intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p6

Chia sẻ: Dasda Asdfa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
54
lượt xem
3
download

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p6', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p6

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 48 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Tû baãn cöng nghiïåp "nhûúâng" möåt phêìn giaá trõ thùång dû cho tû baãn thûúng nghiïåp theo tyã suêët lúåi nhuêån bònh quên (p) vaâ àûúåc thûåc hiïån bùçng thu chïnh lïåch giûäa giaá mua vaâ giaá baán. Vêåy baãn chêët lúåi nhuêån thûúng nghiïåp laâ möåt phêìn giaá trõ thùång dû do cöng nhên taåo ra trong quaá trònh saãn xuêët. Nhûng hònh thûác lúåi nhuêån thûúng nghiïåp laâm cho ngûúâi ta dïî tin tûúãng lûu thöng sinh ra lúåi nhuêån vaâ nguöìn göëc giaá trõ thùång dû caâng bõ che dêëu. Ngoaâi möåt phêìn giaá trõ thùång dû do nhaâ tû baãn cöng nghiïåp nhûúâng cho, tû baãn thûúng nghiïåp coân thu àûúåc möåt phêìn thu nhêåp cuãa ngûúâi tiïu duâng bùçng caách mua reã baán àùæt vaâ boác löåt lao àöång thùång dû cuãa nhên viïn thûúng nghiïåp. - Tû baãn cho vay laâ möåt böå phêån cuãa tû baãn cöng nghiïåp taách ra hoaåt àöång trong lônh vûåc lûu thöng tiïìn tïå. Sûå hònh thaânh tû baãn cho vay laâ kïët quaã cuãa sûå phaát triïín quan hïå haâng hoáa - tiïìn tïå àaåt àïën trònh àöå xuêët hiïån tû baãn tiïìn tïå taåm thúâi nhaân röîi (caác loaåi quyä khêëu hao, quyä mua nguyïn vêåt liïåu chûa duâng àïën, quyä lûúng chûa àïën kyâ traã, tiïët kiïåm...) trong khi laåi coá nhûäng ngûúâi cêìn tû baãn àïí múã röång saãn xuêët hoùåc thiïëu tû baãn lûu àöång... Tû baãn cho vay thûåc hiïån vai troâ möi giúái giûäa ngûúâi cho vay vaâ ngûúâi ài vay, laâ núi têåp trung, àiïìu hoâa, sûã duång húåp lyá, coá kïët quaã caác nguöìn vöën tiïìn tïå cuãa xaä höåi, thuác àêíy quaá trònh taái saãn xuêët vaâ quaá trònh xaä höåi hoáa. Phaãi chuá yá nhûäng àùåc àiïím àùåc biïåt cuãa tû baãn cho vay: - quyïìn súã hûäu taách rúâi quyïìn sûã duång; ngûúâi baán khöng mêët quyïìn súã hûäu; giaá caã do giaá trõ sûã duång quyïët àõnh; quan hïå boác löåt tû baãn chuã nghôa bõ che dêëu. Nïëu khöng phaãi ài vay, tû baãn cöng nghiïåp àöåc chiïëm giaá trõ thùång dû; nhûng do vay vöën nïn noá phaãi nhûúâng möåt phêìn giaá trõ thùång dû cho nhaâ tû baãn cho vay vò àaä sûã duång tû baãn cuãa hoå. Nhû vêåy, hoaåt àöång trong lônh vûåc lûu thöng tiïìn tïå, tû baãn cho vay khöng taåo ra giaá trõ vaâ giaá trõ thùång dû, nhûng noá àûúåc phên phöëi http://ebooks.vdcmedia.com
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k .HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN lic lic 49 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k giaá trõ thùång dû dûúái hònh thûác lúåi tûác cho vay (Z). Vêåy lúåi tûác chñnh laâ hònh thûác biïën tûúáng cuãa giaá trõ thùång dû, nguöìn göëc cuãa noá laâ giaá trõ thùång dû do lao àöång laâm thuï taåo ra trong quaá trònh saãn xuêët. Thûåc chêët lúåi tûác cho vay biïíu hiïån quan hïå boác löåt tû baãn chuã nghôa múã röång ra trong lônh vûåc phên phöëi. Xeát vïì mùåt lûúång, lúåi tûác noái chung phaãi nhoã hún lúåi nhuêån bònh quên (P) vaâ lúán hún 0: 0 < Z
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 50 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k àõa tö sau: - Àõa tö chïnh lïåch (Rcl) laâ phêìn lúåi nhuêån phuå thïm, ngoaâi lúåi nhuêån bònh quên, thu àûúåc trïn ruöång àêët coá àiïìu kiïån saãn xuêët thuêån lúåi hún (vïì àöå maâu múä vaâ võ trñ thuêån lúåi). Àoá chñnh laâ söë chïnh lïåch giûäa giaá caã saãn xuêët chung cuãa nöng phêím saãn xuêët trïn ruöång àêët xêëu nhêët vaâ giaá caã saãn xuêët caá biïåt cuãa nöng phêím trïn ruöång àêët töët vaâ trung bònh. Àõa tö chïnh lïåch Rcl àûúåc chia thaânh hai loaåi: + Rcl I: laâ àõa tö thu àûúåc trïn ruöång àêët coá àöå maâu múä tûå nhiïn vaâ võ trñ thuêån lúåi hún. + Rcl II: laâ àõa tö thu àûúåc gùæn liïìn vúái àêìu tû thïm tû baãn cho viïåc thêm canh tùng nùng suêët àïí thu lúåi nhuêån siïu ngaåch. Trong thúâi gian húåp àöìng thuï àêët, Rcl II thuöåc nhaâ tû baãn. - Àõa tö tuyïåt àöëi laâ lúåi nhuêån siïu ngaåch ngoaâi lúåi nhuêån bònh quên ( ) hònh thaânh do cêëu taåo hûäu cú ( ) cuãa tû baãn trong nöng nghiïåp thêëp hún trong cöng nghiïåp Psn = (c+v+m) - (c+v+ )... Àõa tö tuyïåt àöëi gùæn liïìn vúái súã hûäu ruöång àêët nhêët thiïët phaãi nöåp cho àõa chuã, duâ ruöång àêët àoá thuöåc loaåi xêëu nhêët. - Àõa tö àöåc quyïìn thu àûúåc trïn nhûäng khu àêët tröìng àûúåc caác cêy quyá hiïëm, hoùåc coá võ trñ àùåc biïåt vïì cöng nghiïåp, thûúng maåi, dõch vuå. Nghiïn cûáu àõa tö tû baãn chuã nghôa, ngoaâi muåc àñch vaåch roä quan hïå saãn xuêët tû baãn chuã nghôa trong nöng nghiïåp, chuáng ta coân ruát ra cú súã lyá luêån àïí àïì ra caác àûúâng löëi, chñnh saách àöëi vúái nöng nghiïåp nhùçm kñch thñch nöng nghiïåp phaát triïín, kïët húåp haâi hoâa caác lúåi ñch trong nöng nghiïåp cuäng nhû giûäa nöng nghiïåp vúái caác ngaânh khaác. Thñ duå, xêy dûång chñnh saách thuïë nöng nghiïåp àuáng àùæn húåp lyá nhùçm khai thaác àûúåc moåi tiïìm nùng úã nöng thön; traánh àöåc quyïìn trong phên phöëi ruöång àêët, taåo àiïìu kiïån cho caånh tranh trong nöng nghiïåp vaâ giûäa nöng nghiïåp vúái caác ngaânh saãn xuêët khaác; vêån duång http://ebooks.vdcmedia.com
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 51 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k lyá luêån vïì àõa tö chïnh lïåch àïí khuyïën khñch moåi ruöång àêët àûúåc khai thaác baão àaãm cöng bùçng xaä höåi (Rcl I); àïì ra chñnh saách giao quyïìn sûã duång ruöång àêët lêu daâi àïí khuyïën khñch ngûúâi nöng dên àêìu tû thêm canh, caãi taåo àêët àai (Rcl II)... 18. Thïë naâo laâ cöng ty cöí phêìn vaâ thõ trûúâng chûáng khoaán? Vai troâ cuãa chuáng trong nïìn kinh tïë haâng hoáa? Cöng ty cöí phêìn ra àúâi do lûåc lûúång saãn xuêët phaát triïín maånh meä, àoá laâ hònh thûác têåp trung vöën àïí múã röång saãn xuêët, giaânh lúåi thïë trong caånh tranh. - Cöng ty cöí phêìn laâ loaåi xñ nghiïåp lúán maâ tû baãn cuãa noá àûúåc hònh thaânh tûâ sûå liïn kïët nhiïìu tû baãn caá biïåt vaâ tiïët kiïåm cuãa caác caá nhên bùçng viïåc mua cöí phiïëu. + Cöí phiïëu laâ möåt thûá chûáng khoaán coá giaá ghi nhêån quyïìn súã hûäu vaâ quyïìn hûúãng möåt phêìn thu nhêåp cuãa cöng ty dûúái hònh thûác lúåi tûác cöí phêìn. Lúåi tûác cöí phêìn phuå thuöåc mûác doanh lúåi cuãa cöng ty cöí phêìn. Cöí phiïëu mêët giaá trõ khi cöng ty bõ phaá saãn. + Cöí àöng laâ nhûäng ngûúâi mua cöí phiïëu. Cöí àöng àûúåc tham gia àaåi höåi cöí àöng, bêìu cûã ban quaãn trõ vaâ thöng qua caác quyïët àõnh cuãa cöng ty. Trong chuã nghôa tû baãn, chó cêìn nùæm àûúåc möåt söë cöí phiïëu àaáng kïí laâ àaä khöëng chïë, thao tuáng caã cöng ty. + Traái khoaán laâ hònh thûác vay tiïìn do cöng ty phaát haânh. Ngûúâi mua traái khoaán hûúãng lúåi tûác cöë àõnh vaâ àûúåc hoaân traã. - Thõ trûúâng theo nghôa thöng thûúâng laâ töíng húåp caác àiïìu kiïån thûåc hiïån haâng hoáa; laâ töíng húåp caác möëi quan hïå lûu thöng haâng hoáa vaâ lûu thöng tiïìn tïå. Thõ trûúâng chûáng khoaán hònh thaânh trong nïìn kinh tïë thõ trûúâng hay trong nïìn kinh tïë haâng hoáa àaä phaát triïín cao. Thõ trûúâng chûáng khoaán laâ núi giao dõch mua baán caác loaåi chûáng khoaán (cöí phiïëu, traái khoaán, kyâ phiïëu, vùn tûå cêìm cöë vaâ cöng traái). http://ebooks.vdcmedia.com
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 52 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Thõ trûúâng chûáng khoaán nhaåy beán nhanh vúái caác biïën àöång trong àúâi söëng, laâ "phong vuä biïíu" cuãa nïìn kinh tïë. Búãi vò, thõ giaá cöí phiïëu, giaá caã caác chûáng khoaán liïn quan àïën tònh hònh kinh doanh cuãa caác cöng ty, àïën tyã suêët lúåi tûác ngên haâng maâ caác chûáng khoaán mang laåi thu nhêåp cho ngûúâi súã hûäu noá. Giaá caã chûáng khoaán tùng lïn laâ biïíu hiïån cuãa nïìn kinh tïë àang phaát triïín; nïëu ngûúåc laåi, laâ biïíu hiïån sûå sa suát hay khuãng hoaãng cuãa nïìn kinh tïë. Trong chuã nghôa tû baãn, thõ trûúâng chûáng khoaán trúã thaânh lônh vûåc àêìu cú laâm giaâu cuãa nhûäng nhaâ tû baãn lúán. Àöëi vúái nûúác ta, vúái chuã trûúng àêíy maånh nïìn kinh tïë haâng hoáa nhiïìu thaânh phêìn, viïåc nghiïn cûáu vaâ sûã duång cöng ty cöí phêìn vaâ thõ trûúâng chûáng khoaán coá vai troâ rêët quan troång. Chuáng coá taác duång: - Laâ àoân bêíy àïí têåp trung caác nguöìn vöën nhaân röîi trong moåi têìng lúáp nhên dên, trong caác àún võ têåp thïí trong nûúác cuäng nhû ngoaâi nûúác. - Kïët húåp chùåt cheä caác lúåi ñch kinh tïë. - Gùæn vêën àïì súã hûäu vúái quyïìn sûã duång. - Kïët húåp sûác maånh cuãa caác hònh thûác súã hûäu, caác thaânh phêìn kinh tïë. - Taåo caác möëi liïn kïët vaâ àa daång hoáa caác hònh thûác kinh tïë. - Huy àöång vöën àöìng thúâi tùng töëc àöå chu chuyïín àöìng vöën vaâ giaãm tiïìn mùåt trong lûu thöng. 19. Vò sao coá sûå chuyïín biïën tûâ chuã nghôa tû baãn tûå do caånh tranh sang chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn? Caác hònh thûác chuã yïëu vaâ baãn chêët kinh tïë cuãa chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn laâ gò? Chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn laâ giai àoaån phaát triïín cao cuãa chuã nghôa tû baãn. Noá xuêët hiïån vaâo cuöëi thïë kyãù XIX àêìu thïë kyã XX, laâ http://ebooks.vdcmedia.com
  6. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic .HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 53 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k sûå phaát triïín têët yïëu tûâ chuã nghôa tû baãn tûå do caånh tranh. Àoá laâ vò: Möåt laâ, vúái sûå phaát triïín cuãa khoa hoåc tûå nhiïn, nhûäng phaát minh kyä thuêåt àûúåc aáp duång laâm cho lûåc lûúång saãn xuêët cuöëi thïë kyã XIX coá nhûäng bûúác nhaãy voåt nhû phûúng phaáp luyïån kim múái, maáy cùæt goåt kim loaåi, nhûäng àöång cú àöët trong vaâ nhûäng phûúng tiïån vêån taãi múái ra àúâi. Muöën sûã duång nhûäng thaânh tûåu noái trïn cuãa khoa hoåc - kyä thuêåt, cêìn coá nguöìn vöën lúán. Àiïìu naây àoâi hoãi sûå têåp trung tû baãn vaâ têåp trung saãn xuêët. Hai laâ, trong cuöåc caånh tranh khöëc liïåt, tû baãn vûâa vaâ nhoã bõ phaá saãn haâng loaåt, coân caác nhaâ tû baãn lúán thò phaát àaåt, tû baãn àûúåc têåp trung vúái quy mö ngaây caâng lúán. Ba laâ, khuãng hoaãng kinh tïë cuãa thïë giúái tû baãn chuã nghôa, àùåc biïåt laâ cuöåc khuãng hoaãng kinh tïë nùm 1873, caâng àêíy nhanh sûå tñch tuå, têåp trung tû baãn vaâ têåp trung saãn xuêët. Sûå têåp trung saãn xuêët àûúåc thûåc hiïån bùçng caách thön tñnh lêîn nhau giûäa nhûäng xñ nghiïåp lúán vaâ nhoã vaâ bùçng caách tûå nguyïån thoãa thuêån giûäa caác nhaâ tû baãn. Tñch tuå vaâ têåp trung saãn xuêët àïën mûác àöå naâo àoá têët yïëu dêîn àïën àöåc quyïìn, vò söë ñt caác xñ nghiïåp lúán dïî thoãa hiïåp thöëng nhêët vúái nhau hún laâ nhiïìu xñ nghiïåp nhoã. Mùåt khaác, sûå caånh tranh giûäa caác xñ nghiïåp quy mö lúán seä gay gùæt hún, àïì ra khuynh hûúáng thoãa hiïåp àïí nùæm àöåc quyïìn. Múái àêìu, caác töí chûác àöåc quyïìn phaát triïín trong möåt söë ngaânh nhêët àõnh; sau àoá, theo möëi liïn hïå dêy chuyïìn, noá àûúåc múã röång ra caác ngaânh khaác, vúái caác hònh thûác chuã yïëu: + Caác-ten laâ loaåi liïn minh àöåc quyïìn vïì giaá caã, thõ trûúâng; caác thaânh viïn trong töí chûác àöåc quyïìn naây vêîn àöåc lêåp caã trong saãn xuêët lêîn lûu thöng. http://ebooks.vdcmedia.com
  7. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 54 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k + Xanh-ài-ca laâ loaåi töí chûác àöåc quyïìn maâ caác thaânh viïn àöåc lêåp vïì mùåt saãn xuêët; ban quaãn trõ àaãm nhiïåm viïåc lûu thöng. + Túâ-rúát laâ töí chûác àöåc quyïìn àiïìu haânh têåp trung. Caác hoaåt àöång saãn xuêët, tiïu thuå saãn phêím àïìu do möåt ban quaãn trõ àaãm nhiïåm. Caác nhaâ tû baãn tham gia túâ-rúát mêët hïët quyïìn àöåc lêåp caã trong saãn xuêët vaâ tiïu thuå saãn phêím. + Cöng-xooác-xi-om laâ töí chúáp àöåc quyïìn cao, höîn húåp nhûäng nhaâ tû baãn lúán, nhûäng xanh-ài-ca, túâ-rúát... kïí caã nhûäng ngaânh khöng liïn quan vúái nhau vïì kyä thuêåt saãn xuêët. Töí chûác àöåc quyïìn naây thöëng nhêët vïì mùåt taâi chñnh vaâ phuå thuöåc vaâo möåt nhoám tû baãn kïëch xuâ. + Cöng-gú-lö-mï-raát laâ töí chûác luäng àoaån khöíng löì àùåt dûúái sûå kiïím soaát vïì taâi chñnh vaâ quaãn lyá chung cuãa möåt nhoám tû baãn àöåc quyïìn lúán nhêët. Quy mö vaâ phaåm vi cuãa noá vûúåt ra caã ngoaâi biïn giúái quöëc gia. - Baãn chêët kinh tïë cuãa chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn: Àöåc quyïìn ra àúâi tûâ tûå do caånh tranh, noá loaåi boã sûå thöëng trõ cuãa tûå do caånh tranh. Nhûng àöåc quyïìn khöng thuã tiïu àûúåc caånh tranh, maâ ngûúåc laåi, caånh tranh caâng trúã nïn gay gùæt. Baãn chêët kinh tïë cuãa chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn vêîn dûåa trïn cú súã chiïëm hûäu tû nhên tû baãn chuã nghôa vïì tû liïåu saãn xuêët. Quan hïå àöåc quyïìn giûä võ trñ thöëng trõ trong nïìn kinh tïë vúái sûå àöåc chiïëm caác nguöìn nguyïn liïåu, phûúng tiïån vêån taãi, thõ trûúâng vöën, nhên cöng. Vêîn giaá trõ thùång dû laâ quy luêåt kinh tïë cú baãn, song biïíu hiïån bïì ngoaâi cuãa noá àaä chuyïín tûâ quy luêåt lúåi nhuêån thaânh quy luêåt lúåi nhuêån àöåc quyïìn cao. Vúái sûå thöëng trõ cuãa àöåc quyïìn, mêu thuêîn vöën coá cuãa chuã nghôa tû baãn caâng thïm sêu sùæc. 20. Nguyïn nhên cuãa sûå chuyïín biïën chuã nghôa tû baãn thaânh chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn nhaâ nûúác? Àùåc trûng, nhûäng hònh thûác biïíu hiïån vaâ cú chïë àiïìu tiïët nïìn kinh tïë cuãa chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn http://ebooks.vdcmedia.com
  8. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to .HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN k k lic lic 55 C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr nhaâ nûúác? Chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn nhaâ nûúác laâ hònh thûác phaát triïín cao cuãa chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn. Noá laâ sûå kïët húåp sûác maånh cuãa caác töí chûác àöåc quyïìn vúái sûác maånh nhaâ nûúác thaânh möåt cú chïë thöëng nhêët baão vïå lúåi ñch cuãa giai cêëp tû baãn àöåc quyïìn, duy trò vaâ cuãng cöë chïë àöå tû baãn chuã nghôa. Tiïìn àïì khaách quan cho chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn nhaâ nûúác ra àúâi laâ tñch tuå tû baãn vaâ têåp trung saãn xuêët trong àiïìu kiïån thöëng trõ cuãa caác töí chûác àöåc quyïìn cuâng vúái nhûäng nguyïn nhên trûåc tiïëp laâ haâng loaåt mêu thuêîn bïn trong vaâ bïn ngoaâi cuãa chuã nghôa àïë quöëc, àùåc biïåt laâ mêu thuêîn sêu sùæc giûäa tñnh chêët xaä höåi hoáa cuãa saãn xuêët vaâ sûå chiïëm hûäu tû nhên tû baãn chuã nghôa vïì tû liïåu saãn xuêët. Viïåc xaä höåi hoáa cao cuãa lûåc lûúång saãn xuêët do quaá trònh têåp trung, chuyïn mön hoáa, töí húåp liïn húåp hoáa nïìn saãn xuêët xaä höåi cuâng vúái nhûäng thaânh tûåu múái cuãa tiïën böå khoa hoåc - kyä thuêåt àaä taåo nïn möåt cú cêëu kinh tïë àöì söå; noá àoâi hoãi coá sûå àiïìu tiïët xaä höåi àöëi vúái quaá trònh saãn xuêët. Mùåt khaác, cuöåc caách maång khoa hoåc - kyä thuêåt àêíy nhanh quaá trònh xaä höåi hoáa lûåc lûúång saãn xuêët, biïën àöíi cú cêëu saãn xuêët. Àiïìu àoá àoâi hoãi lûúång tû baãn lúán àïí caãi taåo cú cêëu saãn xuêët, àöíi múái tû baãn cöë àõnh, nghiïn cûáu, thûåc nghiïåm, ûáng duång thaânh tûåu khoa hoåc - kyä thuêåt, nhûng caác töí chûác àöåc quyïìn khöng tûå giaãi quyïët nöíi, cêìn coá sûå tham gia cuãa nhaâ nûúác. - Sûå thu heåp hïå thöëng thuöåc àõa cuãa chuã nghôa àïë quöëc cuâng vúái sûå ra àúâi cuãa hïå thöëng àöëi lêåp laâ caác nûúác xaä höåi chuã nghôa, buöåc boån tû baãn àöåc quyïìn phaãi nùæm lêëy nhaâ nûúác, biïën nhaâ nûúác thaânh cöng cuå baão vïå, phuåc vuå lúåi ñch cuãa chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn. Vúái sûå caãi biïën naâo àoá vïì hònh thûác quan hïå saãn xuêët, nhûng chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn nhaâ nûúác vêîn mang nhûäng àùåc trûng cú baãn cuãa phûúng thûác saãn xuêët tû baãn chuã nghôa; noá chó laâ sûå http://ebooks.vdcmedia.com
  9. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 56 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k phaát triïín úã mûác àöå cao cuãa chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn vúái nhûäng àùåc trûng sau: + Nhaâ nûúác thûåc hiïån chûác nùng àiïìu tiïët kinh tïë vô mö, laänh àaåo àúâi söëng kinh tïë tûâ möåt trung têm. + Nhaâ nûúác phuåc vuå toaân diïån nhu cêìu cuãa tû baãn àöåc quyïìn; ngûúåc laåi, tû baãn àöåc quyïìn nùæm vaâ sûã duång sûác maånh böå maáy nhaâ nûúác bùçng möåt hïå thöëng taác àöång qua laåi phûác taåp giûäa nhaâ nûúác vaâ caác töí chûác àöåc quyïìn. + Nhaâ nûúác tham gia coá mûác àöå viïåc àiïìu tiïët, giúái haån sûå tûå do hoaåt àöång cuãa tû baãn, gùæng àiïìu hoâa mêu thuêîn vaâ hêåu quaã tiïu cûåc do thöëng trõ cuãa àöåc quyïìn sinh ra. Nhûäng hònh thûác biïíu hiïån cuãa chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn nhaâ nûúác: + Nhaâ nûúác laâ chuã kinh doanh, tûác laâ hònh thaânh, phaát triïín súã hûäu nhaâ nûúác: súã hûäu cuãa àöåc quyïìn nhaâ nûúác phuåc vuå lúåi ñch tû baãn àöåc quyïìn. Súã hûäu nhaâ nûúác hònh thaânh bùçng caách quöëc hûäu hoáa tû baãn chuã nghôa, àêìu tû xêy dûång múái, goáp cöí phêìn vúái tû baãn tû nhên... Nhaâ nûúác quöëc hûäu hoáa àïí cûáu tû baãn tû nhên khoãi phaá saãn; àêìu tû xêy dûång kïët cêëu haå têìng ñt lúåi nhuêån, vöën lúán; àêìu tû nghiïn cûáu, ûáng duång khoa hoåc - kyä thuêåt... + Nhaâ nûúác thûåc hiïån chñnh saách thu nhêåp: phên phöëi laåi thu nhêåp cuãa caác xñ nghiïåp nhaâ nûúác coá lúåi cho tû baãn àöåc quyïìn. Vúái "hïå thöëng baão hiïím xaä höåi" nhaâ nûúác àiïìu tiïët caác quan hïå phên phöëi, laâm lúåi cho caác töí chûác àöåc quyïìn. + Nhaâ nûúác àiïìu tiïët nïìn kinh tïë bùçng viïåc sûã duång caác hïå thöëng taâi chñnh, tñn duång, taåo thõ trûúâng, can thiïåp vaâo quan hïå kinh tïë quöëc tïë. Vúái sûå xuêët hiïån cuãa chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn nhaâ nûúác, cú chïë àiïìu tiïët nïìn saãn xuêët xaä höåi coá bûúác ngoùåt lúán. Àoá laâ sûå kïët húåp hûäu cú giûäa sûå àiïìu tiïët cuãa quan hïå thõ trûúâng vúái sûå àiïìu tiïët http://ebooks.vdcmedia.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản