intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý lập luận một số vấn đề về nhập khẩu tư bản p8

Chia sẻ: Dasda Asdfa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
42
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý lập luận một số vấn đề về nhập khẩu tư bản p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhà nước ta cần có sự lựa chọn, hỗ trợ, đầu tư xây dựng tạo cho những điều kiện, cơ hội thử thách và phát triển. Chúng ta còn có sự đầu tư thích đáng để sớm hình thành được các tập đoàn kinh tế hùng mạnh làm trụ cột cho sự phát triển kinh tế nước nhà, vừa đủ sức vươn ra hoạt động có hiệu quả trên thị trường quốc tế. 4. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư. Đối với thị trường đầu tư, cần có sự nghiên cứu phân tích một cách nghiêm túc các đối tác...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý lập luận một số vấn đề về nhập khẩu tư bản p8

  1. Thø m­êi: Ph¸t triÓn m¹nh nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc vµ sù tham gia cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, trong ®ã mét mÆt ph¶i cñng cè kinh tÕ quèc doanh theo h­íng hiÖu qu¶, ®ång thêi ph¶i ph¸t triÓn m¹nh kinh tÕ t­ nh©n d­íi nhiÒu h×nh thøc. M­êi mét: DÞch chuyÓn c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng phï hîp víi ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. Mét c¬ cÊu kinh tÕ míi chØ nªn tË trung ph¸t triÓn m¹nh nh÷ng ngµnh vµ lÜnh vùc mµ ViÖt Nam cã lîi thÕ so s¸nh. M­êi hai: Më cöa vÒ th«ng tin trong vµ ngoµi n­íc, nhÊt lµ th«ng tin kinh tÕ, thÞ tr­êng, v¨n ho¸, x· héi, khoa häc c«ng nghÖ d­íi mäi h×nh thøc. ThiÕt lËp mét thÞ tr­êng th«ng tin c«ng b»ng ®èi víi mäi thµnh viªn trong x· héi, ®¶m b¶o quyÒn ®­îc th«ng tin cña mäi ng­êi d©n vµ c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ. Nh­ vËy: Nh÷ng yÕu tè trªn ®©y cã ¶nh h­ëng quan träng ®Õn kÕt qu¶ thu hót vèn FDI. Nh­ng nÕu chØ cã c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt cña nÒn kinh tÕ th× ch­a ®ñ. §iÓm quan träng lµ ph¶i dung hoµ lîi Ých cña c¶ hai bªn. V× nh÷ng môc ®Ých l©u dµi cña ®Êt n­íc, trong mét sè tr­êng hîp chóng ta còng ®µnh ph¶i nh­îng bé vµ chÊp nhËn hy sinh lîi Ých tr­íc m¾t. Chóng ta sÏ thµnh c«ng trong hîp t¸c n­íc ngoµi nÕu chóng ta biÕt xö lý 64
  2. vÊn ®Ò mét c¸ch kh«n kheã vµ kh«ng ®Ó m¾c nh÷ng sai lÇm cã tÝnh nguyªn t¾c. 1. X©y dùng ®Þnh h­íng chiÕn l­îc vµ quy ho¹ch tæng thÓ vÒ thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. ChiÕn l­îc thu hót FDI ®­îc xem lµ mét h×nh thøc biÓu hiÖn cô thÓ cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc, ph¶n ¸nh sù kÕt hîp hµi hoµ cña viÖc ph¸t huy néi lùc víi ph¸t huy nguån lùc bªn ngoµi ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ quèc d©n, lµ c¬ së ®Ó x©y dùng c¸c quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch thu hót FDI theo ngµnh, lÜnh vùc kinh tÕ vµ vïng l·nh thæ. Tuy nhiªn, ®Õn nay chóng ta ch­a x¸c ®Þnh chÝnh thøc quy ho¹ch ph¸t triÓn ®èi víi mét sè ngµnh chñ chèt, trong khi ®ã mét sè ngµnh tá ra cã søc hÊp dÉn ®èi víi nhiÒu nhµ ®Çu t­ th× gÇn nh­ b·o hoµ vÒ nhu cÇu ®Çu t­. §©y lµ mét trong nh÷ng lý do t×nh tr¹ng chõng l¹i vµ gi¶m sót cña ®Çu t­ TTNN vµo ViÖt Nam. §Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh nµy, mét mÆt chóng ta ph¶i c¶i thiÖn vµ t¨ng tÝnh hÊp dÉn cña c¸c v¨n b¶n ph¸p quy th× viÖc n©ng cao chÊt l­îng quy ho¹ch thu hót FDI còng trë nªn cÇn thiÕt thÕ nªn ph¶i chó träng c«ng t¸c dù b¸o, cËp nhËt th«ng tin thÞ tr­êng trong n­íc, quèc tÕ, ®¶m b¶o sù thèng nhÊt gi÷a quy ho¹ch vÒ kÕ ho¹ch ®¶m b¶o sù thèng nhÊt gi÷a quy ho¹ch c¸c bé, ngµnh vµ 65
  3. ®Þa ph­¬ng trong viÖc thu hót FDI. CÇn x©y dùng danh môc kªu gäi dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong 5 n¨m tíi. §iÒu nµy mét mÆt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngaßi trong viÖc lùa chän dù¸an ®Çu t­. MÆt kh¸c c«ng khai lµm c¨n cø cho c¸c ngµnh, ®Þa ph­¬ng tÝnh to¸n chñ ®éng trong kªu gäi vèn ®Çu t­ mét c¸ch hîp lý, cã hiÖu qu¶, gi¶i to¶ ®­îc nh÷ng bÊt hîp lý trong c¬ cÊu ®Çu t­ n­íc ngoµi theo kinh tÕ, kü thuËt, vµ vïng l·nh thæ võa qua. §Ó x©y dùng chiÕn l­îc tèt ph¶i dùa trªn c¬ së x¸c ®Þnh mét c¸ch khoa häc c¸c yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó cã mét c¬ cÊu kinh tÕ CNH, H§H thÝch hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc trong t­¬ng lai. §· ®Õn lóc chóng ta ph¶i xem xÐt kü l­ìng h¬n trong viÖc phª duyÖt c¸c dù ¸n ®Çu t­. §èi víi vÊn ®Ò nµy mét mÆt chóng ta cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i t­¬ng xøng h¬n víi møc ®é chªnh lÖch vÒ c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi, c¬ së h¹ tÇng Gi¶i ph¸p bæ sung nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy lµ mét mÆt nhµ n­íc ta t×m c¸ch huy ®éng c¸c nguån ODA, cïng víi vèn ng©n s¸ch nh»m chñ ®éng ®Çu t­ vµo nh÷ng vïng, nh÷ng ngµnh kinh tÕ, c¬ së h¹ tÇng… MÆt kh¸c tiÕp tôc nghiªn cøu bæ sung c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i tho¶ ®¸ng ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµo lÜnh vùc c«ng nghÖ cao, lÜnh vùc c«ng nghiÖp chÕ biÕn (trong ®ã chó ý h¬n cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng, l©m, 66
  4. thuû s¶n) ®Çu t­ vµo c¸c vïng cã c¬ së h¹ tÇng ch­a ph¸t triÓn ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cßn khã kh¨n, vïng x©u, vïng xa. 2. C¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­. C¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ ®­îc thùc hiÖn trong c¶ 5 n¨m (luËt ph¸p, c¬ së h¹ tÇng, thñ tôc hµnh chÝnh, m«i tr­êng kinh doanh, hÖ thèng träng tµi vµ toµ ¸n). a. vÒ vÊn ®Ò thñ tôc hµnh chÝnh vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng. Gi¶i quyÕt vÒ thñ tôc hµnh chÝnh: nh÷ng trë ng¹i vÒ thñ tôc hµnh chÝnh ®ang lµ mét nh©n tè c¶n trë qu¸ tr×nh thu hót FDI. M«i tr­êng ®Çu t­ cã ®­îc c¶i thiÖn hay kh«ng, theo ý kiÕn cña ®¹i bé phËn c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ doanh nghiÖp trong n­íc, chÝnh lµ cã c¶i c¸ch ®­îc bé m¸y nhµ n­íc, gi¶m thiÓu ®­îc thñ tôc hµnh chÝnh kh«ng cÇn thiÕt gi¶m thiÓu chi phÝ, tiÕt kiÖm thêi gian h×nh thµnh vµ triÓn khai dù ¸n ®Çu t­ Do vËy chÝnh phñ cÇn dµnh nhiÒu thêi gian ®Ó chØ ®¹o cã hiÖu lùc h¬n c«ng viÖc c¶i c¸ch hµnh chÝnh, cÇn cã c¸c h×nh thøc khen th­ëng vµ kû luËt nghiªm minh ®èi víi nh÷ng c¸ nh©n vµ tæ chøc trong viÑec thùc hiÖn chñ tr­¬ng quan träng vµ cã ý nghÜa thêi sù träng ®¹i nµy. 67
  5. C¬ së h¹ tÇng yÕu kÐm. Nh÷ng bÊt cËp cña yÕu tè qu¶n lý cÇn sím ®­îc kh¾c phôc. C¬ së h¹ tÇng ë ViÖt Nam nh­ ®­êng s¸, cÇu, bÕn c¶ng, s©n bay, ®iÖn n­íc, th«ng tin liªn l¹c ®· ®­îc ­u tiªn ®Çu t­ vµ cã nhiÒu thay ®æi s©u s¾c, gãp phÇn quan träng vµo viÖc ph¸t triÓn ë ViÖt Nam trong thêi gian qua. Tuy nhiªn so víi c¸c n­íc trong khu vùc c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn th× c¬ së h¹ tÇng ë ViÖt Nam cßn rÊt l¹c hËu. Trong nh÷ng n¨m tíi còng nh­ l©u dµi, ®Çu t­ vµo c¬ së h¹ tÇng vÉn ®­îc nhµ n­íc khuyÕn khÝch ®Çu t­ nhiÒu nguån vèn tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc, nguån vèn ODA, nguån vèn tù cã tõ c¸c doanh nghiÖp nh­ng còng cÇn nghiªn cøu thu hót nguån vèn t­ nh©n trong n­íc gãp phÇn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ngµy cµng hiÖn ®¹i, thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Theo "ph©n tÝch th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ ViÖt Nam" cña uû ban Ch©u ¢u nh÷ng viÖc mµ ViÖt Nam lµm ®¶ c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ lµ "c¶i c¸ch hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ cÇn thiÕt ®Ó ho¹t ®éng cho c¸c C«ng ty ®Çu t­ n­íc ngoµi lµ nh÷ng vÊn ®Ò quan träng h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c khuyÕn khÝch tµi chÝnh mµ chÝnh phñ ®­a ra, gi¶m tãi ®a bÖnh quan bªn vµ sù ¸p dông c¸c quy ®Þnh mät c¸ch tuú tiÖn sù thay ®æi c¸c nguyªn t¾c ra quyÕt ®Þnh trong héi ®ång qu¶n trÞ ®èi víi c¸c liªn doanh, xo¸ bá sù ph©n biÖt ®èi xö víi c¸c C«ng ty ®Çu t­ n­íc ngoµi vÒ gi¸ dÞch vô c¬ së h¹ tÇng vµ c¸c dÞch vô kh¸c". 68
  6. b. Hoµn thiÖn hÖ thèng luËt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ c¸c chÝnh s¸ch cã liªn quan. X©y dùng hÖ thèng ph¸p luËt hÊp dÉn th«ng tho¸ng, râ rµng, æn ®Þnh vµ mang tÝnh c¹nh tranh cao so víi c¸c n­íc trong khu vùc. TriÓn khai viÖc nghiªn cøu dÔ tiÕn tíi x©y dùng mét bé luËt ®Çu t­ chung cho c¶ ®Çu t­ trong n­íc vµ §TNN. Hoµn chØnh hÖ thèng p¸hp lý chung vÒ kinh tÕ ®Ó t¹o lËp m«i tr­êng kinh tÕ æn ®Þnh, b×nh ®¼ng, sím ban hµnh luËt vÒ kinh doanh bÊt ®éng s¶n, luËt c¹nh tranh vµ chèng ®éc quyÒn LuËt ®Çu t­ doanh nghiÖp HiÖn nay chóng ta ®· cã luËt "luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi" luËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc nh­ng chóng ta ch­a cã luËt c¹nh tranh, luËt chèng ph¸ gi¸… nªn møc ®é ®iÒu chØnh ph¸p luËt cßn cã sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp nhiÒu khi cßn cã sù ph©n biÖt vµ thiÕu nhÊt qu¸t trong c¸c quy ®Þnh vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n­íc víi c¸c doanh nghiÖp trong n­íc víi c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. §Æc biÖt quan träng lµ sù ch­a hoµn thiÖn cña hµnh lang ph¸p lý, sù "v¾ng bãng" cña mét hÖ thèng v¨n b¶n hoµn chØnh ®Ó qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp liªn doanh nghiÖp nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ ViÖt Nam nãi chung. CÇn nhÊn m¹nh sù qu¶n lý doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc 69
  7. ngoµi hiÖn nay ch­a chÆt chÏ. Chóng ta ch­a cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ còng nh­ tæ chøc hoµn chØnh vÒ qu¶n lý doanh nghiÖp FDI sau khi cÊp giÊy phÐp. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn haynãi c¸ch kh¸c lµ ®Ó xo¸ ®i nh÷ng kho¶ng tèi trong bøc tranh toµn c¶nh ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam cÇn ph¶i kÕt hîp rÊt nhiÒu gi¶i ph¸p: Thø nhÊt, cÇn t¨ng c­êng viÖc qu¶n lý, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp FDI. Thø hai, cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm ®Þnh vµ n©ng cao vai trß gi¸m ®Þnh cña tæ chøc gi¸m ®Þnh t¹i ViÖt Nam. Thø ba, cÇn sím kh¾c phôc t×nh tr¹ng chång chÐo, thèng nhÊt gi÷a c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp FDI. Thø t­, cÇn më réng h¬n n÷a c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Thø n¨m lµ cÇn nghiªn cøu vµ c©n nh¾c kü l­ìng h­íng chän c¸n bé l·nh ®¹o cho nhµ n­íc ViÖt Nam trong c¸c doanh nghiÖp FDI. Ngoµi tÊt c¶ c¸c ph­¬ng ph¸p nãi trªn, trong tr­êng hîp c¸c doanh nghiÖp ®· l©m vµo t×nh tr¹ng thua lç kÐo dµi th× nhµ n­íc cè g¾ng duy tr× ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nµy b»ng c¸c chÝnh s¸ch hç trî, t¹o ®iÒu kiÖn th¸o gì khã kh¨n, cïng c¸c doanh nghiÖp th¶o luËn vµ kh¾c phôc. §æi míi hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch 70
  8. TiÕp tôc nghiªn cøu vµ sím cho söa ®æi mét sè chÝnh s¸ch nh»m t¹o thªm ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Ch¼ng h¹n söa ®æi bæ sung mét sè chÝnh. - TiÕp tôc thùc hiÖn lé tr×nh gi¶m chi phÝ ®Çu t­. §iÒu chØnh gi¸ phÝ c¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô ®Ó sau mét thêi gian vÒ c¬ b¶n ¸p dông mét mÆt b»ng gi¸ cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vµ doanh nghiÖp ®Çu t­ n­íc ngoµi. tr­íc m¾t thùc hiÖn gi¶m gi¸ c­íc viÔn th«ng, vËn t¶i hµng kh«ng, gi¶m gi¸ thuÕ ®Êt… T¹o ®iÒu kiÖn gióp doanh nghiÖp gi¶m cih phÝ ®Çu vµo ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh, tõ ®ã hÊp dÉn c¸c dù ¸n ®Çu t­ míi. - §èi víi tiÒn thuª ®Êt cã thÓ miÔn gi¶m tiÒn thuª ®Êt trong mét são n¨m ®Ó t¹o thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp, gi¶i quyÕt døt ®iÓm t×nh tr¹ng gi¶i phãng mÆt b»ng ®Òn bï ®ang bÞ ¸ch t¾c cho viÖc triÓn khai dù ¸n. TiÕp tcô ban hµnh v¨n b¶n h­íng dÉn vÒ ®iÒu kiÖn, thñ tôc thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt. - C¶i tiÕn c«ng cô thuÕ söa ®æi thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®èi víi ng­êi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ n­íc ngoµi, x©y dùng chÝnh s¸ch thuÕ khuyÕn khÝch s¶n xuÊt phô tïng linh kiÖn, n©ng cao tØ lÖ néi ®Þa ho¸. Hoµn chØnh hÖ thèng thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ VAT, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, 71
  9. hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ hîp ®ång kinh tÕ, së h÷u trÝ tuÖ, c¶i tiÕn hÖ thèng tÝn dông, b¶o hµnh ®Çu t­, ph¸ s¶n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp §TNN. - Cho phÐp c¸c doanh nghiÖp tham gia trùc tiÕp thuª lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt, g¶im dÇn t×nh tr¹ng c¸c doanh nghiÖp FDI ph¶i sö dông lao ®éng qua c¸c tæ chøc cung øng cña ViÖt Nam hiÖn nay. §Ó lµm ®­îc vÊn ®Ò nµy cÇn xem xÐt söa ®æi l¹i quy ®Þnh t¹i bé luËt lao ®éng theo h­íng cho phÐp c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc trùc tiÕp thuª lao ®éng, ®ång thêi cÇn kÕt hîp víi c¸c gi¶i ph¸p kh¸c ®Ó ®¶m b¶o trËt tù an ninh x· héi. 3. ®èi víi viÖc lùa chän c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi CÇn x¸c ®Þnh chiÕn l­îc l©u dµi lµ dµnh sù ­u tiªn h¬n cho viÖc thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ thuéc c¸c C«ng ty xuyªn quèc gia lín, thùc thô, tiÕn tíi xo¸ bá t×nh tr¹ng thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ thiÕu n¨ng lùc hoÆc lµm trung gian m«i giíi ®©ï t­. Thu hót ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ thuéc c¸c C«ng ty xuyªn quèc gia, c¸c tËp ®oµn kinh tÕ lín ®ång nghÜa víi viÖc b¾t tay lµm ¨n hîp t¸c ®­îc víi nh÷ng chñ së h÷u m¹nh, cã n¨ng lùc ng¨n ngõa, chèng ®ì, ®iÒu chØnh, kh¾c phôc hiÖu qu¶ cña nh÷ng biÕn ®éng lín cã thÓ x¶y ra. Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn 72
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2