intTypePromotion=3

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p8

Chia sẻ: Dasda Asdfa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
51
lượt xem
3
download

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p8', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p8

  1. IV – Thùc tr¹ng cña KTNN hiÖn nay 1 – Quy m« vµ tæ chøc cña c¸c DNNN 2 – Kü thuËt vµ c«ng nghÖ trong c¸c DNNN 3 – Tæ chøc qu¶n lý cña c¸c DNNN 4 – HiÖu qu¶ cña c¸c DNNN 5 – Nh÷ng c¬ héi vµ th¸c thøc ®èi víi DNNN trong thêi gian tíi V - Nh÷ng gi¶i ph¸p c¶i c¸ch, ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ nhµ n­íc. 1 – VÒ ®Þnh h­íng tæ chøc ph¸t triÓn DNNN ho¹t ®éng kinh doanh ho¹t ®éng c«ng Ých 1.1 - §èi víi DNNN ho¹t ®éng kinh doanh 1.2 - §èi víi DNNN ho¹t ®éng c«ng Ých
  2. 2 – VÒ viÖc söa ®æi bæ sung c¬ chÕ chÝnh s¸ch 2.1 - §èi víi DN ho¹t ®éng kinh doanh 2.2 - §èi víi DN ho¹t ®éng c«ng Ých 2.3 – Gi¶i quyÕt lao ®éng d«i d­ vµ nî kh«ng thanh to¸n ®­îc 3 - §æi míi vµ n©ng cao ho¹t cña c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc, h×nh thµnh mét sè tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh 4 - §Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ DNNN 5 – Thùc hiÖn giao b¸n, kho¸n kinh doanh, cho thuª, s¸p nhËp, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n DNNN C - phÇn kÕt luËn
  3. Tµi liÖu tham kh¶o -----------@-------------- 1 Gi¸o tr×nh kinh tÕ chÝnh trÞ M¸c - Lªnin 2 V¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng VI, VII, VIII, IX 3 T¹p chÝ céng s¶n 4 T¹p chÝ kinh tÕ vµ ph¸t triÓn 5 T¹p chÝ th«ng tin lý luËn 6 T¹p chÝ nghiªn cøu trao ®æi 7 T¹p chÝ céng s¶n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản