình ñôn Type trong baûng Parameters, choïn moät frame ñeán : Next hoaëc Previous Frame. Frame Number, Frame Label hoaëc Expression cho pheùp baïn xaùc ñònh moät frame. Caùc Expression laø moät phaàn cuûa caâu leänh taïo ra moät giaù trò nhö 1+1. 7. Neáu baïn choïn Frame Number, Frame Label hoaëc Expression trong böôùc 6 cho muïc Frame, baïn haõy nhaäp vaøo soá frame, teân frame hoaëc moät bieåu thöùc (Expression) maø xaùc ñònh ñeán moät soá frame hoaëc teân frame. Caâu leänh sau cho bieát raèng 5 frame ñaàu cuûa frame chöùa caùc action: gotoAndStop(_currentframe + 5); Ñeå bieát theâm thoâng tin chi tieát veà caùch vieát bieåu thöùc cho caùc frame, baïn coù theå tham khaûo muïc ActionScript Help. XEM VAØ DÖØNG ÑOAÏN PHIM Tröø khi baïn ñöôïc höôùng daãn söû duïng neáu khoâng moät khi ñoaïn phim baét ñaàu dieãn hoaït, noù seõ chaïy töøng frame treân thanh thöôùc Timeline. Baïn coù theå ngöøng hoaëc baét ñaàu phaùt ñoaïn phim taïi moät khoaûng thôøi gian naøo ñoù baèng caùch duøng action Play vaø Stop. Ví duï, baïn coù theå ngöøng laïi ñoaïn phim khi noù keát thuùc moät Scene tröôùc khi noù chaïy sang Scene tieáp theo. Khi bò ngöøng laïi, ñoaïn phim baét ñaàu chuyeån ñoäng laïi töø ñaàu duøng leänh Play. Action Play vaø Stop laø nhöõng action ñöôïc duøng thoâng duïng nhaát ñeå ñieàu khieån caùc nuùt trong ñoaïn Movie Clip hoaëc ñieàu khieån thanh thöôùc Timeline. Ñoaïn Movie Clip baïn muoán ñieàu khieån phaûi coù moät teân Instance, phaûi laø Targeted, vaø phaûi hieän haønh treân thanh thöôùc Timeline. Baét ñaàu dieãn hoaït vaø döøng ñoaïn phim: 1. Choïn frame coù Instance laø Button hoaëc Movie Clip maø baïn seõ gaùn action. 2. Choïn trình ñôn Window > Actions ñeå hieån thò baûng Actions. 3. Trong danh saùch Toolbox, baïn haõy nhaáp chuoät vaøo muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc action cô baûn vaø choïn action Stop. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 257
  4. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Flash seõ cheøn vaøo moät maõ ActionScript töông töï nhö maõ sau ñaây trong danh saùch Actions: onClipEvent (load) { stop (); } Leänh onClipEvent (load) cho bieát raèng khi ñoaïn phim naïp leân, Flash seõ thöïc hieän leänh chæ daãn stop ñeå döøng ñoaïn phim. Chuù yù : Caùc daáu ngoaëc sau moät action cho bieát raèng ñoù laø moät Method () khoâng coù caùc tham soá hoaëc ñoái soá (Argument). Xem moät ñoaïn Movie Clip: 1. Choïn ñoaïn Movie Clip baïn muoán xem hoaëc choïn nuùt maø baïn muoán ñieàu khieån phaùt laïi (playback). 2. Choïn treân trình ñôn Window > Actions ñeå hieån thò baûng Actions. 3. Trong danh saùch Toolbox, baïn haõy nhaáp chuoät vaøo muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc action cô baûn vaø sau ñoù choïn action Play. Flash seõ cheøn vaøo moät maõ ActionScript töông töï nhö maõ sau ñaây trong danh saùch Actions: on (release) { play (); } Doøng caâu leänh on (release) cho bieát raèng khi nhaû chuoät taïi moät nuùt, Flash seõ thöïc hieän chæ daãn play ñeå phaùt ñoaïn phim. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 258
  5. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 HIEÄU CHÆNH CHAÁT LÖÔÏNG HIEÅN THÒ CUÛA ÑOAÏN PHIM Cheá ñoä Anti-aliasing ñoøi hoûi boä xöû lyù nhanh hôn ñeå laøm nhaün moãi frame cuûa ñoaïn phim tröôùc khi noù dieãn hoaït trong vuøng maøn hình xem tröôùc vaø sau ñoù noù coù theå phaùt chaäm laïi. Baïn cuõng coù theå laøm cho ñoaïn phim phaùt nhanh hôn baèng caùch taét cheá ñoä Anti-aliasing. Ñeå taét môû cheá ñoä Anti-aliasing cho ñoaïn phim, baïn duøng action Toggle High Quality. Action naøy laøm aûnh höôûng ñeán taát caû caùc ñoaïn phim phaùt laïi trong Flash Player. (Baïn khoâng theå hieäu chænh chaát löôïng hieån thò cuûa moãi ñoaïn phim hoaëc ñoaïn Movie Clip trong Flash Player naøy). Moät action Toggle High Quality ñöôïc gaùn vaøo moät nuùt cho pheùp ngöôøi duøng hieäu chænh chaát löôïng phaùt laïi cuûa ñoaïn phim. Action naøy seõ chuyeån ñoåi cheá ñoä taét môû cheá ñoä Anti- aliasing. Moãi khi baïn nhaáp chuoät vaøo nuùt moät laàn seõ taét hoaëc môû cheá ñoä Anti-aliasing neáu ñoaïn phim dieãn hoaït vôùi chaát löôïng thaáp, nhaáp chuoät trôû laïi moät laàn nöõa thöïc hieän hieäu öùng traùi ngöôïc nhau. Hieäu chænh toác ñoä ñoaïn phim hoaëc chaát löôïng ñoaïn phim phaùt playback: 1. Choïn frame coù Instance laø Button hoaëc Movie Clip maø baïn seõ gaùn action. Choïn moät ñoaïn Movie Clip hieäu chænh toác ñoä ñoaïn phim, choïn moät nuùt hieäu chænh chaát löôïng phaùt laïi cuûa ñoaïn phim. 2. Choïn treân trình ñôn Window > Actions ñeå hieån thò baûng Actions. 3. Trong danh saùch Toolbox, baïn haõy nhaáp chuoät vaøo muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc action cô baûn vaø choïn action Toggle High Quality. Flash seõ nhaäp vaøo ñoaïn maõ töông töï nhö sau vaøo trong danh saùch Action: toggleHighQuality (); TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 259
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2