intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng tinh lọc tính dính kết trong quy trình tạo alit p5

Chia sẻ: Sdfsdf Fdsfds | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
32
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng tinh lọc tính dính kết trong quy trình tạo alit p5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng tinh lọc tính dính kết trong quy trình tạo alit p5', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng tinh lọc tính dính kết trong quy trình tạo alit p5

  1. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 129 8. Nhiãût thuyí hoïa Vç haìm læåüng C3A êt hån nãn ximàng pooclàng puzolan khi thuyí hoaï toaí ra mäüt læåüng nhiãût êt hån so våïi ximàng pooclàng. 9. Khaí nàng chäúng àn moìn - Ximàng pooclàng bë àn moìn do caïc thaình pháön Ca(OH)2 vaì C3AH6. Trong ximàng pooclàng puzolan, caïc thaình pháön naìy âãöu taïc duûng våïi SiO2 vä âënh hçnh : (0,8 ÷ 1,5) CaO.SiO2.nH2O Ca(OH)2 + SiO2 (VÂH) C3AH6 + SiO2 (VÂH) 3CaO. Al2O3.SiO2.nH2O - Caïc cháút naìy âãöu khäng tan nãn ximàng pooclàng puzolan coï khaí nàng chäúng àn moìn täút hån ximàng pooclàng. V. SÆÍ DUÛNG VAÌ BAÍO QUAÍN: 1. Sæí duûng: - Do caïc âàûc tênh trãn nãn ximàng pooclàng puzolan thæåìng âæåüc duìng cho caïc cäng trçnh thæåìng xuyãn tiãúp xuïc våïi næåïc màûn vaì næåïc ngoüt nhæ haíi caíng, áu thuyãön, kãnh mæång, âáûp næåïc; duìng cho caïc cäng trçnh dæåïi âáút, trong næåïc ngáöm àn moìn vaì åí nåi áøm æåït; duìng cho caïc kãút cáúu âäø bãtäng khäúi låïn vç êt bë æïng suáút nhiãût hån ximàng pooclàng. - Tuy nhiãn, khäng nãn duìng ximàng pooclàng puzolan cho caïc cäng trçnh cáön coï cæåìng âäü såïm hoàûc chëu taïc duûng khä áøm liãn tuûc, mæûc næåïc thay âäøi liãn tuûc. 2. Baío quaín: Hoaìn toaìn giäúng nhæ ximàng pooclàng thæåìng, ximàng pooclàng puzolan cuîng cáön âæåüc baío quaín täút âãø chäúng áøm, haûn chãú mæïc âäü giaím cæåìng âäü
  2. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 130 CHÆÅNG V BÃTÄNG DUÌNG CHÁÚT KÃÚT DÊNH VÄ CÅ §1. KHAÏI NIÃÛM VAÌ PHÁN LOAÛI I. KHAÏI NIÃÛM 1. Häùn håüp bãtäng : -Häùn håüp bãtäng laì mäüt häún håüp bao gäöm cäút liãûu, cháút kãút dênh vaì næåïc, phuû gia (nãúu coï) âæåüc nhaìo träün âäöng âãöu, coï tênh deío , tênh dênh nhæng chæa ràõn chàõc, chæa coï cæåìng âäü. 2. Bãtäng : -Bãtäng laì loaûi âaï nhán taûo coï cáúu truïc phæïc taûp âæåüc taûo thaình tæì 3 thaình pháön cå baín: *Cäút liãûu laì nhæîng haût caït, âaï coï hçnh daïng, kêch thæåïc, âàûc træng bãö màût, cæåìng âäü . . . ráút khaïc nhau. *Âaï ximàng âæåüc taûo thaình tæì ximàng tæång taïc våïi næåïc vaì âæåüc âãø mäüt thåìi gian cho ràõn chàõc laûi. *Hãû thäúng mao quaín, läù räùng coï thãø chæïa næåïc, khäng khê vaì håi næåïc. 3. Vai troì cuía caïc thaình pháön -Cäút liãûu låïn laì bäü khung chëu læûc cuía bãtäng sau khi âæåüc häö ximàng gàõn kãút laûi. -Cäút liãûu nhoí lam tàng âäü âàûc âäöng thåìi âaím baío khaí nàng chäúng co cho bãtäng. -Cháút kãút dênh vaì næåïc laì thaình pháön hoaût tênh cuía bãtäng, chuïng taïc duûng våïi nhau taûo thaình häö cháút kãút dênh bao boüc xung quanh haût cäút liãûu. Noï láúp âáöy läù räng giæîa ù caïc haût cäút liãûu, âäöng thåìi âoïng vai troì laì cháút bäi trån taûo âäü deío cho häùn håüp bãtäng. Trong quaï trçnh ngæng kãút ràõn chàõc, häö cháút kãút dênh laìm nhiãûm vuû liãn kãút caïc haût cäút liãûu laûi våïi nhau taûo thaình mäüt khäúi. -Phuû gia duìng âãø caíi thiãûn mäüt säú tênh cháút cuía häùn håüp bãtäng vaì bãtäng . 4. Æu âiãøm -Bãtäng laì mäüt trong nhæîng loaûi váût liãûu xáy dæûng ráút quan troüng, âæåüc sæí duûng räüng raîi trong moüi lénh væûc xáy dæûng vç noï coï nhæîng tênh cháút æu viãût sau : - Coï cæåìng âäü chëu neïn cao, bãön trong mäi træåìng. - Cäút liãûu coï thãø sæí duûng váût liãûu âëa phæång. - Coï thãø taûo hçnh dãù daìng cho kãút cáúu. - Dãù cå giåïi hoaï, tæû âäüng hoaï quaï trçnh saín xuáút vaì thi cäng. - Coï thãø taûo âæåüc nhiãöu loai bãtäng coï tênh cháút khaïc nhau. û II. PHÁN LOAÛI 1. Theo khäúi læåüng thãø têch -Bãtäng âàûc biãût nàûng : γo > 2500 kg/m3, chãú taûo tæì cäút liãûu âàûc biãût, duìng cho nhæîng kãút cáúu âàûc biãût. -Bãtäng nàûng : γo = 1800 ÷ 2500 kg/m3, chãú taûo tæì cäút liãûu thæåìng, duìng cho kãút cáúu chëu læûc thäng thæåìng.
  3. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 131 -Bãtäng nheû : γo = 500 ÷ 1800 kg/m3, trong âoï gäöm coï bãtäng nheû cäút liãûu räùng (nhán taûo hay thiãn nhiãn), bãtäng täø ong (bãtäng khê vaì bãtäng boüt), chãú taûo tæì häún håüp cháút kãút dênh, næåïc,cáúu tæí silicat nghiãön mën vaì cháút taûo räùng, bãtäng häúc låïn (khäng coï cäút liãûu nhoí). -Bãtäng âàûc biãût nheû : γo < 500 kg/m3, cuîng laì loaûi bãtäng täø ong vaì bãtäng cäút liãûu räùng. 2. Theo daûng cäút liãu û - Bãtäng cäút liãûu âàûc - Bãtäng cäút liãûu räùng - Bãtäng cäút liãûu âàûc biãût (chäúng phoïng xaû, chëu nhiãût, chëu axit) 3. Theo cäng duûng - Bãtäng thæåìng duìng trong caïc kãút cáúu bãtäng cäút theïp . - Bãtäng thuyí cäng duìng âãø xáy âáûp, áu thuyãön, phuí låp maïi kãnh, caïc cäng trçnh dáùn næåïc, ... - Bãtäng xáy dæûng màût âæåìng, sán bay, laït vèa heì - Bãtäng duìng cho kãút cáúu bao che (thæåìng laì bãtäng nheû) - Bãtäng coï cäng duûng âàûc biãût nhæ bãtäng chëu nhiãût, bãtäng bãön sufat, bãtäng chäúng àn moìn axit, bãtäng chäúng phoïng xaû - Bãtäng trang trê §2. BÃTÄNG NÀÛNG I. KHAÏI NIÃÛM -Bãtäng nàûng laì bãtäng âæåüc chãú taûo tæì caïc váût liãûu thäng thæåìng nhæ ximàng, caït, âaï dàm (soíi), coï khäúi læåüng thãø têch trong khoaíng tæì 1800 ÷ 2500 kg/m3. II. VÁÛT LIÃÛU CHÃÚ TAÛO BÃTÄNG NÀÛNG 1. Cäút liãûu : a. Khaïi niãûm -Cäút liãûu låïn vaì nhoí laì caïc haût khoaïng åí daûng thiãn nhiãn hay nhán taûo, coï hçnh daûng, kêch thæåïc, âàûc træng bãö màût, cæåìng âäü . . . ráút khaïc nhau. Khi cåî haût tæì 0,15 ÷ 5mm laì cäút liãûu nhoí vaì tæì 5 ÷ 70mm laì cäút liãûu låïn . b. Caïc chè tiãu âaïnh giaï cháút læåüng cäút liãûu duìng cho bãtäng nàûng *Chè tiãu 1 : Læåüng ngáûm cháút báøn: -Trong caït, soíi hay âaï dàm thæåìng coï láùn âáút seït, buìn, buûi, caïc maính mica, caïc muäúi sunfat. Caïc loaûi naìy seî baïm thaình maìng moíng trãn bãö màût haût cäút liãûu ngàn caín sæû tiãúp xuïc cuía haût cäút liãûu våïi âaï ximàng, laìm cho sæû liãn kãút giæîa chuïng bë giaím xuäúng. Caïc maính mica thç trån nhàôn khäng dênh kãút, dãù gaîy do uäún. Mica âen dãù bë phong hoaï laìm giaím âäü bãön cuía bãtäng. Buìn, buûi, seït thç co nåí thãø têch mäüt caïch âaïng kãø khi âäü áøm thay âäøi laìm phaï hoaûi cáúu truïc bãtäng. Muäúi sunfat gáy hiãûn tæåüng àn moìn sunfat. -Theo TCVN 1770 - 1986 caït duìng cho bãtäng nàûng phaíi âaím baío âäü saûch theo quy âënh åí baíng 5-1.
  4. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 132 -Trong thæûc tãú âãø loaûi træì caïc cháút báøn naìy, âäúi våïi soíi hay âaï dàm ngæåìi ta âem ræía tháût saûch laì âæåüc. *Caïch xaïc âënh læåüng taûp cháút báøn : - Buìn, buûi, seït : phæång phaïp gaûn ræía. - Cháút báøn hæîu cå : phæång phaïp so maìu vaì so cæåìng âäü - Muäúi sunfat : phæång phaïp kãút tuía bàòng dung dëch BaCl2. Baíng 5-1 Mæïc theo maïc bãtäng 150 ÷ 200 Tãn chè tiãu Nhoí hån Låïn hån 200 100 1. Seït , aï seït, caïc taûp cháút khaïc åí daûng cuûc Khäng Khäng Khäng 2. Læåüng haût trãn 5mm, tênh bàòng % theo khäúi 10 10 10 læåüng caït, khäng låïn hån 3. Haìm læåüng muäúi gäúc sunfat, sunfit tênh ra SO3, 1 1 1 tênh bàòng % khäúi læåüng caït, khäng låïn hån 4. Haìm læåüng mica, tênh bàng % khäúi læåüng caït, ò 1,5 1 1 khäng låïn hån 5. Haìm læåüng buìn, buûi, seït, tênh bàòng % theo khäúi 5 3 3 læåüng caït, khäng låïn hån *Chè tiãu 2 : Hçnh daûng, âàûc træng bãö màût -Hçnh daûng vaì âàûc træng bãö màût cuía haût cäút liãûu coï aính hæåíng âãún âäü bãön liãn kãút giæîa âaï ximàng våïi cäút liãûu, aính hæåíng âãún cæåìng âäü bãtäng. -Loaûi haût hçnh cáöu, ävan, hçnh khäúi chëu læûc täút. -Haût thoi, deût (kêch thæåïc nhoí nháút beï hån 1/3 caïc kêch thæåïc coìn laûi) coï cæåìng âäü chëu uäún ráút beï, aính hæåíng xáúu âãún cæåìng âäü bãtäng . Quy phaûm quy âënh laìm læåüng haût thoi, deût phaíi nhoí hån 15% theo khäúi læåüng, xaïc âënh bàòng phæång phaïp choün. -Haût mãöm yãúu, haût dãù bë phong hoaï coï cæåìng âäü tháúp laìm cæåìng âäü vaì âäü bãön cuía bãtäng giaím. Quy phaûm quy âënh læåüng haût naìy nhoí hån 10% theo khäúi læåüng, cuîng xaïc âënh bàòng phæång phaïp choün. -Haût coï bãö màût nhaïm seî liãn kãút täút hån våïi âaï ximàng hån haût coï bãö màût trån. Vç váûy, khi chãú taûo bãtäng coï cæåìng âäü yãu cáöu låïn hån 300daN/cm2 thç phaíi duìng âaï dàm. *Chè tiãu 3 : Thaình pháön haût vaì âäü låïn -Thaình pháön haût laì tyí lãû pháön tràm vãö khäúi læåüng giæîa caïc cáúp haût to nhoí khaïc nhau vaì âæåüc xaïc âënh bàòng bäü saìng tiãu chuáøn. Thaình pháön haût cuía cäút liãûu coï aính hæåíng låïn âãún cháút læåüng cuía bãtäng. Nãúu nhæ thaình pháön haût cuía cäút liãûu håüp lyï thç laìm cho âäü räùng cuía häùn håüp cäút liãûu nhoí nháút, læåüng duìng ximàng caìng nhoí vaì bãtäng caìng chàût, cæåìng âäü caìng cao.
  5. . Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng Trang 133 -Cäút liãûu laì mäüt häùn håüp bao gäöm caïc haût khäng coï kêch cåî giäúng nhau, maì coï caïc âæåìng kênh d1, d2, d3, ..., dn. Vç váûy, cáön phaíi xaïc âënh tyí lãû giæîa caïc cåî haût vaì haìm læåüng cuía mäùi cåî haût âoï bao nhiãu âãø coï âæåüc mäüt thaình pháön haût håüp lyï. -Vãö kêch cåî, ngæåìi ta nháûn tháúy tyí lãû tæång âäúi håüp lyï giæîa caïc cåî haût laì : d 2 d3 d 1 = = ... = n = d1 d 2 d n −1 2 +Vç váûy, âäúi våïi caït , bäü saìng tiãu chuáøn coï kêch thæåïc caïc läù saìng laì : 5 ; 2,5 ; 1,25 ; 0,63 ; 0,315 vaì 0,14mm; âäúi våïi soíi hay âaï dàm thç duìng bäü saìng coï âæåìng kênh läù saìng laì : 70 ; 40 ; 20 ; 10 ; 5mm âãø xaïc âënh thanh pháön haût. ì +Vãö haìm læåüng, ngæåìi ta xaïc âënh nhæ sau : - Cán mäüt læåüng cäút liãu âaî sáúy khä coï khäúi læåüng G - Saìng qua bäü saìng tiãu chuáøn láön læåüt tæì cåî saìng låïn nháút âãún cåî saìng beï nháút. - Cán læåüng soït laûi trãn tæìng saìng gi. - Tênh læåüng soït riãng biãût ai (%) laì tyí lãû khäúi læåüng cäút liãûu coìn laûi trãn mäùi saìng so våïi toaìn bäü læåüng âem saìng, nghéa laì : gi ai = × 100% G - Tênh læåüng soït têch luyî åí mäùi cåî saìng Ai (%) laì læåüng soït riãng biãût cäüng däön tæì cåî saìng låïn nháút âãún cåî saìng âang xeït. Âäúi våïi cäút liãûu nhoí : Ai = a2,5 + ... + ai Âäúi våïi cäút liãûu låïn : Ai = a70 + a40 + ... + ai - Càn cæï vaìo læåüng soït têch luyî trãn mäùi saìng vaì âæåìng kênh cåî haût ta veî âæåüc âæåìng thaình pháön haût thæûc tãú räöi âem so saình våïi phaûm vi cho pheïp vãö thaình pháön haût. Phaûm vi cho pheïp vãö thaình pháön haût cuía caït (TCVN ) nhæ sau : 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 Âæåìng kênh läù saìng (mm) 0 ÷ 20 15 ÷ 45 35 ÷ 70 70 ÷ 90 90 ÷ 100 Læåüng soït têch luyî Ai (%) 0 -Tæì âoï, ta biãøu diãùn âæåüc âäö thë quan hãû giæîa læåüng soït têch luyî vaì âæåìng kênh läù saìng : 0 10 Læåüng sot têch luyî Ai (%) 20 30 40 50 60 ï 70 80 90 10 0 0,14 0,63 1,25 2,50 5,0 Kêch thæåïc läù saìng, mm 0,315 Âäö thë xaïc âënh thaình pháön haût cuía caït âãø chãú taûo bãtäng nàûng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản